Statsbidrag för yrkesvux 2020

Statsbidraget ska gå till att ge fler vuxna möjlighet att gå en yrkesutbildning inom komvux. Det kan också användas för elever som läser en yrkesutbildning i kombination med sfi och sva. Yrkesvux är ett av tre statsbidrag inom regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2020

Ansökan: beslut 16 januari 2020

Beslut om ansökan

Beslut om ansökan fattades 16 januari 2020. Totalt har vi beviljat 1 655 166 429 kronor i statsbidrag för yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva, varav 270 659 075 är för yrkesvux i kombination med sfi och sva.

290 kommuner i samverkansgrupper har ansökt om och beviljats statsbidrag.

Beslutsbilaga Yrkesvux 2020PDF (pdf, 37 kB)

Samverkande kommuner yrkesvuxExcel (excel, 23 kB)

Ansökan var öppen 1 november–2 december 2019.

Beslut om ansökan

Beslut om ansökan fattades 16 januari 2020. Totalt har vi beviljat 1 655 166 429 kronor i statsbidrag för yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva, varav 270 659 075 är för yrkesvux i kombination med sfi och sva.

290 kommuner i samverkansgrupper har ansökt om och beviljats statsbidrag.

Beslutsbilaga Yrkesvux 2020PDF (pdf, 37 kB)

Samverkande kommuner yrkesvuxExcel (excel, 23 kB)

Ansökan var öppen 1 november–2 december 2019.

Redovisning: beslut 28 april 2021

Den 28 april 2021 fattade Skolverket beslut om redovisning av statsbidrag för yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva 2020. Redovisningen var öppen 15 januari – 15 februari 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Den kommun som var huvudsökande i ansökan har ansvarat för att skicka in redovisningen och också mottagit beslut om redovisningen i e-tjänsten.

Se sammanställning över redovisning i yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva 2020 nedan.

Beslutbilaga redovisning yrkesvux 2020Excel (excel, 80 kB)

Den 28 april 2021 fattade Skolverket beslut om redovisning av statsbidrag för yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva 2020. Redovisningen var öppen 15 januari – 15 februari 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Den kommun som var huvudsökande i ansökan har ansvarat för att skicka in redovisningen och också mottagit beslut om redovisningen i e-tjänsten.

Se sammanställning över redovisning i yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva 2020 nedan.

Beslutbilaga redovisning yrkesvux 2020Excel (excel, 80 kB)

Ansökan: extra platser inom vård och omsorg

Den 3 september fattade Skolverket beslut i ansökningar om extra medel inom vård och omsorg till yrkesvux och lärlingsvux samt i yrkesvux och lärlingsvux i kombination med sfi och sva.

Se sammanställning av beslutet gällande yrkesvux samt yrkesvux i kombination med sfi och sva nedan.

Beslutsbilaga extra medel yrkesvuxPDF (pdf, 445 kB)

Den 3 september fattade Skolverket beslut i ansökningar om extra medel inom vård och omsorg till yrkesvux och lärlingsvux samt i yrkesvux och lärlingsvux i kombination med sfi och sva.

Se sammanställning av beslutet gällande yrkesvux samt yrkesvux i kombination med sfi och sva nedan.

Beslutsbilaga extra medel yrkesvuxPDF (pdf, 445 kB)

Begäran om utbetalning: Ersättning medfinansiering 2020

Den 30 september 2021 fattade Skolverket beslut i rekvisition om ersättning för medfinansiering till yrkesvux samt yrkesvux i kombination med sfi och sva.

Begäran om utbetalning för 2020 var öppen 15 augusti till 31 augusti 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Se sammanställning av beslutet gällande yrkesvux samt yrkesvux i kombination med sfi och sva nedan.

Beslutsbilaga Ersättning medfinansiering 2020 pdfPDF (pdf, 31 kB)

Den 30 september 2021 fattade Skolverket beslut i rekvisition om ersättning för medfinansiering till yrkesvux samt yrkesvux i kombination med sfi och sva.

Begäran om utbetalning för 2020 var öppen 15 augusti till 31 augusti 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Se sammanställning av beslutet gällande yrkesvux samt yrkesvux i kombination med sfi och sva nedan.

