Statsbidrag för specialpedagogik för lärande 2022/23

Det här statsbidraget ska användas till att utveckla den specialpedagogiska kompetensen hos lärare samt förskollärare och annan personal som medverkar i undervisningen i förskolan. Syftet är att öka den specialpedagogiska kompetensen generellt i förskolan och skolan.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2022/23

Ansökan för läsåret 2022/2023 är öppen 13 januari–15 februari 2022.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag

 • Om din huvudman inte har någon användare i e-tjänsten: Första gången din organisation ska söka statsbidrag i e-tjänsten behöver den person som är huvudansvarig för din organisation bli användare. Sedan kan den personen bjuda in nya användare och dela ut behörigheter till flera personer inom organisationen.
 • Om din huvudman redan har användare i e-tjänsten: Du som är ombud, representant och du som redan har behörighet till bidraget kan logga in och klicka på: Administrera användare > Lägg till och ta bort behörigheter.

Samla in uppgifter om

 • de handledare som ni vill ska handleda Specialpedagogik för lärande.
 • ni vill att handledaren ska gå handledarutbildningen? Skolverket tar emot önskemål om ni vill att handledaren ska delta i utbildningen på distans eller på plats vid ett lärosäte. Vi kan inte garantera att distansutbildning kommer kunna erbjudas.

 • hur många deltagare som ska delta och vilka skolenheter som de arbetar på.
 • e-post till rektorn för deltagande skolenheter.
 • e-post till handledaren. Varje handledare behöver en personlig e-post i tjänsten, för kommunikation med lärosätet.

Beslut om ansökan

Vi kommer publicera besluten i e-tjänsten och på den här sidan i början av april 2022.

E-post till statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se

Redovisningen är öppen 15 augusti–15 september 2023 i e-tjänsten för statsbidrag.

I redovisningen ska ni redogöra för hur ni använt bidraget. Skolverket kan helt eller delvis kräva tillbaka bidrag som inte har använts enligt förordningen.

Så kan du förbereda dig

Samla in uppgifter om

 • vilka handledare som genomfört Specialpedagogik för lärande.
 • hur många deltagare som fullföljt insatsen.
 • hur många deltagare som hoppat av insatsen och skälet till avhoppet. Om färre personer har deltagit än vad Skolverket beviljat i er ansökan kan vi kräva tillbaka bidrag.
 • ifall handledaren har ersatts av annan handledare. Det är huvudmannens ansvar att se till att handledarna uppfyller kraven enligt förordningen.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.


Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • förskola
 • förskoleklass
 • grundskola
 • gymnasieskola
 • sameskola
 • särskilda ungdomshem
 • kommunal vuxenutbildning.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas till att frigöra tid för speciallärare och specialpedagoger att handleda kollegor inom kompetensutvecklingsinsatsen Specialpedagogik för lärande.

För att få statsbidraget behöver handledare vara legitimerade lärare eller förskollärare.

För mer information om kompetensutvecklingsinsatsen se

Specialpedagogik för lärande för förskolan Länk till annan webbplats.

Specialpedagogik för lärande för förskoleklass, grundskola, sameskola och särskilda ungdomshem Länk till annan webbplats.

Specialpedagogik för lärande för gymnasieskolan och särskilda ungdomshem Länk till annan webbplats.

Specialpedagogik för lärande för komvux Länk till annan webbplats.

Bidrag för handledare

Bidraget för handledare ska användas som ersättning för lön under den tid då handledaren ger stöd till lärare, förskollärare eller annan personal som medverkar i undervisningen i förskolan som deltar i Specialpedagogik för lärande. Handledaren ska vara anställd hos huvudmannen. Storleken på handledarbidraget avgörs av om handledaren tjänstgör som handledare i specialpedagogik på 10 eller 20 procent av en heltidstjänst.

Kravet om legitimerade lärare och förskollärare gäller för handledare. Deltagare ska vara lärare, förskollärare eller annan personal som medverkar i undervisningen i förskolan och som deltar i fortbildningen. Antalet deltagare ligger till grund för hur mycket statsbidrag för handledning som kan beviljas.

Speciallärare och specialpedagoger som handleder deltagare på 10 procent av sin arbetstid ska handleda minst 4–10 deltagare. Handledare som handleder på 20 procent av sin arbetstid ska handleda minst 8–20 deltagare.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Villkor för handledare

Huvudmannen får bidraget för att frigöra tid för handledaren att vara ett stöd för deltagargrupperna i det kollegiala lärandet. Statsbidraget är en ersättning för lön för handledaren. I första hand ska ni utse lärare som har en speciallärar- eller specialpedagogexamen.

Den som blivit utsedd till handledare kan få gå en kostnadsfri utbildning vid ett lärosäte. I ansökan ska du ange om varje handledare vill gå handledarutbildningen. Om det är fler handledare som vill gå utbildningen än det finns platser till kan Skolverket göra ett urval.

