Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder 2018

Bidraget syftar till att minska risken för brott mot skolan eller mot elever eller personal i skolan.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2018

Ansökan: 1 september–1 oktober 2018

Beslut om ansökan

Vi har beviljat bidrag till två huvudmän på totalt 2 390 250 kronor för Säkerhetshöjande åtgärder i skolor för 2018. I beslutsbilagan finns beviljat belopp per huvudman.

Av de 62 huvudmän som ansökt om statsbidraget har

 • vi beslutat om bifall av två ansökningar
 • vi beslutat om avslag av 58 ansökningar
 • vi beslutat om avskrivning av två ansökningar.

Lista över beviljade belopp, ansökan säkerhetshöjande åtgärder 2018PDF (pdf, 88 kB)

Ansökan var öppen 1 september – 1 oktober 2018 och är avslutad.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska göra ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten. 

Vem kan söka statsbidraget?

Huvudmän för

 • grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan
 • gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
 • förskoleklassen.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget är till för att minska risken för brott mot skolan eller mot elever eller personal i skolan. Det ska gå till säkerhetshöjande fysiska åtgärder som ska öka säkerheten i skolbyggnader, på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid fritidshem.

Skolverket fördelar bidraget för säkerhetshöjande åtgärder till huvudmän som bedriver skolor där det finns en påtaglig risk för brott där ett motiv är att kränka en person, en folkgrupp eller en annan grupp av personer på grund av någon sådan omständighet som avses i 29 kap. 2 § 7 brottsbalken. Med sådan omständigheter avses i Brottsbalken ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet.

En huvudman kan ansöka om bidrag för en eller flera säkerhetshöjande åtgärder i samma ansökan.

Vad ska bidraget inte användas till?

Skolverket ger inte bidrag till:

 • försäkringar
 • ordinära säkerhetsanordningar som lås, larm och brandvarnare
 • väktare eller säkerhetspersonal
 • åtgärder som ni fått statligt stöd för på annat sätt.

Ni kan inte få bidrag för åtgärder som ni redan påbörjat innan ansökan kommer in till Skolverket. En åtgärd ses som påbörjad om en huvudman är bunden till att ta kostnader för att genomföra den säkerhetshöjande åtgärden. En huvudman kan ha gjort förberedande och planerade åtgärder. Till exempel kan huvudmannen ha ansökt om bygglov och hämtat in offerter utan att åtgärden ses som påbörjad. Bidraget ska inte ses som en efterfinansiering av en åtgärd som redan har påbörjats.

Vad är stöd av mindre betydelse?

Om ni tidigare fått stöd av mindre betydelse ska det ha framgått av beslutet. I beslutet ska det finnas en hänvisning till EU-kommissionens förordning nummer 1407/2013 som reglerar stöd av mindre betydelse.

Skolverket behöver kontrollera att alla som får bidrag inte får mer än 200 000 euro under det beskattningsår som gäller för bidraget och de två föregående beskattningsåren. I ansökan ska ni därför ange allt stöd av mindre betydelse som ni fått och där det framgått av beslutet att det är ett stöd av mindre betydelse.

Förordning om stöd av mindre betydelse på EU-kommissionens webbplatslänk till annan webbplats

Villkor för statsbidraget

 • Ni ska påbörja de åtgärder ni vill göra efter det att er ansökan om bidrag kommit in till Skolverket.
 • Ni ska ha avslutat era åtgärder senast den 15 november 2020.
 • Det ska finnas startbesked för åtgärder som kräver bygglov.
 • Ansökan får inte innehålla åtgärder som ni fått statligt stöd för på annat sätt.
 • De som utför arbetet med att genomföra de åtgärder ni fått statsbidrag för ska vara godkända för F-skatt. För utländska företag krävs intyg eller någon annan handling som visar att företaget genomgår motsvarande kontroll av skatter och avgifter i sitt hemland.
 • Ni ska göra ansökan ska tillsammans med ägaren/tomträttshavaren om ni inte själva äger fastigheten.

Hur stort är statsbidraget?

För bidragsomgången 2018 har Skolverket totalt 4 miljoner kronor att fördela.

Så beräknar Skolverket statsbidraget

Ni kan som mest få stöd för 75 procent av den totala kostnaden för de säkerhetshöjande åtgärderna. Ni kan inte få bidrag för åtgärder som totalt kostar mindre än 25 000 kronor.

Senast uppdaterad 10 september 2019