Regeringen har avsatt 54 miljoner kronor till ytterligare platser på utbildningar inom vård och omsorg. Vi uppdaterar den här sidan löpande med ändringen och hur det påverkar er.

Regeringen har även avsatt 675 miljoner kronor för att täcka kostnader för medfinansiering, men också för nya platser inom regionalt yrkesvux 2020. Läs mer om extra statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.länk till annan webbplats

Statsbidrag för yrkesvux 2020

Statsbidraget ska gå till att ge fler vuxna en möjlighet att gå en yrkesutbildning. Det kan också användas för elever som läser en yrkesinriktad utbildning i kombination med sfi och sva. Yrkesvux är ett av tre statsbidrag inom regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Planerat underhållsarbete 25-26 september
E-tjänsten för statsbidrag är inte tillgänglig på grund av planerat underhållsarbete. Arbetet pågår från fredagen den 25 september klockan 17.00 till och med lördagen den 26 september klockan 18.00.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2020

Ansökan: beslut 16 januari 2020

Beslut om ansökan

Beslut om ansökan fattades 16 januari 2020. Totalt har vi beviljat 1 655 166 429 kronor i statsbidrag för yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva, varav 270 659 075 är för yrkesvux i kombination med sfi och sva.

290 kommuner i samverkansgrupper har ansökt om och beviljats statsbidrag.

Beslutsbilaga Yrkesvux 2020PDF (pdf, 37 kB)

Samverkande kommuner yrkesvuxExcel (excel, 23 kB)

Ansökan var öppen 1 november–2 december 2019.

Beslut om ansökan

Beslut om ansökan fattades 16 januari 2020. Totalt har vi beviljat 1 655 166 429 kronor i statsbidrag för yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva, varav 270 659 075 är för yrkesvux i kombination med sfi och sva.

290 kommuner i samverkansgrupper har ansökt om och beviljats statsbidrag.

Beslutsbilaga Yrkesvux 2020PDF (pdf, 37 kB)

Samverkande kommuner yrkesvuxExcel (excel, 23 kB)

Ansökan var öppen 1 november–2 december 2019.

Redovisning: 15 januari–15 februari 2021

Alla kommuner som får bidrag för yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva ska redovisa vad bidraget har använts till. Redovisningen kommer att ske 15 januari–15 februari 2021.

Det är den kommun som skickar in ansökan som ansvarar för att skicka in redovisningen.

Nedan finns ett räkneblad för yrkesvux och yrksvux sfi. Ni kan använda det som underlag och löpande fylla i uppgifter för att beräkna hur många årsstudieplatser ni har genomfört under året.

Det är mycket viktigt att ni läser instruktionerna för hur ni ska använda räknebladet.

Räkneblad yrkesvux 2020Excel (excel, 1 MB)

Alla kommuner som får bidrag för yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva ska redovisa vad bidraget har använts till. Redovisningen kommer att ske 15 januari–15 februari 2021.

Det är den kommun som skickar in ansökan som ansvarar för att skicka in redovisningen.

Nedan finns ett räkneblad för yrkesvux och yrksvux sfi. Ni kan använda det som underlag och löpande fylla i uppgifter för att beräkna hur många årsstudieplatser ni har genomfört under året.

Det är mycket viktigt att ni läser instruktionerna för hur ni ska använda räknebladet.

Räkneblad yrkesvux 2020Excel (excel, 1 MB)

Ansökan: extra platser inom vård och omsorg t.o.m. 24 augusti

54 miljoner extra i statsbidrag

Regeringen har tillfört 54 miljoner kronor som ska fördelas inom förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Vem ska ansöka?

Ni ansöker om extra platser inom vård och omsorg i samma kommunkonstellationer som i ansökan 2020.

Platserna kan sökas inom:

 • Yrkesvux
 • Yrkesvux i kombination med sfi och sva
 • Lärlingsvux
 • Lärlingsvux i kombination med sfi och sva

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas under 2020 för utbildningar inom vård och omsorg.

Hur stort är statsbidraget?

För yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva gäller följande:

Bidrag lämnas med 35 000 kronor per årsstudieplats. Bidraget omfattas av samma krav på medfinansiering som gäller för år 2020. Ni ska alltså själva bekosta lika många platser som ni söker statsbidrag för.

Ansök senast den 24 augusti 2020

Ni ansöker genom att komplettera er tidigare ansökan om regional yrkesinriktad vuxenutbildning för 2020. Vi kommer att hantera ansökningarna skyndsamt eftersom bidraget är till för platser som ska genomföras 2020.

