De skolor som har fått avbryta insatsen med anledning av det nya coronaviruset har möjlighet att avsluta insatsen under höstterminen 2020. Respektive huvudman kan redogöra för omständigheterna i redovisningen, som enligt aktuell planering ska skickas in 15 september.

Statsbidrag för specialpedagogik för lärande 2019/20

Det här statsbidraget ska användas till att utveckla lärarnas specialpedagogiska kompetens. Syftet är att ge dem större möjlighet att möta elevers olika behov.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2019/20

Ansökan: 15 januari–15 februari 2019

Beslut om ansökan 2019/20

Skolverket har beviljat totalt 64 720 500 kronor i statsbidrag till 148 huvudmän. I bilagan ser du vilka huvudmän som får bidrag och hur stort bidrag de får. Du ser också den totala nedsättningen i tjänst för handledare samt antalet lärare per huvudman.

Nedsättningen i tjänst kan fördelas på olika sätt, se exempel på fördelning av 40 procent nedsättning:

- två handledare på 20 procent

- 1 handledare på 20 procent och 2 handledare på 10 procent

- 4 handledare på 10 procent.

Schablonbeloppet för en handledare med 10 procents nedsättning i tid är 66 000 kronor. För en handledare med 20 procents nedsättning i tid är det 132 000 kronor.

Lista över beviljade belopp, ansökan för Specialpedagogik för lärande 2019/20PDF (pdf, 448 kB)

Beslut om ansökan 2019/20

Skolverket har beviljat totalt 64 720 500 kronor i statsbidrag till 148 huvudmän. I bilagan ser du vilka huvudmän som får bidrag och hur stort bidrag de får. Du ser också den totala nedsättningen i tjänst för handledare samt antalet lärare per huvudman.

Nedsättningen i tjänst kan fördelas på olika sätt, se exempel på fördelning av 40 procent nedsättning:

- två handledare på 20 procent

- 1 handledare på 20 procent och 2 handledare på 10 procent

- 4 handledare på 10 procent.

Schablonbeloppet för en handledare med 10 procents nedsättning i tid är 66 000 kronor. För en handledare med 20 procents nedsättning i tid är det 132 000 kronor.

Lista över beviljade belopp, ansökan för Specialpedagogik för lärande 2019/20PDF (pdf, 448 kB)

Redovisning: 15 augusti–15 september 2020

I redovisningen ska ni redogöra för hur ni använt bidraget. Skolverket kan helt eller delvis kräva tillbaka bidrag som inte har använts enligt förordningen.

Så kan du förbereda dig

Samla in uppgifter om

 • vilka lärare som genomfört Specialpedagogik för lärande. Om färre lärare har deltagit än vad Skolverket beviljat i er ansökan kan vi kräva tillbaka bidrag. Observera att färre deltagare även kan påverka bidraget för handledare.
 • ifall det är någon handledare som inte har fullföljt sitt uppdrag och orsaken till det.
 • ifall handledaren har ersatts av annan handledare. Det är huvudmannens ansvar att se till att handledarna uppfyller kraven enligt förordningen.
 • hur stora lönekostnader ni haft för era handledare och hur ni använt lärarbidraget fördelat på kostnadstyper.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

I redovisningen ska ni redogöra för hur ni använt bidraget. Skolverket kan helt eller delvis kräva tillbaka bidrag som inte har använts enligt förordningen.

Så kan du förbereda dig

Samla in uppgifter om

 • vilka lärare som genomfört Specialpedagogik för lärande. Om färre lärare har deltagit än vad Skolverket beviljat i er ansökan kan vi kräva tillbaka bidrag. Observera att färre deltagare även kan påverka bidraget för handledare.
 • ifall det är någon handledare som inte har fullföljt sitt uppdrag och orsaken till det.
 • ifall handledaren har ersatts av annan handledare. Det är huvudmannens ansvar att se till att handledarna uppfyller kraven enligt förordningen.
 • hur stora lönekostnader ni haft för era handledare och hur ni använt lärarbidraget fördelat på kostnadstyper.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • grundskolan
 • sameskolan
 • särskilda ungdomshem.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas till att frigöra tid för lärare att handleda kollegor inom kompetensutvecklingsinsatsen Specialpedagogik för lärande.

Specialpedagogik för lärande

Bidraget är indelat i två delar, bidrag för handledare och bidrag för lärare som deltar. För att få statsbidraget behöver både handledare och deltagare vara legitimerade lärare.

Bidrag för handledare

Bidraget för handledare ska användas som ersättning för lön under den tid då handledaren ger stöd till lärare som deltar i Specialpedagogik för lärande. Handledaren ska vara anställd hos huvudmannen. Storleken på handledarbidraget avgörs av om läraren tjänstgör som handledare i specialpedagogik på 10 eller 20 procent av en heltidstjänst.

