Statsbidrag för rekryterande insatser inom vuxenutbildning 2018

Det här statsbidraget ska användas av kommuner för att rekrytera elever till vuxenutbildning.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2018

Begär utbetalning: 1 september–1 oktober 2018

Skolverket har fattat beslut om rekvisitionen av statsbidrag för rekryterande insatser inom vuxenutbildning. Samtliga rekvisitioner har beviljats.

BeslutsbilagaPDF (pdf, 55 kB)

Det är den kommun som har skickat in rekvisitionen som har fått ett beslut i e-tjänsten. Det är även kommunen som har skickat in rekvisitionen som är ansvarig för att redovisa hur bidraget har använts.

Beslut om bidragsramar fattades 2 augusti 2018. Kommunerna hade möjlighet att begära utbetalning som enskild kommun eller i samverkan med andra kommuner. Se bidragsramarna i bilagorna nedan.

Kommunerna hade möjlighet att söka ett högre belopp än bidragsramen.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag


Redovisning: 1 maj – 3 juni 2019

Redovisningen var öppen 1 maj–3 juni 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Så kan du förbereda dig

I redovisningen ska ni beskriva de insatser ni genomfört och redovisa er budget.

I beskrivningen av insatserna är det viktigt att ni kan motivera på vilket sätt insatserna kan stimulera vuxna att börja studera på komvux eller särvux.

Ni kommer att redovisa budgeten utifrån ett antal budgetposter så som personalkostnader, inköp av vara, inköp av tjänst osv. Några av budgetposterna kommer att finnas fördefinierade i blanketten. Ni kommer även att ha möjlighet att skriva in egna budgetposter om de fördefinierade inte passar för er insats.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommuner som får statsbidrag enligt förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas till rekryterande insatser inom vuxenutbildning. Med rekryterande insatser avses uppsökande verksamhet, informationsinsatser, vägledning samt motiverande insatser. Syftet med statsbidraget är att stimulera vuxna till studier inom komvux och särvux för att därigenom stärka deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Statsbidraget går att söka för bidragsåret 2018, för insatser som genomförs under perioden 2 augusti - 31 december 2018.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

De medel ni har fått beviljade ska gå till uppsökande verksamhet, informationsinsatser, vägledning samt motiverande insatser. Ni kan använda pengarna på annat sätt än vad ni angett i er rekvisitionsblankett, förutsatt att ni följer förordningen (2016:1495). Det är alltså möjligt att genomföra fler eller andra insatser än vad ni angav i rekvisitionsblanketten. Ni kan även omdisponera pengar mellan insatserna.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (2018:1495) om statsbidrag för rekryterande insatser inom vuxenutbildning, på Svensk Författningssamlings webbplatslänk till annan webbplats

Hur stort är statsbidraget?

Skolverket har totalt 50 miljoner kronor att fördela för bidragsåret 2018.

Det bidrag ni kan begära ut bestäms utifrån omfattningen av arbetslösheten i er kommun. Bidragsramar publiceras på denna sida i början av augusti.

Senast uppdaterad 29 augusti 2019

Frågor och svar

Kommuner kan välja att söka enskilt eller i samverkan med andra kommuner. Söker ni med andra kommuner adderas era bidragsramar.

För att insatsen ska vara godkänd krävs att ni tydligt kan motivera varför insatsen är rekryterande. Enligt förordningen definieras rekryterande insatser som uppsökande verksamhet, informationsinsatser, vägledning samt motiverande insatser.

Ni kommer att få motivera varför insatsen är rekryterande i redovisningen för bidragsåret 2018.

Bidrag lämnas för insatser som genomförs mellan 2 augusti 2018 och 31 december 2018.

Varje kommun har fått en bidragsram. Du kan se din kommuns bidragsram i PDF:en "Bidragsram för respektive kommun" på denna sida, under rubrik "Begär utbetalning: 1 september-1oktober 2018". Ni har möjlighet att söka ett högre belopp än bidragsramen.

Ja, det är möjligt att söka ett högre belopp. Skolverket kan inte garantera utbetalning av ytterligare medel över bidragsram. Ni kan få mer medel om andra kommuner väljer att inte ansöka om statsbidraget.

Bidraget betalas ut i november 2018.

I redovisningen kommer ni att få beskriva era insatser samt redovisa er budget.

Det är viktigt att ni i redovisningen kan motivera att ni genomfört insatser för personer som är i behov av vuxenutbildning. Ni ska även kunna redogöra för att insatserna har bestått i uppsökande verksamhet, informationsinsatser, vägledning och/eller motiverande insatser.

Skolverket kommer inte att samla in personuppgifter, så som deltagarlistor eller liknande. Bidraget är inte heller kopplat till några specifika kurser inom vuxenutbildningen.

Redovisningsperioden är 1 maj till 3 juni 2019.

Ja. Ni kan använda det beviljade statsbidraget till andra insatser än vad ni angav i er rekvisitionsblankett. Tänk på att pengarna ska användas för uppsökande verksamhet, informationsinsatser, vägledning och motiverande insatser.

Nej. Men ni ska redovisa detta i redovisningsblanketten som läggs upp i e-tjänsten 1 april 2019.

Ja. Ni kan fördela det beviljade statsbidraget mellan insatserna hur ni vill, oavsett vad ni angett i er rekvisitionsblankett.

Nej. Men ni ska redovisa detta i redovisningsblanketten som läggs upp i e-tjänsten 1 april 2019.