Ansök genom att:

 1. Fyll i ansökan och bifoga den i ett mejl.
 2. Skriv ämnesrad ”Extra platser vård och omsorg yrkesvux 2020”.
 3. Skicka mejlet till statsbidragvux@skolverket.se.

Ansökan om extra platser vård och omsorg yrkesvux 2020Excel (excel, 18 kB)

Beslut om utbetalning

Vi kommer att besluta om och betala ut av det extra bidraget i början av september 2020. Om det finns medel kvar efter det kommer ni löpande kunna ansöka om fler platser.

Redovisning

Ni kommer att redovisa det här bidraget på samma sätt som det bidrag ni redan beviljats i yrkesvux för 2020. Ni kan alltså förbereda er inför redovisningen genom att använda det stödmaterial som ligger på webbsidan för yrkesvux.

54 miljoner extra i statsbidrag

Regeringen har tillfört 54 miljoner kronor som ska fördelas inom förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Vem ska ansöka?

Ni ansöker om extra platser inom vård och omsorg i samma kommunkonstellationer som i ansökan 2020.

Platserna kan sökas inom:

 • Yrkesvux
 • Yrkesvux i kombination med sfi och sva
 • Lärlingsvux
 • Lärlingsvux i kombination med sfi och sva

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas under 2020 för utbildningar inom vård och omsorg.

Hur stort är statsbidraget?

För yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva gäller följande:

Bidrag lämnas med 35 000 kronor per årsstudieplats. Bidraget omfattas av samma krav på medfinansiering som gäller för år 2020. Ni ska alltså själva bekosta lika många platser som ni söker statsbidrag för.

Ansök senast den 24 augusti 2020

Ni ansöker genom att komplettera er tidigare ansökan om regional yrkesinriktad vuxenutbildning för 2020. Vi kommer att hantera ansökningarna skyndsamt eftersom bidraget är till för platser som ska genomföras 2020.

Ansök genom att:

 1. Fyll i ansökan och bifoga den i ett mejl.
 2. Skriv ämnesrad ”Extra platser vård och omsorg yrkesvux 2020”.
 3. Skicka mejlet till statsbidragvux@skolverket.se.

Ansökan om extra platser vård och omsorg yrkesvux 2020Excel (excel, 18 kB)

Beslut om utbetalning

Vi kommer att besluta om och betala ut av det extra bidraget i början av september 2020. Om det finns medel kvar efter det kommer ni löpande kunna ansöka om fler platser.

Redovisning

Ni kommer att redovisa det här bidraget på samma sätt som det bidrag ni redan beviljats i yrkesvux för 2020. Ni kan alltså förbereda er inför redovisningen genom att använda det stödmaterial som ligger på webbsidan för yrkesvux.

Kontroll yrkesförarutbildning 2018 och omfattningen av arbetsplatsförlagt lärande

Skolverket har genomfört en kontroll av kravet om minst 15 procent arbetsplatsförlagt lärande i yrkesförarutbildningar, vilket regleras av 5 § i förordningen (2016:937) om regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

32 kommungrupper har ingått i kontrollen och den 23 oktober fattade Skolverket beslut om återkrav för 28 av dessa. Många av återkraven grundade sig på att eleverna har haft för få dagar arbetsplatsförlagt lärande.

Skolverket har gjort en ny samlad bedömning av de regelverk som styr vuxenutbildningen och statsbidraget för yrkesförarutbildning och den 5 december fattat nya beslut där 6 återkrav återstår, helt eller delvis.

Bedömning om omfattning av arbetsplatsförlagt lärande

Skolverket konstaterar att det är möjligt att beräkna kravet om 15 procent arbetsplatsförlagt lärande på flera sätt och att hänsyn behöver tas till bland annat individanpassningar och studietakt för den enskilde eleven. Framöver kommer vi därför inte att tolka 5 § på så sätt att det arbetsplatsförlagda lärandet ska omfatta ett på förhand bestämt antal dagar, utan ha en mer flexibel bedömning av beräkningen av vad som är 15 procent arbetsplatsförlagt lärande.

Vidare kontroller

Skolverket ser fortfarande allvarligt på de signaler om brister som kommit in till myndigheten. I det begränsade urvalet av elever i kontrollerna har det också framkommit att det finns problem med förekomsten av arbetsplatsförlagt lärande.

