Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb 2018

Det här statsbidraget ska användas för utbildning inom kommunal vuxenutbildning som kombineras med traineejobb.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2018

Ansökan: 1 december 2017–1 januari 2018

Ansökan var öppen i e-tjänsten för statsbidrag mellan 1 december 2017 och 1 januari 2018.

Beslut om ansökan

Den 1 februari fattade vi beslut om ansökan 2018. Totalt har vi beviljat 4 393 750 kronor av statsbidragets anslag om 4 400 000 kronor. 24 ansökningar har beviljats. Antal årsstudieplatser som beviljats är 92,5.

Beslut om ansökan 2018PDF (pdf, 355 kB)

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Om du behöver ändra utbildningsområde efter att ansökan är inskickad bör du kontakta Skolverket.

Mer om tillägg eller förändring av utbildningsområde efter ansökan

Omfördelning: 1 maj–1 juni 2018

De kommuner som fått beviljat bidrag för 2018 har möjlighet att ansöka om bidrag för fler årsstudieplatser eller att lämna tillbaka bidrag för outnyttjade årsstudieplatser. Ansökan om omfördelning är frivillig.

Vi baserar omfördelningen på om det finns kommuner som väljer att lämna tillbaka bidrag för outnyttjade årsstudieplatser. De kommuner som sökt och fått beviljat statsbidrag tillsammans med andra kommuner ska i samma konstellation ansökan om fler eller färre årsstudieplatser.

Om huvudmän totalt söker bidrag för ett högre belopp än vi har att fördela i omfördelningen kommer vi använda samma fördelningsmodell som vid ansökan för 2018. De kommuner som önskar lämna tillbaka platser kommer få en faktura för återkrav efter att Skolverket har fattat beslut om omfördelningen.

Blankett för omfördelning 2018Excel (excel, 279 kB)

Skicka omfördelningsblanketten senast den 1 juni till
e-post till statsbidrag.trainee@skolverket.se

Beslut om ansökan

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten.

Redovisning: 15 jan–15 feb 2019

I januari 2019 ska alla kommuner som fått beviljat bidrag för 2018 redovisa hur pengarna har använts. Information och blankett för redovisningen publiceras i Skolverkets e-tjänst för statsbidrag.

Sista dag för redovisning är den 15 februari 2019.

Huvudmän som ansökt om fler platser i omfördelning ska redovisa efter att beslut om omfördelning fattats. Separat information sänds till berörda huvudmän.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig:

Samla in de uppgifter som du behöver ange i redovisningen

 • hur många av de beviljade årsstudieplatserna som används under året
 • om kommunen har använt hela beloppet för det beviljade bidraget
 • inom vilka yrkesområden som utbildningar har genomförts under året
 • om kommunen har erbjudit studie- och yrkesvägledning
 • om kommunen i genomförandet av utbildningen har tagit vara på deltagares tidigare kunskaper och kompetenser
 • exempel på hur tillvaratagandet av tidigare kunskap och kompetenser genomförts
 • om kommunen tagit del av och är införstådda med kraven i förordningen om statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb eller annat arbete
 • om uppgifterna i redovisningen lämnas av behörig person
 • om uppgifter i redovisningen lämnas är korrekta.

Beslut om redovisning

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten i månad år.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän för vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska gå till utbildningsplatser inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som kombineras med traineejobb.

Traineejobb är en möjlighet för personer som är arbetssökande och har rätt till särskilt anställningsstöd enligt förordning (2015:503). Syftet är att lära sig ett yrke och samtidigt delta i utbildning på gymnasial vuxennivå för att få kompetens till en anställning inom yrkesområdet. Traineejobben kan finnas både inom välfärdssektorn och inom sektorer på hela arbetsmarknaden där det finns bristyrken.

Förordning (2015:503) om särskilt anställningsstöd, på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Statsbidraget ska användas till utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Utbildningen ska

 • rikta sig till den som är 20 år eller äldre
 • bedrivas som deltidsstudier och kombineras med ett traineejobb
 • syfta till att ge deltagaren kompetens för anställning inom traineejobbets yrkesområde.

För att få statsbidrag ska kommunen

 • erbjuda studie- och yrkesvägledning
 • ta tillvara deltagarens tidigare kunskaper och kompetens
 • bifoga ett yttrande från Arbetsförmedlingen i ansökan. Yttrandet ska beskriva utbildningens relevans utifrån förutsedda behov på den lokala arbetsmarknaden och det funktionella arbetsmarknadsområdet.

