Statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och specialpedagogik 2020

Det här bidraget ska göra det möjligt att anställa eller ge uppdrag till personal inom elevhälsan och för specialpedagogiska insatser.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2020

Ansökan: 15 januari–17 februari

Beslut om ansökan

Vi har beviljat statsbidrag om totalt 290 500 000 kr.

Lista över beviljade belopp, ansökan personalförstärkning inom elevhälsa och specialpedagogik 2020PDF (pdf, 532 kB)

Ansökan var öppen 15 januari–17 februari 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

 • Planera för vilka personalkategorier ni vill söka bidrag för 2020.
 • Ta fram uppgifter om elevantalet den 15 oktober 2019 (samma uppgifter som ni lämnat till SCB)
 • Gör en prognos för hur många elever ni räknar med att ha den 15 oktober 2020
 • Ta fram uppgifter om antal anställda inom elevhälsa och för specialpedagogiska insatser inom samtliga personalkategorier för år 2018 och 2019.
 • Om ni vill ansöka om bidrag för specialpedagogiska insatser ska ni ta fram uppgifter om antal anställda inom förskoleklassen, årskurserna 1–3 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan samt årskurserna 1–4 i specialskolan.

Elevstatistik

En huvudman måste ha bedrivit verksamhet under de två kalenderår som föregår bidragsåret. För bidragsomgången 2020 krävs att huvudmannen har rapporterat in elevstatistik till Statistiska Centralbyrån för 2018 och 2019.

Beslut om ansökan

Vi har beviljat statsbidrag om totalt 290 500 000 kr.

Lista över beviljade belopp, ansökan personalförstärkning inom elevhälsa och specialpedagogik 2020PDF (pdf, 532 kB)

Ansökan var öppen 15 januari–17 februari 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

 • Planera för vilka personalkategorier ni vill söka bidrag för 2020.
 • Ta fram uppgifter om elevantalet den 15 oktober 2019 (samma uppgifter som ni lämnat till SCB)
 • Gör en prognos för hur många elever ni räknar med att ha den 15 oktober 2020
 • Ta fram uppgifter om antal anställda inom elevhälsa och för specialpedagogiska insatser inom samtliga personalkategorier för år 2018 och 2019.
 • Om ni vill ansöka om bidrag för specialpedagogiska insatser ska ni ta fram uppgifter om antal anställda inom förskoleklassen, årskurserna 1–3 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan samt årskurserna 1–4 i specialskolan.

Elevstatistik

En huvudman måste ha bedrivit verksamhet under de två kalenderår som föregår bidragsåret. För bidragsomgången 2020 krävs att huvudmannen har rapporterat in elevstatistik till Statistiska Centralbyrån för 2018 och 2019.

Utbetalning: maj 2020

Vi kommer att betala ut hela bidragsbeloppet i maj 2020.

Vi kommer att betala ut hela bidragsbeloppet i maj 2020.

Redovisning för 2020: 2021

Redovisningen kommer ske under 2021 i e-tjänsten för statsbidrag. Vi återkommer med datum. Ni kommer att få redovisa antal anställda inom elevhälsan och för specialpedagogiska insatser inom samtliga personalkategorier.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Redovisningen kommer ske under 2021 i e-tjänsten för statsbidrag. Vi återkommer med datum. Ni kommer att få redovisa antal anställda inom elevhälsan och för specialpedagogiska insatser inom samtliga personalkategorier.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän för

 • förskoleklass
 • grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan
 • gymnasieskolan, gymnasiesärskolan

För att kunna söka bidraget måste en huvudman ha bedrivit verksamhet under de två kalenderår som föregår bidragsåret. För bidragsomgången 2020 krävs att huvudmannen har rapporterat in elevstatistik till Statistiska Centralbyrån för 2018 och 2019.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas till att anställa eller ge uppdrag till personal inom elevhälsan eller för specialpedagogiska insatser. Det ska leda till att den genomsnittliga personaltätheten inom elevhälsan eller specialpedagogiska insatser ökar. Det går både att söka bidrag för ny personalförstärkning men även för att bibehålla personalförstärkning som har finansierats av det här statsbidraget vid tidigare bidragsomgång.

Personalförstärkningen ska ske inom personalkategorierna skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer, speciallärare och/eller lärare med specialpedagogisk kompetens.

Vad kan bidraget inte användas till?

Det går inte att söka bidrag för andra yrkeskategorier än de som listas ovan. Exempelvis går det inte att söka bidrag för att anställa en logoped eller sjukgymnast. Bidraget kan heller inte användas till andra insatser inom elevhälsan eller specialpedagogiken, exempelvis kompetensutveckling.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

En huvudman kan bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av bidragsbeloppet om bidraget har använts på ett felaktigt sätt. Det kan till exempel vara att villkoren för bidraget inte är uppfyllda, exempelvis för att personaltätheten inte blev tillräckligt hög under perioden som bidraget lämnades för.

Definitioner och förklaringar av begrepp

Årsarbetskraft är en person som arbetar heltid under hela året. För timavlönade beräknas årsarbetskraften utifrån antal arbetade timmar. En heltid (1,0 årsarbetskrafter) motsvarar 1700 timmar.