Vi ser att vi kan komma att behöva återkomma till att kontrollera yrkesförarutbildningen i relation till statsbidraget även på sikt. Vi kommer även fortsätta att bygga upp och utveckla vårt arbete med att kontrollera samtliga statsbidrag inom regionalt yrkesvux.

Skolverket har genomfört en kontroll av kravet om minst 15 procent arbetsplatsförlagt lärande i yrkesförarutbildningar, vilket regleras av 5 § i förordningen (2016:937) om regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

32 kommungrupper har ingått i kontrollen och den 23 oktober fattade Skolverket beslut om återkrav för 28 av dessa. Många av återkraven grundade sig på att eleverna har haft för få dagar arbetsplatsförlagt lärande.

Skolverket har gjort en ny samlad bedömning av de regelverk som styr vuxenutbildningen och statsbidraget för yrkesförarutbildning och den 5 december fattat nya beslut där 6 återkrav återstår, helt eller delvis.

Bedömning om omfattning av arbetsplatsförlagt lärande

Skolverket konstaterar att det är möjligt att beräkna kravet om 15 procent arbetsplatsförlagt lärande på flera sätt och att hänsyn behöver tas till bland annat individanpassningar och studietakt för den enskilde eleven. Framöver kommer vi därför inte att tolka 5 § på så sätt att det arbetsplatsförlagda lärandet ska omfatta ett på förhand bestämt antal dagar, utan ha en mer flexibel bedömning av beräkningen av vad som är 15 procent arbetsplatsförlagt lärande.

Vidare kontroller

Skolverket ser fortfarande allvarligt på de signaler om brister som kommit in till myndigheten. I det begränsade urvalet av elever i kontrollerna har det också framkommit att det finns problem med förekomsten av arbetsplatsförlagt lärande.

Vi ser att vi kan komma att behöva återkomma till att kontrollera yrkesförarutbildningen i relation till statsbidraget även på sikt. Vi kommer även fortsätta att bygga upp och utveckla vårt arbete med att kontrollera samtliga statsbidrag inom regionalt yrkesvux.

Information med anledning av covid-19

Skolverket får många frågor kring apl och coronaviruset. Ett flertal kommuner har meddelat att arbetsplatser skickar hem elever eller inte tar emot elever med hänvisning till risken för smittspridning. Skolverket följer i efterhand upp om villkoren för statsbidraget har följts. Om ett villkor, så som kravet på en viss procent apl, inte har följts har Skolverket möjlighet att besluta om att helt eller delvis avstå från återkrav om det finns särskilda skäl för det, enligt 37 § tredje stycket förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Vid en kontroll är det viktigt att ni motiverar varför eleverna inte har genomfört apl samt under vilken period denna skulle genomförts. Om apl inte har kunnat genomföras under perioden 1 mars–30 juni 2020 på grund av omständigheter kopplade till Coronaviruset, som huvudmannen inte råder över, kommer Skolverket vid en kontroll särskilt beakta detta. Perioden 1 mars–30 juni 2020 kan komma att förlängas beroende på hur läget utvecklas.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän för

 • kommunal vuxenutbildning
 • särskild utbildning för vuxna.

Minst tre kommuner ska ingå i en ansökan eftersom bidraget kräver att kommuner samverkar om planering och genomförande av utbildningen.

Vad ska statsbidraget användas till?

Syftet med statsbidraget är att öka utbildningsutbudet för vuxna elever inom yrkesutbildning och tillgodose behoven på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna.

Bidraget ska gå till att finansiera yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå. Bidraget kan också användas till att finansiera yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå i kombination med svenska för invandrare (sfi) och svenska som andraspråk (sva) på grundläggande nivå.

Kurser som statsbidraget omfattar

Nedan finns två listor över de kurser som omfattas av statsbidrag 2020. Av listorna framgår vilket belopp som betalas ut för varje kurs. Kontakta oss om ni har frågor om kurslistan, till exempel om ni tycker att någon kurs saknas.

KurslistaExcel (excel, 124 kB)

Kurslista komvux som särskild utbildningExcel (excel, 71 kB)

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av utbildningen. En kommun ansvarar för att skicka in en gemensam ansökan, och även en gemensam redovisning. Kommunerna har tillsammans ansvar för att alla villkor för statsbidraget uppfylls.