Lärare som handleder deltagare på 10 procent av sin arbetstid ska handleda 4–10 deltagare. Handledare som handleder på 20 procent av sin arbetstid ska handleda 11–20 deltagare.

Bidrag för lärare som deltar

Det är huvudmannen som beslutar hur bidraget för lärare ska användas. Det ska gå till att

 • göra det lättare för eller stärka lärarna i att delta i kompetensutvecklingsinsatsen Specialpedagogik för lärande eller
 • på något annat sätt stärka huvudmannens arbete med att utveckla den specialpedagogiska kompetensen i sin verksamhet.

Om Skolverket beviljat bidrag för lärare för 2019/20 måste ni använda det före den 30 juni 2020.

Lärarbidraget får användas till kostnader för

 • vikarier för lärare som deltar i insatsen
 • vikarier för handledare som går handledarutbildningen
 • ytterligare kompetensutveckling
 • litteratur
 • undervisningsmaterial/laborativt material.
 • digitala verktyg
 • utökad handledartid
 • lön till centrala utvecklingspedagoger/processledare som arbetar med specialpedagogik
 • resor och logi för handledare och rektorer i samband med att de går den utbildning som erbjuds inom insatsen eller för ytterligare kompetensutveckling inom specialpedagogik.
 • vikarier för lärare som deltar i insatsen
 • vikarier för handledare som går handledarutbildningen
 • ytterligare kompetensutveckling
 • litteratur
 • undervisningsmaterial/laborativt material.
 • digitala verktyg
 • utökad handledartid
 • lön till centrala utvecklingspedagoger/processledare som arbetar med specialpedagogik
 • resor och logi för handledare och rektorer i samband med att de går den utbildning som erbjuds inom insatsen eller för ytterligare kompetensutveckling inom specialpedagogik.

Lärarbidraget får inte användas till kostnader för

 • löner för handledare för att kompensera eventuella skillnader mellan handledarens lön och schablonbeloppet för löneersättningen
 • övertidsersättning för lärare och handledare
 • förtäring, fika, representation
 • utlandsresor
 • sparat medel för kommande kostnader
 • förvaring och interiör.
 • löner för handledare för att kompensera eventuella skillnader mellan handledarens lön och schablonbeloppet för löneersättningen
 • övertidsersättning för lärare och handledare
 • förtäring, fika, representation
 • utlandsresor
 • sparat medel för kommande kostnader
 • förvaring och interiör.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Kontrollera att lärare och handledare har lärarlegitimation

För att huvudmannen ska få statsbidrag måste de lärare och handledare som deltar ha lärarlegitimation. Det är huvudmannens ansvar att försäkra sig om att de som ska delta med stöd av statsbidraget har lärarlegitimation. Skolverket gör legitimationskontroller av handledare vid ansökan och av lärare och nytillkomna handledare vid redovisningen. Om det vid redovisningen visar sig att en lärare inte är legitimerad kan Skolverket kräva tillbaka bidragspengarna.

Du kan kontrollera att de handledare ni utsett har lärarlegitimation genom att skicka en lista med deras personnummer till oss. Personnumren ska ha formatet ÅÅÅÅMMDD-NNNN. Skolverket kommer då att skicka tillbaka information om vilka personer som inte är legitimerade. Vi kommer att svara så snabbt som möjligt, men det kan ta upp till 4 arbetsdagar att få svar beroende på hur stor efterfrågan är för tillfället.

E-post till lleg.registerutdrag@skolverket.se

Så räknar vi ut nedsättningen i tjänst för handledare

För att räkna ut den totala nedsättningen i tid som ni kan ansöka om för handledare använder vi först medelvärdet av 4-10 deltagare, det vill säga värdet 7. Antalet lärare som deltar divideras med 7 och avrundas till närmaste heltal. På det viset får vi fram antalet handledare med 10 procents nedsättning i tid.

Sedan multiplicerar vi antalet handledare med 10 procents nedsättning med talet 10. Den totala nedsättningen i tid kan fördelas mellan handledarna som ni utser på 10 eller 20 procent.

Exempel på uträkning för en huvudman som vill delta med 40 lärare:
40/7= 5,71
5,71 = 6
6*10 = 60 procent

I exemplet ovan kan huvudmannen ansöka om högst 60 procents nedsättning i tid för handledare. Huvudmannen kan också välja att bara ansöka om 40 procents nedsättning för att handleda 40 deltagare.

Samarbete mellan huvudmän

Två eller flera huvudmän kan samarbeta med varandra. Om ni samarbetar så söker ni bidrag för det totala antalet lärare och handledare inom samarbetet. Varje huvudman inom samarbetet ska skicka in en egen ansökan.

