Frågor och svar

Behöver vi redovisa statsbidragsanvändningen?

Ni behöver inte redovisa statsbidraget men måste kunna visa att ni uppfyller kraven för bidraget om Skolverket skulle göra stickprovskontroller.