Villkor om planering inför utbildningarna

Villkor om planering inför utbildningarna

Kommunerna ska:

 • Planera sammansättningen av utbildningen efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns i de samverkande kommunerna.
 • Planera utbudet av utbildningsplatser efter samråd med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen.
 • I ansökan visa på ett behov av utbildningen på arbetsmarknaden hos de samverkande kommunerna.
 • Ha ett eller flera yrkesråd för samråd mellan kommunerna och företrädare för utbildningen och arbetslivet. Ett yrkesråd får vara gemensamt för flera utbildningar. Det får även vara gemensamt med motsvarande funktion inom gymnasieskolan.
 •  

Villkor om planering inför utbildningarna

Kommunerna ska:

 • Planera sammansättningen av utbildningen efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns i de samverkande kommunerna.
 • Planera utbudet av utbildningsplatser efter samråd med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen.
 • I ansökan visa på ett behov av utbildningen på arbetsmarknaden hos de samverkande kommunerna.
 • Ha ett eller flera yrkesråd för samråd mellan kommunerna och företrädare för utbildningen och arbetslivet. Ett yrkesråd får vara gemensamt för flera utbildningar. Det får även vara gemensamt med motsvarande funktion inom gymnasieskolan.
 •  

Villkor om utbildningarna

Villkor om utbildningarna

Inom ramen för utbildningarna gäller följande:

 • Det ska finnas en möjlighet till validering.
 • Eleverna ska erbjudas studie- och yrkesvägledning. När kommunerna planerar och genomför utbildningen ska de också ta vara på de kunskaper och kompetenser som eleverna redan har.
 • Det ska finnas arbetsplatsförlagt lärande (apl) i alla sammanhållna yrkesutbildningar. Omfattningen ska vara minst 15 procent av den sammanhållna yrkesutbildningen eller av den del av utbildningen som inte har validerats för varje elev.

Så kan huvudman och rektor organisera arbetsplatsförlagt lärande, apl

Villkor om utbildningarna

Inom ramen för utbildningarna gäller följande:

 • Det ska finnas en möjlighet till validering.
 • Eleverna ska erbjudas studie- och yrkesvägledning. När kommunerna planerar och genomför utbildningen ska de också ta vara på de kunskaper och kompetenser som eleverna redan har.
 • Det ska finnas arbetsplatsförlagt lärande (apl) i alla sammanhållna yrkesutbildningar. Omfattningen ska vara minst 15 procent av den sammanhållna yrkesutbildningen eller av den del av utbildningen som inte har validerats för varje elev.

Så kan huvudman och rektor organisera arbetsplatsförlagt lärande, apl

Villkor om medfinansiering

De kommuner som samverkar ska sammantaget genomföra och finansiera lika många årsstudieplatser som de får statsbidrag för. En årsstudieplats motsvarar 800 verksamhetspoäng.

Om statsbidrag beviljas för 12 platser (9 600 poäng) ska kommunerna själva finansiera 12 platser. Totalt ska kommunerna alltså genomföra utbildning motsvarande 24 platser (19 200 poäng).

Medfinansieringen ska utgöras av utbildning som motsvarar utbildning enligt förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Yrkesutbildning inom den lägre bidragsnivån kan utgöra medfinansiering av yrkesutbildning i den högre bidragsnivån.

Som medfinansieringen räknas alltså årsstudieplats mot årsstudieplats, oavsett bidragsnivå.

Kravet på medfinansiering gäller inte lärlingsutbildning eller sammanhållna yrkesutbildningar till yrkesförare för persontransporter eller godstransporter.

Villkor för teoretiska kurser som medfinansiering

Teoretiska kurser på gymnasial nivå kan räknas som medfinansiering, men enbart enligt de begränsningar som framgår av 22 §§ i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

 • kurser inom ämnena matematik, engelska, svenska/svenska som andraspråk och samhällskunskap på gymnasial nivå, och
 • för elever som deltar i utbildning som motsvarar utbildning enligt förordningen, och
 • som utgör maximalt 25% av elevens utbildning.

Elevens utbildning ska alltså omfatta både yrkeskurser och teoretiska kurser enligt de villkor som framgår av förordningen för att teoretiska kurser ska kunna räknas som medfinansiering.

Villkor för orienteringskurser som medfinansiering

Även orienteringskurser på gymnasial nivå kan räknas som medfinansiering, men enbart enligt de begränsningar som framgår av 21 §§ i förordningen.

 • En elev inom yrkesvux får läsa högst 200 verksamhetspoäng i orienteringskurser
 • En elev inom yrkesvux som kombinerar studier i sfi och sva får läsa högst 400 verksamhetspoäng i orienteringskurser. Av dessa får högst 200 poäng avse orienteringskurser som syftar till att ge modersmålsstöd/studiehandledning på modersmål, och högst 200 får avse andra orienteringskurser.

