Statsbidrag för science center 2023

Syftet med statsbidraget är att sprida kunskap om och skapa intresse för naturvetenskap och teknik.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2023

Ansökan är öppen 15 januari–15 februari 2023 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Så kan du förbereda dig inför ansökan

För att kunna ansöka om statsbidraget via e-tjänsten måste du ha tillgång till e-tjänsten för statsbidrag. Vad du behöver göra beror på om din organisation har sökt bidrag via e-tjänsten tidigare.

Om din organisation har sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Se till att din organisation har ett ombud utsett och att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag. Läs mer på sidan Sök statsbidrag i e-tjänsten.

Om din organisation inte har sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Registrera din organisation hos Skolverket och utse därefter ett ombud. Du kan läsa mer om hur du gör på sidan Sök statsbidrag i e-tjänsten.

Sista datum är satta för att Skolverket ska hinna handlägga de förberedelser som krävs. Tidsgränserna gäller bara för organisationer som inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten förut.

Om du kontaktar Skolverket efter sista datum för förberedelser går det ändå att ansöka, men då behöver du göra det på ett annat sätt än via e-tjänsten. Även då behöver du registrera organisationen för att ansökan ska kunna handläggas. I sådant fall skickar du ett mejl till bidragets mejladress, som du hittar längst ner på den här sidan.

Se nedan när du behöver ha registrerat organisationen och skickat in en ombudsansökan.

Då ska förberedelserna vara klara

Förberedelserna ska vara klara 7 arbetsdagar före det att ansökan till bidraget stänger, när det gäller organisationer som inte bedriver skolverksamhet och fristående förskolehuvudmän som har någon av bolagsformerna:

 • aktiebolag
 • ekonomisk förening
 • enskild firma
 • handelsbolag eller kommanditbolag.

För organisationer som inte bedriver skolverksamhet och fristående förskolehuvudmän med annan bolagsform än ovan ska förberedelserna vara klara 14 arbetsdagar före det att ansökan till bidraget stänger.

Vem kan söka statsbidraget?

Teknik- och naturvetenskapscentrum, även kallade science center. För att en organisation ska få del av statsbidraget måste de uppfylla kraven enligt 2 § förordning (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum samt 2 § SKOLFS 2010:8.

Verksamhet inom ett science center syftar till att stimulera förståelsen kring teknik och naturvetenskap med hjälp av interaktiva utställningar som ger möjlighet att pröva egna idéer och lösa problem genom bland annat experiment och laborationer.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget till science center ska användas till att utveckla nya pedagogiska aktiviteter eller att upprätthålla befintliga pedagogiska aktiviteter inom de områden som anges i 5 § förordning (1997:153) och 4 § föreskrift SKOLFS (2010:8).

Bidraget är inte ett generellt verksamhetsbidrag utan är tänkt att bidra inom de områden som anges i förordningen och föreskriften. Ett science center ska kunna bedrivas med egna kostnader och förvalta sin verksamhet utan behov av statsbidraget. Skolverket gör en rimlighetsbedömning av angivna kostnader och sökt bidrag samt en bedömning av om det planerade arbetet faller inom ramen för de prioriterade områdena.

Som giltiga kostnader räknas de som behövs för att upprätthålla eller utveckla en fungerande pedagogisk verksamhet inom något eller flera av de utpekade områdena. Statsbidraget får endast användas till aktiviteter som är utformade i enlighet med regelverket.

I ansökan ska ni ange, bland annat, följande uppgifter:

 • planerade pedagogiska aktiviteter för 2023
 • kostnader som budgeteras för 2023 för beskrivna aktiviteter
 • uppskattning av bidrag som sökande har behov av utifrån kostnaderna för beskrivna aktiviteter.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Krav för att få statsbidraget

Statsbidraget får lämnas till ett science center där verksamheten:

 • i väsentlig utsträckning vänder sig till allmänheten
 • uppvisar bredd och mångfald när det gäller naturvetenskap eller teknik
 • syftar till att öka intresset för och insikterna om naturvetenskap och teknik med till största delen interaktiva metoder
 • har bedrivits under minst ett år och huvudsakligen finansieras på annat sätt än genom statsbidrag, till exempel genom ekonomiskt stöd av universitet, högskola, museum, kommun, region eller näringsliv
 • utgör en självständig verksamhet med personell och ekonomisk stabilitet
 • genomför årliga uppföljningar som tas tillvara i verksamheten.

