Frågor och svar

Hur ansöker man medel för insatser?

Utgångspunkten för ansökan ska vara vilka pedagogiska aktiviteter som verksamheten avser att genomföra inom ett eller flera av de åtta prioriterade områdena som anges i 5 § förordningen (1997:153) och 4 § Skolverkets föreskrift. Ansökan ska grundas i de faktiska behov av utveckling av nya- eller förvaltning av befintliga pedagogiska aktiviteter som den sökande har. Skolverket värderar inte sökta aktiviteter utifrån kvalitet, utan kommer att göra en rimlighetsbedömning av angivna kostnader och sökt bidrag samt en bedömning av om det planerade arbetet faller inom ramen för de prioriterade områdena.