Statsbidrag för specialpedagogik för lärande 2021/22

Det här statsbidraget ska användas till att utveckla den specialpedagogiska kompetensen hos lärare, förskollärares och annan personal som medverkar i undervisningen i förskolan. Syftet är att ge dem större möjlighet att möta barns och elevers olika behov.

Ny utökad målgrupp läsåret 2021/2022

De som kan söka statsbidraget har utökats med fler skolformer på grund av en förordningsändring. Se nedan under Vem kan söka statsbidraget?

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2021/22

Beslut om ansökan 2021/22

Skolverket har beviljat totalt 114 729 000 kronor i statsbidrag till 333 huvudmän. I bilagan ser du vilka huvudmän som får bidrag och vilket belopp de får. Du ser också den totala nedsättningen i tjänst för handledare samt antalet handledare per huvudman.

Nedsättningen i tjänst kan fördelas på olika sätt, se exempel på fördelning av 40 procent nedsättning:

 • två handledare på 20 procent
 • en handledare på 20 procent och 2 handledare på 10 procent
 • fyra handledare på 10 procent.

Schablonbeloppet för en handledare med 10 procents nedsättning i tid är 68 700 kronor. För en handledare med 20 procents nedsättning i tid är det 137 400 kronor.

Lista över beviljat belopp, ansökan för Specialpedagogik för lärande 2021/22 Pdf, 242 kB.

Ansökan var öppen 15 januari–15 februari 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

E-post till statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se

Redovisning av statsbidrag för specialpedagogik för lärande 2021/22 Pdf, 218 kB.

Redovisningen var öppen 15 augusti–15 september 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

I redovisningen ska ni redogöra för hur ni använt bidraget. Skolverket kan helt eller delvis kräva tillbaka bidrag som inte har använts enligt förordningen.

Så kan du förbereda dig

Samla in uppgifter om

 • vilka handledare som genomfört Specialpedagogik för lärande.
 • hur många deltagare som fullföljt insatsen.
 • hur många deltagare som hoppat av insatsen och skälet till avhoppet. Om färre personer har deltagit än vad Skolverket beviljat i er ansökan kan vi kräva tillbaka bidrag.
 • ifall handledaren har ersatts av annan handledare. Det är huvudmannens ansvar att se till att handledarna uppfyller kraven enligt förordningen.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • Förskolan
 • Förskoleklass
 • Grundskolan
 • Gymnasieskolan
 • Sameskolan
 • särskilda ungdomshem
 • kommunal vuxenutbildning

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas till att frigöra tid för lärare och förskollärare att handleda kollegor inom kompetensutvecklingsinsatsen Specialpedagogik för lärande.

För att få statsbidraget behöver handledare vara legitimerade lärare eller förskollärare.

För mer information om kompetensutvecklingsinsatsen se

Specialpedagogik för lärande för förskolan Länk till annan webbplats.

Specialpedagogik för lärande för förskoleklass, grundskola, sameskola och särskilda ungdomshem Länk till annan webbplats.

Specialpedagogik för lärande för gymnasieskolan och särskilda ungdomshem Länk till annan webbplats.

Specialpedagogik för lärande för komvux Länk till annan webbplats.

Bidrag för handledare

Bidraget för handledare ska användas som ersättning för lön under den tid då handledaren ger stöd till lärare, förskollärare eller annan personal som medverkar i undervisningen i förskolan som deltar i Specialpedagogik för lärande. Handledaren ska vara anställd hos huvudmannen. Storleken på handledarbidraget avgörs av om handledaren tjänstgör som handledare i specialpedagogik på 10 eller 20 procent av en heltidstjänst.

Kravet om legitimerade lärare och förskollärare gäller för handledare. Deltagare ska vara lärare, förskollärare eller annan personal som medverkar i undervisningen i förskolan och som deltar i fortbildningen. Antalet deltagare ligger till grund för hur mycket statsbidrag för handledning som kan beviljas.

Lärare och förskollärare som handleder deltagare på 10 % av sin arbetstid ska handleda minst 4–10 deltagare. Handledare som handleder på 20 % av sin arbetstid ska handleda minst 8–20 deltagare.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Kontrollera att handledare har lärarlegitimation

För att huvudmannen ska få statsbidrag måste de handledare som deltar ha lärarlegitimation. Det är huvudmannens ansvar att försäkra sig om att de som ska delta med stöd av statsbidraget har lärarlegitimation. Skolverket gör legitimationskontroller av handledare vid ansökan. Om det vid redovisningen visar sig att en handledare inte är legitimerad kan Skolverket kräva tillbaka bidragspengarna.

