Statsbidrag för utlandssvenska elever 2018

Det här statsbidraget ska ersätta kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2018

Ansökan 1: 15 februari–1 mars 2018

Så kan du förbereda dig

  • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om ansökan 1

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten i april 2018.

Ansökan 2: 15 september–1 oktober 2018

Så kan du förbereda dig

  • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om ansökan 2

Lista över beviljade belopp, ansökan utlandssvenska elever ht 2018PDF (pdf, 113 kB)

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

  • elever i årskurs 7–9 i grundskolan och grundsärskolan
  • gymnasieskolan, gymnasiesärskolan
  • IB-utbildning på gymnasieskolan

Verksamheter som inte omfattas av stadsbidraget:

  • IB-utbildning som anordnas av Stockholms kommun och Göteborgs kommun och Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket. IB-utbildningen på dessa skolor kan finansieras av:

Statsbidrag för IB-utbildning vid vissa skolor

  • Elever som har påbörjat sin utbildning före den i någon av de tre riksinternatskolorna Grennaskolan, Lundsbergs skola samt Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket. Det finns ett annat statsbidrag för dessa elever:

Statsbidrag för riksinternatskolor

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska ersätta kostnader för utlandssvenska elevers utbildning i Sverige.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Det är huvudmannen som har ansvaret att bedöma om eleven är utlandssvensk enligt de bestämmelser som gäller.

Vad är en utlandssvensk elev?

För att eleven ska anses vara utlandssvensk ska

  1. elevens båda vårdnadshavare vistas utomlands under en sammanhängande period på sex månader eller mer. Tillfälliga avbrott i utlandsvistelsen har ingen betydelse för bedömningen.
  2. minst en av vårdnadshavarna ska vara svensk medborgare.
  3. Från och med 1 januari 2019 får statsbidrag inte lämnas för utbildning av elever som är folkbokförda i Sverige. Detta till följd av en förordningsändring i 3 § som träder i kraft den 1 januari 2019.

Huvudmannen ska göra bedömningen om eleven är utlandssvensk

Huvudmannen ska bedöma om eleven är utlandssvensk när eleven börjar sin utbildning i årskurs 7–9 och en ny bedömning ska göras när eleven börjar sin utbildning på gymnasiet. Bedömningen gäller så länge eleven läser inom samma skolform.

Kontroll om villkoren är uppfyllda

Huvudmannen ska spara uppgifter som visar att en bedömning är gjord och att villkoren för utlandssvensk elev är uppfyllda. Skolverket kan komma att begära in dessa uppgifter för att kontrollera att huvudmännen har gjort en bedömning för de elever de får statsbidrag för.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (2015:736) om statsbidrag till kostnader för utbildning i Sverige för utlandssvenska elever, på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Hur stort är statsbidraget?

Bidragsbeloppet för grundskolan beslutas av regeringen varje år och anges i regleringsbrevet för Skolverket.

Regleringsbrevet 2018länk till annan webbplats

För gymnasieskolan gäller de priser för varje program som ingår i Riksprislistan. Beloppet för IB-utbildningen är detsamma som för naturvetenskapsprogrammet.

Riksprislistan 2018

Senast uppdaterad 28 juni 2019