Statsbidrag för utlandssvenska elever 2025

Det här statsbidraget ska ersätta kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige från årskurs 7. Med utlandssvensk elev avses en elev vars vårdnadshavare stadigvarande vistas i utlandet, att minst en av vårdnadshavarna är svensk medborgare och att eleven inte är folkbokförd i Sverige.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2025

Ansökan 1 är öppen i e-tjänsten för statsbidrag 15 februari–1 mars 2025.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag. Kontrollera även att eleverna som ni söker bidrag för inte är folkbokförda i Sverige.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Beslut om ansökan 1

Vi kommer att publicera beslutet på den här sidan och i e-tjänsten i april 2025.

Ansökan 2 är öppen i e-tjänsten för statsbidrag 15 september–1 oktober 2025.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag. Kontrollera även att eleverna som ni söker bidrag för inte är folkbokförda i Sverige.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Beslut om ansökan 2

Vi kommer att publicera beslutet på den här sidan och i e-tjänsten i november 2025.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän som vid sina skolor har utlandssvenska elever som går

 • i årskurs 7–9 i grundskolan och anpassade grundskolan
 • i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan
 • IB-utbildning på gymnasieskolan
 • fjärde tekniskt år.

Verksamheter som inte omfattas av statsbidraget är IB-utbildning som anordnas av

 • Stockholms kommun
 • Göteborgs kommun
 • Sigtunaskolan humanistiska läroverket.

IB-utbildningen på dessa skolor kan finansieras av statsbidraget för IB-utbildning vid vissa skolor.

Statsbidrag för internationell gymnasial utbildning (IB-utbildning) 2025

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska ersätta kostnader för utlandssvenska elevers utbildning i Sverige.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Det är huvudmannen som har ansvaret att bedöma om eleven är utlandssvensk enligt de bestämmelser som gäller.

Vad är en utlandssvensk elev?

För att eleven ska anses vara utlandssvensk ska följande gälla:

 1. Elevens båda vårdnadshavare ska vistas utomlands under en sammanhängande period på sex månader eller mer. Tillfälliga avbrott i utlandsvistelsen har ingen betydelse för bedömningen.
 2. Minst en av vårdnadshavarna ska vara svensk medborgare.
 3. Eleven ska inte vara folkbokförd i Sverige.

Huvudmannen ska göra bedömningen om eleven är utlandssvensk

Huvudmannen ska bedöma om eleven är utlandssvensk när eleven börjar sin utbildning i årskurs 7–9 och en ny bedömning ska göras när eleven börjar sin utbildning på gymnasiet. Bedömningen gäller så länge eleven läser inom samma skolform.

Kontroll om villkoren är uppfyllda

Huvudmannen ska spara uppgifter som visar att en bedömning är gjord och att villkoren för utlandssvensk elev är uppfyllda. Vi kan begära in dessa uppgifter för att kontrollera att huvudmannen har gjort en bedömning för de elever som huvudmannen får statsbidrag för.

Hur stort är statsbidraget?

Bidraget söks terminsvis och beloppet för grundskolan beslutas av regeringen varje år och anges i regleringsbrevet för Skolverket.

För gymnasieskolan utgår beloppen från riksprislistan för ersättning till fristående skolor. Bidraget motsvarar hälften av det belopp som anges för respektive program (inklusive måltider). För IB-utbildningen motsvarar beloppet hälften av det belopp som anges för naturvetenskapsprogrammet. För fjärde tekniskt år motsvarar beloppet hälften av det belopp som vi har beslutat för statsbidraget för fjärde tekniskt år.

Statsbidrag för fjärde tekniskt år

För elever som studerar på en särskild variant eller riksrekryterande utbildning baseras bidraget på beslutet om interkommunal ersättning som fattats av oss eller av Skolinspektionen för den aktuella utbildningen.

Vi uppdaterar den här sidan med regleringsbrevet och riksprislistan för 2025 efter att regeringen har fattat beslut om dem. Det sker i slutet av 2024.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Vid frågor kan du mejla statsbidrag.utlandssvenska@skolverket.se.

Senast uppdaterad 17 juni 2024.