Statsbidrag för yrkesförarutbildning 2019

Statsbidraget ska gå till att ge vuxna elever möjlighet att gå yrkesförarutbildningar inomvuxenutbildning på gymnasial nivå. Statsbidraget för yrkesförarutbildning är ett av tre statsbidrag inom regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2019

Ansökan: 1 november – 3 december 2018

Ansökan var öppen 1 november – 3 december 2018 i e-tjänsten för statsbidrag.

Beslut om ansökan

Beslut om ansökan fattades 17 januari 2019. Totalt har vi beviljat 126 921 000 kronor i statsbidrag för yrkesförarutbildning.

Inom persontransport har 820 utbildningsplatser beviljats. Inom godstransport 1 har 164 utbildningsplatser beviljats. Inom godstransport 2 har 699 utbildningsplatser beviljats.

279 kommuner i samverkansgrupper har ansökt om och beviljats statsbidrag.

Lista över beviljat belopp, ansökan för yrkesförare 2019PDF (pdf, 204 kB)

Det är den kommun som skickar in ansökan som får beslutet i e-tjänsten.

Lista över samverkande kommuner, ansökan för yrkesförare 2019PDF (pdf, 124 kB)

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

 

Ansökan var öppen 1 november – 3 december 2018 i e-tjänsten för statsbidrag.

Beslut om ansökan

Beslut om ansökan fattades 17 januari 2019. Totalt har vi beviljat 126 921 000 kronor i statsbidrag för yrkesförarutbildning.

Inom persontransport har 820 utbildningsplatser beviljats. Inom godstransport 1 har 164 utbildningsplatser beviljats. Inom godstransport 2 har 699 utbildningsplatser beviljats.

279 kommuner i samverkansgrupper har ansökt om och beviljats statsbidrag.

Lista över beviljat belopp, ansökan för yrkesförare 2019PDF (pdf, 204 kB)

Det är den kommun som skickar in ansökan som får beslutet i e-tjänsten.

Lista över samverkande kommuner, ansökan för yrkesförare 2019PDF (pdf, 124 kB)

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

 

Omfördelning: 1 april – 15 maj 2019

I omfördelningen hade kommunerna möjlighet att lämna tillbaka eller ansöka om ytterligare utbildningsplatser för yrkesförare. Skolverket hade 57 miljoner kronor att fördela.

22 kommungrupper har deltagit i omfördelningen. En kommungrupp har återlämnat cirka 1 miljon av tidigare beviljat bidrag. Övriga 21 kommungrupper har ansökt om ytterligare platser, motsvarande totalt cirka 36 miljoner kronor.

Beslutsbilaga omfördelning yrkesförare 2019PDF (pdf, 2 MB)

Det finns 21,7 miljoner kronor kvar att fördela och kommuner har möjlighet att ansöka löpande om extra statsbidrag tills det att pengarna är slut.

I omfördelningen hade kommunerna möjlighet att lämna tillbaka eller ansöka om ytterligare utbildningsplatser för yrkesförare. Skolverket hade 57 miljoner kronor att fördela.

22 kommungrupper har deltagit i omfördelningen. En kommungrupp har återlämnat cirka 1 miljon av tidigare beviljat bidrag. Övriga 21 kommungrupper har ansökt om ytterligare platser, motsvarande totalt cirka 36 miljoner kronor.

Beslutsbilaga omfördelning yrkesförare 2019PDF (pdf, 2 MB)

Det finns 21,7 miljoner kronor kvar att fördela och kommuner har möjlighet att ansöka löpande om extra statsbidrag tills det att pengarna är slut.

Redovisning: beslut i augusti 2020

Den 28 augusti fattade Skolverket beslut om redovisning i statsbidrag för yrkesförarutbildning 2019. Redovisningen var öppen mellan 15 januari och 17 februari 2020.

Den kommun som var huvudsökande i ansökan har ansvarat för att skicka in redovisningen och också mottagit beslutet om redovisningen i e-tjänsten.