Beslutsbilaga Ersättning medfinansiering 2020 pdfPDF (pdf, 31 kB)

Utbetalning av extra medel för medfinansiering

I Skolverkets regleringsbrev (beslutat 23 juni 2021) har Skolverket fått i uppdrag att i efterhand fördela 332 miljoner kronor för den medfinansiering 2020 som ni i kommunerna ännu inte fått täckning för.

I redovisningen av regionalt yrkesvux för 2020 samlade Skolverket in uppgifter om omfattningen av kommunernas medfinansierade utbildning. Ni i kommunerna uppmanades att redovisa omfattningen av all medfinansiering, även den ni inte fått riktat statsbidrag för.

Vid fördelning av de 332 miljoner kronor som syftar till att ytterligare täcka upp för kommunernas medfinansiering under 2020 kommer Skolverket att utgå från de uppgifter ni i kommunerna lämnat i redovisningen.

Bekräfta uppgifter i DHS för att ta del av ersättningen

Från 15 augusti till 31 augusti 2021 kan ni via e-tjänsten ta del av medlen. För att göra detta ska ni bekräfta era uppgifter i blanketten ”Ersättning medfinansiering 2020. ”

Om ni anser att uppgifterna om medfinansiering som ni lämnade i er redovisning för 2020 är felaktiga måste ni ange detta samt förklara varför uppgifterna är felaktiga. Ni behöver även ange genom vilket eller vilka underlag ni kan styrka era nya uppgifter. Skolverket kommer göra en bedömning av om vi ska samla in ytterligare underlag inför beslut om utbetalning för medfinansiering.

Ändring i förordning (2016:937)

Skolverket får många frågor kring apl och coronaviruset. Ett flertal kommuner har meddelat att arbetsplatser skickar hem elever eller inte tar emot elever med hänvisning till risken för smittspridning. Skolverket följer i efterhand upp om villkoren för statsbidraget har följts.

Under 2020 skedde ändringar i förordning (2016:937) om apl. Om ett villkor, så som kravet på en viss procent apl, inte har följts har Skolverket möjlighet att besluta om att helt eller delvis avstå från återkrav om det finns särskilda skäl för det, enligt 37 § tredje och fjärde stycket i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Vid en kontroll är det viktigt att ni motiverar varför eleverna inte har genomfört apl samt under vilken period denna skulle genomförts. Om apl inte har kunnat genomföras på grund av omständigheter kopplade till coronaviruset, som huvudmannen inte råder över, kommer Skolverket vid en kontroll särskilt beakta detta.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän för kommunal vuxenutbildning inklusive kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning.

Minst tre kommuner ska ingå i en ansökan eftersom bidraget kräver att kommuner samverkar om planering och genomförande av utbildningen.

Vad ska statsbidraget användas till?

Syftet med statsbidraget är att öka utbildningsutbudet för vuxna elever inom yrkesutbildning och tillgodose behoven på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna.

Bidraget ska gå till att finansiera yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå. Bidraget kan också användas till att finansiera yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå i kombination med svenska för invandrare (sfi) och svenska som andraspråk (sva) på grundläggande nivå.

Kurser som statsbidraget omfattar

Nedan finns två listor över de kurser som omfattas av statsbidrag 2020. Av listorna framgår vilket belopp som betalas ut för varje kurs. Kontakta oss om ni har frågor om kurslistan, till exempel om ni tycker att någon kurs saknas.

KurslistaExcel (excel, 124 kB)

Kurslista komvux som särskild utbildningExcel (excel, 71 kB)

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av utbildningen. En kommun ansvarar för att skicka in en gemensam ansökan, och även en gemensam redovisning. Kommunerna har tillsammans ansvar för att alla villkor för statsbidraget uppfylls.

Villkor om planering inför utbildningarna

Villkor om planering inför utbildningarna

Kommunerna ska:

 • Planera sammansättningen av utbildningen efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns i de samverkande kommunerna.
 • Planera utbudet av utbildningsplatser efter samråd med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen.
 • I ansökan visa på ett behov av utbildningen på arbetsmarknaden hos de samverkande kommunerna.
 • Ha ett eller flera yrkesråd för samråd mellan kommunerna och företrädare för utbildningen och arbetslivet. Ett yrkesråd får vara gemensamt för flera utbildningar. Det får även vara gemensamt med motsvarande funktion inom gymnasieskolan.
 •  

Villkor om planering inför utbildningarna

Kommunerna ska:

 • Planera sammansättningen av utbildningen efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns i de samverkande kommunerna.
 • Planera utbudet av utbildningsplatser efter samråd med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen.
 • I ansökan visa på ett behov av utbildningen på arbetsmarknaden hos de samverkande kommunerna.
 • Ha ett eller flera yrkesråd för samråd mellan kommunerna och företrädare för utbildningen och arbetslivet. Ett yrkesråd får vara gemensamt för flera utbildningar. Det får även vara gemensamt med motsvarande funktion inom gymnasieskolan.
 •  

Villkor om utbildningarna

Villkor om utbildningarna

Inom ramen för utbildningarna gäller följande:

 • Det ska finnas en möjlighet till validering.
 • Eleverna ska erbjudas studie- och yrkesvägledning. När kommunerna planerar och genomför utbildningen ska de också ta vara på de kunskaper och kompetenser som eleverna redan har.
 • Det ska finnas arbetsplatsförlagt lärande (apl) i alla sammanhållna yrkesutbildningar. Omfattningen ska vara minst 15 procent av den sammanhållna yrkesutbildningen eller av den del av utbildningen som inte har validerats för varje elev.

Så kan huvudman och rektor organisera arbetsplatsförlagt lärande, apl

Villkor om utbildningarna

Inom ramen för utbildningarna gäller följande:

 • Det ska finnas en möjlighet till validering.
 • Eleverna ska erbjudas studie- och yrkesvägledning. När kommunerna planerar och genomför utbildningen ska de också ta vara på de kunskaper och kompetenser som eleverna redan har.
 • Det ska finnas arbetsplatsförlagt lärande (apl) i alla sammanhållna yrkesutbildningar. Omfattningen ska vara minst 15 procent av den sammanhållna yrkesutbildningen eller av den del av utbildningen som inte har validerats för varje elev.

Så kan huvudman och rektor organisera arbetsplatsförlagt lärande, apl

Villkor om medfinansiering

De kommuner som samverkar ska sammantaget genomföra och finansiera lika många årsstudieplatser som de får statsbidrag för. En årsstudieplats motsvarar 800 verksamhetspoäng.

Om statsbidrag beviljas för 12 platser (9 600 poäng) ska kommunerna själva finansiera 12 platser. Totalt ska kommunerna alltså genomföra utbildning motsvarande 24 platser (19 200 poäng).

Medfinansieringen ska utgöras av utbildning som motsvarar utbildning enligt förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Yrkesutbildning inom den lägre bidragsnivån kan utgöra medfinansiering av yrkesutbildning i den högre bidragsnivån.

Som medfinansieringen räknas alltså årsstudieplats mot årsstudieplats, oavsett bidragsnivå.

Kravet på medfinansiering gäller inte lärlingsutbildning eller sammanhållna yrkesutbildningar till yrkesförare för persontransporter eller godstransporter.

Villkor för teoretiska kurser som medfinansiering

Teoretiska kurser på gymnasial nivå kan räknas som medfinansiering, men enbart enligt de begränsningar som framgår av 22 §§ i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

 • kurser inom ämnena matematik, engelska, svenska/svenska som andraspråk och samhällskunskap på gymnasial nivå, och
 • för elever som deltar i utbildning som motsvarar utbildning enligt förordningen, och
 • som utgör maximalt 25% av elevens utbildning.

Elevens utbildning ska alltså omfatta både yrkeskurser och teoretiska kurser enligt de villkor som framgår av förordningen för att teoretiska kurser ska kunna räknas som medfinansiering.

Villkor för orienteringskurser som medfinansiering

Även orienteringskurser på gymnasial nivå kan räknas som medfinansiering, men enbart enligt de begränsningar som framgår av 21 §§ i förordningen.

 • En elev inom yrkesvux får läsa högst 200 verksamhetspoäng i orienteringskurser
 • En elev inom yrkesvux som kombinerar studier i sfi och sva får läsa högst 400 verksamhetspoäng i orienteringskurser. Av dessa får högst 200 poäng avse orienteringskurser som syftar till att ge modersmålsstöd/studiehandledning på modersmål, och högst 200 får avse andra orienteringskurser.

De kommuner som samverkar ska sammantaget genomföra och finansiera lika många årsstudieplatser som de får statsbidrag för. En årsstudieplats motsvarar 800 verksamhetspoäng.

