Statsbidrag för svenska utlandsskolor 2021

Statsbidrag lämnas för att bereda utlandssvenska barn och ungdomar utbildning som motsvarar förskoleklassen, grundskolan och så långt det är möjligt gymnasieskolan.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2021

Alla ansökningar och tillhörande underlag ska skickas in via ”Tjänsten för säker överföring av underlag”. Alla utlandsskolor kommer få en länk till tjänsten via e-post.

Förändringar inför bidragsomgången 2021

Ansökan ska lämnas in via ”Tjänsten för säker överföring av underlag”

Ansökan om statsbidrag ska lämnas till Skolverket via ”Tjänsten för säker överföring av underlag” senast den 16 november 2020. En länk till denna tjänst kommer skickas till alla utlandsskolor via e-post.

Genom tjänsten för säker inlämning av underlag kan svenska utlandsskolor skicka in ansökan om statsbidrag samt det underlag som behövs för Skolverkets prövning av om en elev uppfyller villkoren i 3 § förordning (1994:519).

Ansökan är uppdelad på olika ansökningsblanketter

Ansökan är uppdelad på separata ansökningsblanketter för

 • elever i förskoleklass och grundskola
 • elever i gymnasieskola
 • statsbidrag för handledning
 • statsbidrag för lokalkostnader.

Vardera ansökningsblanketten finner du under respektive bidrags flik nedan.

Skolverket kräver intyg/bevis utfärdat av utlandsskolans bank

Skolverket kan endast betala ut beviljat statsbidrag till huvudmannen för en utlandsskola. Detta innebär att endast huvudmannen för en utlandsskola kan anmälas som kontoinnehavare i samband med en ansökan om statsbidrag.

För att säkerställa att huvudmannen är innehavare av anmält bankkonto uppmanar Skolverket samtliga huvudmän att begära ett intyg eller bevis utfärdat av huvudmannens bank som visar att huvudmannen är innehavare av anmält bankkonto. Intyget/beviset ska utfärdas av banken och adresseras direkt till Skolverket.

Intyget/beviset ska skickas av banken till

National Agency for Education (Skolverket)
Department for grants and authorization, government grants 2
PO Box 4002
SE-171 04 Solna
Sweden

Bankintyget/beviset ska vara i original och visa

 • bankens namn
 • bankens kontaktuppgifter
 • kontoinnehavarens namn
 • kontoinnehavarens kontonummer.

Intyget/beviset ska vara undertecknat och stämplat av behörig person vid banken.

Intyget/beviset ska skickas av banken i original till Skolverket.

Ansökningsblankett för statsbidrag för utbildning för förskoleklassen och grundskolan Excel, 167 kB. (Excel, 167 kB)

Förändringar inför bidragsåret 2021

 • Ansökan lämna in via ”Tjänsten för säker överföring av underlag”. En länk till denna tjänst kommer skickas till alla utlandsskolor via e-post.
 • Blanketten gäller endast för förskoleklass och grundskoleelever.
 • Norska elever som anges i ansökan får endast vara sådana som utlandsskolan fått godkänt från norska staten att de får ingå i underlaget för ansökan.
 • Statistikuppgifter och uppgifter om ansökan är separerade mellan olika flikar i ansökningsblanketten.

Underlag till ansökan om statsbidrag för utbildning

Blanketter och intyg skickas in via ”Tjänsten för säker överföring av underlag”. Blankett för prövning om en elev kan ingå i underlaget Excel, 106 kB. (Excel, 106 kB)

Från och med den 1 september år 2020 tillämpas nya intyg gällande vårdnadshavarens anledning till vistelse utomlands. Vid detta datum sker också en förändring i tillämpningen där Skolverket kommer att efterfråga, bedöma och ta hänsyn till anledningen till vårdnadshavarens vistelse utomlands. Denna bedömning sker i enlighet med förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar. Vilket intyg som ska användas beror på vad som är anledningen till att vårdnadshavaren vistas i utlandet.