Se sammanställning över redovisningen i regionalt yrkesvux nedan.

Redovisning regionalt yrkesvux (yrkesvux, lärlingsvux, yrkesförare) 2019 (excel)Excel (excel, 59 kB)

Den 28 augusti fattade Skolverket beslut om redovisning i statsbidrag för yrkesförarutbildning 2019. Redovisningen var öppen mellan 15 januari och 17 februari 2020.

Den kommun som var huvudsökande i ansökan har ansvarat för att skicka in redovisningen och också mottagit beslutet om redovisningen i e-tjänsten.

Se sammanställning över redovisningen i regionalt yrkesvux nedan.

Redovisning regionalt yrkesvux (yrkesvux, lärlingsvux, yrkesförare) 2019 (excel)Excel (excel, 59 kB)

Kontroll yrkesförarutbildning 2018 och omfattningen av arbetsplatsförlagt lärande

Skolverket har genomfört en kontroll av kravet om minst 15 procent arbetsplatsförlagt lärande i yrkesförarutbildningar, vilket regleras av 5 § i förordningen (2016:937) om regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

32 kommungrupper har ingått i kontrollen och den 23 oktober fattade Skolverket beslut om återkrav för 28 av dessa. Många av återkraven grundade sig på att eleverna har haft för få dagar arbetsplatsförlagt lärande.

Skolverket har gjort en ny samlad bedömning av de regelverk som styr vuxenutbildningen och statsbidraget för yrkesförarutbildning och den 5 december fattat nya beslut där 6 återkrav återstår, helt eller delvis.

Bedömning om omfattning av arbetsplatsförlagt lärande

Skolverket konstaterar att det är möjligt att beräkna kravet om 15 procent arbetsplatsförlagt lärande på flera sätt och att hänsyn behöver tas till bland annat individanpassningar och studietakt för den enskilde eleven. Framöver kommer vi därför inte att tolka 5 § på så sätt att det arbetsplatsförlagda lärandet ska omfatta ett på förhand bestämt antal dagar, utan ha en mer flexibel bedömning av beräkningen av vad som är 15 procent arbetsplatsförlagt lärande.

Vidare kontroller

Skolverket ser fortfarande allvarligt på de signaler om brister som kommit in till myndigheten. I det begränsade urvalet av elever i kontrollerna har det också framkommit att det finns problem med förekomsten av arbetsplatsförlagt lärande.

Vi ser att vi kan komma att behöva återkomma till att kontrollera yrkesförarutbildningen i relation till statsbidraget även på sikt. Vi kommer även fortsätta att bygga upp och utveckla vårt arbete med att kontrollera samtliga statsbidrag inom regionalt yrkesvux.

Skolverket har genomfört en kontroll av kravet om minst 15 procent arbetsplatsförlagt lärande i yrkesförarutbildningar, vilket regleras av 5 § i förordningen (2016:937) om regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

32 kommungrupper har ingått i kontrollen och den 23 oktober fattade Skolverket beslut om återkrav för 28 av dessa. Många av återkraven grundade sig på att eleverna har haft för få dagar arbetsplatsförlagt lärande.

Skolverket har gjort en ny samlad bedömning av de regelverk som styr vuxenutbildningen och statsbidraget för yrkesförarutbildning och den 5 december fattat nya beslut där 6 återkrav återstår, helt eller delvis.

Bedömning om omfattning av arbetsplatsförlagt lärande

Skolverket konstaterar att det är möjligt att beräkna kravet om 15 procent arbetsplatsförlagt lärande på flera sätt och att hänsyn behöver tas till bland annat individanpassningar och studietakt för den enskilde eleven. Framöver kommer vi därför inte att tolka 5 § på så sätt att det arbetsplatsförlagda lärandet ska omfatta ett på förhand bestämt antal dagar, utan ha en mer flexibel bedömning av beräkningen av vad som är 15 procent arbetsplatsförlagt lärande.