I ansökan ska det stå hur många lärare som deltar och om ni ansöker om bidrag för handledare. De huvudmän som samarbetar bestämmer vem eller vilka huvudmän som ska ange handledare i sin ansökan. Ange inte alla lärare och handledare inom samarbetet utan bara de som tillhör din egen huvudman.

Byte av handledare

Om du vill byta ut någon av de handledare som Skolverket beviljat bidrag för behöver du registrera ett byte av handledare. För att ni ska få behålla handledarens utbildningsplats måste Skolverket ha godkänt bytet innan fjärde utbildningsdagen.

Registrera byte av handledarelänk till annan webbplats

Du som huvudman ansvarar för att handledaren uppfyller villkoren enligt den förordning som styr bidraget. Om handledaren inte har en lärarlegitimation kan Skolverket kräva tillbaka bidragspengar vid redovisningen.

Villkor för handledare

Huvudmannen får bidraget för att frigöra tid för handledaren att vara ett stöd för lärargrupperna i det kollegiala lärandet. Bidraget är en ersättning för lön för handledaren.

Den som blivit utsedd till handledare kan få gå en kostnadsfri utbildning vid ett lärosäte. I ansökan ska du ange om varje handledare vill gå handledarutbildningen. Om det är fler handledare som vill gå utbildningen än det finns platser till kan Skolverket göra ett urval.

Fler villkor för handledare

Handledaren ska ha lärarlegitimation

Som huvudman ska du utse handledare i din ansökan om bidrag. Handledarna måste ha lärarlegitimation. I första hand ska ni utse lärare som har
1. en speciallärar- eller specialpedagogexamen och
2. minst ett års erfarenhet av att arbeta som speciallärare eller specialpedagog.

Om det finns särskilda skäl får ni utse en legitimerad lärare som ni bedömer är lämplig för uppgiften men inte lever upp till kraven ovan. Det är huvudmannen som avgör om en handledare är lämplig för uppgiften trots att hen inte har en speciallärar- eller specialpedagogexamen och/eller minst ett års erfarenhet. Handledaren ska vara anställd hos huvudmannen tillsvidare eller för en begränsad tid.

Handledaren ska:

 • arbeta som handledare för lärare som deltar i insatsen på arbetstid på minst 10 eller 20 procent av en heltid
 • framför allt bidra till det kollegiala och individuella lärandet hos de lärare som deltar i insatsen
 • informera lärarna om syftet med insatsen och hur modellen för kompetensutveckling är upplagd
 • vägleda lärarna på Skolverkets lärportal.

Om handledare som arbetar för flera huvudmän

En handledare kan vara anställd hos två olika huvudmän och vara utsedd till handledare för båda dessa. Då kan båda huvudmännen få statsbidrag motsvarande 10 eller 20 procent för handledaren. Båda huvudmännen kan maximalt få 20 procent var för en och samma handledare.

Handledaren ska ha lärarlegitimation

Som huvudman ska du utse handledare i din ansökan om bidrag. Handledarna måste ha lärarlegitimation. I första hand ska ni utse lärare som har
1. en speciallärar- eller specialpedagogexamen och
2. minst ett års erfarenhet av att arbeta som speciallärare eller specialpedagog.

Om det finns särskilda skäl får ni utse en legitimerad lärare som ni bedömer är lämplig för uppgiften men inte lever upp till kraven ovan. Det är huvudmannen som avgör om en handledare är lämplig för uppgiften trots att hen inte har en speciallärar- eller specialpedagogexamen och/eller minst ett års erfarenhet. Handledaren ska vara anställd hos huvudmannen tillsvidare eller för en begränsad tid.

Handledaren ska:

 • arbeta som handledare för lärare som deltar i insatsen på arbetstid på minst 10 eller 20 procent av en heltid
 • framför allt bidra till det kollegiala och individuella lärandet hos de lärare som deltar i insatsen
 • informera lärarna om syftet med insatsen och hur modellen för kompetensutveckling är upplagd
 • vägleda lärarna på Skolverkets lärportal.

Om handledare som arbetar för flera huvudmän

En handledare kan vara anställd hos två olika huvudmän och vara utsedd till handledare för båda dessa. Då kan båda huvudmännen få statsbidrag motsvarande 10 eller 20 procent för handledaren. Båda huvudmännen kan maximalt få 20 procent var för en och samma handledare.

Villkor för lärare som deltar

Huvudmän kan få statsbidrag för legitimerade lärare som deltar i insatsen på arbetstid. Under läsåret 2019/20 ska de deltagande lärarna genomföra två moduler inom Specialpedagogik på lärportalen.