För ytterligare information om vilket intyg som ska användas se Välj rätt intyg Pdf, 197 kB. (Pdf, 197 kB)

Arbetsgivarintyg Pdf, 101 kB. (Pdf, 101 kB)

Employer certificate (eng) Pdf, 139 kB. (Pdf, 139 kB)

Arbetsgivarintyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av

 • tjänstgöring vid en svensk myndighet eller svensk organisation
 • tjänstgöring vid en internationell organisation
 • tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person
 • tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande
 • tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige
 • en i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person.

Studie- och forskningsintyg Pdf, 75 kB. (Pdf, 75 kB)

Studie- och forskningsintyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön.

Intyg kulturarbete Pdf, 141 kB. (Pdf, 141 kB)

Intyget för kulturarbete används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av kulturarbete på vilket vårdnadshavarens huvudsakliga försörjning beror.

Intyg för verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhället Pdf, 175 kB. (Pdf, 175 kB)

Intyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhället.

Intyg vid synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden Pdf, 82 kB. (Pdf, 82 kB)

Skolverket får medge att även andra elever än de som avses i de tidigare intygen får räknas med i underlaget till utlandsskolornas ansökan om statsbidrag, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden. För dessa elever ska detta intyg användas.

Beslut om ansökan för 2021

Vi kommer att publicera besluten här i början av 2021.

Blankett och intyg skickas av den norska utlandsskolan till Skolverket via e-post till statsbidrag.utlandsskolor@skolverket.se

Om underlaget omfattar skyddade personuppgifter skickar den norska utlandsskolan in samtliga uppgifter till Skolverket via post till

Skolverket
Box 4002
171 04 Solna

Blankett för prövning om en svensk elev kan ingå i underlaget till en norsk utlandsskolas ansökan om statsbidrag Excel, 24 kB. (Excel, 24 kB)

För ytterligare information om vilket intyg som ska användas se detta dokument Välj rätt intyg Pdf, 197 kB. (Pdf, 197 kB).

Ansökningsblankett statsbidrag för utbildning för gymnasieskolan. Excel, 107 kB. (Excel, 107 kB)

Förändringar inför bidragsåret 2021

 • Ansökan lämna in via ”Tjänsten för säker överföring av underlag”. En länk till denna tjänst kommer skickas till alla utlandsskolor via mail.
 • Blanketten gäller endast för elever i gymnasieskolan.
 • Statistikuppgifter och uppgifter om ansökan är separerade mellan olika flikar i ansökningsblanketten.

Underlag till ansökan om statsbidrag för utbildning

Blanketter och intyg skickas in via ”Tjänsten för säker överföring av underlag”.

Blankett för prövning om en elev kan ingå i underlaget Excel, 106 kB. (Excel, 106 kB)

Från och med den 1 september år 2020 tillämpas nya intyg gällande vårdnadshavarens anledning till vistelse utomlands. Vid detta datum sker också en förändring i tillämpningen där Skolverket kommer efterfråga, bedöma och ta hänsyn till anledningen till vårdnadshavarens vistelse utomlands. Denna bedömning sker i enlighet med 3 § förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar. Vilket intyg som ska användas beror på vad som är anledningen till att vårdnadshavaren vistas i utlandet. För ytterligare information om vilket intyg som ska användas se detta dokument.

För ytterligare information om vilket intyg som ska användas se Välj rätt intyg. Pdf, 197 kB. (Pdf, 197 kB)

Arbetsgivarintyg Pdf, 101 kB. (Pdf, 101 kB)

Employer certificate (eng) Pdf, 139 kB. (Pdf, 139 kB)

Arbetsgivarintyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av

 • tjänstgöring vid en svensk myndighet eller svensk organisation
 • tjänstgöring vid en internationell organisation
 • tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person
 • tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande
 • tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige
 • en i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person.

