Statsbidrag för utbildning inom hälso- och sjukvården 2020

Det här statsbidraget ska användas till att höja kompetensen bland medarbetare med tidsbegränsad anställning inom hälso- och sjukvård och äldreomsorgen. På så vis blir det lättare för dem att få en tillsvidareanställning.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2020

Beslut om ansökan

Ansökan var öppen 1 november–2 december 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.

Beslut om ansökan fattades den 23 januari 2020. Totalt har vi beviljat 49 999 935 kronor i statsbidrag för utbildning inom hälso- och sjukvård.

Skolverket har totalt 50 000 000 kronor att fördela inom statsbidraget för hälso-sjukvård. Eftersom bidraget är sökt över anslag har Skolverket fördelat statsbidraget proportionerligt mot hur söktrycket såg ut. De ansökningar som har kommit in motsvarar drygt 163 miljoner kronor vilket innebär att samtliga sökande beviljades cirka 30 procent av sitt sökta belopp.

180 kommuner har ansökt om och samtliga har beviljats delvis bifall.

Lista över beviljats belopp, ansökan för utbildning inom hälso- och sjukvård 2020 Pdf, 424 kB. (Pdf, 424 kB)

Utbetalningsplan

Beviljat bidrag betalas ut vid två tillfällen under 2020. Hälften av det beviljade bidraget betalas ut i januari. Den andra halvan av bidraget betalas ut i juni. Utbetalningarna har meddelandetexten Statsbidrag Hälso-sjukvård 2020.

Den 30 september 2021 fattade Skolverket beslut om redovisning i statsbidrag för utbildning inom hälso-och sjukvård 2020. Redovisningen var öppen 1 augusti–1 september 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Om ni sökt bidrag i samverkan med andra kommuner är det den kommun som skickar in redovisningen som får beslut i e-tjänsten.

Lista över godkända redovisningar och återkrav, redovisning 2020 Pdf, 605 kB. (Pdf, 605 kB)

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän för vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska gå till utbildningsplatser för studier på gymnasial nivå inom hälso-sjukvården och äldreomsorgen. Syftet är att öka kompetensen för tidsbegränsat anställda och därmed öka deras möjlighet att få tillsvidareanställning hos arbetsgivaren. Det innebär även att vården och omsorgen får fler kompetenta medarbetare.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Studie- och yrkesvägledning

Deltagarens tidigare kunskaper och kompetens ska tas tillvara under planeringen och genomförandet av utbildningen. Därför behöver kommunen erbjuda studie- och yrkesvägledning.

Kommuner i samverkan

Kommuner kan välja att samarbeta i planerandet och genomförandet av utbildningen. Det finns inget krav om att kommuner måste samarbeta.

Om kommuner har sökt bidrag tillsammans med andra är det den kommun som ansvarade för att skicka in ansökan som också skickar in en gemensam redovisning. De övriga kommunerna kan få tillgång till redovisningen genom att den ansvarige kommunen bjuder in användare till e-tjänsten för statsbidrag med behörigheten uppgiftssamordnare.

Skäl för återkrav av bidrag

En kommun är återbetalningsskyldig om

  • statsbidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp
  • statsbidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för rätt ändamål
  • kommunen inte har skickat in redovisningen till Skolverket
  • kommunen inte har följt de villkor som framgår av beslutet om statsbidrag.

Kommunen får en faktura för återkrav med information om summa för återbetalning, referens och sista förfallodag för återbetalning. Oförbrukade bidrag får inte överföras till 2019.

Hur stort är statsbidraget?

Beslut om budgeten för bidraget år 2020 fattas av regeringen under hösten 2019.

Skolverket betalar ut bidraget för ett kalenderår i taget med 47 500 kronor per årsstudieplats. En årsstudieplats kan fördelas mellan flera elever. En årsstudieplats motsvarar 800 verksamhetspoäng inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Senast uppdaterad 31 januari 2022.

Frågor och svar

Nej, kommuner kan själva välja om de vill ansöka enskilt eller tillsammans med andra kommuner.

Ja, en kommun kan bara söka statsbidrag för elever som är skrivna i den egna kommunen.

Med en tidsbegränsad anställning menas alla typer av visstidsanställningar inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg. Det innefattar även timanställda och timvikarier.

Nej. Statsbidraget är avsett för de som inte har en tillsvidareanställning. Statsbidraget riktar sig till personer som har en tidsbegränsad anställning och utbildningen ska syfta till att ge deltagarna kompetens för en tillsvidareanställning, förordning (2015:504) 2 §, andra stycket.

Nej, det finns ingen reglering kring vilka kurser som ska ingå. Det som gäller enligt förordningen (2015:504) är att utbildningen motsvarar kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och att utbildningen:
1. riktar sig till personer som har en tidsbegränsad anställning inom äldreomsorgen eller hälso- och sjukvården, och
2. syftar till att ge deltagarna kompetens för en tillsvidareanställning inom äldreomsorgen eller hälso- och sjukvården.

Det finns inget i förordningen (2015:504) som reglerar hur medlen ska användas. De krav som finns är att statsbidraget:

  1. riktar sig till personer som har en tidsbegränsad anställning inom äldreomsorgen eller hälso- och sjukvården, och
  2. syftar till att ge deltagarna kompetens för en tillsvidareanställning inom äldreomsorgen eller hälso- och sjukvården.

Så länge syftet med statsbidraget uppfylls kan ni alltså använda statsbidraget till praktikperioden.

Personen ska ha en visstidsanställning/timanställning när utbildningen inleds – eftersom bidraget inte riktar sig till arbetslösa. Att anställningen upphör under utbildningens gång påverkar inte statsbidraget. Eftersom bidraget riktar sig till just visstidsanställda så är det inte konstigt om anställningen upphör under tiden som utbildningen pågår. Men statsbidraget får inte användas till personer som är arbetslösa från början. Det är också viktigt att utbildningen följer förordningens syfte, alltså att ge personen den kompetens som krävs för att få en fast tjänst.

Nej, det finns ingen specifik del av statsbidraget som är avsedd för arbetsgivare.

Ja, en elev kan söka studiemedel för studierna.

Nej. Det som krävs är att upplägget utgår från elevens behov och förutsättningar.