Om statsbidrag beviljas för 12 platser (9 600 poäng) ska kommunerna själva finansiera 12 platser. Totalt ska kommunerna alltså genomföra utbildning motsvarande 24 platser (19 200 poäng).

Medfinansieringen ska utgöras av utbildning som motsvarar utbildning enligt förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Yrkesutbildning inom den lägre bidragsnivån kan utgöra medfinansiering av yrkesutbildning i den högre bidragsnivån.

Som medfinansieringen räknas alltså årsstudieplats mot årsstudieplats, oavsett bidragsnivå.

Kravet på medfinansiering gäller inte lärlingsutbildning eller sammanhållna yrkesutbildningar till yrkesförare för persontransporter eller godstransporter.

Villkor för teoretiska kurser som medfinansiering

Teoretiska kurser på gymnasial nivå kan räknas som medfinansiering, men enbart enligt de begränsningar som framgår av 22 §§ i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

 • kurser inom ämnena matematik, engelska, svenska/svenska som andraspråk och samhällskunskap på gymnasial nivå, och
 • för elever som deltar i utbildning som motsvarar utbildning enligt förordningen, och
 • som utgör maximalt 25% av elevens utbildning.

Elevens utbildning ska alltså omfatta både yrkeskurser och teoretiska kurser enligt de villkor som framgår av förordningen för att teoretiska kurser ska kunna räknas som medfinansiering.

Villkor för orienteringskurser som medfinansiering

Även orienteringskurser på gymnasial nivå kan räknas som medfinansiering, men enbart enligt de begränsningar som framgår av 21 §§ i förordningen.

 • En elev inom yrkesvux får läsa högst 200 verksamhetspoäng i orienteringskurser
 • En elev inom yrkesvux som kombinerar studier i sfi och sva får läsa högst 400 verksamhetspoäng i orienteringskurser. Av dessa får högst 200 poäng avse orienteringskurser som syftar till att ge modersmålsstöd/studiehandledning på modersmål, och högst 200 får avse andra orienteringskurser.

Hur stort är statsbidraget?

Totalt fanns 2 269 422 000 kronor att fördela för samtliga bidrag inom regionalt yrkesvux, ansökan 2020. Det totala sökta beloppet var 2 367 662 441 kronor. Statsbidraget ska, enligt Skolverkets regleringsbrev 2020, fördelas proportionerligt mellan bidragen utifrån söktrycket för den aktuella ansökningsomgången.

Det sökta beloppet inom yrkesvux, 1 444 972 000 kronor, motsvarar 61 procent av det totala ansökta beloppet inom regionalt yrkesvux. Alltså ska 61 procent av anslaget betalas ut inom statsbidraget för yrkesvux. Därmed har Skolverket fördelat 1 385 016 373 kronor inom statsbidraget för yrkesvux.

Det sökta beloppet inom yrkesvux i kombination med sfi och sva, 282 407 500 kronor, motsvarar 12 procent av det totala ansökta beloppet inom regionalt yrkesvux. Alltså ska 12 procent av anslaget betalas ut inom statsbidraget för yrkesvux i kombination med sfi och sva. Därmed har Skolverket fördelat 270 689 682 kronor inom statsbidraget för yrkesvux i kombination med sfi och sva.

Yrkesutbildningar som ger 35 000 kronor per årsstudieplats

 • barn och fritid
 • handel och administration
 • hotell och turism
 • vård- och omsorgsprogrammet

Yrkesutbildningar som ger 75 000 kronor per årsstudieplats

 • bygg och anläggning
 • el och energi
 • fordon och transport
 • hantverk
 • industriteknik
 • naturbruk
 • restaurang och livsmedel
 • VVS och fastighet
 • yrkesämnen i särskild utbildning för vuxna

Utbildningar som ger 30 000 kronor per årsstudieplats

Orienteringskurser och för kurser i ämnena:

 • svenska
 • svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • samhällskunskap.
Senast uppdaterad 04 oktober 2021.

Frågor och svar

Skillnaden ligger i hur många poäng i orienteringskurserna en deltagare kan läsa. I yrkesvux kan en person läsa 200 poäng i orienteringskurser. I yrkesvux i kombination med sfi/sva kan en person läsa 400 poäng i orienteringskurser. Det är ingen skillnad i bidragsnivåer mellan yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi/sva.

