Statsbidrag för Science Center 2022

Syftet med statsbidraget är att sprida kunskap om och skapa intresse för naturvetenskap och teknik.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2022

Ansökan: 15 januari–15 februari 2022

Ansökan är öppen 15 januari–15 februari 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Så här kan du förbereda dig inför ansökan

För att kunna ansöka om statsbidraget via e-tjänsten måste du ha tillgång till e-tjänsten för statsbidrag. Vad du behöver göra beror på om din organisation har sökt bidrag via e-tjänsten tidigare.

Om din organisation har sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Se till att din organisation har ett ombud utsett samt att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag. Läs mer på skolverket.se/sokstatsbidrag Länk till annan webbplats.

Om din organisation inte sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Registrera din organisation hos Skolverket och utse därefter ett ombud. Du kan läsa mer om hur du går tillväga på skolverket.se/sokstatsbidrag Länk till annan webbplats.

Sista datum är satta för att Skolverket ska kunna handlägga de förberedelserna som krävs i tid. Tidsgränserna gäller bara för organisationer som inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten förut.

Om du kontaktar Skolverket efter senast datum för förberedelser går det ändå att ansöka, men det kommer behöver göras på annat sätt än via e-tjänsten. Även då kommer ni behöva registrera er verksamhet för att ansökan ska kunna handläggas. I sådant fall skickar du ett mejl till bidragets funktionsbrevlåda som du hittar längst ner på denna webbsida.

Se nedan när du behöver ha registrerat er organisation och skickat in en ombudsansökan.

Organisationer som inte bedriver skolverksamhet samt fristående förskolehuvudmän som har någon av bolagsformerna:

 • aktiebolag
 • ekonomisk förening
 • enskild firma
 • handels/kommanditbolag

7 arbetsdagar före bidraget stänger

Organisationer som inte bedriver skolverksamhet samt fristående förskolehuvudmän med annan bolagsform än ovan.

14 arbetsdagar före bidraget stänger

Ansökan är öppen 15 januari–15 februari 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Så här kan du förbereda dig inför ansökan

För att kunna ansöka om statsbidraget via e-tjänsten måste du ha tillgång till e-tjänsten för statsbidrag. Vad du behöver göra beror på om din organisation har sökt bidrag via e-tjänsten tidigare.

Om din organisation har sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Se till att din organisation har ett ombud utsett samt att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag. Läs mer på skolverket.se/sokstatsbidrag Länk till annan webbplats.

Om din organisation inte sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Registrera din organisation hos Skolverket och utse därefter ett ombud. Du kan läsa mer om hur du går tillväga på skolverket.se/sokstatsbidrag Länk till annan webbplats.

Sista datum är satta för att Skolverket ska kunna handlägga de förberedelserna som krävs i tid. Tidsgränserna gäller bara för organisationer som inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten förut.

Om du kontaktar Skolverket efter senast datum för förberedelser går det ändå att ansöka, men det kommer behöver göras på annat sätt än via e-tjänsten. Även då kommer ni behöva registrera er verksamhet för att ansökan ska kunna handläggas. I sådant fall skickar du ett mejl till bidragets funktionsbrevlåda som du hittar längst ner på denna webbsida.

Se nedan när du behöver ha registrerat er organisation och skickat in en ombudsansökan.

Organisationer som inte bedriver skolverksamhet samt fristående förskolehuvudmän som har någon av bolagsformerna:

 • aktiebolag
 • ekonomisk förening
 • enskild firma
 • handels/kommanditbolag

7 arbetsdagar före bidraget stänger

Organisationer som inte bedriver skolverksamhet samt fristående förskolehuvudmän med annan bolagsform än ovan.

14 arbetsdagar före bidraget stänger

Vem kan söka statsbidraget?

Teknik- och naturvetenskapscentrum, även kallade Science Centers. För att en organisation ska få del av statsbidraget måste de uppfylla kraven enligt 2 § förordningen och 2 § föreskriften.

Verksamhet inom ett Science center syftar till att stimulera förståelsen kring teknik och naturvetenskap med hjälp av interaktiva utställningar som ger möjlighet att pröva egna idéer och lösa problem genom bland annat experiment och laborationer.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget till Science Center ska användas till att förvalta eller utveckla redan befintlig verksamhet inom de områden som anges i 5§ förordning (1997:153) samt 4§ föreskrift SKOLFS (2010:8).

