Under 2020 har inga nya medel tillförts statsbidrag för regionala stödfunktioner. Detta innebär att Skolverket inte kommer att utlysa något statsbidrag för regionala stödfunktioner under 2020.

Statsbidrag för regionala stödfunktioner 2019

Statsbidraget lämnas till organisationer för att utveckla regionala stödfunktioner för samverkan mellan skola och arbetsliv om yrkesutbildning.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2019

Ansökan 2019

Redovisning: 15 mars–15 april 2020

Redovisningen är öppen 15 mars–15 april 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om redovisning

Beslut om redovisning fattas i maj 2020. Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten för statsbidrag.

Redovisningen är öppen 15 mars–15 april 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om redovisning

Beslut om redovisning fattas i maj 2020. Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten för statsbidrag.

Vem kan söka statsbidraget?

Bidraget kan sökas av

 • arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer
 • organisationer som är gemensamma för arbetsgivare och arbetstagare
 • intresseorganisationer i näringslivet.

Arbetsgivarorganisation

Sammanslutning av arbetsgivare som enligt sina stadgar eller motsvarande ska tillvarata arbetsgivarnas intressen i förhållande till arbetstagana.

Arbetstagarorganisation

Sammanslutning av arbetstagare som enligt sina stadgar eller motsvarande ska tillvarata arbetstagarnas intressen i förhållande till arbetsgivaren.

Organisation som är gemensam för arbetsgivare och arbetstagare

Organisation som enligt sina stadgar eller motsvarande ska tillvarata gemensamma intressen för sina medlemmar.

Intresseorganisation i näringslivet

Organisation som enligt sina stadgar eller motsvarande tillvaratar sina medlemmars intressen, för att genomföra en viss åtgärd eller främja ett visst perspektiv, i frågor om produktionsprocesser som genererar varor eller tjänster för försäljning på en marknad.

I ansökan ska stadgar eller motsvarande handlingar bifogas som visar att kraven på organisationsform och syfte med verksamheten enligt förordningen för bidraget uppfylls.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska gå till insatser för att utveckla regionala stödfunktioner för samverkan mellan skola och arbetsliv om yrkesutbildning. Syftet med bidraget är att höja yrkesutbildningens kvalitet inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning.

För att utveckla yrkesutbildningarnas kvalitet är det väsentligt att organisationer inom näringslivet, i samverkan med skolan, engagerar sig i utbildningarna. Statsbidraget går till insatser som har karaktär av stödfunktion, med ett regionalt perspektiv och med en regional förankring. Stödfunktionen ska verka långsiktigt och strategiskt för att främja och höja yrkesutbildningens kvalitet.

Insatserna som bidrag ges till ska syfta till att utveckla en stödfunktion eller att vidareutveckla en befintlig stödfunktion. En stödfunktion kan exempelvis bestå av en grupp representanter från näringslivet, branschorganisationer, skola, programråd, kommuner, regionalt utvecklingsansvariga eller motsvarande, som samarbetar för att höja utbildningens kvalitet. En stödfunktion kan även utvecklas av en eller flera parter, som exempelvis framtagande av ett utvecklingskoncept med syftet att höja yrkesutbildningens kvalitet i regionen.

Bidrag beviljas exempelvis för insatser/regionala stödfunktioner som hand-lar om att:

 • utveckla samverkan regionalt mellan arbetsliv och skola kring yrkesutbildningar
 • ingå i samverkansgrupper som arbetar med kompetensförsörjning strategiskt och operativt; för att sprida erfarenheter, resultat och lärande från arbetet med att utveckla yrkesutbildningar
 • skapa mötesplatser och tillhandhålla plattformar för erfarenhetsutbyte och informationsspridning
 • ge strategiskt och operativt stöd kring yrkesutbildningarnas utveckling
 • utifrån analyser och prognoser av kompetensbehovet i regionen på kort och lång sikt utveckla yrkesutbildningarnas innehåll och kvalitet
 • utveckla utbildningskoncept, verktyg och modeller till stöd för utvecklingen av yrkesutbildningar.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

 • Bidraget ska användas den 1 januari – 31 december 2019.
 • Insatserna får inte finansieras med tidigare beviljat statsbidrag från Skolverket, annat statsbidrag eller annan särskild ersättning som exempelvis statsstöd.
 • Den som har tagit emot statsbidrag ansvarar för att bidraget används i enlighet med bestämmelserna i förordning (2014:375) och villkoren i beslut om ansökan.

Bedömning av ansökan och fördelning av bidrag

När vi bedömer ansökningarna och fördelar bidraget tar vi hänsyn till om insatserna

 1. förväntas bidra till en varaktig regional stödfunktion även efter det att den statliga finansieringen avslutats
 2. effektivt kan stödja lokal samverkan mellan skola och arbetsliv.

Hur stort är statsbidraget?

För bidragsomgången 2019 finns det totalt 15 miljoner kronor.

Senast uppdaterad 02 mars 2020

Frågor och svar

Arbetsplatsförlagt lärande är lärande som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan.

Mer information om arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det är upp till er som organisationen att avgöra om ni väljer att ansöka inom någon av de kategorier som ni tycker att ni är behöriga. Beskriv i ansökan hur er organisation fungerar och ert arbete med arbetsplatsförlagt lärande.

När ansökningsperioden stängt utreder vi om er organisation är behörig att söka. Om det visar sig att ni är behöriga kommer er ansökan att handläggas tillsammans med övriga behöriga ansökningar. Om det framkommer att ni inte är behöriga kommer er ansökan att avvisas. Vi kan inte utreda om er organisation är behörig att ansöka innan ansökningsperioden stängt.