Statsbidrag för specialpedagogik för lärande 2022/23

Det här statsbidraget ska användas till att utveckla den specialpedagogiska kompetensen hos lärare, förskollärares och annan personal som medverkar i undervisningen i förskolan. Syftet är att ge dem större möjlighet att möta barns och elevers olika behov.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2022/23

Ansökan: 15 januari–15 februari 2022

Ansökan för läsåret 2022/2023 är öppen 15 januari–15 februari 2022.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag

 • Om din huvudman inte har någon användare i e-tjänsten: Första gången din organisation ska söka statsbidrag i e-tjänsten behöver den person som är huvudansvarig för din organisation bli användare. Sedan kan den personen bjuda in nya användare och dela ut behörigheter till flera personer inom organisationen.
 • Om din huvudman redan har användare i e-tjänsten: Du som är ombud, representant och du som redan har behörighet till bidraget kan logga in och klicka på: Administrera användare > Lägg till och ta bort behörigheter.

Beslut om ansökan

Vi kommer publicera besluten i e-tjänsten och på den här sidan i början av april 2022.

E-post till statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se

Ansökan för läsåret 2022/2023 är öppen 15 januari–15 februari 2022.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag

 • Om din huvudman inte har någon användare i e-tjänsten: Första gången din organisation ska söka statsbidrag i e-tjänsten behöver den person som är huvudansvarig för din organisation bli användare. Sedan kan den personen bjuda in nya användare och dela ut behörigheter till flera personer inom organisationen.
 • Om din huvudman redan har användare i e-tjänsten: Du som är ombud, representant och du som redan har behörighet till bidraget kan logga in och klicka på: Administrera användare > Lägg till och ta bort behörigheter.

Beslut om ansökan

Vi kommer publicera besluten i e-tjänsten och på den här sidan i början av april 2022.

E-post till statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se

Redovisning: 15 augusti–15 september 2022

Redovisningen är öppen 15 augusti–15 september 2023 i e-tjänsten för statsbidrag.

I redovisningen ska ni redogöra för hur ni använt bidraget. Skolverket kan helt eller delvis kräva tillbaka bidrag som inte har använts enligt förordningen.

Så kan du förbereda dig

Samla in uppgifter om

 • vilka handledare som genomfört Specialpedagogik för lärande.
 • hur många deltagare som fullföljt insatsen.
 • hur många deltagare som hoppat av insatsen och skälet till avhoppet. Om färre personer har deltagit än vad Skolverket beviljat i er ansökan kan vi kräva tillbaka bidrag.
 • ifall handledaren har ersatts av annan handledare. Det är huvudmannens ansvar att se till att handledarna uppfyller kraven enligt förordningen.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.


Redovisningen är öppen 15 augusti–15 september 2023 i e-tjänsten för statsbidrag.

I redovisningen ska ni redogöra för hur ni använt bidraget. Skolverket kan helt eller delvis kräva tillbaka bidrag som inte har använts enligt förordningen.

Så kan du förbereda dig

Samla in uppgifter om

 • vilka handledare som genomfört Specialpedagogik för lärande.
 • hur många deltagare som fullföljt insatsen.
 • hur många deltagare som hoppat av insatsen och skälet till avhoppet. Om färre personer har deltagit än vad Skolverket beviljat i er ansökan kan vi kräva tillbaka bidrag.
 • ifall handledaren har ersatts av annan handledare. Det är huvudmannens ansvar att se till att handledarna uppfyller kraven enligt förordningen.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.


Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • Förskolan
 • Förskoleklass
 • Grundskolan
 • Gymnasieskolan
 • Sameskolan
 • Särskilda ungdomshem
 • Kommunal vuxenutbildning

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas till att frigöra tid för lärare och förskollärare att handleda kollegor inom kompetensutvecklingsinsatsen Specialpedagogik för lärande.

För att få statsbidraget behöver handledare vara legitimerade lärare eller förskollärare.