Giltiga kostnader är de som organisationen anser rimliga för att upprätthålla väl fungerande verksamhet eller utveckla verksamheten inom områdena. Science Center som söker statsbidraget anger själva de kostnader som de har behov av utifrån den förvaltning eller utveckling som ska ske.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Krav för att få statsbidrag

Statsbidrag får lämnas till ett Science Center där verksamheten

 • i väsentlig utsträckning vänder sig till allmänheten
 • uppvisar bredd och mångfald när det gäller naturvetenskap eller teknik
 • syftar till att öka intresset för och insikterna om naturvetenskap och teknik med till största delen interaktiva metoder
 • har bedrivits under minst ett år och huvudsakligen finansieras på annat sätt än genom statsbidrag, till exempel genom ekonomiskt stöd av universitet, högskola, museum, kommun, region eller näringsliv
 • utgör en självständig verksamhet med personell och ekonomisk stabilitet
 • genomför årliga uppföljningar som tas till vara i verksamheten.

Bidraget kan användas till att utveckla eller förvalta aktiviteter inom följande områden:

 • stimulera barn och elevers lärande
 • genusperspektiv
 • mångfald i gestaltning och uttrycksformer
 • pedagogisk förnyelse i fråga om användning av interaktiva metoder och material
 • samarbete med skolor, högskolor, folkbildningen, kulturinstitutioner, näringsliv, samhälle och andra science centers
 • skapa förståelse för samspelet mellan människor, samhälle, teknik och naturvetenskap
 • tvärvetenskaplig kunskapssyn
 • nytänkande och entreprenörskap inom det tekniska och naturvetenskapliga området.

Hur stort är statsbidraget?

Hur mycket bidrag Skolverket har att fördela för 2022 anges i regleringsbrevet som vi får från regeringen i mitten av december 2021. Enligt regleringsbrevet för Skolverket för 2021 fanns det 25,5 miljoner kronor att dela ut till de ansökningar som uppfyllde villkoren för statsbidraget.

Kontakt

E-post till statsbidrag.sciencecenter@skolverket.se

Har du tekniska frågor om e-tjänsten för statsbidrag, till exempel registrering av verksamheten, behörigheter eller inloggning kan du läsa mer på www.skolverket.se/sokstatsbidrag Länk till annan webbplats.. Där finns även kontaktuppgifter till teknisk support.

Senast uppdaterad 15 oktober 2021.

Frågor och svar

Skolverket tar hänsyn till de särskilda omständigheter som råder i samband med coronapandemin vilket resulterat i minskade besöksantal och minskade intäkter.

Enligt Skolverkets tolkning av regelverket ska minst 30% av alla besökare komma från allmänheten. Inför bidragsomgången 2022 kan det komma att ses över utifrån de lokala och regionala restriktionerna.

I ansökan anges antal besökare från allmänheten och fördelade på olika skolformer. Vi samlar in uppgifter för både fysiska samt besökare som deltog i digitala evenemang.

Skolverkets tolkning är att 51 % av ett Science Centers finansiering måste ske med övriga medel än statsbidrag. Skolverket kan inte fördela en större summa än den som ett teknik- och vetenskapscentrum har ansökt om, eller mer än 49% av verksamhetens totala intäkter (exklusive statsbidrag).

Utgångspunkten för ansökan ska vara vilka insatser som verksamheten avser att genomföra inom ett eller flera av de åtta prioriterade områdena som anges i 5 § förordningen och 4 § föreskriften. Ansökan ska grundas i de faktiska behov av utveckling eller förvaltning av redan befintlig verksamhet som den sökande har. Bidraget är inte ett generellt verksamhetsbidrag utan är tänkt att bidra inom de områden som anges i förordningen och föreskriften. Skolverket värderar inte sökta insatser utifrån kvalitet, utan kommer att göra en rimlighetsbedömning av angivna kostnader samt en bedömning av om det planerade arbetet faller inom ramen för de prioriterade områdena.

Varje sökande anger de kostnader som är direkt kopplade till insatser som planeras att genomföras under 2022. I detta räknas inte de kostnader som ett Science Center har för att bedriva verksamheten som helhet.

För att erhållna medel ska ses som statsbidrag ska det definieras som statsbidrag i en förordning eller i den fördelande myndighetens regleringsbrev. Exempelvis, om stöd med anledning av coronapandemin har definierats som statsbidrag av den fördelande myndigheten (Skolverket eller andra myndigheter) ska det räknas bort från intäkterna. Om det inte har definierats som statsbidrag ska det räknas in i intäkterna.

De elever som tillhör exempelvis grundsärskolan ska räknas in och anges under elever grundskolan.