Statsbidrag för svenska utlandsskolor 2022

Statsbidrag lämnas för att bereda utlandssvenska barn och ungdomar utbildning som motsvarar förskoleklassen, grundskolan och så långt det är möjligt gymnasieskolan.

Viktiga datum och beslut

Ansökan om statsbidrag skickas in mellan den 15 oktober och den 15 november 2021. Även intyg och blanketter angående elevernas vårdnadshavares anledning till vistelse utomlands skickas in i samband med ansökan.

Bidragsomgången 2022

Ansökan ska lämnas in via ”Tjänsten för säker överföring av underlag”

Ansökan om statsbidrag ska lämnas till Skolverket via ”Tjänsten för säker överföring av underlag” senast den 15 november 2021. En länk till denna tjänst kommer skickas till alla utlandsskolor via e-post senast den 15 oktober.

Genom tjänsten för säker inlämning av underlag kan svenska utlandsskolor skicka in ansökan om statsbidrag samt det underlag som behövs för Skolverkets prövning av om en elev uppfyller villkoren i 3 § förordning (1994:519).

Ansökan är uppdelad på olika ansökningsblanketter

Ansökan är uppdelad på separata ansökningsblanketter för

 • statsbidrag för utbildning för förskoleklass och grundskola
 • statsbidrag för utbildning för gymnasieskola
 • statsbidrag för handledning
 • statsbidrag för lokalkostnader.

Vardera ansökningsblanketten finner du under respektive bidrags flik nedan.

Ansökningsblankett för statsbidrag för utbildning för utbildning för förskoleklassen och grundskolan Excel, 167 kB.

Underlag till ansökan om statsbidrag för utbildning

Blanketter och intyg skickas in via ”Tjänsten för säker överföring av underlag”.

Vilket intyg eller vilken blankett som ska användas beror på vad som är anledningen till att vårdnadshavaren vistas i utlandet. För ytterligare information om vilket intyg eller vilken blankett som ska användas se Välj rätt intyg eller blankett Pdf, 200 kB..

Arbetsgivarintyg Pdf, 76 kB.

Employer certificate (eng) Pdf, 123 kB.

Arbetsgivarintyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av

 • tjänstgöring vid en svensk myndighet eller svensk organisation
 • tjänstgöring vid en internationell organisation
 • tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person
 • tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande
 • tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige
 • en i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person.

Blankett studier och forskning Pdf, 77 kB.

Studie- och forskningsblanketten används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön.

Blankett kulturarbete Pdf, 117 kB.

Blanketten för kulturarbete används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av kulturarbete på vilket vårdnadshavarens huvudsakliga försörjning beror.

Blankett väsentlig för det svenska samhället Pdf, 74 kB.

Blanketten används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhället.

Blankett synnerliga skäl Pdf, 71 kB.

Skolverket får medge att även andra elever än de som avses i de tidigare intygen får räknas med i underlaget till utlandsskolornas ansökan om statsbidrag, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden. För dessa elever ska denna blanket användas.

Beslut om ansökan för 2022

Beslutade bidragsbelopp per svensk utlandsskola för förskoleklass och grundskola, bidragsår 2022 Pdf, 79 kB.

Ansökningsblankett för statsbidrag för utbildning för gymnasieskolan Excel, 107 kB.

Underlag till ansökan om statsbidrag för utbildning

Blanketter och intyg skickas in via ”Tjänsten för säker överföring av underlag”.

Vilket intyg eller vilken blankett som ska användas beror på vad som är anledningen till att vårdnadshavaren vistas i utlandet. För ytterligare information om vilket intyg eller vilken blankett som ska användas se Välj rätt intyg eller blankett Pdf, 200 kB..

Arbetsgivarintyg Pdf, 76 kB.

Employer certificate (eng) Pdf, 123 kB.

Arbetsgivarintyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av

 • tjänstgöring vid en svensk myndighet eller svensk organisation
 • tjänstgöring vid en internationell organisation
 • tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person
 • tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande
 • tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige
 • en i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person.