Personalförstärkning är det antal årsarbetskrafter som huvudmannen utökat med och som bidrar till att personaltätheten blir högre. Alltså den personaltillförsel som gör att personalen ökar i förhållande till antalet elever.

Personaltäthet är det totala antalet årsarbetskrafter inom elevhälsan eller specialpedagogiken dividerat med det totala antalet elever (årsarbetskrafter/elevantal).

Elevantalet har sjunkit markant om det har minskat med 30 procent eller mer.

Kostnader beräknas utifrån en schablon för respektive personalkategori. Det är alltså inte en huvudmans egna faktiska kostnader för en personalkategori som avses. Schablonerna beräknas utifrån Statistiska centralbyråns årliga nationella lönestatistik.

Villkor för ny personalförstärkning

En huvudman kan ansöka om bidrag för personalförstärkning. Bidraget ska då användas för att öka den genomsnittliga personaltätheten inom elevhälsan.

De villkor som ska vara uppfyllda för att en huvudman ska kunna ta del av bidrag för ny personalförstärkning är att:

 1. Antalet årsarbetskrafter under 2020 ska vara högre än antalet årsarbetskrafter 2019.
 2. Förstärkningen ska innebära att personaltätheten under 2020 ska vara högre än personaltätheten 2018 och vara högre än personaltätheten 2019.

Bidragsbeloppet är tänkt att motsvara halva personalkostnaden för den förstärkning som ni tillsätter och baseras på en schablon per personalkategori. Resterande kostnader måste huvudmannen finansiera med egna pengar.

Villkor för att bibehålla tidigare beviljat bidrag

En huvudman kan ansöka om att behålla bidrag för personalförstärkning som huvudmannen har beviljats bidrag för vid tidigare bidragsomgång.

Följande villkor gäller för att bibehålla bidrag från tidigare år:

 1. Elevantalet 2020 får inte minska med 30 procent eller mer från 2019.
 2. Ni kan bara behålla de årsarbetskrafter som ni beviljats bidrag för 2019 och som lett till att personaltätheten ökat det år då de tillsattes.

Ni kan fortsätta få bidrag för att behålla den personalförstärkning som ni tidigare fått bidrag för. Det förutsätter att ni uppfyllde villkoren under det år personaltillförseln skedde och att den bidrog till en ökad personaltäthet det året. Vilket antal årsarbetskrafter ni kan bibehålla beror alltså på vilken personalförstärkning som ni har fått bidrag för och som ni har tillsatt tidigare år. För att kunna få bidrag för att bibehålla personal under 2020 krävs det att ni var beviljade bidraget för 2019.

Bidragsbeloppet är tänkt att motsvara halva personalkostnaden för den förstärkning som ni tillsätter och baseras på en schablon per personalkategori. Resterande kostnader måste huvudmannen finansiera med egna pengar.

Legitimation och behörighet

Skolläkare, skolsköterskor, skolpsykologer och speciallärare

När ni söker bidrag för skolläkare, skolsköterskor, skolpsykologer och speciallärare ska de ha legitimation och behörighet för uppdraget eller anställningen.

Skolkuratorer

Skolkuratorer som ni söker bidrag för ska ha tillräcklig utbildning för anställningen eller uppdraget. Det är huvudmännen själva som gör bedömningen om vad tillräcklig utbildning innebär.

Lärare med specialpedagogisk kompetens

För att ge anställning eller uppdrag till lärare med specialpedagogisk kompetens krävs lärarlegitimation och även behörighet i de ämnen som han eller hon har blivit anställd för att undervisa i.

Vilken specialpedagogisk kompetens som krävs beror på uppdragets utformning. Det är ni som huvudman som avgör om den specialpedagogiska kompetensen som personen har är tillräcklig för det aktuella uppdraget.

Omfördelning av tjänster mellan personalkategorier

Ni får omfördela bidrag från en personalkategori till en annan, exempelvis från en skolläkare till en skolpsykolog. Ni får dock inte använda bidrag som beviljats för personalkategorier inom elevhälsan för att bekosta förstärkning i personalkategorier inom specialpedagogiken och vise versa. Det beror på att det finns en tydlig uppdelning mellan elevhälsan och specialpedagogiken i förordningen.

Om en omfördelning sker till en dyrare personalkategori måste huvudmannen bekosta mellanskillnaden själv.

Om en omfördelning sker till en billigare personalkategori måste huvudmannen tillsätta fler årsarbetskrafter så att det motsvarar bidragsbeloppet, baserat på schablonen för den nya personalkategorin. Annars kan ni bli skyldig att betala tillbaka mellanskillnaden.

Om ni omfördelar bidrag så att personaltätheten sjunker jämfört med 2018 och 2019 kan ni bli skyldiga att betala tillbaka pengar.

Omfördelning av prioriterad urvalsgrupp

Bidraget ska i första hand användas till de personalkategorier som huvudmannen blivit beviljad bidrag för. Det är särskilt viktigt när en huvudman har blivit beviljad bidrag för någon av de prioriterade urvalsgrupperna. Det beror på att huvudmännen har blivit beviljade bidrag före andra huvudmän för att de ska tillsätta de prioriterade tjänsterna.