För mer information om kompetensutvecklingsinsatsen se

Specialpedagogik för lärande för förskolan Länk till annan webbplats.

Specialpedagogik för lärande för förskoleklass, grundskola, sameskola och särskilda ungdomshem Länk till annan webbplats.

Specialpedagogik för lärande för gymnasieskolan och särskilda ungdomshem Länk till annan webbplats.

Specialpedagogik för lärande för komvux Länk till annan webbplats.

Bidrag för handledare

Bidraget för handledare ska användas som ersättning för lön under den tid då handledaren ger stöd till lärare, förskollärare eller annan personal som medverkar i undervisningen i förskolan som deltar i Specialpedagogik för lärande. Handledaren ska vara anställd hos huvudmannen. Storleken på handledarbidraget avgörs av om handledaren tjänstgör som handledare i specialpedagogik på 10 eller 20 procent av en heltidstjänst.

Kravet om legitimerade lärare och förskollärare gäller för handledare. Deltagare ska vara lärare, förskollärare eller annan personal som medverkar i undervisningen i förskolan och som deltar i fortbildningen. Antalet deltagare ligger till grund för hur mycket statsbidrag för handledning som kan beviljas.

Lärare och förskollärare som handleder deltagare på 10 % av sin arbetstid ska handleda minst 4–10 deltagare. Handledare som handleder på 20 % av sin arbetstid ska handleda minst 8–20 deltagare.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Villkor för handledare

Huvudmannen får bidraget för att frigöra tid för handledaren att vara ett stöd för deltagargrupperna i det kollegiala lärandet. Statsbidraget är en ersättning för lön för handledaren. I första hand ska ni utse lärare som har en speciallärar- eller specialpedagogexamen.

Den som blivit utsedd till handledare kan få gå en kostnadsfri utbildning vid ett lärosäte. I ansökan ska du ange om varje handledare vill gå handledarutbildningen. Om det är fler handledare som vill gå utbildningen än det finns platser till kan Skolverket göra ett urval.

Fler villkor för handledare

Handledaren ska ha lärar- eller förskollärarlegitimation.

Som huvudman ska du utse handledare i din ansökan om bidrag. Handledarna måste ha lärar- eller förskollärarlegitimation

I första hand ska ni utse lärare som har
1. en speciallärar- eller specialpedagogexamen och
2. minst ett års erfarenhet av att arbeta som speciallärare eller specialpedagog.

Om det finns särskilda skäl får ni utse en legitimerad lärare eller förskollärare som ni bedömer är lämplig för uppgiften men inte lever upp till kraven ovan. Det är huvudmannen som avgör om en handledare är lämplig för uppgiften trots att hen inte har en speciallärar- eller specialpedagogexamen och/eller minst ett års erfarenhet. Handledaren ska vara anställd hos huvudmannen tillsvidare eller för en begränsad tid.

Handledaren ska

 • arbeta som handledare för deltagare som deltar i insatsen på arbetstid på minst 10 eller 20 procent av en heltid
 • framför allt bidra till det kollegiala och individuella lärandet hos deltagarna i insatsen
 • informera deltagarna om syftet med insatsen och hur modellen för kompetensutveckling är upplagd
 • vägleda deltagarna på Skolverkets lärportal.

Om handledare som arbetar för flera huvudmän

En handledare kan vara anställd hos två olika huvudmän och vara utsedd till handledare för båda dessa. Då kan båda huvudmännen få statsbidrag motsvarande 10 eller 20 procent för handledaren. Båda huvudmännen kan maximalt få 20 procent var för en och samma handledare.

Kontrollera att handledare har lärarlegitimation

För att huvudmannen ska få statsbidrag måste de handledare som deltar ha lärarlegitimation. Det är huvudmannens ansvar att försäkra sig om att de som ska delta med stöd av statsbidraget har lärarlegitimation. Skolverket gör legitimationskontroller av handledare vid ansökan. Om det vid redovisningen visar sig att en handledare inte är legitimerad kan Skolverket kräva tillbaka bidragspengarna.