Studie- och forskningsintyg Pdf, 75 kB. (Pdf, 75 kB)

Studie- och forskningsintyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön.

Intyg kulturarbete Pdf, 141 kB. (Pdf, 141 kB)

Intyget för kulturarbete används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av kulturarbete på vilket vårdnadshavarens huvudsakliga försörjning beror.

Intyg för verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhället. Pdf, 175 kB. (Pdf, 175 kB)

Intyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhället.

Intyg vid synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden Pdf, 82 kB. (Pdf, 82 kB)

Skolverket får medge att även andra elever än de som avses i de tidigare intygen får räknas med i underlaget till utlandsskolornas ansökan om statsbidrag, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden. För dessa elever ska detta intyg användas.

Ansökningsblankett för statsbidrag för handledning Excel, 5 MB. (Excel, 5 MB)

Ansökan lämnas in via ”Tjänsten för säker överföring av underlag”. En länk till denna tjänst kommer skickas till alla utlandsskolor via e-post.

Förändringar inför bidragsåret 2021

En utlandsskola kan ansöka om statsbidrag för handledning åt elever som studerar en hel årskurs förlagd över ett helt läsår vid utbildningsanordnare av distansundervisning, likväl som för elever som studerar enskilda kurser och ämnen under en kortare period. Förutsättningen för att en elev ska kunna omfattas av underlaget till utlandsskolans ansökan om statsbidrag är att eleven uppfyller de krav som ställs i 30 § förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar. Villkoren i 30 § förordning (1994:519) avser bland annat en prövning av 3 § enligt samma förordning.

Till sin ansökan om statsbidrag måste utlandsskolan bifoga underlag för prövning av om en elev uppfyller villkoren i 3 § förordning (1994:519)

 • blankett med uppgifter om elev och vårdnadshavare, samt
 • intyg över vårdnadshavarens skäl till vistelsen i utlandet.

Underlag till ansökan om statsbidrag för handledning

Blankett för prövning om en elev kan ingå i underlaget för statsbidraget för handledning Excel, 24 kB. (Excel, 24 kB)

Från och med den 1 september år 2020 tillämpas nya intyg gällande vårdnadshavarens anledning till vistelse utomlands. Vid detta datum sker också en förändring i tillämpningen där Skolverket kommer att efterfråga, bedöma och ta hänsyn till anledningen till vårdnadshavarens vistelse utomlands. Denna bedömning sker i enlighet med förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar. Vilket intyg som ska användas beror på vad som är anledningen till att vårdnadshavaren vistas i utlandet.

För ytterligare information om vilket intyg som ska användas se Välj rätt intyg Pdf, 197 kB. (Pdf, 197 kB)

Arbetsgivarintyg Pdf, 101 kB. (Pdf, 101 kB)

Employer certificate (eng) Länk till annan webbplats.

Arbetsgivarintyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av

 • tjänstgöring vid en svensk myndighet eller svensk organisation
 • tjänstgöring vid en internationell organisation
 • tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person
 • tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande
 • en i förväg tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige

Studie- och forskningsintyg Pdf, 75 kB. (Pdf, 75 kB)

Studie- och forskningsintyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön.

Intyg kulturarbete Pdf, 141 kB. (Pdf, 141 kB)

Intyget för kulturarbete används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av kulturarbete på vilket vårdnadshavarens huvudsakliga försörjning beror.

Intyg för verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhället Pdf, 175 kB. (Pdf, 175 kB)

Intyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhället.

Intyg vid synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden Pdf, 82 kB. (Pdf, 82 kB)

Skolverket får medge att även andra elever än de som avses i de tidigare intygen får räknas med i underlaget till utlandsskolornas ansökan om statsbidrag, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden. För dessa elever ska detta intyg användas.

Beslut om ansökan för 2021

Vi kommer att publicera besluten här i början av 2021.

