Statsbidrag för specialpedagogik för lärande 2020/21

Det här statsbidraget ska användas till att utveckla lärarnas specialpedagogiska kompetens. Syftet är att ge dem större möjlighet att möta elevers olika behov.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2020/21

Beslut om ansökan 2020/21

Skolverket har beviljat totalt 41 344 000 kronor i statsbidrag till 165 huvudmän. I bilagan ser du vilka huvudmän som får bidrag och vilket belopp de får. Du ser också den totala nedsättningen i tjänst för handledare samt antalet lärare per huvudman.

Nedsättningen i tjänst kan fördelas på olika sätt, se exempel på fördelning av 40 procent nedsättning:

- två handledare på 20 procent

- 1 handledare på 20 procent och 2 handledare på 10 procent

- 4 handledare på 10 procent.

Schablonbeloppet för en handledare med 10 procents nedsättning i tid är 68 000 kronor. För en handledare med 20 procents nedsättning i tid är det 136 000 kronor.

Lista över beviljat belopp, ansökan för Specialpedagogik för lärande 2020-21 Pdf, 184 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 184 kB)

E-post till statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se

Redovisningen var öppen 15 augusti–15 september 2021. Den 1 december 2021 beslutade Skolverket om redovisning för 159 huvudmän som tillsammans har fått 39 304 000 kronor för läsåret 2020/21. Beslutet medför att 135 huvudmän får behålla 32 096 000 kronor och att Skolverket återkräver totalt 7 208 000 kronor i statsbidrag från 54 huvudmän.

I bilagan nedan finner du en lista över de huvudmän som fått bifall eller delvis bifall på sina redovisningar samt det beslutade beloppet för varje huvudman.

Länk till bilaga beslut om redovisning den 1 december 2021 Pdf, 227 kB. (Pdf, 227 kB)

Den 16 december 2021 fattade Skolverket beslut om ändring av beslut för två huvudmän och det totala beviljade beloppet ökar därmed med 340 000 kronor.

I bilagan nedan finner du en lista över dessa huvudmän samt det beslutade beloppet för varje huvudman.

Länk till bilaga ändringsbeslut den 16 december 2021 Pdf, 419 kB. (Pdf, 419 kB)

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

  • grundskolan
  • sameskolan
  • särskilda ungdomshem

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas till att frigöra tid för lärare att handleda kollegor inom kompetensutvecklingsinsatsen Specialpedagogik för lärande.

För att få statsbidraget behöver både handledare och deltagare vara legitimerade lärare.

Specialpedagogik för lärande

Bidrag för handledare

Bidraget för handledare ska användas som ersättning för lön under den tid då handledaren ger stöd till lärare som deltar i Specialpedagogik för lärande. Handledaren ska vara anställd hos huvudmannen. Storleken på handledarbidraget avgörs av om läraren tjänstgör som handledare i specialpedagogik på 10 eller 20 procent av en heltidstjänst.

Lärare som handleder deltagare på 10 procent av sin arbetstid ska handleda 4–10 deltagare. Handledare som handleder på 20 procent av sin arbetstid ska handleda 8-20 deltagare.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Kontrollera att lärare och handledare har lärarlegitimation

För att huvudmannen ska få statsbidrag måste de lärare och handledare som deltar ha lärarlegitimation. Det är huvudmannens ansvar att försäkra sig om att de som ska delta med stöd av statsbidraget har lärarlegitimation. Skolverket gör legitimationskontroller av handledare vid ansökan och av lärare och nytillkomna handledare vid redovisningen. Om det vid redovisningen visar sig att en lärare inte är legitimerad kan Skolverket kräva tillbaka bidragspengarna.

Du kan kontrollera att de handledare ni utsett har lärarlegitimation genom att skicka en lista med deras personnummer till oss. Personnumren ska ha formatet ÅÅÅÅMMDD-NNNN. Skolverket kommer då att skicka tillbaka information om vilka personer som inte är legitimerade. Vi kommer att svara så snabbt som möjligt, men det kan ta upp till 4 arbetsdagar att få svar beroende på hur stor efterfrågan är för tillfället.

E-post till lleg.registerutdrag@skolverket.se

Så räknar vi ut nedsättningen i tjänst för handledare

För att räkna ut den totala nedsättningen i tid som ni kan ansöka om för handledare dividerar vi antalet deltagare med 4 (minsta möjliga gruppstorleken). På det viset får vi fram antalet möjliga grupper med handledning med motsvarande 10 procent nedsättning i tid.

Sedan multiplicerar vi antalet grupper med med 10. Den totala nedsättningen i tid kan fördelas mellan handledarna som ni utser på 10 eller 20 procent.

Exempel på uträkning för en huvudman som vill delta med 40 lärare:
40/4 = 10 möjliga grupper
10*10 = 100 procent total nedsättning i tjänst

I exemplet ovan kan huvudmannen ansöka om statsbidrag för motsvarande högst 100 procent nedsättning i tjänst för handledning. Huvudmannen kan också välja att bara ansöka om 40 procent nedsättning för att handleda 40 deltagare.

Samarbete mellan huvudmän

Två eller flera huvudmän kan samarbeta med varandra. Om ni samarbetar så söker ni bidrag för det totala antalet lärare och handledare inom samarbetet. Varje huvudman inom samarbetet ska skicka in en egen ansökan.

