Statsbidrag för utbildning inom hälso- och sjukvården 2020

Det här statsbidraget ska användas till att höja kompetensen bland medarbetare med tidsbegränsad anställning inom hälso- och sjukvård och äldreomsorgen. På så vis blir det lättare för dem att få en tillsvidareanställning.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2020

Ansökan: 1 november–2 december 2019

Ansökan öppnar 1 november i e-tjänsten i november 2019.

Beslut om ansökan

Beslut om ansökan fattas i januari 2020. Vi kommer publicera beslutet här och i e-tjänsten. Om ni är flera kommuner som söker tillsammans är det den kommunen som skickar in ansökan som får beslutet i e-tjänsten.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats 

Redovisning: våren 2021

Alla kommuner som får bidrag för hälso- och sjukvård ska redovisa vad bidraget har använts till. Redovisningen kommer att ske i e-tjänsten under 2021.

Om ni har sökt bidrag i samverkan med andra kommuner är det den kommun som skickar in ansökan som ansvarar för att skicka in redovisningen.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän för vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska gå till utbildningsplatser för studier på gymnasial nivå inom hälso-sjukvården och äldreomsorgen. Syftet är att öka kompetensen för tidsbegränsat anställda och därmed öka deras möjlighet att få tillsvidareanställning hos arbetsgivaren. Det innebär även att vården och omsorgen får fler kompetenta medarbetare.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Studie- och yrkesvägledning

Deltagarens tidigare kunskaper och kompetens ska tas tillvara under planeringen och genomförandet av utbildningen. Därför behöver kommunen erbjuda studie- och yrkesvägledning.

Kommuner i samverkan

Kommuner kan välja att samarbeta i planerandet och genomförandet av utbildningen. Det finns inget krav om att kommuner måste samarbete.

Om kommuner har sökt bidrag tillsammans med andra är det den kommun som ansvarade för att skicka in ansökan som också skickar in en gemensam redovisning. De övriga kommunerna kan få tillgång till redovisningen genom att den ansvarige kommunen bjuder in användare till e-tjänsten för statsbidrag med behörigheten uppgiftssamordnare.

Skäl för återkrav av bidrag

En kommun är återbetalningsskyldig om

 • statsbidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp
 • statsbidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för rätt ändamål
 • kommunen inte har skickat in redovisningen till Skolverket
 • kommunen inte har följt de villkor som framgår av beslutet om statsbidrag.

Kommunen får en faktura för återkrav med information om summa för återbetalning, referens och sista förfallodag för återbetalning. Oförbrukade bidrag får inte överföras till 2019.

Hur stort är statsbidraget?

Beslut om budgeten för bidraget år 2020 fattas av regeringen under hösten 2019.

Skolverket betalar ut bidraget för ett kalenderår i taget med 47 500 kronor per årsstudieplats. En årsstudieplats kan fördelas mellan flera elever. En årsstudieplats motsvarar 800 verksamhetspoäng inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Senast uppdaterad 19 december 2019

Frågor och svar

Ja. Mottagaren av statsbidraget skyldig att lämna redovisning till Skolverket enligt § 8 i förordning (2015:504).

 • Hur många av de beviljade årsstudieplatserna som nyttjas under 2019
 • Om kommunen har använt hela det beviljade bidraget under 2019
 • Om kommunen genomfört fler utbildningsplatser än de beviljats för 2019
 • Inom vilka yrkesområden som utbildningar har genomförts
 • Om kommunen har erbjudit studie- och yrkesvägledning
 • Om kommunen tagit del av och är införstådda med kraven i förordningen (2015:504) för aktuellt statsbidrag
 • Om uppgifterna i redovisningen lämnas av behörig person
 • Om uppgifter i redovisningen lämnas är korrekta 

Ja. För kommuner som har sökt tillsammans med andra är det den kommunen som ansvarade för att skicka in ansökan som också skickar in en gemensam redovisning. De övriga kommunerna kan få tillgång till redovisningen genom att den ansvarige kommunen bjuder in användare till e-tjänsten Mina Sidor med behörigheten Uppgiftssamordnare.

En kommun är återbetalningsskyldig om

 • statsbidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp
 • statsbidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för
 • kommunen inte skickar in redovisningen till Skolverket
 • kommunen inte har följt de villkor som framgår av beslutet om statsbidrag (se kommunens beslutsmeddelande om ansökan för 2019).

Oförbrukade bidrag får inte överföras till 2020. Kommunen får en faktura för återkrav med information om summa för återbetalning, referens och sista förfallodag för återbetalning. För mer information om återbetalning och återkrav se statsbidragets förordning (2015:504 8 § 9 § och 10 §).

Redovisningen är till för att följa upp hur statsbidraget har använts. Skolverket har ett ansvar att följa upp och kontrollera att statsbidrag används till de ändamål som förordningen avser. Därför samlar vi in information från kommunerna. I samband med Skolverkets årsredovisning till regeringen lämnar vi en redovisning av hur kommunerna har använt statsbidraget.