Statsbidrag för yrkesförarutbildning 2018

Statsbidraget ska gå till att ge vuxna elever möjlighet att gå yrkesförarutbildningar inom gymnasial vuxenutbildning. Statsbidraget för yrkesförarutbildning är ett av tre statsbidrag inom regionalt yrkesvux.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2018

Ansökan: 1 december 2017–2 januari 2018

Ansökan var öppen i e-tjänsten för statsbidrag mellan 1 december 2017 och 2 januari 2018.

Ansökan gäller för hela 2018. Det kommer alltså inte finnas en ansökan 2.

Den totala budgeten för år 2018 är 130 134 000 kronor.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om ansökan

Den 9 februari fattade Skolverket beslut om statsbidrag för yrkesförarutbildningar:

 • Totalt beviljades 130 126 000 kronor i statsbidrag. 51 240 000 kronor beviljades för statsbidrag till persontransporter om 500 verksamhetspoäng och 12 006 000 kr för godstransporter om 600 verksamhetspoäng, samt 66 880 000 kr godstransporter om 800 verksamhetspoäng.
 • 37 ansökningar har beviljats vilket omfattar sammanlagt 275 samverkande kommuner.
 • Antal årsstudieplatser som beviljats är 1 732

Beslut om ytterligare fördelning av statsbidrag

Ansökan om statsbidrag för yrkesförarutbildningar 2018 översteg den avsatta budgeten. Totalt sökte kommunerna 160 miljoner kronor och det fanns 130 miljoner kronor att fördela. Regeringen utökade därför statsbidraget med ytterligare 30 miljoner kronor. Dessa pengar fördelar vi nu till de kommuner som inte fått hela anslaget beviljat och som önskat ytterligare medel.

 • Totalt beviljades 18 715 000 kronor i ytterligare statsbidrag. 7 680 000 kronor beviljades för statsbidrag till persontransporter om 500 verksamhetspoäng och 1 725 000 kronor för godstransporter om 600 verksamhetspoäng, samt 9 310 000 kronor godstransporter om 800 verksamhetspoäng.
 • Antal årsstudieplatser som ytterligare beviljats är 241.

Lista över beviljade bidrag och belopp, ansökan för yrkesförarutbidlning 2018 PDF (pdf, 345 kB)

Lista över ytterligare beviljade bidrag och belopp, ansökan för yrkesförarutbildning 2018 PDF (pdf, 103 kB)

Lista över samverkande kommuner, ansökan för yrkesförarutbildning2018 PDF (pdf, 368 kB)

Omfördelning: 1 maj–1 juni 2018

I omfördelningen har kommunerna haft möjlighet att lämna tillbaka eller ansöka om ytterligare årsstudieplatser för yrkesförarutbildning.        

Beslut om omfördelning

Den 4 juli fattade Skolverket beslut om omfördelning av statsbidrag för yrkesförarutbildning 2018.

 • Skolverket har beviljat 17 omfördelningar. Det omfattar 140 samverkande kommuner.
 • Totalt har vi i omfördelningen beviljat ytterligare 6 245 000 kronor i statsbidrag.
 • Kommunerna har lämnat tillbaka platser motsvarande 10 428 000 kronor.

För att se beslutet behöver du logga in i e-tjänsten för statsbidrag. Det är den kommun som ansvarade för att skicka in ansökan som har fått beslutet i e-tjänsten.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Beslut om redovisning

Skolverket har den 28 mars 2019 fattat beslut om redovisningen av statsbidrag för yrkesförarutbildning, bidragsåret 2018.

Det är den kommun som var huvudsökande i ansökan 2018 som har ansvarat för att skicka in redovisningen och som också har fått beslutet i e-tjänsten.

Redovisningen var öppen 15 januari–15 februari 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.

Alla kommuner som har fått bidrag för yrkesförarutbildning har redovisat vad bidraget har använts till.

