Under 2020 har inga nya medel tillförts statsbidrag för regionala stödfunktioner. Detta innebär att Skolverket inte kommer att utlysa något statsbidrag för regionala stödfunktioner under 2020.

Statsbidrag för regionala stödfunktioner 2019

Det finns cirka 7 miljoner kronor kvar att söka för bidragsåret 2019 och vi tar emot ansökningar löpande. Statsbidraget lämnas till organisationer för att utveckla regionala stödfunktioner för samverkan mellan skola och arbetsliv om yrkesutbildning.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2019

Ansökan 2019

Beslut om ansökan

Det finns för närvarande ca 7 miljoner kronor kvar att ansöka om för bidragsåret 2019. Skolverket tar emot ansökningar löpande under 2019. Statsbidraget avser år 2019 och ska användas senast 31 december 2019.

Ni ansöker om bidraget på bifogad ansökningsblankett och skickar in ansökan per e-post: statsbidrag.regionalastodfunktioner@skolverket.se

Ansökningsblankett regionala stödfunktioner 2019Excel (excel, 143 kB)

Lista över beviljade belopp, ansökan för regionala stödfunktioner 2019PDF (pdf, 106 kB)

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så här kan du förbereda dig

För att kunna ansöka om statsbidraget måste er organisation vara registrerad användare i e-tjänsten. Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Organisationer som inte har ansökt via e-tjänsten för statsbidrag tidigare

Om er organisation inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten tidigare behöver ni

 1. registrera er organisation
 2. registrera er som användare av e-tjänsten samt skaffa ombud och användare.
 • Registrera er organisation
  Mejla oss till bidragets brevlåda så skickar vi en länk till ett webbformulär för att inleda registreringsprocessen till e-tjänsten. Denna process kan ta 3–5 veckor. När vi har registrerat er organisation skickar vi ut instruktioner för hur man ansöker om att bli ombud.
 • Ombud och användare i e-tjänsten
  Ombud är den person i er organisation som är högst ansvarig för ansökningar om statsbidrag och e-tjänsten. Ombudet måste ha rätt mandat och godkännas av Skolverket.
  Ombudet ansvarar för att bjuda in andra personer inom organisationen som kan arbeta med statsbidrag. Den eller de personer som ska arbeta med ett visst statsbidrag måste skaffa ett användarkonto med rätt behörigheter för att få tillgång till statsbidraget. Olika personer kan alltså ha olika behörigheter och därmed tillgång till olika statsbidrag i e-tjänsten. Läs mer om e-tjänsten:

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

 • Under rubriken "Så blir du ombud med högsta behörighet att ansvar att söka statsbidrag" på sidan om e-tjänsten finns upplysningar om vilka underlag som kan komma att begäras in för att styrka att det ombud ni utser har rätt behörighet. Här finns även blankett för fullmakt om det krävs i ert fall.

Vad gör vi om vi inte hinner få behörighet till e-tjänsten innan sista ansökningsdag?

Vi kommer i handläggningen av ansökan att ta hänsyn till den tid processen för e-tjänsten tar.

Om ni inte har fått ett konto till e-tjänsten senast 3 arbetsdagar före sista ansökningsdag kan vi ta emot ansökningar via mejl. Förutsättningen är att ni har följt de instruktioner som Skolverket ger er för hur ni får ett konto och har påbörjat registreringsprocessen.

Även om ansökan inkommit via mejl behöver ni fullfölja processen för att få tillgång till e-tjänsten, för att få tillgång till eventuell begäran om kompletteringar och beslut om bidrag.

Redovisning: 15 mars–15 april 2020

Redovisningen är öppen 15 mars–15 april 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om redovisning

Beslut om redovisning fattas i maj 2020. Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten för statsbidrag.

Vem kan söka statsbidraget?

Bidraget kan sökas av

 • arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer
 • organisationer som är gemensamma för arbetsgivare och arbetstagare
 • intresseorganisationer i näringslivet.

Arbetsgivarorganisation

Sammanslutning av arbetsgivare som enligt sina stadgar eller motsvarande ska tillvarata arbetsgivarnas intressen i förhållande till arbetstagana.

Arbetstagarorganisation

Sammanslutning av arbetstagare som enligt sina stadgar eller motsvarande ska tillvarata arbetstagarnas intressen i förhållande till arbetsgivaren.