I ansökan ska det stå hur många lärare som deltar och om ni ansöker om bidrag för handledare. De huvudmän som samarbetar bestämmer vem eller vilka huvudmän som ska ange handledare i sin ansökan. Ange inte alla lärare och handledare inom samarbetet utan bara de som tillhör din egen huvudman.

Villkor för handledare

Huvudmannen får bidraget för att frigöra tid för handledaren att vara ett stöd för lärargrupperna i det kollegiala lärandet. Bidraget är en ersättning för lön för handledaren.

Den som blivit utsedd till handledare kan få gå en kostnadsfri utbildning vid ett lärosäte. I ansökan ska du ange om varje handledare vill gå handledarutbildningen. Om det är fler handledare som vill gå utbildningen än det finns platser till kan Skolverket göra ett urval.

Handledaren ska ha lärarlegitimation

Som huvudman ska du utse handledare i din ansökan om bidrag. Handledarna måste ha lärarlegitimation. I första hand ska ni utse lärare som har
1. en speciallärar- eller specialpedagogexamen och
2. minst ett års erfarenhet av att arbeta som speciallärare eller specialpedagog.

Om det finns särskilda skäl får ni utse en legitimerad lärare som ni bedömer är lämplig för uppgiften men inte lever upp till kraven ovan. Det är huvudmannen som avgör om en handledare är lämplig för uppgiften trots att hen inte har en speciallärar- eller specialpedagogexamen och/eller minst ett års erfarenhet. Handledaren ska vara anställd hos huvudmannen tillsvidare eller för en begränsad tid.

Handledaren ska:

  • arbeta som handledare för lärare som deltar i insatsen på arbetstid på minst 10 eller 20 procent av en heltid
  • framför allt bidra till det kollegiala och individuella lärandet hos de lärare som deltar i insatsen
  • informera lärarna om syftet med insatsen och hur modellen för kompetensutveckling är upplagd
  • vägleda lärarna på Skolverkets lärportal.

Om handledare som arbetar för flera huvudmän

En handledare kan vara anställd hos två olika huvudmän och vara utsedd till handledare för båda dessa. Då kan båda huvudmännen få statsbidrag motsvarande 10 eller 20 procent för handledaren. Båda huvudmännen kan maximalt få 20 procent var för en och samma handledare.

Villkor för lärare som deltar

Under läsåret 2020/21 ska de deltagande lärarna genomföra tre till fyra moduler inom Specialpedagogik på lärportalen.

Läraren ska förbereda sig genom att

  • ta del av det material som finns på lärportalen
  • delta i gemensam planering och gruppdiskussioner med kollegor
  • genomföra de aktiviteter som ingår i insatsen.

För att kunna delta i insatsen krävs att läraren undervisar under det år som hen deltar i insatsen.

Lärarna behöver få tid att delta

För att lärarna ska kunna delta i insatsen måste de få tid till att läsa in sig på materialet i moment A och till träffarna i moment B och D. Deltagandet i insatsen ska ske på arbetstid.

Hur stort är statsbidraget?

Bidragets storlek för handledare

Bidraget ska gå till lönekostnader för handledarna. Det är ett schablonbelopp som ska motsvara högst 10 eller 20 procent av en genomsnittlig heltidslön för en speciallärare eller specialpedagog. En huvudman kan få statsbidrag för samma handledare i upp till fyra år.

För bidragsomgång 2020/21 är schablonbeloppet för en handledare på 20 procent 136 000 kronor och för en handledare på 10 procent 68 000 kronor.

Bidrag för lärare

Från och med bidragsomgången 2020/21 ges endast bidrag för handledare.

Om det är fler som ansöker om bidrag än det finns pengar till gör Skolverket ett urval. Vid fördelningen finns det en särskild pott för huvudmän som ansöker om bidrag för lärare som huvudsakligen undervisar i årskurs 7–9. Resten av beloppet fördelar vi genom att uppskatta den andel elever hos huvudmannen som inte kommer att bli behöriga till gymnasieskolan. Vi prioriterar de huvudmän som vi uppskattar har en hög andel elever som inte förväntas bli behöriga till gymnasieskolan. Huvudmän för utbildning vid särskilda ungdomshem är garanterade att få delta.

De som deltar i Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola och kommuner som ingår i Riktade insatser för nyanlända elevers skolgång tillhör en särskild urvalsgrupp som också är prioriterad.

Om ni gör förändringar som påverkar det bidrag som Skolverket beviljat behöver du begära en ändring av beslutet om bidrag. En sådan förändring kan vara att fler eller färre lärare deltar än vad Skolverket beviljat bidrag för. Ett förändrat antal lärare kan påverka handledarnas nedsättning i tid, vilket påverkar storleken på statsbidraget.

För att begära en ändring, fyll i blanketten nedan och skicka den till oss.

Omprövningsblankett Excel, 207 kB, öppnas i nytt fönster. (Excel, 207 kB)

E-post till statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se

Kontakt

Frågor om statsbidrag för Specialpedagogik för lärande:
E-post till statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se

Andra frågor om kompetensutvecklingen Specialpedagogik för lärande:
E-post till specialpedagogik@skolverket.se

Senast uppdaterad 07 februari 2022.

Frågor och svar

Ja, ni kan arbeta med insatsen både med och utan statsbidrag. Lärportalen är tillgänglig för alla. Skolverket publicerar moduler löpande. Fokus är på grundskolan men materialet går också att använda för andra skolformer.
Specialpedagogik för lärande