Statsbidrag för utlandssvenska elever 2022

Det här statsbidraget ska ersätta kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige från årskurs 7.

Med utlandssvensk elev avses en elev vars vårdnadshavare stadigvarande (sammanhängande period på sex månader eller mer) vistas i utlandet och av vilka minst en är svensk medborgare samt eleven är inte folkbokförd i Sverige.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2022

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

  • elever i årskurs 7–9 i grundskolan och grundsärskolan
  • gymnasieskolan, gymnasiesärskolan
  • IB-utbildning på gymnasieskolan.
  • IB-utbildning som anordnas av Stockholms kommun och Göteborgs kommun och Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket. IB-utbildningen på dessa skolor kan finansieras av:

Statsbidrag för IB-utbildning vid vissa skolor

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska ersätta kostnader för utlandssvenska elevers utbildning i Sverige.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Det är huvudmannen som har ansvaret att bedöma om eleven är utlandssvensk enligt de bestämmelser som gäller.

Vad är en utlandssvensk elev?

För att eleven ska anses vara utlandssvensk ska

  1. elevens båda vårdnadshavare vistas utomlands under en sammanhängande period på sex månader eller mer. Tillfälliga avbrott i utlandsvistelsen har ingen betydelse för bedömningen
  2. minst en av vårdnadshavarna ska vara svensk medborgare.

Från och med 1 januari 2019 får statsbidrag inte lämnas för utbildning av elever som är folkbokförda i Sverige. Detta till följd av en förordningsändring i 3 § som träder i kraft den 1 januari 2019.

Huvudmannen ska göra bedömningen om eleven är utlandssvensk

Huvudmannen ska bedöma om eleven är utlandssvensk när eleven börjar sin utbildning i årskurs 7–9 och en ny bedömning ska göras när eleven börjar sin utbildning på gymnasiet. Bedömningen gäller så länge eleven läser inom samma skolform.

Kontroll om villkoren är uppfyllda

Huvudmannen ska spara uppgifter som visar att en bedömning är gjord och att villkoren för utlandssvensk elev är uppfyllda. Skolverket kan komma att begära in dessa uppgifter för att kontrollera att huvudmännen har gjort en bedömning för de elever de får statsbidrag för.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (2015:736) om statsbidrag till kostnader för utbildning i Sverige för utlandssvenska elever, på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Hur stort är statsbidraget?

Bidragsbeloppet för grundskolan beslutas av regeringen varje år och anges i regleringsbrevet för Skolverket.

För gymnasieskolan gäller de priser för varje program som ingår i Riksprislistan. Beloppet för IB-utbildningen är detsamma som för naturvetenskapsprogrammet.

Här hittar du länkar till regleringsbrevet och riksprislistan 2022:

Riksprislistan 2022

Regleringsbrev 2022 Länk till annan webbplats.

 

Senast uppdaterad 27 oktober 2022.