Statsbidrag för svenska utlandsskolor 2018

Det här statsbidraget ska användas för att utbilda svenska barn och ungdomar på svenska utlandsskolor.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2018

Ansökan om elevbehörighet: 15 oktober 2017

Information om ansökan om behörighetPDF (pdf, 70 kB)

Blankett för ansökan om behörighetExcel (excel, 65 kB)

Bilaga AWord (word, 69 kB)

Bilaga BWord (word, 82 kB)

Bilaga CWord (word, 82 kB)

Bilaga DWord (word, 64 kB)

Bilaga EWord (word, 66 kB)

Bilaga FWord (word, 82 kB)

Bilaga GWord (word, 80 kB)

Bilaga HWord (word, 80 kB)

Bilaga IWord (word, 82 kB)

Bilaga JWord (word, 81 kB)

Ansökan om statsbidrag: 15 oktober-15 november 2017

Ansökan var öppen 15 oktober–15 november 2017.

 

 

Redovisning: 15 februari-15 mars 2019

Redovisningsblanketterna ska mejlas till Skolverket senast den 15 mars 2019.

E-post till statsbidrag.utlandsskolor@skolverket.se

Redovisningen för lokalkostnader utgår från 39 § i förordning (SFS 1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar samt Skolverkets föreskrifter om svensk utlandsundervisning.

Så kan du förbereda dig

Verksamheter med undervisning från och med förskoleklass till och med gymnasiet ska redovisa sina lokalkostnader på två separata blanketter:

 • Blankett A: gäller lokalkostnader för förskoleklass till och med grundskolan årskurs 9.
 • Blankett B: gäller lokalkostnader för gymnasieskolan med eventuellt samnyttjande av lokaler med förskoleklass och/eller grundskola.
 • För verksamheter som omfattar förskoleklass till och med grundskolan årskurs 9, men inte gymnasieskolan, gäller enbart blankett A.

Blankett A, redovisning av lokalbidrag förskoleklass grundskola 2018Word (word, 40 kB)

Blankett B, redovisning av lokalbidrag gymnasieskola 2018Word (word, 42 kB)

Blankett A – lokalyta som enbart används av förskoleklass och grundskolan

Här redovisar ni lokalyta och kostnader för den lokalyta som används av förskoleklass och grundskolan. Lokalyta och kostnader som eventuellt används även av gymnasieskolan ska ni redovisa i blankett B.

 • Exempel: Lokalyta som enbart används av förskoleklass och grundskolan. De statsbidragsgrundande kostnaderna är 100 000 Euro. Statsbidrag utgår med 50 %. Skolan erhåller 50 000 Euro i lokalbidrag. Aktuell utländsk valuta omräknas av Skolverket till svenska kronor innan utbetalning.

Blankett B – gymnasieskolan med eventuellt samnyttjande av lokaler med förskoleklass och/eller grundskolan

Här redovisar ni lokalyta och kostnader för den lokalyta som gäller gymnasieskolan och som eventuellt också används av förskoleklass och/eller grundskolan. Om lokalytor samnyttjas med förskola och/eller grundskolan ska ni ange den procentuella nyttjandegraden för respektive verksamhet i blankett B. Lokalbidrag betalas sedan ut proportionellt mot nyttjandegraderna som ni har angivit i blankett B.

 • Exempel I: Lokalyta som enbart används av gymnasieskolan ger nyttjandegrad 100 %. De statsbidragsgrundade kostnaderna är 100 000 Euro. Statsbidrag betalas ut med 50 % dvs. 50 000 Euro. Antalet behöriga gymnasielever är 10 % (beräknas utifrån Skolverkets uppgifter om elevers behörighet). Statsbidrag betalas ut med 5 000 Euro i lokalbidrag (10 % av 50 000 Euro). Skolverket räknar om aktuell utländsk valuta till svenska kronor före utbetalning.
 • Exempel II: Lokalyta som används både av gymnasieskolan och/eller förskoleklass och grundskolan. De statsbidragsgrundande kostnaderna är 100 000 Euro. Statsbidrag betalas ut med 50 % för den totala ytan.
  Lokalerna används till 80 % av gymnasiet och till 20 % av annan verksamhet (förskoleklass och/eller grundskola). För förskoleklass och/eller grundskoledelen utbetalas lokalbidrag med 10 000 Euro (20 % av 50 000 Euro).
  För gymnasiedelen utbetalas lokalbidrag med 40 000 Euro (80 % av 50 000 Euro). Om andelen behöriga gymnasieelever är 10 % som i exempel I ovan utbetalas lokalbidrag för gymnasiedelen med 4 000 Euro (10 % av 40 000 Euro).

