Statsbidrag för yrkesvux 2018

Statsbidraget ska gå till att ge fler vuxna en möjlighet att gå en yrkesutbildning. Det kan också användas för elever som läser en yrkesinriktad utbildning i kombination med sfi och sva. Yrkesvux är ett av tre statsbidrag inom regionalt yrkesvux.

Underhållsarbete 20–21 september
Det är inte möjligt att söka eller administrera statsbidrag från klockan 17, den 20/9 till och med klockan 17, den 21/9 på grund av underhållsarbete.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2018

Ansökan: 1 december 2017–1 januari 2018

Ansökan var öppen i e-tjänsten för statsbidrag mellan 1 december 2017 och 1 januari 2018.

Beslut om ansökan

Det är den kommun som skickade in ansökan som har fått beslutet i e-tjänsten för att söka statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

 • Totalt har vi beviljat 1 579 625 000 kr för statsbidrag om yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva. Varav 189 320 000 kronor för yrkesvux i kombination med sfi och sva.
 • 289 kommuner i samverkan har fått statsbidrag.
 • Antal årsstudieplatser som beviljats är 32 914 varav 4 240 är i kombination med sfi och sva.

Lista över beviljat belopp, ansökan för yrkesvux 2018PDF (pdf, 373 kB)

Lista över samverkande kommuner, ansökan för yrkesvux 2018PDF (pdf, 376 kB)

Omfördelning: 1 maj–1 juni 2018

I omfördelningen har kommunerna haft möjlighet att lämna tillbaka eller ansöka om ytterligare årsstudieplatser för yrkesutbildning.                                                             

Beslut om omfördelning

Den 4 juli fattade Skolverket beslut om omfördelning av statsbidrag för yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva 2018:.

 • Vi har beviljat 23 omfördelningar. De omfattar 170 samverkande kommuner.
 • Totalt har vi i omfördelningen beviljat ytterligare 16 510 000 kronor i statsbidrag inom yrkesvux och 8 570 000 kronor inom yrkesvux i kombination med sfi och sva.
 • Kommunerna har lämnat tillbaka platser som motsvarar 140 355 000 kronor i statsbidrag inom yrkesvux och 39 930 000 kronor inom yrkesvux i kombination med sfi och sva.

För att se beslutet behöver du logga in på e-tjänsten för statsbidrag. Det är den kommun som ansvarade för att skicka in ansökan som har fått beslutet i e-tjänsten.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Beslut om redovisning

Beslut om redovisning

Skolverket har den 28 mars 2019 fattat beslut om redovisningen av statsbidrag för yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva, bidragsåret 2018.

Det är den kommun som var huvudsökande i ansökan 2018 som har ansvarat för att skicka in redovisningen och som också har fått beslutet i e-tjänsten.

Redovisningen var öppen 15 januari–15 februari 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.

Alla kommuner som har fått bidrag för yrkesvux har redovisat vad bidraget har använts till.

Lista över godkända redovisningar och återkravPDF (pdf, 39 kB)

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän för

 • kommunal vuxenutbildning
 • särskild utbildning för vuxna.

Minst tre kommuner ska ingå i en ansökan eftersom bidraget kräver att kommuner samverkar om planering och genomförande av utbildningen.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till att finansiera yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå. Bidraget kan också användas till att finansiera yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå i kombination med svenska för invandrare (sfi) och svenska som andraspråk (sva) på grundläggande nivå.

Syftet med statsbidraget är att öka utbildningsutbudet för vuxna elever inom yrkesutbildning och tillgodose behoven på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av utbildningen. En kommun ansvarar för att skicka in en gemensam ansökan, och även en gemensam redovisning. Kommunerna har tillsammans ansvar för att alla villkor för statsbidraget uppfylls.

Villkor om planering inför utbildningarna

Kommunerna ska:

 • Planera sammansättningen av utbildningen efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns i de samverkande kommunerna.
 • Planera utbudet av utbildningsplatser efter samråd med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen.
 • I ansökan visa på ett behov av utbildningen på arbetsmarknaden hos de samverkande kommunerna.
 • Ha ett eller flera yrkesråd för samråd mellan kommunerna och företrädare för utbildningen och arbetslivet. Ett yrkesråd får vara gemensamt för flera utbildningar. Det får även vara gemensamt med motsvarande funktion inom gymnasieskolan.
 • Prioritera sökande med kort tidigare utbildning och svag ställning på arbetsmarknaden om kommunerna inte kan ta emot alla behöriga sökande till utbildningen.

