Frågor och svar

Tar Skolverket hänsyn till coronapandemin vid fördelning av statsbidraget 2022?

Skolverket tar hänsyn till de särskilda omständigheter som råder i samband med coronapandemin vilket resulterat i minskade besöksantal och minskade intäkter.