Lista över godkända redovisningar och återkravPDF (pdf, 200 kB)

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats
Kontroll 2018: våren 2019

Skolverket har genomfört en kontroll av kravet om minst 15 procent arbetsplatsförlagt lärande i yrkesförarutbildningar, vilket regleras av 5 § i förordningen (2016:937) om regional yrkesinriktad vuxenutbildning. I kontrollen har Skolverket granskat om elever som läst en hel sammanhållen yrkesförarutbildning har haft:

 • arbetsplatsförlagt lärande under sin utbildning
 • arbetsplatsförlagt lärande som motsvarar 15 procent av utbildningen
 • en handledare under det arbetsplatsförlagda lärande

32 kommungrupper har ingått i kontrollen och den 23 oktober fattade Skolverket beslut om återkrav för 28 av dessa. Många av återkraven grundade sig på att eleverna har haft för få dagar arbetsplatsförlagt lärande.

Skolverket har gjort en ny samlad bedömning av de regelverk som styr vuxenutbildningen och statsbidraget för yrkesförarutbildning och den 5 december fattat nya beslut där 6 återkrav kvarstår, helt eller delvis.

Översikt återkrav kontroll yrkesförarutbildning 2018 (PDF)PDF (pdf, 34 kB)

Bedömning om omfattning av arbetsplatsförlagt lärande

Skolverket konstaterar att det är möjligt att beräkna kravet om 15 procent arbetsplatsförlagt lärande på flera sätt och att hänsyn behöver tas till bland annat individanpassningar och studietakt för den enskilde eleven. Framöver kommer vi därför inte att tolka 5 § på så sätt att det arbetsplatsförlagda lärandet ska omfatta ett på förhand bestämt antal dagar, utan ha en mer flexibel bedömning av beräkningen av vad som är 15 procent arbetsplatsförlagt lärande.

Vidare kontroller

Skolverket ser fortfarande allvarligt på de signaler om brister som kommit in till myndigheten. I det begränsade urvalet av elever i kontrollerna har det också framkommit att det finns problem med förekomsten av arbetsplatsförlagt lärande.

Vi ser att vi kan komma att behöva återkomma till att kontrollera yrkesförarutbildningen i relation till statsbidraget även på sikt. Vi kommer även fortsätta att bygga upp och utveckla vårt arbete med att kontrollera samtliga statsbidrag inom regionalt yrkesvux.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän för kommunal vuxenutbildning.

Minst tre kommuner ska ingå i en ansökan eftersom bidraget kräver att kommuner samverkar om planering och genomförande av utbildningen.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till att finansiera yrkesförarutbildning inom gymnasial vuxenutbildning.

Syftet är att det ska bli fler utbildningsplatser inom yrkesförarutbildning och att tillgodose behoven på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna.

Kommunerna får bidrag utifrån antal beviljade utbildningsplatser

Statsbidrag kan användas för tre sammanhållna utbildningar:

Yrkesförare persontransport som omfattar 500 verksamhetspoäng och består av kurserna:

 • Yrkestrafik - TRAYRK1 – 300 verksamhetspoäng
 • Persontrafik - PESPER1 – 200 verksamhetspoäng.

Yrkesförare godstransport 1 som omfattar 600 verksamhetspoäng och består av kurserna:

 • Yrkestrafik - TRAYRK1 – 300 verksamhetspoäng
 • Godstrafik - GOSGOD0 – 200 verksamhetspoäng
 • Godshantering - GODGOD1 – 100 verksamhetspoäng.

Yrkesförare godstransport 2 som omfattar 800 verksamhetspoäng och består av kurserna:

 • Yrkestrafik - TRAYRK1 – 300 verksamhetspoäng
 • Godstrafik - GOSGOD0 – 200 verksamhetspoäng
 • Godshantering - GODGOD1 – 100 verksamhetspoäng
 • Fordonskombinationer - TRAFOR0 – 200 verksamhetspoäng.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av yrkesförarutbildningarna. En kommun ansvarar för att skicka in en gemensam ansökan och en gemensam redovisning. Kommunerna har tillsammans ansvar för att alla villkor för statsbidraget uppfylls.

Villkor om planering inför utbildningarna

Kommunerna ska:

 • Planera utbildningen efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns företrädda i de samverkande kommunerna.
 • Planera utbudet av utbildningsplatser efter samråd med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen.
 • Visa i ansökan att det finns ett behov av utbildningen på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna.
 • Ha ett eller flera yrkesråd för samråd mellan kommunerna och företrädare för utbildningen och arbetslivet.