Vidare kontroller

Skolverket ser fortfarande allvarligt på de signaler om brister som kommit in till myndigheten. I det begränsade urvalet av elever i kontrollerna har det också framkommit att det finns problem med förekomsten av arbetsplatsförlagt lärande.

Vi ser att vi kan komma att behöva återkomma till att kontrollera yrkesförarutbildningen i relation till statsbidraget även på sikt. Vi kommer även fortsätta att bygga upp och utveckla vårt arbete med att kontrollera samtliga statsbidrag inom regionalt yrkesvux.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän för kommunal vuxenutbildning.

Minst tre kommuner ska ingå i en ansökan eftersom bidraget kräver att kommuner samverkar om planering och genomförande av utbildningen.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till att finansiera yrkesförarutbildning inom gymnasial vuxenutbildning.

Syftet är att det ska bli fler utbildningsplatser inom yrkesförarutbildning och att tillgodose behoven på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna.

Kommunerna får bidrag utifrån antal beviljade utbildningsplatser

Statsbidrag kan användas för tre sammanhållna utbildningar:

Yrkesförare persontransport som omfattar 500 verksamhetspoäng och består av kurserna:

 • Yrkestrafik - TRAYRK1 – 300 verksamhetspoäng
 • Persontrafik - PESPER1 – 200 verksamhetspoäng.

Yrkesförare godstransport 1 som omfattar 600 verksamhetspoäng och består av kurserna:

 • Yrkestrafik - TRAYRK1 – 300 verksamhetspoäng
 • Godstrafik - GOSGOD0 – 200 verksamhetspoäng
 • Godshantering - GODGOD1 – 100 verksamhetspoäng.

Yrkesförare godstransport 2 som omfattar 800 verksamhetspoäng och består av kurserna:

 • Yrkestrafik - TRAYRK1 – 300 verksamhetspoäng
 • Godstrafik - GOSGOD0 – 200 verksamhetspoäng
 • Godshantering - GODGOD1 – 100 verksamhetspoäng
 • Fordonskombinationer - TRAFOR0 – 200 verksamhetspoäng.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av yrkesförarutbildningarna. En kommun ansvarar för att skicka in en gemensam ansökan och en gemensam redovisning. Kommunerna har tillsammans ansvar för att alla villkor för statsbidraget uppfylls.

Villkor om planering inför utbildningarna

Villkor om planering inför utbildningarna

Kommunerna ska:

 • Planera utbildningen efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns företrädda i de samverkande kommunerna.
 • Planera utbudet av utbildningsplatser efter samråd med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen.
 • Visa i ansökan att det finns ett behov av utbildningen på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna.
 • Ha ett eller flera yrkesråd för samråd mellan kommunerna och företrädare för utbildningen och arbetslivet.

Villkor om planering inför utbildningarna

Kommunerna ska:

 • Planera utbildningen efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns företrädda i de samverkande kommunerna.
 • Planera utbudet av utbildningsplatser efter samråd med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen.
 • Visa i ansökan att det finns ett behov av utbildningen på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna.
 • Ha ett eller flera yrkesråd för samråd mellan kommunerna och företrädare för utbildningen och arbetslivet.

Villkor om utbildningarna

Utbildningarna ska:

 • Genomföras som en sammanhållning yrkesutbildning.
 • Styras av nationella kursplaner och föreskrifter från Skolverket och Transportstyrelsen.
 • Bestå av arbetsplatsförlagt lärande om minst 15 procent.

Inom ramen för utbildningarna gäller följande:

 • Det ska finnas en möjlighet till validering.
 • Eleverna ska erbjudas studie- och yrkesvägledning.

 • Det ska finnas villkor om att eleverna måste ha B-körkort för att få delta i utbildningen.

Hur stort är statsbidraget?

För bidragsomgången 2019 har Skolverket 183 922 000 kronor att fördela.