För elevhälsa är skolpsykologer prioriterade.

För specialpedagogiken är tjänster inom förskoleklassen, årskurserna 1–3 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan samt årskurserna 1–4 i specialskolan prioriterade.

Det kan finnas godtagbara skäl till att en huvudman inte lyckats tillsätta beviljade tjänster i en prioriterad kategori. Skolverket kan godkänna att beviljat bidrag för prioriterade personalkategorier har omfördelats. Ett minimikrav är att huvudmannen har försökt att tillsätta tjänsten.

Vi kommer att följa upp de huvudmän som blivit beviljade bidrag för prioriterade urvalsgrupper och som inte tillsatt de tjänsterna. Vi bedömer varje ärende enskilt.

Särskilda skäl

Skolverket kan godkänna en redovisning som visar att huvudmannen inte använt bidraget enligt förordningen om det finns särskilda skäl för det. Vad särskilda skäl innefattar definieras inte på förhand. Det är upp till huvudmännen själva att redogöra för eventuella särskilda skäl och vi gör därefter en bedömning i varje enskilt fall.

Hur stort är statsbidraget?

Statsbidraget fördelas efter ansökan. Det finns inga bidragsramar och därför finns det inga begränsningar för hur mycket bidrag en huvudman kan söka. Om det kommer in fler ansökningar än det finns bidrag att fördela gör Skolverket ett urval.

Bidraget ska motsvara hälften av kostnaden för en anställning eller uppdrag under ett år. Denna kostnad baseras på ett schablonbelopp i enlighet med nationell lönestatistik för olika personalkategorier.

Schablonbelopp för 2020

Belopp motsvarande halva kostnaden för en heltidstjänst.

 • skolläkare: 678 000 kr
 • skolsköterska: 325 000 kr
 • skolkurator: 301 000 kr
 • skolpsykolog: 354 000 kr
 • speciallärare: 340 000 kr
 • lärare med specialpedagogisk kompetens: 340 000 kr

Så gör vi urval

Om det kommer in fler ansökningar än det finns bidrag att fördela gör Skolverket ett urval.

För personalförstärkning inom elevhälsan prioriterar Skolverket:

 1. ansökningar som avser skolpsykolog före ansökningar som avser skolläkare, skolsköterska eller skolkurator.
 2. ansökningar från huvudmän som har störst behov av en förstärkt elevhälsa. Med störst behov av förstärkt elevhälsa menar vi de huvudmän med lägst personaltäthet inom elevhälsan det året som föregår bidragsåret.

För personalförstärkning inom specialpedagogiska insatser prioriterar Skolverket:

 1. ansökningar som avser personalförstärkning i förskoleklassen, årskurserna 1–3 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan samt årskurserna 1–4 i specialskolan prioriteras före övriga årskurser i de nämnda skolformerna samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
 2. ansökningar från huvudmän som har särskilt svåra förutsättningar. Med särskilt svåra förutsättningar menar vi de huvudmän med lägst personaltäthet inom specialpedagogiken det året som föregår bidragsåret.

Hur du beräknar personalförstärkning

Personalförstärkningen beror på hur antalet årsarbetskrafter och antalet elever förändras jämfört med de två senaste åren före det aktuella bidragsåret. Om elevantalet stiger så blir personalförstärkningen lägre än det antal årsarbetskrafter som ni utökar personalstyrkan med. Detta beror på att personaltätheten inte blir lika stor eftersom även elevantalet ökar.

Personalförstärkningen beräknas på det totala antalet årsarbetskrafter för samtliga personalkategorier som omfattas, det räcker alltså inte att det sker en personalförstärkning i en av personalkategorierna om huvudmannen samtidigt minskar personalen i någon annan kategori med motsvarande antal årsarbetskrafter.

För att räkna ut hur stor er personalförstärkning har blivit kan ni använda er av ett beräkningsstöd. I beräkningsstödet finns även ett exempel på uträkning.

Beräkningsstöd

Senast uppdaterad 11 maj 2020

Frågor och svar

Ja, men det finns några villkor för hur det får gå till och när det är möjligt.

Omfördelning av tjänster mellan personalkategorier

Det går att använda bidraget för att finansiera inhyrd personal så väl som egenanställda.

För att någon ska få få en anställning eller ett uppdrag som lärare med specialpedagogisk kompetens krävs att hen har lärarlegitimation och i första hand även behörighet i de ämnen som hen har blivit anställd för att undervisa i. Vilken specialpedagogisk kompetens som krävs beror på uppdragets utformning. Det är huvudmannen som avgör om den specialpedagogiska kompetensen som personen har är tillräcklig för det aktuella uppdraget.

Nej, en huvudman kan endast ansöka om att bibehålla bidrag från året innan.

Nej enligt förordningen kan ni endast ansöka om bidrag för de listade personalkategorierna.

Det går inte att ändra dessa uppgifter. Skolverket använder statistik som ni tidigare lämnat till Statistiska centralbyrån, SCB.