Villkor om utbildningarna

Utbildningarna ska:

 • Genomföras som en sammanhållning yrkesutbildning och utföras under 2018.
 • Styras av nationella kursplaner och föreskrifter från Skolverket och Transportstyrelsen.
 • Bestå av arbetsplatsförlagt lärande om minst 15 procent.

Inom ramen för utbildningarna gäller följande:

 • Det ska finnas en möjlighet till validering om det finns elever som behöver det och så länge som Transportstyrelsens kriterier om förarprövare uppfylls.
 • Det ska finnas studie- och yrkesvägledning. När kommunerna planerar och genomför utbildningen ska de också ta vara på de kunskaper och kompetenser som eleverna redan har
 • Det ska finnas villkor om att eleverna måste ha B-körkort för att få delta i utbildningen.

Hur stort är statsbidraget?

Skolverket har totalt 160 miljoner kronor att fördela för bidragsomgången 2018.

Statsbidraget storlek varierar beroende på vilken sammanhållen yrkesförarutbildning som bedrivs.

 • Yrkesförare persontransport som omfattar 500 verksamhetspoäng ger 60 000 kronor per plats.
 • Yrkesförare godstransport 1 som omfattar 600 verksamhetspoäng ger 69 000 kronor per plats.
 • Yrkesförare godstransport 2 som omfattar 800 verksamhetspoäng ger 95 000 kronor per plats.
Senast uppdaterad 20 december 2019

Frågor och svar

Ansökan för yrkesförarutbildning kommer att vara öppen 1 november-1 december 2018.

Nej. Ni kan samverka med olika kommuner för olika statsbidrag inom regionalt yrkesvux: statsbidrag för yrkesvux, lärlingsvux och yrkesförarutbildning.

Ja, det finns möjlighet att söka ytterligare medel för fler utbildningsplatser i omfördelningen
1 maj – 1 juni 2018.

Ja. Det är möjligt att använda bidrag ni har fått för yrkesvux till lärlingsutbildningar eller yrkesförarutbildningar.

För att använda statsbidraget för yrkesvux till att anordna lärlingsutbildningar eller yrkesförarutbildningar är det viktigt att tänka på att statsbidraget för yrkesvux kräver medfinansiering i enlighet med 20 §, 2p i förordningen. Det gäller även när statsbidraget för yrkesvux används för att delvis bekosta förarutbildning.

Kravet innebär att varje elev ska ha minst 15 procent arbetsplatsförlagt lärande (apl) i sin utbildning. När eleven har kunskaper som kan valideras ska minst 15 procent av utbildningen som kvarstår efter validering genomföras som apl.

Läs mer om arbetsplatsförlagt lärande (apl) (länk)

Nej. Minst 15 procent apl ska förekomma i alla sammanhållna yrkesutbildningar eller av den delen som inte har validerats. Det är inte möjligt att tillgodose tidigare yrkeserfarenhet som apl.

Ja. Den kommun som ansvarar för att skicka in ansökan kan bjuda in och fördela behörigheten uppgiftssamordnare till personer som tillhör en annan kommun.

Så här går det till:

Den kommun som ansvarar för att skicka in ansökan kan bjuda in användare och fördela behörigheter till personer från sin och andra kommuner. En användare från den kommunen med behörigheten ombud eller representant i e-tjänsten loggar in och klickar på [Administrera användare] och sedan [Lägg till och ta bort behörigheter]. Välj behörigheten uppgiftssamordnare till personal som tillhör en annan kommun. Den behörigheten kan se ansökan och alla handlingar för bidragsärendet i e-tjänsten, men den personen har inte behörighet att skicka in ansökan.

OBS: Fördela inte behörigheten representant till användare från en annan kommun!

Om du fördelar behörigheten representant till en person som tillhör en annan kommun kommer den personen också ha behörighet att skicka in ansökan för alla bidrag för din kommun.

Läs mer om att söka statsbidrag i e-tjänsten