De kommuner som samverkar ska sammantaget genomföra och finansiera lika många årsstudieplatser som de får statsbidrag för. En årsstudieplats motsvarar 800 verksamhetspoäng.

Om statsbidrag beviljas för 12 platser (9 600 poäng) ska kommunerna själva finansiera 12 platser. Totalt ska kommunerna alltså genomföra utbildning motsvarande 24 platser (19 200 poäng).

Medfinansieringen ska utgöras av utbildning som motsvarar utbildning enligt förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Yrkesutbildning inom den lägre bidragsnivån kan utgöra medfinansiering av yrkesutbildning i den högre bidragsnivån.

Som medfinansieringen räknas alltså årsstudieplats mot årsstudieplats, oavsett bidragsnivå.

Kravet på medfinansiering gäller inte lärlingsutbildning eller sammanhållna yrkesutbildningar till yrkesförare för persontransporter eller godstransporter.

Villkor för teoretiska kurser som medfinansiering

Teoretiska kurser på gymnasial nivå kan räknas som medfinansiering, men enbart enligt de begränsningar som framgår av 22 §§ i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

 • kurser inom ämnena matematik, engelska, svenska/svenska som andraspråk och samhällskunskap på gymnasial nivå, och
 • för elever som deltar i utbildning som motsvarar utbildning enligt förordningen, och
 • som utgör maximalt 25% av elevens utbildning.

Elevens utbildning ska alltså omfatta både yrkeskurser och teoretiska kurser enligt de villkor som framgår av förordningen för att teoretiska kurser ska kunna räknas som medfinansiering.

Villkor för orienteringskurser som medfinansiering

Även orienteringskurser på gymnasial nivå kan räknas som medfinansiering, men enbart enligt de begränsningar som framgår av 21 §§ i förordningen.

 • En elev inom yrkesvux får läsa högst 200 verksamhetspoäng i orienteringskurser
 • En elev inom yrkesvux som kombinerar studier i sfi och sva får läsa högst 400 verksamhetspoäng i orienteringskurser. Av dessa får högst 200 poäng avse orienteringskurser som syftar till att ge modersmålsstöd/studiehandledning på modersmål, och högst 200 får avse andra orienteringskurser.

Hur stort är statsbidraget?

Totalt fanns 2 269 422 000 kronor att fördela för samtliga bidrag inom regionalt yrkesvux, ansökan 2020. Det totala sökta beloppet var 2 367 662 441 kronor. Statsbidraget ska, enligt Skolverkets regleringsbrev 2020, fördelas proportionerligt mellan bidragen utifrån söktrycket för den aktuella ansökningsomgången.

Det sökta beloppet inom yrkesvux, 1 444 972 000 kronor, motsvarar 61 procent av det totala ansökta beloppet inom regionalt yrkesvux. Alltså ska 61 procent av anslaget betalas ut inom statsbidraget för yrkesvux. Därmed har Skolverket fördelat 1 385 016 373 kronor inom statsbidraget för yrkesvux.

Det sökta beloppet inom yrkesvux i kombination med sfi och sva, 282 407 500 kronor, motsvarar 12 procent av det totala ansökta beloppet inom regionalt yrkesvux. Alltså ska 12 procent av anslaget betalas ut inom statsbidraget för yrkesvux i kombination med sfi och sva. Därmed har Skolverket fördelat 270 689 682 kronor inom statsbidraget för yrkesvux i kombination med sfi och sva.

Yrkesutbildningar som ger 35 000 kronor per årsstudieplats

 • barn och fritid
 • handel och administration
 • hotell och turism
 • vård- och omsorgsprogrammet

Yrkesutbildningar som ger 75 000 kronor per årsstudieplats

 • bygg och anläggning
 • el och energi
 • fordon och transport
 • hantverk
 • industriteknik
 • naturbruk
 • restaurang och livsmedel
 • VVS och fastighet
 • yrkesämnen i särskild utbildning för vuxna

Utbildningar som ger 30 000 kronor per årsstudieplats

Orienteringskurser och för kurser i ämnena:

 • svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • samhällskunskap.
Senast uppdaterad 22 september 2020

Frågor och svar

Skillnaden ligger i hur många poäng i orienteringskurserna en deltagare kan läsa. I yrkesvux kan en person läsa 200 poäng i orienteringskurser. I yrkesvux i kombination med sfi/sva kan en person läsa 400 poäng i orienteringskurser. Det är ingen skillnad i bidragsnivåer mellan yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi/sva.

