Det här statsbidraget kommer inte finnas kvar och går därför inte att söka för 2019.

Statsbidrag för utlandssvenska elever på riksinternat 2018

De tidigare riksinternaten Lundsbergs skola, Grennaskolan och Sigtuna Humanistiska Läroverket kan söka bidrag för ersättning till utlandssvenska elevers skolgång.

Underhållsarbete på lördagar i augusti och september
Det är inte möjligt att söka eller administrera statsbidrag i e-tjänsten den 24/8, 7/9 och 21/9 på grund av underhållsarbete.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2018

Ansökan 1: 15 januari – 31 januari 2018

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

  • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag

Beslut om ansökan

Vi kommer publicera beslutet här och i e-tjänsten för statsbidrag.

Ansökan 2: 15 september – 1 oktober 2018

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

  • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag

Beslut om ansökan

Vi kommer publicera beslutet här och i e-tjänsten för statsbidrag.

Vem kan söka statsbidrag?

Bidraget kan sökas av Lundsbergs skola, Grennaskolan och Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas till

  • undervisning av utlandssvenska elever i grundskolans och grundsärskolans årskurs 7-9
  • undervisning av utlandssvenska elever i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt internationell gymnasial utbildning (IB-utbildning)
  • internatverksamhet inklusive elevhälsa
  • det finns också ett extra bidrag som huvudmannen kan söka för att använda som särskilt stöd till skolverksamheten.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Eleven ska ha påbörjat sin utbildning innan den 1 januari 2016

Bidraget riktar sig till utlandssvenska elever på de tre riksinternaten som påbörjat sin utbildning innan den 1 januari 2016. Det beror på att förordning (2011:525) som reglerar det här statsbidraget är upphävd men övergångsbestämmelser gäller fortfarande för dessa elever.

Elever som påbörjat sin utbildning efter den 1 januari 2016

Det finns ett annat statsbidrag för dessa utlandssvenska elever som regleras av förordning (2015:736) om statsbidrag till kostnader för utbildning i Sverige för utlandssvenska elever.

Statsbidrag till för utlandssvenska elever

För att eleven ska anses vara utlandssvensk ska

  1. elevens båda vårdnadshavare vistas utomlands under en sammanhängande period på sex månader eller mer
  2. minst en av vårdnadshavarna ska vara svensk medborgare.

Huvudmannen ska bedöma om eleven är utlandssvensk när eleven börjar sin utbildning i årskurs 7–9 och en ny bedömning ska göras när eleven börjar sin utbildning på gymnasiet. Den bedömningen gäller hela skolgången. Detta gäller även de elever som bedömts som utlandssvenska under tiden i grundskolan.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (2011:525) om statsbidrag till riksinternatskolor, på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats
Förordning (2015:73) om upphävande av förordningen (2011:525) om statsbidrag till riksinternatskolor, på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Hur stort är statsbidraget?

Bidragsbeloppet för grundskolan beslutas av regeringen varje år och anges i regleringsbrevet.

Regleringsbrevet 2018länk till annan webbplats

Bidragsbeloppen för programmen på gymnasieskolan utgår från beloppen i Riksprislistan.
Riksprislistan 2018

Senast uppdaterad 28 juni 2019