Statsbidrag för utbildning inom hälso- och sjukvården 2018

Det här statsbidraget ska användas till att höja kompetensen bland medarbetare med tidsbegränsad anställning inom hälso- och sjukvård och äldreomsorgen. På så vis blir det lättare för dem att få en tillsvidareanställning.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2018

Ansökan: 1 december 2017 – 2 januari 2018

Ansökan

Ansökan var öppen 1 december – 2 januari 2017

Ansökan gäller för hela 2018.

Den 1 februari fattade Skolverket beslut om ansökan 2018 för statsbidrag för utbildning i kombination med tidsbegränsad anställning inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård.
Totalt har vi beviljat 138 415 000 kronor av statsbidragets anslag om 200 000 000 kronor.

 • 143 ansökningar har beviljats. Antal årsstudieplatser som beviljats är 2 914.

Beslut om ansökan 2018 (409 kB)PDF (pdf, 409 kB)

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Det är den kommun som skickade in ansökan som har fått beslutet i e-tjänsten mina sidor. De övriga kommunerna kan få tillgång till ansökan genom att den ansvarige kommunen bjuder in användare till e-tjänsten med behörigheten Uppgiftssamordnare

Omfördelning: 1 maj 2018 – 1 juni 2018

I omfördelningen har kommunerna haft möjlighet att lämna tillbaka eller ansöka om ytterligare statsbidrag för utbildning inom hälso- och sjukvården. 

Beslut om ansökan

Den 4 juli fattade Skolverket beslut om omfördelning av statsbidraget.

 • Skolverket har fått 37 omfördelningar. Det omfattar 63 kommuner.
 • Totalt har vi i omfördelningen beviljat ytterligare 7 125 000 kr kronor i statsbidrag för utbildning inom hälso- och sjukvården.
 • Kommunerna har lämnat tillbaka bidrag motsvarande 23 702 500 kronor.

Redovisning: 1 april 2019 – 2 maj 2019

I april 2019 skulle alla kommuner som beviljats bidrag för 2018 redovisa hur pengarna har använts. Information och blankett för redovisningen publicerades i Skolverkets e-tjänst för statsbidrag.

Sista dag för redovisning var den 2 maj 2019.

Beslut om redovisning

Den 29 maj 2019 fattade Skolverket beslut om redovisningarna. Ett gemensamt beslut fattades för redovisningen av statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb 2018 och statsbidrag för utbildning inom hälso- och sjukvården 2018. En översikt över beslutet finns nedan. Totalt beslutade Skolverket om återkrav av 32 735 931 kronor.

Lista över beslut om redovisning av statsbidrag för utbildning i kombination med trainee och inom hälso- och sjukvården 2018 (pdf)PDF (pdf, 147 kB)

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

Samla in de uppgifter som du behöver ange i redovisningen

 • hur många av de beviljade årsstudieplatserna som används under året
 • om kommunen har använt hela beloppet för det beviljade bidraget
 • inom vilka yrkesområden som utbildningar har genomförts under året
 • om kommunen har erbjudit studie- och yrkesvägledning
 • om kommunen i genomförandet av utbildningen har tagit vara på deltagares tidigare kunskaper och kompetenser
 • exempel på hur tillvaratagandet av tidigare kunskap och kompetenser genomförts
 • om kommunen tagit del av och är införstådda med kraven i förordningen om statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb eller annat arbete
 • om uppgifterna i redovisningen lämnas av behörig person
 • om uppgifter i redovisningen lämnas är korrekta.


Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän för vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska gå till utbildningsplatser för studier på gymnasial nivå inom hälso-sjukvården och äldreomsorgen. Syftet är att öka kompetensen för tidsbegränsat anställda och därmed öka deras möjlighet att få tillsvidareanställning hos arbetsgivaren. Det innebär även att vården och omsorgen får fler kompetenta medarbetare.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Studie- och yrkesvägledning

Deltagarens tidigare kunskaper och kompetens ska tas tillvara under planeringen och genomförandet av utbildningen. Därför behöver kommunen erbjuda studie- och yrkesvägledning.

Kommuner i samverkan

Kommuner kan välja att samarbeta i planerandet och genomförandet av utbildningen. Det finns inget krav om att kommuner måste samarbete.

Om kommuner har sökt bidrag tillsammans med andra är det den kommun som ansvarade för att skicka in ansökan som också skickar in en gemensam redovisning. De övriga kommunerna kan få tillgång till redovisningen genom att den ansvarige kommunen bjuder in användare till e-tjänsten för statsbidrag med behörigheten uppgiftssamordnare.

Skäl för återkrav av bidrag

En kommun är återbetalningsskyldig om

 • statsbidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp
 • statsbidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för rätt ändamål
 • kommunen inte har skickat in redovisningen till Skolverket
 • kommunen inte har följt de villkor som framgår av beslutet om statsbidrag.

Kommunen får en faktura för återkrav med information om summa för återbetalning, referens och sista förfallodag för återbetalning. Oförbrukade bidrag får inte överföras till 2019.

Hur stort är statsbidraget?

Skolverket betalar ut bidraget för ett kalenderår i taget med 47 500 kronor per årsstudieplats. En årsstudieplats kan fördelas mellan flera elever. En årsstudieplats motsvarar 800 verksamhetspoäng inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

För 2018 har Skolverket 200 miljoner kronor att fördela.

Senast uppdaterad 28 juni 2019

Frågor och svar

Ja. Mottagaren av statsbidraget skyldig att lämna redovisning till Skolverket enligt § 8 i förordning (2015:504).

 • Hur många av de beviljade årsstudieplatserna som nyttjas under 2018
 • Om kommunen har använt hela det beviljade bidraget under 2018
 • Om kommunen genomfört fler utbildningsplatser än de beviljats för 2018
 • Inom vilka yrkesområden som utbildningar har genomförts
 • Om kommunen har erbjudit studie- och yrkesvägledning
 • Om kommunen tagit del av och är införstådda med kraven i förordningen (2015:504) för aktuellt statsbidrag
 • Om uppgifterna i redovisningen lämnas av behörig person
 • Om uppgifter i redovisningen lämnas är korrekta 

Ja. För kommuner som har sökt tillsammans med andra är det den kommunen som ansvarade för att skicka in ansökan som också skickar in en gemensam redovisning. De övriga kommunerna kan få tillgång till redovisningen genom att den ansvarige kommunen bjuder in användare till e-tjänsten Mina Sidor med behörigheten Uppgiftssamordnare.

En kommun är återbetalningsskyldig om

 • statsbidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp
 • statsbidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för
 • kommunen inte skickar in redovisningen till Skolverket
 • kommunen inte har följt de villkor som framgår av beslutet om statsbidrag (se kommunens beslutsmeddelande om ansökan för 2018).

Oförbrukade bidrag får inte överföras till 2019. Kommunen får en faktura för återkrav med information om summa för återbetalning, referens och sista förfallodag för återbetalning. För mer information om återbetalning och återkrav se statsbidragets förordning (2015:504 8 § 9 § och 10 §).

Redovisningen är till för att följa upp hur statsbidraget har använts. Skolverket har ett ansvar att följa upp och kontrollera att statsbidrag används till de ändamål som förordningen avser. Därför samlar vi in information från kommunerna. I samband med Skolverkets årsredovisning till regeringen lämnar vi en redovisning av hur kommunerna har använt statsbidraget.