Villkor om utbildningarna

Inom ramen för utbildningarna gäller följande:

 • Det ska finnas en möjlighet till validering för de elever som behöver det.
 • Det ska finnas tillgång till studie- och yrkesvägledning. När kommunerna planerar och genomför utbildningen ska de också ta vara på de kunskaper och kompetenser som eleverna redan har.
 • Det ska finnas arbetsplatsförlagt lärande, apl, i alla sammanhållna yrkesutbildningar. Omfattningen ska vara minst 15 procent av den sammanhållna yrkesutbildningen eller av den del av utbildningen som inte har validerats för varje elev.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Villkor om medfinansiering

För bidragsomgången 2018 räknas alla årsstudieplatser som 800p inom yrkesinriktad vuxenutbildning. De samverkande kommunerna ska sammantaget genomföra och finansiera lika många årsstudieplatser som de får statsbidrag för.

Hur stort är statsbidraget?

Skolverket har totalt 1 857, 5 miljoner kr att fördela för bidragsomgången 2018 varav minst 100 miljoner kronor är avsatta för yrkesvux i kombination med sfi och sva.

Vi beviljar bidrag för årsstudieplatser för ett kalenderår i taget. Vi betalar ut beloppet proportionellt i förhållande till antalet genomförda verksamhetspoäng.

Kurslista

Vi har tagit fram en lista över de kurser som ger statsbidrag 2018 med en indelning över vilken bidragsnivå kursen ingår i. Av listan framgår vilket belopp som utgår för varje kurs. Kurslistan innehåller även vilka kurser inom särskild utbildning för vuxna som ger statsbidrag.

Kurslista 2018Excel (excel, 109 kB)

Bidrag per utbildning och årsstudieplats

En årsstudieplats motsvarar 800 verksamhetspoäng oavsett utbildning. Beroende på utbildning lämnas bidrag med 30 000 kronor, 35 000 kronor eller 75 000 kronor per årsstudieplats. En årsstudieplats kan fördelas mellan flera elever.

Yrkesutbildningar som ger 35 000 kronor per årsstudieplats

 • barn och fritid
 • handel och administration
 • hotell och turism
 • vård- och omsorgsprogrammet

Yrkesutbildningar som ger 75 000 kronor per årsstudieplats

 • bygg och anläggning
 • el och energi
 • fordon och transport
 • hantverk
 • industriteknik
 • naturbruk
 • restaurang och livsmedel
 • VVS och fastighet
 • yrkesämnen i särskild utbildning för vuxna

Utbildningar som ger 30 000 kronor per årsstudieplats

Orienteringskurser och för kurser i ämnena:

 • svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • samhällskunskap.

Orienteringskurser inom yrkesutbildning

För orienteringskurser inom yrkesvux går det att få statsbidrag för högst 200 verksamhetspoäng per deltagare.

Orienteringskurser inom svenska för invandrare (sfi) och svenska som andraspråk (sva)

För orienteringskurser inom yrkesvux i som kombineras med sva på grundläggande nivå eller sfi går det att få statsbidrag för högst 400 verksamhetspoäng per deltagare. Högst 200 av dessa 400 verksamhetspoäng får avse orienteringskurser som syftar till att ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål och högst 200 får avse andra orienteringskurser. Det går bara att få statsbidrag för orienteringskurser om eleven också deltar i regionalt yrkesvux.

Yrkesutbildning i kombination med andra ämnen

Kurser i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik eller samhällskunskap inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå får utgöra högst 25 procent av en elevs utbildning.

Senast uppdaterad 28 juni 2019

Frågor och svar

Ansökan för yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva kommer att vara öppen 1 november-1 december 2018.

Nej. Ni kan samverka med olika kommuner för olika statsbidrag inom regional yrkesvux: statsbidrag för yrkesvux, lärlingsvux och yrkesförarutbildning.

Ja, det finns möjlighet att söka ytterligare medel för fler utbildningsplatser i omfördelningen
1 maj- 1 juni 2018.

Ja. Det är möjligt att använda bidrag ni har fått för yrkesvux till lärlingsutbildningar eller yrkesförarutbildningar.

För att använda statsbidraget för yrkesvux till att anordna lärlingsutbildningar eller yrkesförarutbildningar är det viktigt att tänka på att statsbidraget för yrkesvux kräver medfinansiering i enlighet med 20 §, 2p i förordningen. Det gäller även när statsbidraget för yrkesvux används för att delvis bekosta förarutbildning.