Du kan kontrollera att de handledare ni utsett har lärar- eller förskollärarlegitimation genom att skicka en lista med deras personnummer till oss. Personnumren ska ha formatet ÅÅÅÅMMDD-NNNN. Skolverket kommer då att skicka tillbaka information om vilka personer som inte är legitimerade. Vi kommer att svara så snabbt som möjligt, men det kan ta upp till 4 arbetsdagar att få svar beroende på hur stor efterfrågan är för tillfället.

E-post till lleg.registerutdrag@skolverket.se

Så räknar vi ut nedsättningen i tjänst för handledare

För att räkna ut den totala nedsättningen i tid som ni kan ansöka om för handledare dividerar vi antalet deltagare med 4 (minsta möjliga gruppstorleken). På det viset får vi fram antalet möjliga grupper med handledning med motsvarande 10 procent nedsättning i tid.

Sedan multiplicerar vi antalet grupper med 10. Den totala nedsättningen i tid kan fördelas mellan handledarna som ni utser på 10 eller 20 procent.

Exempel på uträkning för en huvudman som vill delta med 40 lärare:
40/4 = 10 möjliga grupper
10*10 = 100 procent total nedsättning i tjänst

I exemplet ovan kan huvudmannen ansöka om statsbidrag för motsvarande högst 100 procent nedsättning i tjänst för handledning. Huvudmannen kan också välja att bara ansöka om 40 procent nedsättning för att handleda 40 deltagare.

Samarbete mellan huvudmän

Två eller flera huvudmän kan samarbeta med varandra. Om ni samarbetar fyller ni i uppgifterna separat i ansökan, för era egna respektive samarbetspartnerns skolenheter.

Vi kommer sedan att be er komplettera ansökan med ett intyg från samarbetspartnern, som bekräftar samarbetet.

Byte av handledare

Om ni vill ändra från en av de handledare ni sökt statsbidrag för till en annan som ni sökt statsbidrag för att gå handledarutbildningen ska ni kontakta lärosätet som håller i handledarutbildningen. De administrerar byten av handledare.

Efter tredje utbildningsdagen får inga handledarbyten göras.

Om ni vill ändra en handledare som inte deltar i handledarutbildningen till en annan handledare som inte heller ska delta i handledarutbildningen behöver ni inte meddela det. Skolverket kommer kontrollera att alla handledare har lärar- eller förskollärarlegitimation vid redovisningen.

Nyanmälning

Om någon av era handledare har ändrat sig från att inte vilja gå handledarutbildningen till att vilja gå handledarutbildningen kontaktar ni statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se. Om det finns platser kvar på handledarutbildningen kommer vi då vidarebefordra uppgifterna till aktuellt lärosäte samt meddela er om plats finns.

Viktigt att tänka på vid byte av handledare

Du som huvudman ansvarar för att handledaren uppfyller villkoren enligt den förordning som styr statsbidraget. Om handledaren inte har en lärar- eller förskollärarlegitimation kan Skolverket kräva tillbaka bidragspengar vid redovisningen. Hur ni kontrollerar att era handledare har förskollärar- eller lärarlegitimation redogörs för ovan under rubriken Kontrollera att handledare har lärarlegitimation.

Gruppstorlek och antal moduler

En handledare på 10 procent ska handleda minst 4–10 deltagare och en handledare på 20 procent ska handleda minst 8–20 deltagare.

Förskola

En modul ska genomföras under ett läsår.

Förskoleklass, grund- och gymnasieskola

Tre till fyra moduler ska genomföras under ett läsår.

Vuxenutbildning

Två moduler ska genomföras under ett läsår.

För mer information om hur ni rekommenderas lägga upp arbetet inom de olika skolformerna se Specialpedagogik för lärande.

En handledare på 10 procent ska handleda minst 4–10 deltagare och en handledare på 20 procent ska handleda minst 8–20 deltagare.

