Statsbidrag för science center 2022

Syftet med statsbidraget är att sprida kunskap om och skapa intresse för naturvetenskap och teknik.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2022

Lista över beviljade belopp, ansökan för science centers 2022 Pdf, 245 kB.

Ansökan var öppen 13 januari–15 februari 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

 

Organisationer som inte bedriver skolverksamhet samt fristående förskolehuvudmän som har någon av bolagsformerna:

 • aktiebolag
 • ekonomisk förening
 • enskild firma
 • handels/kommanditbolag

7 arbetsdagar före bidraget stänger

Organisationer som inte bedriver skolverksamhet samt fristående förskolehuvudmän med annan bolagsform än ovan.

14 arbetsdagar före bidraget stänger

Vem kan söka statsbidraget?

Teknik- och naturvetenskapscentrum, även kallade science center. För att en organisation ska få del av statsbidraget måste de uppfylla kraven enligt 2 § förordningen och 2 § föreskriften.

Verksamhet inom ett science center syftar till att stimulera förståelsen kring teknik och naturvetenskap med hjälp av interaktiva utställningar som ger möjlighet att pröva egna idéer och lösa problem genom bland annat experiment och laborationer.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget till science center ska användas till att förvalta eller utveckla redan befintlig verksamhet inom de områden som anges i 5§ förordning (1997:153) samt 4§ föreskrift SKOLFS (2010:8).

Giltiga kostnader är de som organisationen anser rimliga för att upprätthålla väl fungerande verksamhet eller utveckla verksamheten inom områdena. Science center som söker statsbidraget anger själva de kostnader som de har behov av utifrån den förvaltning eller utveckling som ska ske.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Krav för att få statsbidrag

Statsbidrag får lämnas till ett science center där verksamheten

 • i väsentlig utsträckning vänder sig till allmänheten
 • uppvisar bredd och mångfald när det gäller naturvetenskap eller teknik
 • syftar till att öka intresset för och insikterna om naturvetenskap och teknik med till största delen interaktiva metoder
 • har bedrivits under minst ett år och huvudsakligen finansieras på annat sätt än genom statsbidrag, till exempel genom ekonomiskt stöd av universitet, högskola, museum, kommun, region eller näringsliv
 • utgör en självständig verksamhet med personell och ekonomisk stabilitet
 • genomför årliga uppföljningar som tas till vara i verksamheten.

Bidraget kan användas till att utveckla eller förvalta aktiviteter inom följande områden:

 • stimulera barn och elevers lärande
 • genusperspektiv
 • mångfald i gestaltning och uttrycksformer
 • pedagogisk förnyelse i fråga om användning av interaktiva metoder och material
 • samarbete med skolor, högskolor, folkbildningen, kulturinstitutioner, näringsliv, samhälle och andra science centers
 • skapa förståelse för samspelet mellan människor, samhälle, teknik och naturvetenskap
 • tvärvetenskaplig kunskapssyn
 • nytänkande och entreprenörskap inom det tekniska och naturvetenskapliga området.

Hur stort är statsbidraget?

Hur mycket bidrag Skolverket har att fördela för 2022 anges i regleringsbrevet som vi får från regeringen i mitten av december 2021. Enligt regleringsbrevet för Skolverket för 2021 fanns det 25,5 miljoner kronor att dela ut till de ansökningar som uppfyllde villkoren för statsbidraget.

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.sciencecenter@skolverket.se.

Senast uppdaterad 07 november 2022.

Frågor och svar

Skolverket tar hänsyn till de särskilda omständigheter som råder i samband med coronapandemin vilket resulterat i minskade besöksantal och minskade intäkter.

Enligt Skolverkets tolkning av regelverket ska minst 30 procent av alla besökare komma från allmänheten. Inför bidragsomgången 2022 kan det komma att ses över utifrån de lokala och regionala restriktionerna.

I ansökan anges antal besökare från allmänheten och fördelade på olika skolformer. Vi samlar in uppgifter för både fysiska samt besökare som deltog i digitala evenemang.

Skolverkets tolkning är att 51 procent av ett science centers finansiering måste ske med övriga medel än statsbidrag. Skolverket kan inte fördela en större summa än den som ett teknik- och vetenskapscentrum har ansökt om, eller mer än 49 procent av verksamhetens totala intäkter (exklusive statsbidrag).

Utgångspunkten för ansökan ska vara vilka insatser som verksamheten avser att genomföra inom ett eller flera av de åtta prioriterade områdena som anges i 5 § förordningen och 4 § föreskriften. Ansökan ska grundas i de faktiska behov av utveckling eller förvaltning av redan befintlig verksamhet som den sökande har. Bidraget är inte ett generellt verksamhetsbidrag utan är tänkt att bidra inom de områden som anges i förordningen och föreskriften. Skolverket värderar inte sökta insatser utifrån kvalitet, utan kommer att göra en rimlighetsbedömning av angivna kostnader samt en bedömning av om det planerade arbetet faller inom ramen för de prioriterade områdena.

Varje sökande anger de kostnader som är direkt kopplade till insatser som planeras att genomföras under 2022. I detta räknas inte de kostnader som ett science center har för att bedriva verksamheten som helhet.

För att erhållna medel ska ses som statsbidrag ska det definieras som statsbidrag i en förordning eller i den fördelande myndighetens regleringsbrev. Exempelvis, om stöd med anledning av coronapandemin har definierats som statsbidrag av den fördelande myndigheten (Skolverket eller andra myndigheter) ska det räknas bort från intäkterna. Om det inte har definierats som statsbidrag ska det räknas in i intäkterna.

De elever som tillhör exempelvis grundsärskolan ska räknas in och anges under elever grundskolan.