Observera att de lokaler som enbart används av förskoleklass och grundskola ska ni redovisa på blankett A. Lokalbidraget från den redovisningen summeras till lokalbidraget för de lokaler som eventuellt samnyttjas med gymnasiet (se exempel II, blankett B ovan).

Vem kan söka statsbidraget?

Huvudmän för svenska utlandsskolor med undervisning i förskoleklass och årskurserna 1–6.

I vissa fall även för högstadiets årskurser 7–9 och gymnasieskolans år 1–3.

Vilka skolor är utlandsskolor?

Det finns för närvarande 18 utlandsskolor som får statsbidrag i länderna

 • Belgien
 • England
 • Frankrike
 • Kenya
 • Mocambique
 • Portugal
 • Ryssland
 • Saudi-Arabien
 • Spanien
 • Tyskland
 • Österrike

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas för att undervisa svenska barn som bor utomlands tillsammans med minst en vårdnadshavare. Undervisningen ska motsvara den vi har i Sverige utifrån Skollagen och andra styrdokument för svensk skola

Huvudmannen kan söka bidrag för elever, handledning eller lokaler:

 • Bidrag för elever baseras på antalet behöriga elever.
 • Bidrag för handledning baseras på antalet behöriga distanselever som får handledning.
 • Bidrag för lokaler baseras bland annat på hyreskostnad för lokaler, driftskostnader, fastighetsskatt, fastighetsförsäkring och löpande underhåll.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få statsbidraget måste huvudmannen för den svenska utlandsskolan varje år rapportera in det totala antalet elever till Skolverket, såväl behöriga och obehöriga. Det gäller även norska elever. Varje elev ska sedan godkännas som behörig av Skolverket.

Villkor för statsbidrag till svenska utlandsskolor

 • För att få statsbidrag måste skolan vara godkänd som svensk utlandsskola. Det är Skolverket som ger den behörigheten. Om en ny skola vill ansöka om att bli behörig som svensk utlandsskola ska ni kontakta oss via
  E-post till svenskutlandsundervisning@skolverket.se
 • Det är bara de skolor som får statsbidrag från Skolverket som har rätt att sätta betyg enligt svenska lagstiftning.
 • Det måste finnas minst 20 elever och antalet elever beräknas vara någorlunda stabilt över tid.
 • Skolor som får statsbidrag granskas av Statens Skolinspektion på samma sätt som skolor i Sverige.
 • För att få statsbidrag krävs det att skolan är likvärdig och jämförbar med skolan i Sverige.
 • Det är Skolverket som hanterar ansökan om statsbidrag för förskoleklass till och med årskurs 6 i svenska utlandsskolor.
 • Det är Sveriges regering som tar beslut för årskurs 7–9 och gymnasieutbildning.
 • Förskoleverksamhet omfattas inte av begreppet svensk utlandsskola och kan inte få statsbidrag.

Ansökan om behörighet för elev

 • För att ingå i bidrag för elever ska varje elev godkännas som behörig av Skolverket. Ansökningar om behörighet för kommande år kan ske löpande under året, men senast den 15 oktober.
 • Använd Skolverkets ansökningsblanketter för att ansöka om behörighet. Ansökan består av ansökningsblankett samt olika bilagor, beroende på skäl till behov av utlandsundervisning.

Blanketterna ligger längst upp på den här sidan under fliken:

Viktiga datum och beslut: Ansökan om elevbehörighet

Senast uppdaterad 28 juni 2019

Frågor och svar

För att få bidrag för en elev krävs följande:

 • Eleven ska vara mellan 6 och 20 år.
 • Minst en vårdnadshavare ska vara svensk medborgare.
 • Att man fyller i rätt bilaga om eleven och uppfyller kriterierna som står i bilagan.

Här hittar du bilagorna för ansökan:

Ansökan för 2019

 • Minst en vårdnadshavare ska ha en varaktig anställning som bedrivs i utlandet i minst 6 månader eller vara antagen på studier under minst en termin (minst 4 månader). Perioden ska sammanfalla med det läsår som ansökan avser.
 • Det som vårdnadshavarna bedriver i utlandet får inte bedrivas på individnivå eller enskild företagsnivå.
 • Statsbidraget för bidragsomgången 2019 baseras på de elever som är behöriga per den 15 oktober år 2018 i den svenska utlandsskolan och som Skolverket har fått in ansökningar om behörighet för eleven senast 15 oktober.

För att få statsbidrag måste skolan vara godkänd som svensk utlandsskola. Det är Skolverket som ger den behörigheten. Om en ny skola vill ansöka om att bli behörig som svensk utlandsskola ska ni kontakta oss via

info.svenskutlandsundervisning@skolverket.se