Statsbidrag för skolbibliotek hösten 2019

Bidraget ska underlätta för skolbiblioteken att stödja elevernas lärande, stimulera läslust och främja språkutveckling.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången hösten 2019

Ansökan: beslut maj 2019

Beslut om utbetalning

Vi har beviljat totalt 14 643 650 kronor i statsbidrag för bidragsomgången hösten 2019. Totalt fick vi in 317 ansökningar. Av dessa beviljades 309 huvudmän bidrag och 7 huvudmän beviljades inget bidrag. En huvudman återtog sin ansökan och därför avskrevs ärendet.

Vi kommer att betala ut bidraget i juni 2019.

Lista över beviljade belopp, utbetalning skolbibliotek HT 2019PDF (pdf, 652 kB)

Sista ansökningsomgången

Enligt budgetpropositionen för 2019 avsätts inga medel för statsbidraget för personalförstärkning i skolbibliotek de kommande åren. Utifrån de uppgifterna är bidragsomgången hösten 2019 den sista gången som statsbidraget betalas ut.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Beslut om utbetalning

Vi har beviljat totalt 14 643 650 kronor i statsbidrag för bidragsomgången hösten 2019. Totalt fick vi in 317 ansökningar. Av dessa beviljades 309 huvudmän bidrag och 7 huvudmän beviljades inget bidrag. En huvudman återtog sin ansökan och därför avskrevs ärendet.

Vi kommer att betala ut bidraget i juni 2019.

Lista över beviljade belopp, utbetalning skolbibliotek HT 2019PDF (pdf, 652 kB)

Sista ansökningsomgången

Enligt budgetpropositionen för 2019 avsätts inga medel för statsbidraget för personalförstärkning i skolbibliotek de kommande åren. Utifrån de uppgifterna är bidragsomgången hösten 2019 den sista gången som statsbidraget betalas ut.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Redovisning: beslut maj 2020

Beslut om redovisning

Den 28 maj 2020 fattade Skolverket beslut om redovisning av statsbidrag för Skolbibliotek hösten 2019. Nedan finns en beslutbilaga med en översikt över de beslut som fattades.

Lista över godkända redovisningar och återkrav, redovisning ht 2019PDF (pdf, 241 kB)

Redovisningen för ht 2019 var öppen 1 mars–1 april i e-tjänsten för statsbidrag

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Beslut om redovisning

Den 28 maj 2020 fattade Skolverket beslut om redovisning av statsbidrag för Skolbibliotek hösten 2019. Nedan finns en beslutbilaga med en översikt över de beslut som fattades.

Lista över godkända redovisningar och återkrav, redovisning ht 2019PDF (pdf, 241 kB)

Redovisningen för ht 2019 var öppen 1 mars–1 april i e-tjänsten för statsbidrag

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

  • grundskola
  • grundsärskola
  • specialskola
  • sameskola
  • gymnasieskola
  • gymnasiesärskola.

Det är den huvudman som ansvarar för skolbiblioteket som ska söka bidraget. Det betyder till exempel att om en fristående skola använder ett folkbibliotek som skolbibliotek, är det kommunen som ansvarar för folkbiblioteket som ska söka bidraget.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till kostnader för att anställa mer personal i skolbiblioteken. Du kan även ansöka om bidrag för att behålla den personal ni anställt med hjälp av bidrag från den förra bidragsomgången.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

De som anställs ska ha utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap. Det innebär något av följande:

  1. högskoleutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap
  2. bibliotekarieexamen
  3. fristående kurser på högskolan som leder till motsvarande utbildning som punkt 1 eller 2
  4. utländsk högskoleexamen som motsvarar punkt 1 eller 2.

Om det inte finns någon sådan personal att anställa kan ni få bidrag för att anställa personal som har annan lämplig utbildning. Det är huvudmannen som avgör vad som är annan lämplig utbildning.

Villkoren för statsbidraget styrs av:

Förordning (2016:370) om statsbidrag för personalförstärkning i skolbiblioteklänk till annan webbplats

Hur stort är statsbidraget?

För hösten 2019 är schablonbeloppet som betalas ut för en heltidsanställd under ett halvår 139 000 kronor. Uppgiften baseras på nationell lönestatistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Beloppet ska täcka halva kostnaden för en heltidsanställd under perioden juli-december 2019. Återstående kostnad för perioden ska huvudmannen själv stå för.

Senast uppdaterad 07 juli 2020

Frågor och svar