Det här statsbidraget kommer inte finnas kvar och går därför inte att söka för 2019.

Statsbidrag för samordnare för nyanlända elevers lärande 2018

Bidraget ska gå till den samordnare som utsetts av huvudman för att utveckla utbildningen för nyanlända elever.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2018

Anmäl samordnare: senast 1 mars 2018

Huvudmän som inte har anmält en samordnare, kan anmäla samordnare till Skolverket.

Ange namn, e-postadress, telefonnummer och titel eller funktion.
De huvudmän som redan har anmält samordnare en gång ska inte göra det igen.

E-port till samordnare@skolverket.se

Bidragsramar: april 2018

Alla huvudmän som kan ta del av statsbidraget får en bidragsram. Den visar den totala summan bidrag som varje huvudman kan begära ut. Det går att begära ut bidrag två gånger under bidragsomgången 2018.

Bidragsramar vt 2018PDF (pdf, 287 kB)

Bidragsramar ht 2018PDF (pdf, 286 kB)

Begär utbetalning: beslut i juni 2018

Beslut om utbetalning

Vi har beviljat bidrag till 264 huvudmän om totalt 23 482 988 kronor.

Lista över beviljade belopp, utbetalning 1 samordnare för nyanländas lärande 2018PDF (pdf, 177 kB)

Så kan du förbereda dig:

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag
 • Ni kommer tilldelas en bidragsram innan ni kan begära ut statsbidrag. Bidragsramen sätter taket för hur många samordnartjänster ni kan få bidrag för.
 • Boka in nätverksträffarna med RUC redan nu, att samordnaren närvarar på nätverksträffarna är ett villkor för att ta del av statsbidraget.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats 

Begär utbetalning 2: beslut i december 2018

Beslut om utbetalning

Vi har beviljat bidrag till 261 huvudmän om totalt 23 284 590 kronor.

Lista över beviljade belopp, utbetalning 2 samordnare för nyanländas lärande 2018PDF (pdf, 107 kB)

Så kan du förbereda dig:

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag
 • Ni kommer tilldelas en bidragsram innan ni kan begära ut statsbidrag. Bidragsramen sätter taket för hur många samordnartjänster ni kan få bidrag för.
 • Boka in nätverksträffarna med RUC redan nu, att samordnaren närvarar på nätverksträffarna är ett villkor för att ta del av statsbidraget.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats 

Redovisning: 1 mars-1 april 2019

Så kan du förbereda dig:

 • Samla information om hur stor del av tjänsten samordnaren har arbetat. Om samordnaren har arbetat mindre del av den tjänst ni har begärt ut bidrag för kan ni behöva betala tillbaka bidrag. De huvudmän som behöver betala tillbaka bidrag kommer att få en faktura för återbetalning efter att vi har fattat beslut om redovisningen.
 • Se till att ni har uppfyllt villkoren för det här statsbidraget.
  Läs mer under Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om redovisning

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten för statsbidrag under våren 2019.

Vem kan söka statsbidraget?

För att kunna söka bidraget ska skolhuvudmannen ha anmält en samordnare för nyanländas lärande till Skolverket senast den 1 mars 2018.

Bidraget kan sökas av kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • grundskola, grundsärskola,
 • specialskola, sameskola,
 • gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Vad ska statsbidraget användas till?

Syftet med bidraget är att underlätta för och stödja huvudmännens systematiska kvalitetsarbete för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever i grund- och gymnasieskolan.

Bidraget ska gå till att delfinansiera personalkostnaderna för tjänsten samordnare som ska arbeta med att utveckla utbildningen för nyanlända elever. Arbetsuppgifter för uppdraget som samordnare är:

Uppdraget som samordnare för nyanländas lärande

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Huvudmän som får bidraget ska i dialog med samordnaren arbeta med att upprätta och lämna in en utvecklingsplan. Alla huvudmän ansvarar för deltagande i samordnarnätverk och för att redovisa bidraget.

Villkor för huvudmän som redan lämnat in utvecklingsplan 2017

De huvudmän som redan har lämnat in en utvecklingsplan under 2017, ska under 2018 påbörja minst två av de prioriterade insatserna i utvecklingsplanen. Det ska ske senast den 31 december 2018.

Villkor för huvudmän som ska lämnat in utvecklingsplan 2018

En huvudman som tar emot bidraget ska ha upprättat och lämnat in en komplett utvecklingsplan till sitt regionala utvecklingscentrum, RUC. Det ska ske senast den 31 december 2018.

Upprätta och lämna in en utvecklingsplan

En huvudman som tar emot bidraget ska senast den 31 december 2018 ha upprättat och lämnat in en komplett utvecklingsplan till sitt regionala utvecklingscentrum, RUC. Utvecklingsplanen ska bygga på nulägesbeskrivning och nulägesbedömning. Vid utformningen av utvecklingsplanen ska huvudmannen använda sig av det underlaget för nulägesbeskrivning, analys och utvecklingsplan som finns på webbsidan om uppdraget som samordnare för nyanländas lärande. Huvudmannen kan välja att lämna in ett annat underlag med motsvarande innehåll.

Samordnare för nyanländas lärande

Om en komplett utvecklingsplan inte har lämnats in senast den 31 december kommer bidraget reduceras och återbetalas med 30 procent.

Påbörja minst två av de prioriterade insatserna

En huvudman som tidigare har deltagit och fått bidraget samt som har lämnat in en utvecklingsplan senast den 31 december 2017 ska senast 31 december 2018 ha påbörjat minst två av de prioriterade insatserna i utvecklingsplanen. Varje påbörjad insats ska redovisas till RUC och på det underlag som Skolverket tillhandahåller.

Om kravet på påbörjade och redovisade prioriterade insatser inte uppfylls senast 31 december 2018 ska huvudmannen återbetala 40 procent per icke påbörjad och redovisad insats av bidraget.

Delta i samordnarnätverk

En huvudman som tar emot bidraget ska även ingå och delta i ett samordnar¬nät¬verk som leds av regionalt utvecklingscentrum, RUC. Detta innebär att samordnaren eller någon annan representant utsedd av huvudmannen ska delta på alla nätverksträffar som RUC bjuder in till. Om någon av de nämnda personerna inte närvarar ska 10 procent av det utbetalade bidraget återbetalas per träff som huvudmannen inte deltar i.

Redovisa bidraget

En huvudman som tar emot bidraget ska senast vid det datum som Skolverket anger i beslut om bidragsramar eller i beslut om begäran om utbetalning redovisa hur bidraget har använts.

En huvudman som inte ger in en fullständigt ifylld redovisningsblankett eller som inte lämnar de uppgifter som Skolverket begär vid redovisning blir återbetalningsskyldig.
Läs mer om redovisningen under Viktiga datum och beslut

Hur stort är statsbidraget?

För bidragsomgången 2018 finns 52 miljoner kronor att fördela till huvudmän som anmält en samordnare. Skolverket håller på att se över hur bidraget ska fördelas under bidragsomgången 2018.

Bidragets storlek för varje huvudman baseras på antal elever i kommunen eller antal elever på de skolor den fristående huvudmannen ansvarar för. Bidraget består av kostnader för del av heltidstjänst för en samordnare.

För att fördela hur många heltidstjänster varje huvudman får söka bidrag för utgår vi från elevantal för hela huvudmannen utifrån statistik från Statistiska centralbyrån.

Kontakt

För frågor om statsbidraget:

E-post till statsbidrag.samordnare@skolverket.se

För frågor om uppdraget som samordnare:

E-port till samordnare@skolverket.se

Senast uppdaterad 28 juni 2019