Blankett studier och forskning Pdf, 77 kB.

Studie- och forskningsblanketten används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön.

Blankett kulturarbete Pdf, 117 kB.

Blanketten för kulturarbete används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av kulturarbete på vilket vårdnadshavarens huvudsakliga försörjning beror.

Blankett väsentlig för det svenska samhället Pdf, 74 kB.

Blanketten används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhället.

Blankett synnerliga skäl Pdf, 71 kB.

Skolverket får medge att även andra elever än de som avses i de tidigare intygen får räknas med i underlaget till utlandsskolornas ansökan om statsbidrag, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden. För dessa elever ska denna blanket användas.

Beslut om ansökan för 2022

Beslutade bidragsbelopp per svensk utlandsskola för gymnasieskola, bidragsår 2022 Pdf, 66 kB.

Ansökningsblankett för statsbidrag för handledning Excel, 3 MB.

Ansökan och underlag lämnas in via ”Tjänsten för säker överföring av underlag”.

Underlag till ansökan om statsbidrag för handledning

Blanketter och intyg skickas in via ”Tjänsten för säker överföring av underlag”.

Vilket intyg eller vilken blankett som ska användas beror på vad som är anledningen till att vårdnadshavaren vistas i utlandet. För ytterligare information om vilket intyg eller vilken blankett som ska användas se Välj rätt intyg eller blankett Pdf, 200 kB..

Arbetsgivarintyg Pdf, 76 kB.

Employer certificate (eng) Pdf, 123 kB.

Arbetsgivarintyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av

 • tjänstgöring vid en svensk myndighet eller svensk organisation
 • tjänstgöring vid en internationell organisation
 • tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person
 • tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande
 • tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige
 • en i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person.

Blankett studier och forskning Pdf, 77 kB.

Studie- och forskningsblanketten används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön.

Blankett kulturarbete Pdf, 117 kB.

Blanketten för kulturarbete används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av kulturarbete på vilket vårdnadshavarens huvudsakliga försörjning beror.

Blankett väsentlig för det svenska samhället Pdf, 74 kB.

Blanketten används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhället.

Blankett synnerliga skäl Pdf, 71 kB.

Skolverket får medge att även andra elever än de som avses i de tidigare intygen får räknas med i underlaget till utlandsskolornas ansökan om statsbidrag, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden. För dessa elever ska denna blanket användas.

Beslut om ansökan för 2022

Beslutade bidragsbelopp per svensk utlandsskola för handledning av elever på distansinstitut, bidragsår 2022. Pdf, 63 kB.

Blankett för justering av lokalkostnader 2021 Excel, 100 kB.

Justeringen lämnas in via ”Tjänsten för säker överföring av underlag”.

Justering av lokalkostnader för 2021

Redovisningen av faktiska lokalkostnader för 2021 är öppen 13 januari–15 februari 2022. Redovisningen lämnas in via ”Tjänsten för säker överföring av underlag”. En länk till denna tjänst har tidigare skickats till alla utlandsskolor via e-post.

I mars 2022 kommer beslut om justering av tidigare beviljade lokalkostnader fattas. Det innebär att Skolverket justerar beslutet för bidragsåret 2021, utifrån den faktiska årskostnaden som ni har uppgett.

Under mars 2022 fattas även beslut av de förväntade lokalkostnaderna för 2022. I beslutet kommer det framkomma om en justering för 2021 genomförts, samt vilken slutsumma som kommer att betalas ut under 2022. Slutsumman utgår från eventuell justering för 2021 samt beviljat bidrag för förväntade kostnader under 2022.

Excel-blankett, blankett och intyg skickas av den norska utlandsskolan till Skolverket via e-post till statsbidrag.utlandsskolor@skolverket.se.

Blankett för norska utlandsskolor Excel, 22 kB.