Fler villkor för handledare

Handledaren ska ha lärar- eller förskollärarlegitimation.

Som huvudman ska du utse handledare i din ansökan om bidrag. Handledarna måste ha lärar- eller förskollärarlegitimation

I första hand ska ni utse lärare som har
1. en speciallärar- eller specialpedagogexamen och
2. minst ett års erfarenhet av att arbeta som speciallärare eller specialpedagog.

Om det finns särskilda skäl får ni utse en legitimerad lärare eller förskollärare som ni bedömer är lämplig för uppgiften även om hen inte lever upp till kraven ovan. Det är huvudmannen som avgör om en handledare är lämplig för uppgiften trots att hen inte har en speciallärar- eller specialpedagogexamen och/eller minst ett års erfarenhet. Handledaren ska vara anställd hos huvudmannen tillsvidare eller för en begränsad tid.

Handledaren ska

 • arbeta som handledare för deltagare som deltar i insatsen på arbetstid på minst 10 eller 20 procent av en heltid
 • leda och stödja det kollegiala och individuella lärandet hos deltagarna i insatsen
 • informera deltagarna om syftet med insatsen och hur modellen för kompetensutveckling är upplagd
 • vägleda deltagarna på Skolverkets lärportal.

Om handledare som arbetar för flera huvudmän

En handledare kan vara anställd hos två olika huvudmän och vara utsedd till handledare för båda dessa. Då kan båda huvudmännen få statsbidrag motsvarande 10 eller 20 procent för handledaren. Båda huvudmännen kan maximalt få 20 procent var för en och samma handledare.

Kontrollera att handledare har lärarlegitimation

För att huvudmannen ska få statsbidrag måste de handledare som deltar ha lärarlegitimation. Det är huvudmannens ansvar att försäkra sig om att de som ska delta med stöd av statsbidraget har lärarlegitimation. Skolverket gör legitimationskontroller av handledare vid ansökan. Om det vid redovisningen visar sig att en handledare inte är legitimerad kan Skolverket kräva tillbaka bidragspengarna.

Du kan kontrollera att de handledare ni utsett har lärar- eller förskollärarlegitimation genom att skicka en lista med deras personnummer till oss. Personnumren ska ha formatet ÅÅÅÅMMDD-NNNN. Skolverket kommer då att skicka tillbaka information om vilka personer som inte är legitimerade. Vi kommer att svara så snabbt som möjligt, men det kan ta upp till fyra arbetsdagar att få svar beroende på hur stor efterfrågan är för tillfället.

E-post till lleg.registerutdrag@skolverket.se

Så räknar vi ut nedsättningen i tjänst för handledare

För att räkna ut den totala nedsättningen i tid som ni kan ansöka om för handledare dividerar vi antalet deltagare med 4 (minsta möjliga gruppstorleken). På det viset får vi fram antalet möjliga grupper med handledning med motsvarande 10 procent nedsättning i tid.

Sedan multiplicerar vi antalet grupper med 10. Den totala nedsättningen i tid kan fördelas mellan handledarna som ni utser på 10 eller 20 procent.

Exempel på uträkning för en huvudman som vill delta med 40 lärare:
40/4 = 10 möjliga grupper
10*10 = 100 procent total nedsättning i tjänst

I exemplet ovan kan huvudmannen ansöka om statsbidrag för motsvarande högst 100 procent nedsättning i tjänst för handledning. Huvudmannen kan också välja att bara ansöka om 40 procent nedsättning för att handleda 40 deltagare.

Samarbete mellan huvudmän

Två eller flera huvudmän kan samarbeta med varandra. Detta skulle exempelvis kunna bli aktuellt om en huvudman saknar specialpedagog eller inte har tillräckligt många deltagare men ändå vill delta i insatsen Det är huvudmannen där handledaren är anställd som ansöker om bidraget. Om ni har ett samarbete fyller ni i uppgifterna separat i ansökan, för era egna respektive samarbetspartnerns skolenheter.

Vi kommer sedan att be er komplettera ansökan med ett intyg från samarbetspartnern, som bekräftar samarbetet.

Byte av handledare

Som går handledarutbildningen

Om ni har en handledare som går handledarutbildningen kan ni byta ut denna mot en annan handledare ni har sökt statsbidrag för. Kontakta i så fall lärosätena som håller i handledarutbildningen, de administrerar också byten av handledare. Efter tredje utbildningsdagen får inga handledarbyten göras.

Som inte går handledarutbildningen

Vid byte av handledare som inte går handledarutbildningen behöver detta inte meddelats. Skolverket kommer kontrollera att alla handledare har lärar- eller förskollärarlegitimation vid redovisningen.

