Frågor och svar

Vad ska kommunerna redovisa?

  • Hur många av de beviljade årsstudieplatserna som nyttjas under 2019
  • Om kommunen har använt hela det beviljade bidraget under 2019
  • Om kommunen genomfört fler utbildningsplatser än de beviljats för 2019
  • Inom vilka yrkesområden som utbildningar har genomförts
  • Om kommunen har erbjudit studie- och yrkesvägledning
  • Om kommunen tagit del av och är införstådda med kraven i förordningen (2015:504) för aktuellt statsbidrag
  • Om uppgifterna i redovisningen lämnas av behörig person
  • Om uppgifter i redovisningen lämnas är korrekta