Du kan kontrollera att de handledare ni utsett har lärar- eller förskollärarlegitimation genom att skicka en lista med deras personnummer till oss. Personnumren ska ha formatet ÅÅÅÅMMDD-NNNN. Skolverket kommer då att skicka tillbaka information om vilka personer som inte är legitimerade. Vi kommer att svara så snabbt som möjligt, men det kan ta upp till 4 arbetsdagar att få svar beroende på hur stor efterfrågan är för tillfället.

E-post till lleg.registerutdrag@skolverket.se

Så räknar vi ut nedsättningen i tjänst för handledare

För att räkna ut den totala nedsättningen i tid som ni kan ansöka om för handledare dividerar vi antalet deltagare med 4 (minsta möjliga gruppstorleken). På det viset får vi fram antalet möjliga grupper med handledning med motsvarande 10 procent nedsättning i tid.

Sedan multiplicerar vi antalet grupper med 10. Den totala nedsättningen i tid kan fördelas mellan handledarna som ni utser på 10 eller 20 procent.

Exempel på uträkning för en huvudman som vill delta med 40 lärare:
40/4 = 10 möjliga grupper
10*10 = 100 procent total nedsättning i tjänst

I exemplet ovan kan huvudmannen ansöka om statsbidrag för motsvarande högst 100 procent nedsättning i tjänst för handledning. Huvudmannen kan också välja att bara ansöka om 40 procent nedsättning för att handleda 40 deltagare.

Samarbete mellan huvudmän

Två eller flera huvudmän kan samarbeta med varandra. Om ni samarbetar fyller ni i uppgifterna separat i ansökan, för era egna respektive samarbetspartnerns skolenheter.

Vi kommer sedan att be er komplettera ansökan med ett intyg från samarbetspartnern, som bekräftar samarbetet.

Byte av handledare

Om ni vill ändra från en av de handledare ni sökt statsbidrag för till en annan som ni sökt statsbidrag för att gå handledarutbildningen ska ni kontakta lärosätet som håller i handledarutbildningen. De administrerar byten av handledare.

Efter tredje utbildningsdagen får inga handledarbyten göras.

Om ni vill ändra en handledare som inte deltar i handledarutbildningen till en annan handledare som inte heller ska delta i handledarutbildningen behöver ni inte meddela det. Skolverket kommer kontrollera att alla handledare har lärar- eller förskollärarlegitimation vid redovisningen.

Nyanmälning

Om någon av era handledare har ändrat sig från att inte vilja gå handledarutbildningen till att vilja gå handledarutbildningen kontaktar ni statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se. Om det finns platser kvar på handledarutbildningen kommer vi då vidarebefordra uppgifterna till aktuellt lärosäte samt meddela er om plats finns.

Viktigt att tänka på vid byte av handledare

Du som huvudman ansvarar för att handledaren uppfyller villkoren enligt den förordning som styr statsbidraget. Om handledaren inte har en lärar- eller förskollärarlegitimation kan Skolverket kräva tillbaka bidragspengar vid redovisningen. Hur ni kontrollerar att era handledare har förskollärar- eller lärarlegitimation redogörs för ovan under rubriken Kontrollera att handledare har lärarlegitimation.

Villkor för handledare

Huvudmannen får bidraget för att frigöra tid för handledaren att vara ett stöd för deltagargrupperna i det kollegiala lärandet. Statsbidraget är en ersättning för lön för handledaren.

Den som blivit utsedd till handledare kan få gå en kostnadsfri utbildning vid ett lärosäte. I ansökan ska du ange om varje handledare vill gå handledarutbildningen. Om det är fler handledare som vill gå utbildningen än det finns platser till kan Skolverket göra ett urval.

Handledaren ska ha lärar- eller förskollärarlegitimation

Som huvudman ska du utse handledare i din ansökan om bidrag. Handledarna måste ha lärar- eller förskollärarlegitimation

I första hand ska ni utse lärare som har
1. en speciallärar- eller specialpedagogexamen och
2. minst ett års erfarenhet av att arbeta som speciallärare eller specialpedagog.

