Statsbidrag för svenska utlandsskolor 2021

Det här statsbidraget ska användas för att utbilda svenska barn och ungdomar på svenska utlandsskolor.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2021

Ansökan om statsbidrag: 15 oktober–16 november 2020

Ansökan är öppen 15 oktober–16 november 2020

Beslut om ansökan för 2021

Vi kommer att publicera beslutet här i början av 2021.

Underlag till ansökan om statsbidrag för utbildning

Blanketter för en utlandsskolans ansökan om att en elev kan ingå i underlaget till skolans ansökan om statsbidrag för utbildning.

Ansökan skickas av utlandsskolan till Skolverket via e-post till statsbidrag.utlandsskolor@skolverket.se

Om ansökan omfattar skyddade personuppgifter skickar utlandsskolan in ansökan till Skolverket via post till

Skolverket
Box 4002
171 04 Solna

Ansökan om att en elev kan ingå i underlagetExcel (excel, 106 kB)

Bilaga AWord (word, 69 kB)

Bilaga BWord (word, 82 kB)

Bilaga CWord (word, 82 kB)

Bilaga DWord (word, 64 kB)

Bilaga EWord (word, 66 kB)

Bilaga FWord (word, 82 kB)

Bilaga GWord (word, 80 kB)

Bilaga HWord (word, 80 kB)

Bilaga IWord (word, 82 kB)

Bilaga JWord (word, 81 kB)

Ansökan är öppen 15 oktober–16 november 2020

Beslut om ansökan för 2021

Vi kommer att publicera beslutet här i början av 2021.

Underlag till ansökan om statsbidrag för utbildning

Blanketter för en utlandsskolans ansökan om att en elev kan ingå i underlaget till skolans ansökan om statsbidrag för utbildning.

Ansökan skickas av utlandsskolan till Skolverket via e-post till statsbidrag.utlandsskolor@skolverket.se

Om ansökan omfattar skyddade personuppgifter skickar utlandsskolan in ansökan till Skolverket via post till

Skolverket
Box 4002
171 04 Solna

Ansökan om att en elev kan ingå i underlagetExcel (excel, 106 kB)

Bilaga AWord (word, 69 kB)

Bilaga BWord (word, 82 kB)

Bilaga CWord (word, 82 kB)

Bilaga DWord (word, 64 kB)

Bilaga EWord (word, 66 kB)

Bilaga FWord (word, 82 kB)

Bilaga GWord (word, 80 kB)

Bilaga HWord (word, 80 kB)

Bilaga IWord (word, 82 kB)

Bilaga JWord (word, 81 kB)

Vem kan söka statsbidraget?

Huvudmän för svenska utlandsskolor med undervisning i förskoleklass och årskurserna 1–6.

I vissa fall även för högstadiets årskurser 7–9 och gymnasieskolans år 1–3.

Vilka skolor är utlandsskolor?

Det finns för närvarande 17 utlandsskolor som får statsbidrag i länderna

 • Belgien
 • England
 • Frankrike
 • Kenya
 • Mocambique
 • Portugal
 • Saudi-Arabien
 • Spanien
 • Tyskland
 • Österrike

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas för att undervisa svenska barn som bor utomlands tillsammans med minst en vårdnadshavare. Undervisningen ska motsvara den vi har i Sverige utifrån Skollagen och andra styrdokument för svensk skola

Huvudmannen kan söka följande bidrag:

 • statsbidrag för utbildning för elever i förskoleklassen, grundskolan och gymnasieskolan som uppfyller 3 § förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.
 • statsbidrag för handledning åt elever vid distansundervisning
 • statsbidrag för lokalkostnader

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få statsbidraget måste huvudmannen för den svenska utlandsskolan varje år rapportera in det totala antalet elever vid Skolan till Skolverket. Det gäller även norska elever. Skolverket prövar om de elever som ska ingå i underlaget till utlandsskolans ansökan om statsbidrag uppfyller de villkor som ställs i 3 § förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

Villkor för statsbidrag till svenska utlandsskolor

 • För att få statsbidrag måste skolan vara godkänd som svensk utlandsskola. Det är Skolverket som ger den behörigheten. Om en ny skola vill ansöka om att bli behörig som svensk utlandsskola ska ni kontakta oss via
  E-post till svenskutlandsundervisning@skolverket.se
 • Det är bara de skolor som får statsbidrag från Skolverket som har rätt att sätta betyg enligt svenska lagstiftning.
 • Det måste finnas minst 20 elever och antalet elever beräknas vara någorlunda stabilt över tid.
 • Skolor som får statsbidrag granskas av Statens Skolinspektion på samma sätt som skolor i Sverige.
 • För att få statsbidrag krävs det att skolan är likvärdig och jämförbar med skolan i Sverige.
 • Det är Skolverket som hanterar ansökan om statsbidrag för förskoleklass till och med årskurs 6 i svenska utlandsskolor.
 • Det är Sveriges regering som tar beslut för årskurs 7–9 och gymnasieutbildning.
 • Förskoleverksamhet omfattas inte av begreppet svensk utlandsskola och kan inte få statsbidrag.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomarlänk till annan webbplats

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2008:9) om utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 11 maj 2020

Frågor och svar

För att få bidrag för en elev krävs följande:

 • Eleven ska vara mellan 6 och 20 år.
 • Minst en vårdnadshavare ska vara svensk medborgare.
 • Att man fyller i rätt bilaga om eleven och uppfyller kriterierna som står i bilagan.

Här hittar du bilagorna för ansökan:

Ansökan för 2020

 • Minst en vårdnadshavare ska ha en varaktig anställning som bedrivs i utlandet i minst 6 månader eller vara antagen på studier under minst en termin (minst 4 månader). Perioden ska sammanfalla med det läsår som ansökan avser.
 • Det som vårdnadshavarna bedriver i utlandet får inte bedrivas på individnivå eller enskild företagsnivå.
 • Statsbidraget för bidragsomgången 2021 baseras på de elever som är behöriga per den 15 oktober år 2020 i den svenska utlandsskolan och som Skolverket har fått in ansökningar om behörighet för eleven senast 15 oktober.

För att få statsbidrag måste skolan vara godkänd som svensk utlandsskola. Det är Skolverket som ger den behörigheten. Om en ny skola vill ansöka om att bli behörig som svensk utlandsskola ska ni kontakta oss via

info.svenskutlandsundervisning@skolverket.se