I yrkesvux får en elev läsa 200 poäng i orienteringskurser per bidragsår.

I yrkesvux i kombination med sfi och sva får en elev läsa 400 poäng i orienteringskurser per bidragsår. Högst 200 poäng av dessa får bestå av orienteringskurser som syftar till att ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål. Högst 200 poäng av dessa får bestå av övriga orienteringskurser.

Villkoren för orienteringskurser regleras av 21 § i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Kurser i vissa ämnen (svenska, engelska, matematik, samhällskunskap och svenska som andraspråk) får utgöra 25 procent av en elevs utbildning. Om en elev läser 800 poäng totalt får alltså högst 200 poäng utgöras av kurser i vissa ämnen. Detta gäller både för yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva.

Tänk också på att kurser i vissa ämnen ska vara på gymnasial nivå.

Villkoren för kurser i vissa ämnen regleras av 22 § i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Apl räknar ni ut genom att räkna ut 15 % av de poäng som eleven läser. Om en elev läser 800 verksamhetspoäng ska alltså apl utgöra minst 120 poäng av dessa (0,15*800=120).

Tänk också på att heltidsstudier motsvarar 20 verksamhetspoäng i veckan.

Ja. Om eleven kan validera delar av utbildningen ska kvarvarande poäng/kurser, oavsett lång eller relevant yrkeserfarenhet, bestå av minst 15 % arbetsplatsförlagt lärande.

Ja, det är möjligt att använda tilldelade medel inom yrkesvux för lärlingsutbildningar eller yrkesförarutbildningar. Det är dock viktigt att tänka på att statsbidraget för yrkesvux kräver medfinansiering i enlighet med förordningen (2016:937). Det gäller även när statsbidraget för yrkesvux används för att delvis bekosta exempelvis förarutbildning.

Ja. I ansökan behöver ni dock tänka på att ni ansöker om årsstudieplatser, 800 verksamhetspoäng. Utbildningen för en elev som läser på en lägre studietakt motsvarar därför kanske inte en årsstudieplats. Ha det i åtanke när ni beräknar hur många årsstudieplatser ni vill söka.

Det är upp till er att bestämma hur ni vill fördela bidraget. Ni ska planera och bedriva utbildningen i samverkan och i planeringen av utbildningen ska ni fokusera på arbetsmarknadens behov.

Skolverket betalar ut statsbidraget till den huvudsökande kommunen som ansvarar för att bidraget fördelas på det sätt ni gemensamt har bestämt. Tänk på att det från och med år 2019 sker två utbetalningar. Hälften av bidraget betalas ut i samband med beslutet och den andra halvan betalas ut senare under aktuellt bidragsår. Ni ska sedan lämna en gemensam redovisning av hur bidraget har använts.

Nej, ni får statsbidrag för genomförda poäng oavsett om eleven har fått ett betyg eller vilket betyg eleven fått.

Om en elev ”hoppar av” redovisar ni de poäng som eleven har läst. Ni behöver betala tillbaka för det antal poäng som eleven inte genomfört.

Om det med hänsyn till den sökandes personliga förhållanden finns särskilda skäl kan ni ta emot en elev på vuxenutbildning som är yngre än 20 år och alltså också söka statsbidrag för den eleven. Det är rektorn som beslutar om det finns särskilda skäl.

Ja. Den kommun som ansvarar för att skicka in ansökan kan bjuda in och fördela behörigheten uppgiftssamordnare till personer som tillhör en annan kommun.

Så här går det till:

Den kommun som ansvarar för att skicka in ansökan kan bjuda in användare och fördela behörigheter till personer från sin och andra kommuner. En användare från den kommunen med behörigheten ombud eller representant i e-tjänsten loggar in och klickar på [Administrera användare] och sedan [Lägg till och ta bort behörigheter]. Välj behörigheten uppgiftssamordnare till personal som tillhör en annan kommun. Den behörigheten kan se ansökan och alla handlingar för bidragsärendet i e-tjänsten, men den personen har inte behörighet att skicka in ansökan.

OBS: Fördela inte behörigheten representant till användare från en annan kommun!

Om du fördelar behörigheten representant till en person som tillhör en annan kommun kommer den personen också ha behörighet att skicka in ansökan för alla bidrag för din kommun.