Ansökningsblankett statsbidrag för lokalkostnader Excel, 90 kB. (Excel, 90 kB)

Ansökan lämna in via ”Tjänsten för säker överföring av underlag”. En länk till denna tjänst kommer skickas till alla utlandsskolor via e-post.

Förändringar inför bidragsåret 2021

Ansökan om statsbidrag för lokalkostnader omfattas av en ansökningsblankett för samtliga skolformer och årskurser. De utlandsskolor som får anordna undervisning i gymnasieskolan ska därmed inte längre ansöka om statsbidrag på en separat ansökningsblankett.

I samband med ansökan om statsbidrag måste utlandsskolan lämna information om

 • de enskilda kostnaderna för vilka utlandsskolan ansöker om statsbidrag, samt
 • det totala antalet elever vid skolan för läsåret 2019/2020 respektive det beräknade antalet elever för läsåret 2020/2021.

Antalet elever avser samtliga elever som studerar i de skolformer och årskurser för vilka utlandsskolan är berättigade statsbidrag (berör endast förskoleklassen, grundskolan respektive gymnasieskolan).

Beslut om ansökan för 2021

Vi kommer att publicera besluten här i början av 2021.

Redovisning 2020

Redovisningen för Lokalkostnader är öppen 15 februari–15 mars. Redovisningen lämnas in via ”Tjänsten för säker överföring av underlag”. En länk till denna tjänst har tidigare skickats till alla utlandsskolor via e-post.

Blankett A avser slutreglering för lokalkostnader gällande förskoleklass och grundskolan. Blankett B avser slutreglering för lokalkostnader gällande Gymnasiet. Läs instruktioner för redovisning. Word, 34 kB. (Word, 34 kB)

Redovisningsblankett A lokalkostnader 2020 Word, 46 kB. (Word, 46 kB)

Redovisningsblankett B lokalkostnader 2020 Word, 47 kB. (Word, 47 kB)

Vem kan söka statsbidraget?

Huvudmän för svenska utlandsskolor som är berättigad till statsbidrag för utbildning i förskoleklass och i årskurserna 1-6

Huvudmän för svenska utlandsskolor som får anordna utbildning i grundskolans årskurser 7-9 samt i gymnasieskolan som reguljär utbildning vid skolan.

Vilka skolor är utlandsskolor?

Det finns för närvarande 17 utlandsskolor som får statsbidrag i länderna

 • Belgien
 • England
 • Frankrike
 • Kenya
 • Mocambique
 • Portugal
 • Saudiarabien
 • Spanien
 • Tyskland
 • Österrike

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget utgör ett allmänt finansiellt stöd till skolverksamheten. Huvudmannen beslutar hur bidraget ska användas för att täcka kostnader för verksamheten.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Statsbidraget regleras av förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar samt Skolverkets föreskrift SKOLFS 2008:9 om utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar. I ansökan efterfrågas också statistikuppgifter med stöd i Skolverkets föreskrift SKOLFS 2011:142.

Läs förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar. Länk till annan webbplats.

Läs Skolverket SKOLFS 2008:9 Länk till annan webbplats.

Läs Skolverkets SKOLFS: 2011:142 Länk till annan webbplats.

Statsbidrag för utbildning för förskoleklassen och grundskolan och gymnasieskolan

Regleras i 24–27, 39 §§ förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Statsbidrag för utbildning för gymnasieskolan

Regleras i 24–27, 39 §§ förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Statsbidrag för handledning åt elever vid distansundervisning

Regleras i 29-30, 32, 40 §§ förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Statsbidrag för lokalkostnader

Regleras i 28, 39 §§ förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar samt i 7 § Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2008:9) om utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

Senast uppdaterad 26 maj 2021.

Frågor och svar

För att få statsbidrag måste skolan vara godkänd som svensk utlandsskola. Det är Skolverket som ger den behörigheten. Om en ny skola vill ansöka om att bli behörig som svensk utlandsskola ska ni kontakta oss via

info.svenskutlandsundervisning@skolverket.se