Ersättningsnivåer

 • Yrkesförare persontransport som omfattar 500 verksamhetspoäng ger 60 000 kronor per plats.
 • Yrkesförare godstransport 1 som omfattar 600 verksamhetspoäng ger 69 000 kronor per plats.
 • Yrkesförare godstransport 2 som omfattar 800 verksamhetspoäng ger 95 000 kronor per plats.
Senast uppdaterad 29 augusti 2020

Frågor och svar

Ja, det är möjligt att söka statsbidrag för en utbildning som genomförs på två år. Däremot beviljas ni bara statsbidrag för ett år i taget och vi kan inte garantera att ni får statsbidrag nästkommande år.

I redovisningen ska ni bara redovisa de poäng som eleven läst under pågående år, och alltså inte hela utbildningen om det är så att eleven läser den på två år.

Det är upp till er att bestämma hur ni vill fördela bidraget. Ni ska planera och bedriva utbildningen i samverkan och i planeringen av utbildningen ska ni fokusera på arbetsmarknadens behov.

Skolverket betalar ut statsbidraget till den huvudsökande kommunen som ansvarar för att bidraget fördelas på det sätt ni gemensamt har bestämt. Tänk på att det från år 2019 sker två utbetalningar. Hälften av bidraget betalas ut i samband med beslutet och den andra halvan betalas ut under sommaren 2019. Ni ska sedan lämna en gemensam redovisning av hur bidraget har använts.

Nej. Minst 15 procent apl ska förekomma i alla sammanhållna yrkesutbildningar eller av den delen som inte har validerats. Det är inte möjligt att tillgodose tidigare yrkeserfarenhet som apl.

Ja. I ansökan behöver ni dock tänka på att ni ansöker om årsstudieplatser, 800 verksamhetspoäng. Utbildningen för en elev som läser på en lägre studietakt motsvarar därför kanske inte en årsstudieplats. Ha det i åtanke när ni beräknar hur många årsstudieplatser ni vill söka. 

Nej, ni får statsbidrag för genomförda poäng oavsett om eleven har fått ett betyg eller vilket betyg eleven fått.

Om en elev ”hoppar av” redovisar ni de poäng som eleven har läst. Ni behöver betala tillbaka för det antal poäng som eleven inte genomfört.

Om det med hänsyn till den sökandes personliga förhållanden finns särskilda skäl kan ni ta emot en elev på vuxenutbildning som är yngre än 20 år och alltså också söka statsbidrag för den eleven. Det är rektorn som beslutar om det finns särskilda skäl.

Om det med hänsyn till den sökandes personliga förhållanden finns särskilda skäl kan ni ta emot en elev på vuxenutbildning som är yngre än 20 år och alltså också söka statsbidrag för den eleven. Det är rektorn som beslutar om det finns särskilda skäl.

Ja, det är möjligt att använda tilldelade medel inom yrkesvux för lärlingsutbildningar eller yrkesförarutbildningar. Det är dock viktigt att tänka på att statsbidraget för yrkesvux kräver medfinansiering i enlighet med förordningen (2016:937). Det gäller även när statsbidraget för yrkesvux används för att delvis bekosta exempelvis förarutbildning.

Ja. Den kommun som ansvarar för att skicka in ansökan kan bjuda in och fördela behörigheten uppgiftssamordnare till personer som tillhör en annan kommun.

Så här går det till

Den kommun som ansvarar för att skicka in ansökan kan bjuda in användare och fördela behörigheter till personer från sin och andra kommuner. En användare från den kommunen med behörigheten ombud eller representant i e-tjänsten loggar in och klickar på [Administrera användare] och sedan [Lägg till och ta bort behörigheter]. Välj behörigheten uppgiftssamordnare till personal som tillhör en annan kommun. Den behörigheten kan se ansökan och alla handlingar för bidragsärendet i e-tjänsten, men den personen har inte behörighet att skicka in ansökan.

OBS: Fördela inte behörigheten representant till användare från en annan kommun!

Om du fördelar behörigheten representant till en person som tillhör en annan kommun kommer den personen också ha behörighet att skicka in ansökan för alla bidrag för din kommun.