Kravet innebär att varje elev ska ha minst 15 procent arbetsplatsförlagt lärande (apl) i sin utbildning. När eleven har kunskaper som kan valideras ska minst 15 procent av utbildningen som kvarstår efter validering genomföras som apl.

Läs mer om arbetsplatsförlagt lärande (apl)länk till annan webbplats

Nej. Minst 15 procent apl ska förekomma i alla sammanhållna yrkesutbildningar eller av den delen som inte har validerats. Det är inte möjligt att tillgodose tidigare yrkeserfarenhet som apl.

Ja. Den kommun som ansvarar för att skicka in ansökan kan bjuda in och fördela behörigheten uppgiftssamordnare till personer som tillhör en annan kommun.

Så här går det till:

Den kommun som ansvarar för att skicka in ansökan kan bjuda in användare och fördela behörigheter till personer från sin och andra kommuner. En användare från den kommunen med behörigheten ombud eller representant i e-tjänsten loggar in och klickar på [Administrera användare] och sedan [Lägg till och ta bort behörigheter]. Välj behörigheten uppgiftssamordnare till personal som tillhör en annan kommun. Den behörigheten kan se ansökan och alla handlingar för bidragsärendet i e-tjänsten, men den personen har inte behörighet att skicka in ansökan.

Fördela inte behörigheten representant till användare från en annan kommun!

Om du fördelar behörigheten representant till en person som tillhör en annan kommun kommer den personen också ha behörighet att skicka in ansökan för alla bidrag för din kommun.

Läs mer om att söka statsbidrag i e-tjänsten

Kommunerna kan själva välja att utforma den sammanhållna utbildningen. Den ska bestå av minst 15 procent arbetsplatsförlagt lärande (apl). Den ska också bestå av minst två kurser som är relevanta inom ett yrkesområde. Däremot finns det inget krav på hur många poäng en sammanhållen utbildning minst ska bestå av.

Ni (de samverkande kommunerna) ska med egna medel genomföra lika många årsstudieplatser som ni får statsbidrag för. Medfinansieringen ska utgöras av utbildning som motsvarar utbildning enligt förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Det innebär till exempel att yrkesutbildning inom den lägre bidragsnivån kan utgöra medfinansiering av yrkesutbildning i den högre bidragsnivån.

Medfinansieringen är alltså årsstudieplats mot årsstudieplats oavsett bidragsnivå. En årsstudieplats omfattar 800 verksamhetspoäng för all utbildning.

Mer om bidragsnivåer och årsstudieplatser

Kravet på medfinansiering gäller inte lärlingsutbildning eller sammanhållna yrkesutbildningar till yrkesförare för persontransporter eller godstransporter.

Teoretiska kurser på gymnasial nivå kan räknas som medfinansiering, men enbart enligt de begränsningar som framgår av 22 §§ i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

 • kurser inom ämnena matematik, engelska, svenska/svenska som andraspråk och samhällskunskap på gymnasial nivå, och
 • för elever som deltar i utbildning som motsvarar utbildning enligt förordningen, och
 • som utgör maximalt 25% av elevens utbildning.

Elevens utbildning ska alltså omfatta både yrkeskurser och teoretiska kurser enligt de villkor som framgår av förordningen.

Även orienteringskurser på gymnasial nivå kan räknas som medfinansiering, men enbart enligt de begränsningar som framgår av 21 §§ i förordningen.

Nej, det går inte att få statsbidrag för kurser på grundläggande nivå, det gäller även för orienteringskurser på grundläggande nivå. Kurser på grundläggande nivå kan inte heller räknas som medfinansiering.

Nej, det går inte att få statsbidrag för svenska för invandrare (sfi) eller svenska som andraspråk (sva) på grundläggande nivå.

Däremot kan kommuner få statsbidrag för sva inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Det gäller för elever som går en yrkesutbildning inom regionalt yrkesvux. Det gäller även för kurser inom svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. Sådana kurser får utgöra högst 25 procent av en elevens yrkesutbildning.

Det går också att få statsbidrag för orienteringskurser på gymnasial nivå. Det gäller för

orienteringskurser om högst 400 verksamhetspoäng för elever som deltar i utbildning som kombineras med utbildning i sva eller sfi på grundläggande nivå. Högst 200 av dessa 400 verksamhetspoäng får avse orienteringskurser som syftar till att ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål och högst 200 får avse andra orienteringskurser.