Frågor och svar

Hur ansöker jag som vårdnadshavare om statsbidrag för mitt barn?

Det finns ett statsbidrag som utlandsskolorna kan söka för sina elever. Om skolorna beviljas bidrag för en elev ordnar de ibland det så att avgiften sänks för dessa elever. Det är dock upp till skolan att bestämma hur de lägger upp det.

Bidraget regleras av förordningen 1994:519.

För att få ingå i skolornas ansökan om statsbidrag ska kraven i 3 § uppfyllas. Se nedan:

3 § Minst en av deras vårdnadshavare är svensk medborgare och minst en av dem vistas i utlandet på grund av

  1. tjänstgöring vid en svensk myndighet eller organisation,
  2. tjänstgöring vid en internationell organisation,
  3. tjänstgöring vid ett företag i följande fall, nämligen
  4. tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person,
  5. tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande,
  6. tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige, eller
  7. en i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person,
  8. studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön,
  9. kulturarbete på vilket vederbörandes huvudsakliga försörjning beror, eller
  10. verksamhet i utlandet som i övrigt bedöms väsentlig för det svenska samhället.

Statens skolverk får medge att även andra elever än de som avses i första stycket får räknas med, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden.

Mer information om kraven i 3 § finns här. Länk till annan webbplats. (pdf, 200 kB)

Ansökan om statsbidrag sker via utlandsskolan mellan den 15 oktober – 15 november 2022.

Beslut om läsåret kommer inte meddelas innan februari/mars 2022. Ni kommer alltså inte veta innan dess om Skolverket bedömer att ni uppfyller 3 §. Kontakta skolan för att få reda på hur de hanterar detta.