Statsbidrag för praktiknära forskning och utveckling 2021/22

Bidraget ska användas för att ge lärare och förskollärare med forskarutbildning möjlighet att använda en del av sin arbetstid åt praktiknära forskning och utvecklingsarbete.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2021/22

Vi har beviljat statsbidrag för 39 huvudmän om totalt 7 649 773 kronor.

Beslutsbilaga praktiknära forskning 2021 Pdf, 31 kB.

Bidraget söks en gång per läsår. Ansökan var öppen mellan 1 maj–4 juni 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Utifrån beslut om ansökan kan ni sen rekvirera bidrag under två perioder, en för varje termin. Ni kan då begära ut bidrag för innevarande termin och maximalt hälften av det beviljade bidraget för läsåret.

Begäran om utbetalning kommer att vara öppen 15 oktober–15 november 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

  • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
  • Förbered dig genom att samla ihop uppgifter du behöver ange om lärarna och förskollärarna du ska rekvirera bidrag för: hur många lärare och förskollärare det handlar om, respektive lärares/förskollärares ordinarie tjänstgöringsgrad och faktisk nedsättning i arbetstid under höstterminen för att bedriva forskning och utvecklingsarbete

Observera att vi vid nästa rekvisition även kommer att efterfråga en sammanfattning av det eller de projekt som bedrivits inom ramen för statsbidraget.

Begäran om utbetalning kommer att vara öppen 1 april–2 maj 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

  • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
  • Förbered dig genom att samla ihop uppgifter du behöver ange om lärarna och förskollärarna du ska rekvirera bidrag för: hur många lärare och förskollärare det handlar om, respektive lärares/förskollärares ordinarie tjänstgöringsgrad och faktisk nedsättning i arbetstid under höstterminen för att bedriva forskning och utvecklingsarbete

Vid det detta rekvisitionstillfälle kommer vi till skillnad från föregående att även efterfråga en sammanfattning av det eller de projekt som bedrivits inom ramen för statsbidraget.

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidraget kan sökas av den som är huvudman inom skolväsendet.

Statsbidraget kan också sökas för lärare eller förskollärare som är anställda hos en entreprenör, som enligt avtal med huvudmannen bedriver verksamheten för huvudmannens räkning. Observera att det är huvudmannen som måste ansöka om bidraget.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska gå till ersättning för lön under den tid som forskarutbildade lärare/förskollärare ägnar åt praktiknära forskning och utveckling.

Syftet med statsbidraget är att främja forskning och utvecklingsarbete i skolväsendet.

Statsbidraget riktar sig mot praktiknära forsknings- och utvecklingsarbete som genererar direkt nytta och användbarhet i verksamheten och som bidrar till att stärka utbildningens vetenskapliga grund.

Forskningsfrågor formuleras och undersöks av professionen utifrån deras behov av att utveckla sin verksamhet. Det kan exempelvis handla om att generera kunskap om barns och elevers utveckling och lärande och hur detta kan utvecklas i olika undervisningspraktiker. Det kan också handla om att undersöka frågor som berör likvärdighet, demokrati och värdegrund.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få bidrag ska läraren/förskolläraren

  • vara anställd hos huvudmannen (eller hos en entreprenör)
  • ha lärar- eller förskollärarlegitimation
  • ha en forskarexamen (se inriktningskrav nedan)
  • ägna viss del av sin arbetstid åt praktiknära forskning och utveckling.

En examen på forskarnivå ska avse:

  • Ämnesdidaktik eller ett ämne som huvudsakligen tillhör ett undervisningsämne inom skolväsendet eller motsvarande inom förskolans område.
  • Det specialpedagogiska området med nära anknytning till undervisningen i den skolform som läraren/förskolläraren arbetar i. Detta gäller bara för de lärare/förskollärare som har en speciallärarexamen eller en äldre motsvarande examen (dvs. en äldre specialpedagogexamen som utfärdats senast 30 juni 2015, enligt 1 kap. 5 § förordningen (2011:326)).

Huvudmannen ska själv finansiera minst lika stor del av kostnaderna för den arbetstid som läraren/förskolläraren ägnar åt praktiknära forskning och utveckling, som bidrag ges för. Statsbidraget motsvarar kostnaden för högst 15 procent av lärarens/förskollärarens lön under förutsättning att denne ägnar minst 30 procent av sin arbetstid åt praktiknära forskning och utveckling.

Efter utredning har Skolverket gjort en ny tolkning av regelverket och bedömer att statsbidrag även kan lämnas för lärare som får statsbidrag för karriärtjänster.

Huvudmän kan inte beviljas statsbidrag för lärare vars lön helt eller delvis finansieras av något annat statsbidrag.

Huvudmän kan beviljas statsbidrag för redan pågående projekt givet att projektet inte finansierar lön till lärarna som ingår.

Entreprenörer som huvudmän kan beviljas bidrag för ska ha hyrts in för att utföra uppgifter inom skolväsendet, alltså utbildningsverksamhet. Därför går det inte att anlita någon för att endast bedriva forskning.

Läraren ska ha en anställning som just lärare hos huvudmannen. Huvudmän kan inte få bidrag för en forskarutbildad, legitimerad lärare som är anställd med någon annan befattning hos huvudmannen.

Det finns 25 miljoner kronor att ansöka om för läsåret 2021/22.

Statsbidraget ska täcka hälften av huvudmannens kostnader i samband med ersättning för lärarens/förskollärarens lön under tiden som avsätts för praktiknära forskning och utveckling.

Statsbidrag kan ges för ersättning för lön motsvarande maximalt 15 procent nedsättning i tid givet att huvudmannen bekostar en minst lika stor del. Det innebär att den totala nedsättningen i tid då måste vara minst 30 procent.

Storleken på bidraget för varje lärare beror därför på hur mycket tid som huvudmannen avsätter för läraren/förskolläraren att arbeta med praktiknära forskning och utveckling.

Statsbidraget beräknas utifrån en schablonlön om 733 000 kronor/år inklusive sociala avgifter.

Kontakt

Senast uppdaterad 30 mars 2022.

Frågor och svar

Huvudmännen kan få ersättning som maximalt motsvarar 15 procent av lönen för en lärare, givet att läraren har en nedsättning i tid på minst 30 procent. Skolverket har tagit fram ett schablonbelopp motsvarande en årslön på 733 000 kr som den procentuella nedsättningen i tid beräknas utifrån.

Det finns ingen begränsning för antalet lärare i en ansökan. Ni kan söka bidrag för flera lärare förutsatt att villkoren för bidraget är uppfyllda.

Nej, ni kan högst rekvirera halva det beviljade beloppet under en termin.

Nej det är inte ett krav för att få bidraget.

Ni behöver inte redovisa statsbidraget men måste kunna visa att ni uppfyller kraven för bidraget om Skolverket skulle göra stickprovskontroller.

Du kan läsa mer om vad som efterfrågas i ansökan under avsnittet ”Så kan du förbereda dig”