Om underlaget omfattar skyddade personuppgifter skickar den norska utlandsskolan in samtliga uppgifter till Skolverket via post till

Skolverket
Box 4002
171 04 Solna

För information om vilket intyg som ska användas se detta dokument Välj rätt intyg eller blankett Pdf, 200 kB..

Vem kan söka statsbidraget?

Huvudmän för svenska utlandsskolor som är berättigad till statsbidrag för utbildning i förskoleklass och i årskurserna 1–6

Huvudmän för svenska utlandsskolor som får anordna utbildning i grundskolans årskurser 7–9 samt i gymnasieskolan som reguljär utbildning vid skolan.

Vilka skolor är utlandsskolor?

Det finns för närvarande 15 utlandsskolor som får statsbidrag i länderna

 • England
 • Frankrike
 • Kenya
 • Mocambique
 • Portugal
 • Spanien
 • Tyskland
 • Österrike

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget utgör ett allmänt finansiellt stöd till skolverksamheten. Huvudmannen beslutar hur bidraget ska användas för att täcka kostnader för verksamheten.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Statsbidraget regleras av förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar samt Skolverkets föreskrift SKOLFS 2008:9 om utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar. I ansökan efterfrågas också statistikuppgifter med stöd i Skolverkets föreskrift SKOLFS 2011:142.

Läs förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar. Länk till annan webbplats.

Läs Skolverkets SKOLFS 2008:9 Länk till annan webbplats.

Läs Skolverkets SKOLFS: 2011:142 Länk till annan webbplats.

Statsbidrag för utbildning för förskoleklassen och grundskolan och gymnasieskolan

Regleras i 24–27, 39 §§ förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Statsbidrag för utbildning för gymnasieskolan

Regleras i 24–27, 39 §§ förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Statsbidrag för handledning åt elever vid distansundervisning

Regleras i 29–30, 32, 40 §§ förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Statsbidrag för lokalkostnader

Regleras i 28, 39 §§ förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar samt i 7 § Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2008:9) om utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

Senast uppdaterad 29 augusti 2022.

Frågor och svar

Det finns ett statsbidrag som utlandsskolorna kan söka för sina elever. Om skolorna beviljas bidrag för en elev ordnar de ibland det så att avgiften sänks för dessa elever. Det är dock upp till skolan att bestämma hur de lägger upp det.

Bidraget regleras av förordningen 1994:519.

För att få ingå i skolornas ansökan om statsbidrag ska kraven i 3 § uppfyllas. Se nedan:

3 § Minst en av deras vårdnadshavare är svensk medborgare och minst en av dem vistas i utlandet på grund av

 1. tjänstgöring vid en svensk myndighet eller organisation,
 2. tjänstgöring vid en internationell organisation,
 3. tjänstgöring vid ett företag i följande fall, nämligen
 4. tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person,
 5. tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande,
 6. tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige, eller
 7. en i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person,
 8. studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön,
 9. kulturarbete på vilket vederbörandes huvudsakliga försörjning beror, eller
 10. verksamhet i utlandet som i övrigt bedöms väsentlig för det svenska samhället.

Statens skolverk får medge att även andra elever än de som avses i första stycket får räknas med, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden.

Mer information om kraven i 3 § finns här. Länk till annan webbplats. (pdf, 200 kB)

Ansökan om statsbidrag sker via utlandsskolan mellan den 15 oktober – 15 november 2021.

Beslut om läsåret kommer inte meddelas innan februari/mars 2022. Ni kommer alltså inte veta innan dess om Skolverket bedömer att ni uppfyller 3 §. Kontakta skolan för att få reda på hur de hanterar detta.

För att få statsbidrag måste skolan vara godkänd som svensk utlandsskola. Det är Skolverket som ger den behörigheten. Om en ny skola vill ansöka om att bli behörig som svensk utlandsskola ska ni kontakta oss via:

info.svenskutlandsundervisning@skolverket.se