Organisation som är gemensam för arbetsgivare och arbetstagare

Organisation som enligt sina stadgar eller motsvarande ska tillvarata gemensamma intressen för sina medlemmar.

Intresseorganisation i näringslivet

Organisation som enligt sina stadgar eller motsvarande tillvaratar sina medlemmars intressen, för att genomföra en viss åtgärd eller främja ett visst perspektiv, i frågor om produktionsprocesser som genererar varor eller tjänster för försäljning på en marknad.

I ansökan ska stadgar eller motsvarande handlingar bifogas som visar att kraven på organisationsform och syfte med verksamheten enligt förordningen för bidraget uppfylls.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska gå till insatser för att utveckla regionala stödfunktioner för samverkan mellan skola och arbetsliv om yrkesutbildning. Syftet med bidraget är att höja yrkesutbildningens kvalitet inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning.

För att utveckla yrkesutbildningarnas kvalitet är det väsentligt att organisationer inom näringslivet, i samverkan med skolan, engagerar sig i utbildningarna. Statsbidraget går till insatser som har karaktär av stödfunktion, med ett regionalt perspektiv och med en regional förankring. Stödfunktionen ska verka långsiktigt och strategiskt för att främja och höja yrkesutbildningens kvalitet.

Insatserna som bidrag ges till ska syfta till att utveckla en stödfunktion eller att vidareutveckla en befintlig stödfunktion. En stödfunktion kan exempelvis bestå av en grupp representanter från näringslivet, branschorganisationer, skola, programråd, kommuner, regionalt utvecklingsansvariga eller motsvarande, som samarbetar för att höja utbildningens kvalitet. En stödfunktion kan även utvecklas av en eller flera parter, som exempelvis framtagande av ett utvecklingskoncept med syftet att höja yrkesutbildningens kvalitet i regionen.

Bidrag beviljas exempelvis för insatser/regionala stödfunktioner som hand-lar om att:

 • utveckla samverkan regionalt mellan arbetsliv och skola kring yrkesutbildningar
 • ingå i samverkansgrupper som arbetar med kompetensförsörjning strategiskt och operativt; för att sprida erfarenheter, resultat och lärande från arbetet med att utveckla yrkesutbildningar
 • skapa mötesplatser och tillhandhålla plattformar för erfarenhetsutbyte och informationsspridning
 • ge strategiskt och operativt stöd kring yrkesutbildningarnas utveckling
 • utifrån analyser och prognoser av kompetensbehovet i regionen på kort och lång sikt utveckla yrkesutbildningarnas innehåll och kvalitet
 • utveckla utbildningskoncept, verktyg och modeller till stöd för utvecklingen av yrkesutbildningar.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

 • Bidraget ska användas den 1 januari – 31 december 2019.
 • Insatserna får inte finansieras med tidigare beviljat statsbidrag från Skolverket, annat statsbidrag eller annan särskild ersättning som exempelvis statsstöd.
 • Den som har tagit emot statsbidrag ansvarar för att bidraget används i enlighet med bestämmelserna i förordning (2014:375) och villkoren i beslut om ansökan.

Bedömning av ansökan och fördelning av bidrag

När vi bedömer ansökningarna och fördelar bidraget tar vi hänsyn till om insatserna

 1. förväntas bidra till en varaktig regional stödfunktion även efter det att den statliga finansieringen avslutats
 2. effektivt kan stödja lokal samverkan mellan skola och arbetsliv.

Hur stort är statsbidraget?

För bidragsomgången 2019 finns det totalt 15 miljoner kronor.

Senast uppdaterad 10 januari 2020

Frågor och svar

Arbetsplatsförlagt lärande är lärande som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan.

Mer information om arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det är upp till er som organisationen att avgöra om ni väljer att ansöka inom någon av de kategorier som ni tycker att ni är behöriga. Beskriv i ansökan hur er organisation fungerar och ert arbete med arbetsplatsförlagt lärande.

När ansökningsperioden stängt utreder vi om er organisation är behörig att söka. Om det visar sig att ni är behöriga kommer er ansökan att handläggas tillsammans med övriga behöriga ansökningar. Om det framkommer att ni inte är behöriga kommer er ansökan att avvisas. Vi kan inte utreda om er organisation är behörig att ansöka innan ansökningsperioden stängt.