Fler villkor för lärare

Läraren ska förbereda sig genom att

 • ta del av det material som finns på lärportalen
 • delta i gemensam planering och gruppdiskussioner med kollegor
 • genomföra de aktiviteter som ingår i insatsen.

För att kunna delta i insatsen krävs att läraren undervisar under det år som hen deltar i insatsen.

Lärarna behöver få tid att delta

För att lärarna ska kunna delta i insatsen måste de få tid till att läsa in sig på materialet i moment A och till träffarna i moment B och D. Deltagandet i insatsen ska ske på arbetstid.

Läraren ska förbereda sig genom att

 • ta del av det material som finns på lärportalen
 • delta i gemensam planering och gruppdiskussioner med kollegor
 • genomföra de aktiviteter som ingår i insatsen.

För att kunna delta i insatsen krävs att läraren undervisar under det år som hen deltar i insatsen.

Lärarna behöver få tid att delta

För att lärarna ska kunna delta i insatsen måste de få tid till att läsa in sig på materialet i moment A och till träffarna i moment B och D. Deltagandet i insatsen ska ske på arbetstid.

Hur stort är statsbidraget?

Bidragets storlek för handledare

Bidraget ska gå till lönekostnader för handledarna. Det är ett schablonbelopp som ska motsvara högst 10 eller 20 procent av en genomsnittlig heltidslön för en speciallärare eller specialpedagog. En huvudman kan få statsbidrag för samma handledare i upp till fyra år.

För bidragsomgång 2019/20 är schablonbeloppet för en handledare på 20 procent 132 000 kronor och för en handledare på 10 procent 66 000 kronor.

Bidragets storlek för lärare

Under bidragsomgången 2019/20 är schablonbeloppet för en lärare 4500 kronor.

Om fler ansöker än det finns bidrag till

Om det är fler som ansöker om bidrag än det finns pengar till gör Skolverket ett urval. Vid fördelningen finns det en särskild pott för huvudmän som ansöker om bidrag för lärare som huvudsakligen undervisar i årskurs 7–9. Resten av beloppet fördelar vi genom att uppskatta den andel elever hos huvudmannen som inte kommer att bli behöriga till gymnasieskolan. Vi prioriterar de huvudmän som vi uppskattar har en hög andel elever som inte förväntas bli behöriga till gymnasieskolan. Huvudmän för utbildning vid särskilda ungdomshem är garanterade att få delta.

De som deltar i Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola och kommuner som ingår i Riktade insatser för nyanlända elevers skolgång tillhör en särskild urvalsgrupp som också är prioriterad.

Om det är fler som ansöker om bidrag än det finns pengar till gör Skolverket ett urval. Vid fördelningen finns det en särskild pott för huvudmän som ansöker om bidrag för lärare som huvudsakligen undervisar i årskurs 7–9. Resten av beloppet fördelar vi genom att uppskatta den andel elever hos huvudmannen som inte kommer att bli behöriga till gymnasieskolan. Vi prioriterar de huvudmän som vi uppskattar har en hög andel elever som inte förväntas bli behöriga till gymnasieskolan. Huvudmän för utbildning vid särskilda ungdomshem är garanterade att få delta.

De som deltar i Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola och kommuner som ingår i Riktade insatser för nyanlända elevers skolgång tillhör en särskild urvalsgrupp som också är prioriterad.

Omprövning av storleken på ditt bidrag

Om ni gör förändringar som påverkar det bidrag som Skolverket beviljat behöver du begära en ändring av beslutet om bidrag. En sådan förändring kan vara att fler eller färre lärare deltar än vad Skolverket beviljat bidrag för. Det påverkar bidraget för lärare. Ett förändrat antal lärare kan också påverka handledarnas nedsättning i tid, vilket påverkar handledarbidraget.

För att begära en ändring, fyll i blanketten nedan och skicka den till oss.

OmprövningsblankettExcel (excel, 207 kB)

E-post till statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se

Om ni gör förändringar som påverkar det bidrag som Skolverket beviljat behöver du begära en ändring av beslutet om bidrag. En sådan förändring kan vara att fler eller färre lärare deltar än vad Skolverket beviljat bidrag för. Det påverkar bidraget för lärare. Ett förändrat antal lärare kan också påverka handledarnas nedsättning i tid, vilket påverkar handledarbidraget.

För att begära en ändring, fyll i blanketten nedan och skicka den till oss.

OmprövningsblankettExcel (excel, 207 kB)

E-post till statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se

Kontakt

Frågor om statsbidrag för Specialpedagogik för lärande:
E-post till statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se

Andra frågor om kompetensutvecklingen Specialpedagogik för lärande:
E-post till specialpedagogik@skolverket.se

Senast uppdaterad 07 juli 2020

Frågor och svar