Bidraget kan användas till aktiviteter som syftar till att utveckla eller underhålla befintliga aktiviteter i verksamheten inom områdena:

 • stimulera barns och elevers lärande
 • genusperspektiv
 • mångfald i gestaltning och uttrycksformer
 • pedagogisk förnyelse i fråga om användning av interaktiva metoder och material
 • samarbete med skolor, högskolor, folkbildningen, kulturinstitutioner, näringsliv, samhälle och andra science centers
 • skapa förståelse för samspelet mellan människor, samhälle, teknik och naturvetenskap
 • tvärvetenskaplig kunskapssyn.

Hur stort är statsbidraget?

Enligt regleringsbrevet för 2022 för Skolverket fanns det 25,5 miljoner kronor att dela ut till de ansökningar som uppfyllde villkoren för statsbidraget.

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.sciencecenter@skolverket.se.

Har du tekniska frågor om e-tjänsten för statsbidrag, till exempel registrering av verksamheten, behörigheter eller inloggning kan du läsa mer på sidan Sök statsbidrag i e-tjänsten. Där finns även kontaktuppgifter till teknisk support.

Senast uppdaterad 12 januari 2023.

Frågor och svar

Att ett science center i väsentlig utsträckning vänder sig till allmänheten innebär att det ska vara öppet för allmänheten i syfte att sprida kunskap till alla som vill ta del av verksamheten. Verksamheten ska i grunden vara utformad för att vara tillgänglig för allmänheten att ta del av. Om verksamheten är i i väsentligt utsträckning utformad och tillgänglig för enskilda grupper, exempelvis skolor, naturskola, kulturskola, lärare, uppfyller inte kravet enligt förordningen.

Skolverkets tolkning är att 51 procent av ett science centers finansiering måste ske med övriga medel än statsbidrag. Skolverket kan inte fördela en större summa än den som ett teknik- och vetenskapscentrum har ansökt om, eller mer än 49 procent av verksamhetens totala intäkter (exklusive statsbidrag). Ett science center ska kunna bedrivas med egna kostnader och förvalta sin verksamhet utan behov av statsbidraget. Detta ska kunna styrkas genom uppgifter som lämnas i ansökan, årsredovisningen och verksamhetsberättelsen från det senast avslutade räkenskapsåret.

Statsbidraget för science centers är avsett till aktiviteter inom de reglerade områdena och är inte ett generellt verksamhetsbidrag. Ett science center ska därför kunna bedrivas med egna kostnader och förvalta sin verksamhet utan behov av statsbidraget. Detta ska kunna styrkas genom uppgifter som lämnas i ansökan, årsredovisningen och verksamhetsberättelsen från det senast avslutade räkenskapsåret. Skolverket anser också att en självständig verksamhet innebär att ett science center ska ha en egen verksamhetsplan som kan kopplas till aktiviteter, budget och utfall samt att verksamheten tydligt kan berätta om vad de har lärt sig genom årliga uppföljningar.

I ansökan anges antal besökare från allmänheten och hur de är fördelade på olika skolformer. Vi samlar in uppgifter om antal fysiska besökare. Mätning av antalet digitala besökare skiljer sig markant från olika science centers, vilket gör att vi frågar på vilket sätt science centers använder sina digitala kanaler för att tillgängliggöra aktiviteter till allmänheten.

Utgångspunkten för ansökan ska vara vilka pedagogiska aktiviteter som verksamheten avser att genomföra inom ett eller flera av de åtta prioriterade områdena som anges i 5 § förordningen (1997:153) och 4 § Skolverkets föreskrift. Ansökan ska grundas i de faktiska behov av utveckling av nya- eller förvaltning av befintliga pedagogiska aktiviteter som den sökande har. Skolverket värderar inte sökta aktiviteter utifrån kvalitet, utan kommer att göra en rimlighetsbedömning av angivna kostnader och sökt bidrag samt en bedömning av om det planerade arbetet faller inom ramen för de prioriterade områdena.

Varje sökande anger de kostnader som är direkt kopplade till de pedagogiska aktiviteter som planeras att genomföras under 2023. I detta ska inte räknas de kostnader som ett science center har för att bedriva verksamheten som helhet.

För att erhållna medel ska ses som statsbidrag ska det definieras som statsbidrag i en förordning eller i den fördelande myndighetens regleringsbrev. Exempelvis, om stöd med anledning av coronapandemin har definierats som statsbidrag av den fördelande myndigheten (Skolverket eller andra myndigheter) ska det räknas bort från intäkterna. Om det inte har definierats som statsbidrag ska det räknas in i intäkterna.

Alla skolformer finns inte med i ansökningsformuläret, till exempel grundsärskola och specialskola. De elever som tillhör grundsärskolan ska räknas in och anges under "elever i grundskolan". De elever som tillhör gymnasiesärskolan ska räknas in och anges under "elever i gymnasieskolan".