Om det finns särskilda skäl får ni utse en legitimerad lärare eller förskollärare som ni bedömer är lämplig för uppgiften men inte lever upp till kraven ovan. Det är huvudmannen som avgör om en handledare är lämplig för uppgiften trots att hen inte har en speciallärar- eller specialpedagogexamen och/eller minst ett års erfarenhet. Handledaren ska vara anställd hos huvudmannen tillsvidare eller för en begränsad tid.

Handledaren ska:

 • arbeta som handledare för deltagare som deltar i insatsen på arbetstid på minst 10 eller 20 procent av en heltid
 • framför allt bidra till det kollegiala och individuella lärandet hos deltagarna i insatsen
 • informera deltagarna om syftet med insatsen och hur modellen för kompetensutveckling är upplagd
 • vägleda deltagarna på Skolverkets lärportal.

Om handledare som arbetar för flera huvudmän

En handledare kan vara anställd hos två olika huvudmän och vara utsedd till handledare för båda dessa. Då kan båda huvudmännen få statsbidrag motsvarande 10 eller 20 procent för handledaren. Båda huvudmännen kan maximalt få 20 procent var för en och samma handledare.

En handledare på 10 procent ska handleda minst 4–10 deltagare och en handledare på 20 procent ska handleda minst 8–20 deltagare.

Gruppstorlek för förskola

En modul ska genomföras under ett läsår.

Gruppstorlek för förskoleklass, grund- och gymnasieskola

Tre till fyra moduler ska genomföras under ett läsår.

Gruppstorlek för vuxenutbildning

Två moduler ska genomföras under ett läsår.

För mer information om hur ni rekommenderas lägga upp arbetet inom de olika skolformerna se Specialpedagogik för lärande.

Villkor för deltagarna

Under läsåret 2021/22 ska deltagarna genomföra moduler inom specialpedagogik på lärportalen.

Förskolan ska genomföra en modul under ett läsår.

Förskoleklass, grund- och gymnasieskola ska genomföra 3–4 moduler under ett läsår.

Vuxenutbildningen ska genomföra två moduler under ett läsår.

Deltagarna ska förbereda sig genom att

 • ta del av det material som finns på lärportalen
 • delta i gemensam planering och gruppdiskussioner med kollegor
 • genomföra de aktiviteter som ingår i insatsen.

För att kunna delta i insatsen krävs att deltagaren undervisar under det år som hen deltar i insatsen.

Lärarna behöver få tid att delta

För att kunna delta i insatsen måste de få tid till att läsa in sig på materialet i moment A och till träffarna i moment B och D. Deltagandet i insatsen ska ske på arbetstid.

Hur stort är statsbidraget?

Bidragets storlek för handledare

Bidraget ska gå till lönekostnader för handledarna. Det är ett schablonbelopp som ska motsvara högst 10 eller 20 procent av en genomsnittlig heltidslön för en speciallärare eller specialpedagog. En huvudman kan få statsbidrag för samma handledare i upp till fyra år.

För bidragsomgång 2021/22 är schablonbeloppet för en handledare på 20 procent 137 400 kronor och för en handledare på 10 procent 68 700 kronor.

Om det är fler som ansöker om bidrag än det finns pengar till gör Skolverket ett urval. Vi prioriterar de huvudmän som vi uppskattar har en hög andel elever som inte förväntas bli behöriga till gymnasieskolan. Huvudmän för utbildning vid särskilda ungdomshem är garanterade att få delta.

De som deltar i Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola och kommuner som ingår i Riktade insatser för nyanlända elevers skolgång tillhör en särskild urvalsgrupp som också är prioriterad.

Om ni gör förändringar som påverkar det bidrag som Skolverket beviljat behöver du begära en ändring av beslutet om bidrag.

För att begära en ändring, skicka ett meddelande via e-post till oss.

E-post till statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se

Kontakt

Frågor om statsbidrag för Specialpedagogik för lärande:
E-post till statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se

Andra frågor om kompetensutvecklingen Specialpedagogik för lärande:
E-post till specialpedagogik@skolverket.se

Senast uppdaterad 13 december 2022.

Frågor och svar

Ja, ni kan arbeta med insatsen både med och utan statsbidrag. Lärportalen är tillgänglig för alla. Skolverket publicerar moduler löpande. Fokus är på grundskolan men materialet går också att använda för andra skolformer.
Specialpedagogik för lärande