Tillägg eller förändring av utbildningsområde

Om ni vill lägga till eller ändra utbildningsområde efter att ni har skickat in ansökan ska ni skicka in en begäran om ändring till Skolverket. I den begäran ska ni även skicka med ett yttrande från Arbetsförmedlingen eller ett tillägg till befintligt eller tidigare inskickat yttrande. Yttrandet eller tillägget ska beskriva utbildningens relevans utifrån behoven på den lokala arbetsmarknaden och arbetsmarknadsområdet.

Om ni har gjort tillägg eller förändringar av utbildningsområdet som inte har beviljats av Skolverket kan ni bli återbetalningsskyldiga.

Kontakta oss via

E-post till statsbidrag.trainee@skolverket.se

Skäl för återkrav av bidrag

En kommun är återbetalningsskyldig om

 • statsbidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp
 • statsbidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för rätt ändamål
 • kommunen inte har skickat in redovisningen till Skolverket
 • kommunen inte har följt de villkor som framgår av beslutet om statsbidrag.

Oförbrukade bidrag får inte överföras till nästkommande år.

Om kommunen blir återbetalningsskyldig får ni en faktura för återkrav. Den innehåller information om summa för återbetalning, referens och sista förfallodag för återbetalning.

Kommuner i samverkan

Kommuner kan välja att samarbeta i planerandet och genomförandet av utbildningen. Det finns inget krav om att kommuner måste samarbete.

Om kommuner har sökt bidrag tillsammans med andra är det den kommun som ansvarade för att skicka in ansökan som också skickar in en gemensam redovisning. De övriga kommunerna kan få tillgång till redovisningen genom att den ansvarige kommunen bjuder in användare till e-tjänsten för statsbidrag med behörigheten uppgiftssamordnare.

Hur stort är statsbidraget?

Skolverket betalar ut bidraget för ett kalenderår i taget med 47 500 kronor per årsstudieplats. För 2018 finns det bidrag för totalt 92 platser.

Regeringen har aviserat att bidragsomgången 2018 är det sista året som statsbidraget kommer finnas.

Bidraget betalas ut för antalet genomförda verksamhetspoäng. En årsstudieplats kan fördelas mellan flera elever. En årsstudieplats motsvarar 800 verksamhetspoäng inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Vi fördelar bidrag utifrån hur många elever som antagits till utbildningen under den period som beslutet om bidrag avser.

Frågor och svar

Ja. Mottagaren av statsbidraget skyldig att lämna redovisning till Skolverket enligt § 8 i förordning (2015:504).

 • Hur många av de beviljade årsstudieplatserna som nyttjas under 2018
 • Om kommunen har använt hela det beviljade bidraget under 2018
 • Om kommunen genomfört fler utbildningsplatser än de beviljats för 2018
 • Inom vilka yrkesområden som utbildningar har genomförts
 • Om kommunen har erbjudit studie- och yrkesvägledning
 • Om kommunen tagit del av och är införstådda med kraven i förordningen (2015:504) för aktuellt statsbidrag
 • Om uppgifterna i redovisningen lämnas av behörig person
 • Om uppgifter i redovisningen lämnas är korrekta 

Ja. För kommuner som har sökt tillsammans med andra är det den kommunen som ansvarade för att skicka in ansökan som också skickar in en gemensam redovisning. De övriga kommunerna kan få tillgång till redovisningen genom att den ansvarige kommunen bjuder in användare till e-tjänsten Mina Sidor med behörigheten Uppgiftssamordnare.

En kommun är återbetalningsskyldig om

 • statsbidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp
 • statsbidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för
 • kommunen inte skickar in redovisningen till Skolverket
 • kommunen inte har följt de villkor som framgår av beslutet om statsbidrag (se kommunens beslutsmeddelande om ansökan för 2018).

Oförbrukade bidrag får inte överföras till 2019. Kommunen får en faktura för återkrav med information om summa för återbetalning, referens och sista förfallodag för återbetalning. För mer information om återbetalning och återkrav se statsbidragets förordning (2015:504 8 § 9 § och 10 §).

Redovisningen är till för att följa upp hur statsbidraget har använts. Skolverket har ett ansvar att följa upp och kontrollera att statsbidrag används till de ändamål som förordningen avser. Därför samlar vi in information från kommunerna. I samband med Skolverkets årsredovisning till regeringen lämnar vi en redovisning av hur kommunerna har använt statsbidraget.

Till toppen Gå till toppen på sidan