Förskola

En modul ska genomföras under ett läsår.

Förskoleklass, grund- och gymnasieskola

Tre till fyra moduler ska genomföras under ett läsår.

Vuxenutbildning

Två moduler ska genomföras under ett läsår.

För mer information om hur ni rekommenderas lägga upp arbetet inom de olika skolformerna se Specialpedagogik för lärande.

Villkor för deltagarna

Under läsåret 2022/23 ska deltagarna genomföra moduler inom specialpedagogik på lärportalen.

Förskolan ska genomföra en modul under ett läsår.

Förskoleklass, grund- och gymnasieskola ska genomföra 3–4 moduler under ett läsår.

Vuxenutbildningen ska genomföra två moduler under ett läsår.

Fler villkor för deltagare

Deltagarna ska förbereda sig genom att

 • ta del av det material som finns på lärportalen
 • delta i gemensam planering och gruppdiskussioner med kollegor
 • genomföra de aktiviteter som ingår i insatsen.

För att kunna delta i insatsen krävs att deltagaren undervisar under det år som hen deltar i insatsen.

Lärarna behöver få tid att delta

För att kunna delta i insatsen måste de få tid till att läsa in sig på materialet i moment A och till träffarna i moment B och D. Deltagandet i insatsen ska ske på arbetstid.

Deltagarna ska förbereda sig genom att

 • ta del av det material som finns på lärportalen
 • delta i gemensam planering och gruppdiskussioner med kollegor
 • genomföra de aktiviteter som ingår i insatsen.

För att kunna delta i insatsen krävs att deltagaren undervisar under det år som hen deltar i insatsen.

Lärarna behöver få tid att delta

För att kunna delta i insatsen måste de få tid till att läsa in sig på materialet i moment A och till träffarna i moment B och D. Deltagandet i insatsen ska ske på arbetstid.

Hur stort är statsbidraget?

Bidragets storlek för handledare

Bidraget ska gå till lönekostnader för handledarna. Det är ett schablonbelopp som ska motsvara högst 10 eller 20 procent av en genomsnittlig heltidslön för en speciallärare eller specialpedagog. Skolverket räknar ut schablonbeloppet utifrån lönestatistik för speciallärare/specialpedagog från Statistiska centralbyrån ihop med den allmänna löneutvecklingen, semesterersättning och arbetsgivaravgifter.

Beslut om schablonbelopp för bidragsomgång 2022/23 kommer att fattas i slutet av 2021 och därefter kommer webbsidan att uppdateras.

Om fler ansöker än det finns bidrag till

Om det är fler som ansöker om bidrag än det finns pengar till gör Skolverket ett urval. Mer information om hur urvalet kommer att se ut, kommer under hösten.

Om det är fler som ansöker om bidrag än det finns pengar till gör Skolverket ett urval. Mer information om hur urvalet kommer att se ut, kommer under hösten.

Omprövning av storleken på ditt bidrag

Om ni gör förändringar som påverkar det bidrag som Skolverket beviljat behöver du begära en ändring av beslutet om bidrag.

För att begära en ändring, skicka ett meddelande via e-post till oss.

E-post till statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se

Om ni gör förändringar som påverkar det bidrag som Skolverket beviljat behöver du begära en ändring av beslutet om bidrag.

För att begära en ändring, skicka ett meddelande via e-post till oss.

E-post till statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se

Kontakt

Frågor om statsbidrag för Specialpedagogik för lärande:
E-post till statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se

Andra frågor om kompetensutvecklingen Specialpedagogik för lärande:
E-post till specialpedagogik@skolverket.se

Senast uppdaterad 26 oktober 2021.

Frågor och svar

Ja, ni kan arbeta med insatsen både med och utan statsbidrag. Lärportalen är tillgänglig för alla. Skolverket publicerar moduler löpande. Fokus är på grundskolan men materialet går också att använda för andra skolformer.
Specialpedagogik för lärande