Nyanmälan

Om någon av era handledare har ändrat sig från att inte vilja gå handledarutbildningen till att vilja gå handledarutbildningen kontaktar ni statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se. Om det finns platser kvar på handledarutbildningen kommer vi vidarebefordra uppgifterna till aktuellt lärosäte samt meddela er om plats finns.

Viktigt att tänka på vid byte av handledare

Du som huvudman ansvarar för att handledaren uppfyller villkoren enligt den förordning som styr statsbidraget. Om handledaren inte har en lärar- eller förskollärarlegitimation kan Skolverket kräva tillbaka bidragspengar vid redovisningen. Hur ni kontrollerar att era handledare har förskollärar- eller lärarlegitimation redogörs för ovan under rubriken Kontrollera att handledare har lärarlegitimation.

Villkor för deltagarna

Under läsåret 2022/23 ska deltagarna genomföra moduler inom specialpedagogik på lärportalen.

Förskolan ska genomföra en modul under ett läsår.

Förskoleklass, grund- och gymnasieskola ska genomföra tre till fyra moduler under ett läsår.

Vuxenutbildningen ska genomföra två moduler under ett läsår.

För mer information om hur ni rekommenderas lägga upp arbetet inom de olika skolformerna se Specialpedagogik för lärande Länk till annan webbplats..

Deltagarna ska förbereda sig genom att

 • ta del av det material som finns på lärportalen
 • delta i gemensam planering och gruppdiskussioner med kollegor
 • genomföra de aktiviteter som ingår i insatsen.

För att kunna delta i insatsen krävs att deltagaren undervisar under det år som hen deltar i insatsen.

Lärarna behöver få tid att delta

För att kunna delta i insatsen måste de få tid till att läsa in sig på materialet i moment A och till träffarna i moment B och D. Deltagandet i insatsen ska ske på arbetstid.

Hur stort är statsbidraget?

Skolverket har en lägre summa att fördela för Specialpedagogik för lärande för läsåret 2022/23 än föregående läsår. Föregående läsår beviljades cirka 115 miljoner kronor. Det innebär att Skolverket sannolikt kommer att behöva göra ett urval bland de som ansöker om bidrag. Mer om kriterier för urvalet kan ni läsa om under rubriken Om fler ansöker än det finns bidrag till.

Bidragets storlek för handledare

Bidraget ska gå till lönekostnader för handledarna. Det är ett schablonbelopp som ska motsvara högst 10 eller 20 procent av en genomsnittlig heltidslön för en speciallärare eller specialpedagog. Skolverket räknar ut schablonbeloppet utifrån lönestatistik för speciallärare/specialpedagoger från Statistiska centralbyrån ihop med den allmänna löneutvecklingen, semesterersättning och arbetsgivaravgifter.

För läsåret 2022/23 har schablonbeloppet för handledare fastställs till 72 100 kronor för en handledare på 10 procent och till 144 200 kronor för en handledare på 20 procent.

Om det är fler som ansöker om bidrag än det finns pengar till gör Skolverket ett urval. Skolverket kommer prioritera de huvudmän som är i störst behov av satsningen utifrån socioekonomiska förutsättningar. Urval kommer att göras utifrån följande rangordning:

 1. Huvudmän för utbildning vid särskilda ungdomshem.
 2. Skolenheter som ingår i Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola.
 3. Kommunal vuxenutbildning.
 4. Huvudmän som inte tidigare deltagit i satsningen inom en skolform. Har huvudmannen deltagit de tre senaste åren inom en skolform hamnar alla de skolenheter som tillhör den skolformen i urvalsgrupp 5. Därefter kommer Skolverket att prioritera de skolenheter som har störst behov av satsningen utifrån socioekonomiska förutsättningar. En rankning av ansökta skolenheter kommer att göras om medel inte räcker till samtliga i urvalsgruppen.
 5. Huvudmän som tidigare deltagit inom en skolform. Skolverket kommer att prioritera de skolenheter som har störst behov av satsningen utifrån socioekonomiska förutsättningar. En rankning av ansökta skolenheter kommer att göras om medel inte räcker till samtliga i urvalsgruppen.

Om ni gör förändringar som påverkar det bidrag som Skolverket beviljat behöver du begära en ändring av beslutet om bidrag.

För att begära en ändring, skicka ett meddelande via e-post till oss.

E-post till statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Frågor om statsbidraget för Specialpedagogik för lärande:
E-post till statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se

Andra frågor om kompetensutvecklingen Specialpedagogik för lärande:
E-post till specialpedagogik@skolverket.se

Senast uppdaterad 07 juni 2023.

Frågor och svar

Ja, ni kan arbeta med insatsen både med och utan statsbidrag. Lärportalen är tillgänglig för alla. Skolverket publicerar moduler löpande. Fokus är på grundskolan men materialet går också att använda för andra skolformer.
Specialpedagogik för lärande