Statsbidrag för utbildning inom hälso- och sjukvården 2020

Det här statsbidraget ska användas till att höja kompetensen bland medarbetare med tidsbegränsad anställning inom hälso- och sjukvård och äldreomsorgen. På så vis blir det lättare för dem att få en tillsvidareanställning.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2020

Ansökan: 1 november–2 december 2019

Beslut om ansökan

Ansökan var öppen 1 november–2 december 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.

Beslut om ansökan fattades den 23 januari 2020. Totalt har vi beviljat 49 999 935 kronor i statsbidrag för utbildning inom hälso- och sjukvård.

Skolverket har totalt 50 000 000 kronor att fördela inom statsbidraget för hälso-sjukvård. Eftersom bidraget är sökt över anslag har Skolverket fördelat statsbidraget proportionerligt mot hur söktrycket såg ut. De ansökningar som har kommit in motsvarar drygt 163 miljoner kronor vilket innebär att samtliga sökande beviljades cirka 30 procent av sitt sökta belopp.

180 kommuner har ansökt om och samtliga har beviljats delvis bifall.

Lista över beviljats belopp, ansökan för utbildning inom hälso- och sjukvård 2020PDF (pdf, 424 kB)

Utbetalningsplan

Beviljat bidrag betalas ut vid två tillfällen under 2020. Hälften av det beviljade bidraget betalas ut i januari. Den andra halvan av bidraget betalas ut i juni. Utbetalningarna har meddelandetexten Statsbidrag Hälso-sjukvård 2020.

Beslut om ansökan

Ansökan var öppen 1 november–2 december 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.

Beslut om ansökan fattades den 23 januari 2020. Totalt har vi beviljat 49 999 935 kronor i statsbidrag för utbildning inom hälso- och sjukvård.

Skolverket har totalt 50 000 000 kronor att fördela inom statsbidraget för hälso-sjukvård. Eftersom bidraget är sökt över anslag har Skolverket fördelat statsbidraget proportionerligt mot hur söktrycket såg ut. De ansökningar som har kommit in motsvarar drygt 163 miljoner kronor vilket innebär att samtliga sökande beviljades cirka 30 procent av sitt sökta belopp.

180 kommuner har ansökt om och samtliga har beviljats delvis bifall.

Lista över beviljats belopp, ansökan för utbildning inom hälso- och sjukvård 2020PDF (pdf, 424 kB)

Utbetalningsplan

Beviljat bidrag betalas ut vid två tillfällen under 2020. Hälften av det beviljade bidraget betalas ut i januari. Den andra halvan av bidraget betalas ut i juni. Utbetalningarna har meddelandetexten Statsbidrag Hälso-sjukvård 2020.

Redovisning: våren 2021

Alla kommuner som får bidrag för hälso- och sjukvård ska redovisa vad bidraget har använts till. Redovisningen kommer att ske i e-tjänsten under 2021.

Om ni har sökt bidrag i samverkan med andra kommuner är det den kommun som skickar in ansökan som ansvarar för att skicka in redovisningen.

Alla kommuner som får bidrag för hälso- och sjukvård ska redovisa vad bidraget har använts till. Redovisningen kommer att ske i e-tjänsten under 2021.

Om ni har sökt bidrag i samverkan med andra kommuner är det den kommun som skickar in ansökan som ansvarar för att skicka in redovisningen.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän för vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska gå till utbildningsplatser för studier på gymnasial nivå inom hälso-sjukvården och äldreomsorgen. Syftet är att öka kompetensen för tidsbegränsat anställda och därmed öka deras möjlighet att få tillsvidareanställning hos arbetsgivaren. Det innebär även att vården och omsorgen får fler kompetenta medarbetare.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Studie- och yrkesvägledning

Deltagarens tidigare kunskaper och kompetens ska tas tillvara under planeringen och genomförandet av utbildningen. Därför behöver kommunen erbjuda studie- och yrkesvägledning.

Kommuner i samverkan

Kommuner kan välja att samarbeta i planerandet och genomförandet av utbildningen. Det finns inget krav om att kommuner måste samarbete.

Om kommuner har sökt bidrag tillsammans med andra är det den kommun som ansvarade för att skicka in ansökan som också skickar in en gemensam redovisning. De övriga kommunerna kan få tillgång till redovisningen genom att den ansvarige kommunen bjuder in användare till e-tjänsten för statsbidrag med behörigheten uppgiftssamordnare.

Skäl för återkrav av bidrag

En kommun är återbetalningsskyldig om

 • statsbidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp
 • statsbidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för rätt ändamål
 • kommunen inte har skickat in redovisningen till Skolverket
 • kommunen inte har följt de villkor som framgår av beslutet om statsbidrag.

Kommunen får en faktura för återkrav med information om summa för återbetalning, referens och sista förfallodag för återbetalning. Oförbrukade bidrag får inte överföras till 2019.

Hur stort är statsbidraget?

Beslut om budgeten för bidraget år 2020 fattas av regeringen under hösten 2019.

Skolverket betalar ut bidraget för ett kalenderår i taget med 47 500 kronor per årsstudieplats. En årsstudieplats kan fördelas mellan flera elever. En årsstudieplats motsvarar 800 verksamhetspoäng inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Senast uppdaterad 11 maj 2020

Frågor och svar

Ja. Mottagaren av statsbidraget skyldig att lämna redovisning till Skolverket enligt § 8 i förordning (2015:504).

 • Hur många av de beviljade årsstudieplatserna som nyttjas under 2019
 • Om kommunen har använt hela det beviljade bidraget under 2019
 • Om kommunen genomfört fler utbildningsplatser än de beviljats för 2019
 • Inom vilka yrkesområden som utbildningar har genomförts
 • Om kommunen har erbjudit studie- och yrkesvägledning
 • Om kommunen tagit del av och är införstådda med kraven i förordningen (2015:504) för aktuellt statsbidrag
 • Om uppgifterna i redovisningen lämnas av behörig person
 • Om uppgifter i redovisningen lämnas är korrekta 

Ja. För kommuner som har sökt tillsammans med andra är det den kommunen som ansvarade för att skicka in ansökan som också skickar in en gemensam redovisning. De övriga kommunerna kan få tillgång till redovisningen genom att den ansvarige kommunen bjuder in användare till e-tjänsten Mina Sidor med behörigheten Uppgiftssamordnare.

En kommun är återbetalningsskyldig om

 • statsbidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp
 • statsbidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för
 • kommunen inte skickar in redovisningen till Skolverket
 • kommunen inte har följt de villkor som framgår av beslutet om statsbidrag (se kommunens beslutsmeddelande om ansökan för 2019).

Oförbrukade bidrag får inte överföras till 2020. Kommunen får en faktura för återkrav med information om summa för återbetalning, referens och sista förfallodag för återbetalning. För mer information om återbetalning och återkrav se statsbidragets förordning (2015:504 8 § 9 § och 10 §).

Redovisningen är till för att följa upp hur statsbidraget har använts. Skolverket har ett ansvar att följa upp och kontrollera att statsbidrag används till de ändamål som förordningen avser. Därför samlar vi in information från kommunerna. I samband med Skolverkets årsredovisning till regeringen lämnar vi en redovisning av hur kommunerna har använt statsbidraget.