Frågor och svar

Hur ansöker vi medel för insatser?

Utgångspunkten för ansökan ska vara vilka insatser som verksamheten avser att genomföra inom ett eller flera av de åtta prioriterade områdena som anges i 5 § förordningen och 4 § föreskriften. Ansökan ska grundas i de faktiska behov av utveckling eller förvaltning av redan befintlig verksamhet som den sökande har. Bidraget är inte ett generellt verksamhetsbidrag utan är tänkt att bidra inom de områden som anges i förordningen och föreskriften. Skolverket värderar inte sökta insatser utifrån kvalitet, utan kommer att göra en rimlighetsbedömning av angivna kostnader samt en bedömning av om det planerade arbetet faller inom ramen för de prioriterade områdena.