Statsbidrag för utbildning inom hälso- och sjukvården 2019

Det här statsbidraget ska användas till att höja kompetensen bland medarbetare med tidsbegränsad anställning inom hälso- och sjukvård och äldreomsorgen. På så vis blir det lättare för dem att få en tillsvidareanställning.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2019

Ansökan: 1 november–3 december 2018

Ansökan var öppen 1 november – 3 december 2018 i e-tjänsten för statsbidrag.

Beslut om ansökan

Beslut om ansökan fattades 17 januari 2019. Totalt har vi beviljat 151 513 125 kronor i statsbidrag för utbildning inom hälso- och sjukvården.

189 kommuner har ansökt om och blivit beviljade statsbidrag.

Lista över beviljade belopp, ansökan för utbildning inom hälso- och sjukvården 2019PDF (pdf, 55 kB)

Det är den kommun som skickat in ansökan som får beslutet i e-tjänsten.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats 

Ansökan var öppen 1 november – 3 december 2018 i e-tjänsten för statsbidrag.

Beslut om ansökan

Beslut om ansökan fattades 17 januari 2019. Totalt har vi beviljat 151 513 125 kronor i statsbidrag för utbildning inom hälso- och sjukvården.

189 kommuner har ansökt om och blivit beviljade statsbidrag.

Lista över beviljade belopp, ansökan för utbildning inom hälso- och sjukvården 2019PDF (pdf, 55 kB)

Det är den kommun som skickat in ansökan som får beslutet i e-tjänsten.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats 

Redovisning: 1 augusti–1 september 2020

Den 21 oktober 2020 fattade Skolverket beslut om redovisning i statsbidrag för utbildning inom hälso- och sjukvården 2019. Redovisningen var öppen 1 augusti–1 september 2020.

Om ni har sökt bidrag i samverkan med andra kommuner är det den kommun som skickar in redovisningen som får beslutet i e-tjänsten.

Se sammanställning över redovisningen i statsbidrag för utbildning inom hälso- och sjukvården 2019.

Lista över godkända redovisningar och återkrav, redovisning 2019.PDF (pdf, 172 kB)

Den 21 oktober 2020 fattade Skolverket beslut om redovisning i statsbidrag för utbildning inom hälso- och sjukvården 2019. Redovisningen var öppen 1 augusti–1 september 2020.

Om ni har sökt bidrag i samverkan med andra kommuner är det den kommun som skickar in redovisningen som får beslutet i e-tjänsten.

Se sammanställning över redovisningen i statsbidrag för utbildning inom hälso- och sjukvården 2019.

Lista över godkända redovisningar och återkrav, redovisning 2019.PDF (pdf, 172 kB)

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän för vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska gå till utbildningsplatser för studier på gymnasial nivå inom hälso-sjukvården och äldreomsorgen. Syftet är att öka kompetensen för tidsbegränsat anställda och därmed öka deras möjlighet att få tillsvidareanställning hos arbetsgivaren. Det innebär även att vården och omsorgen får fler kompetenta medarbetare.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Studie- och yrkesvägledning

Deltagarens tidigare kunskaper och kompetens ska tas tillvara under planeringen och genomförandet av utbildningen. Därför behöver kommunen erbjuda studie- och yrkesvägledning.

Kommuner i samverkan

Kommuner kan välja att samarbeta i planerandet och genomförandet av utbildningen. Det finns inget krav om att kommuner måste samarbete.

Om kommuner har sökt bidrag tillsammans med andra är det den kommun som ansvarade för att skicka in ansökan som också skickar in en gemensam redovisning. De övriga kommunerna kan få tillgång till redovisningen genom att den ansvarige kommunen bjuder in användare till e-tjänsten för statsbidrag med behörigheten uppgiftssamordnare.

Skäl för återkrav av bidrag

En kommun är återbetalningsskyldig om

 • statsbidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp
 • statsbidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för rätt ändamål
 • kommunen inte har skickat in redovisningen till Skolverket
 • kommunen inte har följt de villkor som framgår av beslutet om statsbidrag.

Kommunen får en faktura för återkrav med information om summa för återbetalning, referens och sista förfallodag för återbetalning. Oförbrukade bidrag får inte överföras till 2019.

Hur stort är statsbidraget?

För bidragsåret 2019 har Skolverket 152 miljoner kronor att fördela. För bidragsåret 2018 hade vi 200 miljoner kronor att fördela.

Skolverket betalar ut bidraget för ett kalenderår i taget med 47 500 kronor per årsstudieplats. En årsstudieplats kan fördelas mellan flera elever. En årsstudieplats motsvarar 800 verksamhetspoäng inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Senast uppdaterad 02 november 2020

Frågor och svar

Ja. Mottagaren av statsbidraget skyldig att lämna redovisning till Skolverket enligt § 8 i förordning (2015:504).

 • Hur många av de beviljade årsstudieplatserna som nyttjas under 2019
 • Om kommunen har använt hela det beviljade bidraget under 2019
 • Om kommunen genomfört fler utbildningsplatser än de beviljats för 2019
 • Inom vilka yrkesområden som utbildningar har genomförts
 • Om kommunen har erbjudit studie- och yrkesvägledning
 • Om kommunen tagit del av och är införstådda med kraven i förordningen (2015:504) för aktuellt statsbidrag
 • Om uppgifterna i redovisningen lämnas av behörig person
 • Om uppgifter i redovisningen lämnas är korrekta 

Ja. För kommuner som har sökt tillsammans med andra är det den kommunen som ansvarade för att skicka in ansökan som också skickar in en gemensam redovisning. De övriga kommunerna kan få tillgång till redovisningen genom att den ansvarige kommunen bjuder in användare till e-tjänsten Mina Sidor med behörigheten Uppgiftssamordnare.

En kommun är återbetalningsskyldig om

 • statsbidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp
 • statsbidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för
 • kommunen inte skickar in redovisningen till Skolverket
 • kommunen inte har följt de villkor som framgår av beslutet om statsbidrag (se kommunens beslutsmeddelande om ansökan för 2019).

Oförbrukade bidrag får inte överföras till 2020. Kommunen får en faktura för återkrav med information om summa för återbetalning, referens och sista förfallodag för återbetalning. För mer information om återbetalning och återkrav se statsbidragets förordning (2015:504 8 § 9 § och 10 §).

Redovisningen är till för att följa upp hur statsbidraget har använts. Skolverket har ett ansvar att följa upp och kontrollera att statsbidrag används till de ändamål som förordningen avser. Därför samlar vi in information från kommunerna. I samband med Skolverkets årsredovisning till regeringen lämnar vi en redovisning av hur kommunerna har använt statsbidraget.