I yrkesvux får en elev läsa 200 poäng i orienteringskurser per bidragsår.

I yrkesvux i kombination med sfi och sva får en elev läsa 400 poäng i orienteringskurser per bidragsår. Högst 200 poäng av dessa får bestå av orienteringskurser som syftar till att ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål. Högst 200 poäng av dessa får bestå av övriga orienteringskurser.

Villkoren för orienteringskurser regleras av 21 § i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Kurser i vissa ämnen (svenska, engelska, matematik, samhällskunskap och svenska som andraspråk) får utgöra 25 procent av en elevs utbildning. Om en elev läser 800 poäng totalt får alltså högst 200 poäng utgöras av kurser i vissa ämnen. Detta gäller både för yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva.

Tänk också på att kurser i vissa ämnen ska vara på gymnasial nivå.

Villkoren för kurser i vissa ämnen regleras av 22 § i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Apl räknar ni ut genom att räkna ut 15 % av de poäng som eleven läser. Om en elev läser 800 verksamhetspoäng ska alltså apl utgöra minst 120 poäng av dessa (0,15*800=120).

Tänk också på att heltidsstudier motsvarar 20 verksamhetspoäng i veckan.

Ja. Om eleven kan validera delar av utbildningen ska kvarvarande poäng/kurser, oavsett lång eller relevant yrkeserfarenhet, bestå av minst 15 % arbetsplatsförlagt lärande.

Ja, det är möjligt att använda tilldelade medel inom yrkesvux för lärlingsutbildningar eller yrkesförarutbildningar. Det är dock viktigt att tänka på att statsbidraget för yrkesvux kräver medfinansiering i enlighet med förordningen (2016:937). Det gäller även när statsbidraget för yrkesvux används för att delvis bekosta exempelvis förarutbildning.

Ja. I ansökan behöver ni dock tänka på att ni ansöker om årsstudieplatser, 800 verksamhetspoäng. Utbildningen för en elev som läser på en lägre studietakt motsvarar därför kanske inte en årsstudieplats. Ha det i åtanke när ni beräknar hur många årsstudieplatser ni vill söka.

Det är upp till er att bestämma hur ni vill fördela bidraget. Ni ska planera och bedriva utbildningen i samverkan och i planeringen av utbildningen ska ni fokusera på arbetsmarknadens behov.

Skolverket betalar ut statsbidraget till den huvudsökande kommunen som ansvarar för att bidraget fördelas på det sätt ni gemensamt har bestämt. Tänk på att det från och med år 2019 sker två utbetalningar. Hälften av bidraget betalas ut i samband med beslutet och den andra halvan betalas ut senare under aktuellt bidragsår. Ni ska sedan lämna en gemensam redovisning av hur bidraget har använts.

Nej, ni får statsbidrag för genomförda poäng oavsett om eleven har fått ett betyg eller vilket betyg eleven fått.

Om en elev ”hoppar av” redovisar ni de poäng som eleven har läst. Ni behöver betala tillbaka för det antal poäng som eleven inte genomfört.

Om det med hänsyn till den sökandes personliga förhållanden finns särskilda skäl kan ni ta emot en elev på vuxenutbildning som är yngre än 20 år och alltså också söka statsbidrag för den eleven. Det är rektorn som beslutar om det finns särskilda skäl.

Ja. Den kommun som ansvarar för att skicka in ansökan kan bjuda in och fördela behörigheten uppgiftssamordnare till personer som tillhör en annan kommun.

Så här går det till:

Den kommun som ansvarar för att skicka in ansökan kan bjuda in användare och fördela behörigheter till personer från sin och andra kommuner. En användare från den kommunen med behörigheten ombud eller representant i e-tjänsten loggar in och klickar på [Administrera användare] och sedan [Lägg till och ta bort behörigheter]. Välj behörigheten uppgiftssamordnare till personal som tillhör en annan kommun. Den behörigheten kan se ansökan och alla handlingar för bidragsärendet i e-tjänsten, men den personen har inte behörighet att skicka in ansökan.

OBS: Fördela inte behörigheten representant till användare från en annan kommun!

Om du fördelar behörigheten representant till en person som tillhör en annan kommun kommer den personen också ha behörighet att skicka in ansökan för alla bidrag för din kommun.