Statsbidrag för yrkesvux 2021

Statsbidraget ska gå till att ge fler vuxna en möjlighet att gå en yrkesutbildning. Det kan också användas för elever som läser en yrkesinriktad utbildning i kombination med sfi och sva. Yrkesvux är ett av tre statsbidrag inom regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Förlängd inlämningsperiod för statsbidrag som skulle ha stängt 1/4

På grund av tidigare störningar i e-tjänsten för statsbidrag har bidragsfaserna för statsbidragen för mindre barngrupper 2021, gymnasial lärlingsutbildning 2021 och bättre språkutveckling i förskolan 2020 förlängts till den 15/4 klockan 23.59.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2021

Ansökan: beslut 17 juni 2020

Beslut om ansökan

Beslut om ansökan fattades 17 juni 2020. Totalt har vi beviljat 1 716 232 013 kronor i statsbidrag för yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva.

Beloppen fördelades enligt följande: 1 138 278 154 för yrkesvux, 282 253 155 för yrkesvux i kombination med sfi och sva, samt 127 386 250 för stödjande insatser yrkesvux och 168 314 454 för stödjande insatser yrkesvux i kombination med sfi och sva.

290 kommuner i samverkansgrupper har ansökt om och beviljats statsbidrag.

Beslutsbilaga vux 2021Excel (excel, 57 kB)

Samverkande kommunerExcel (excel, 48 kB)

Ansökan var öppen 1 april–4 maj 2020.

Beslut om ansökan

Beslut om ansökan fattades 17 juni 2020. Totalt har vi beviljat 1 716 232 013 kronor i statsbidrag för yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva.

Beloppen fördelades enligt följande: 1 138 278 154 för yrkesvux, 282 253 155 för yrkesvux i kombination med sfi och sva, samt 127 386 250 för stödjande insatser yrkesvux och 168 314 454 för stödjande insatser yrkesvux i kombination med sfi och sva.

290 kommuner i samverkansgrupper har ansökt om och beviljats statsbidrag.

Beslutsbilaga vux 2021Excel (excel, 57 kB)

Samverkande kommunerExcel (excel, 48 kB)

Ansökan var öppen 1 april–4 maj 2020.

Ansökan extra medel: beslut februari 2021

Beslut om ansökan

Beslut om ansökan fattades 10 februari 2021. Totalt har vi beviljat 923 550 590 kronor i statsbidrag för yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva.

Beloppen fördelades enligt följande: 678 783 771 kronor för yrkesvux, 96 573 987 kronor för yrkesvux i kombination med sfi och sva, samt 100 079 433 kronor för stödjande insatser yrkesvux och 48 113 399 kronor för stödjande insatser yrkesvux i kombination med sfi och sva.

261 kommuner i samverkansgrupper har ansökt om och beviljats statsbidrag.

Beslutsbilaga vux 2021 extra medelExcel (excel, 45 kB)

Samverkande kommunerExcel (excel, 46 kB)

Ansökan var öppen 1 december 2020–15 januari 2021.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om ansökan

Beslut om ansökan fattades 10 februari 2021. Totalt har vi beviljat 923 550 590 kronor i statsbidrag för yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva.

Beloppen fördelades enligt följande: 678 783 771 kronor för yrkesvux, 96 573 987 kronor för yrkesvux i kombination med sfi och sva, samt 100 079 433 kronor för stödjande insatser yrkesvux och 48 113 399 kronor för stödjande insatser yrkesvux i kombination med sfi och sva.

261 kommuner i samverkansgrupper har ansökt om och beviljats statsbidrag.

Beslutsbilaga vux 2021 extra medelExcel (excel, 45 kB)

Samverkande kommunerExcel (excel, 46 kB)

Ansökan var öppen 1 december 2020–15 januari 2021.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Redovisning: våren 2022

Alla kommuner som får bidrag för yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva ska redovisa vad bidraget har använts till. Redovisningen kommer att ske under våren 2022.

Det är den kommun som skickar in ansökan som ansvarar för att skicka in redovisningen.

Alla kommuner som får bidrag för yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva ska redovisa vad bidraget har använts till. Redovisningen kommer att ske under våren 2022.

Det är den kommun som skickar in ansökan som ansvarar för att skicka in redovisningen.

Förändringar i förordningen (2016:937)

Nya krav gällande medfinansiering (20 och 33 §§)

Tidigare villkor kring medfinansieringen innebar att ni som samverkande kommuner bekostar lika många årsstudieplatser som ni får statsbidrag för. Av 1000 genomförda årsstudieplatser ska alltså minst 500 bekostas av er som samverkande kommuner, och maximalt 500 platser finansieras med statsbidraget. Detta villkor gäller för bidragsåret 2020. De platser ni beviljats i januari i ansökan för år 2020 ska alltså medfinansieras på samma sätt som tidigare år.

Den nya ändringen innebär att de årsstudieplatser som bekostas av er ska motsvara minst tre sjundedelar av de årsstudieplatser som ni får statsbidrag för. Om ni söker statsbidrag för 700 platser ska tre sjundedelar, alltså ytterligare 300, bekostas av er. 700 + 300 = 1000. Den totala utbildningen ni genomför är alltså 1000 platser. Av den totala utbildningen är minst 30 % medfinansiering.

Det nya kravet börjar gälla från bidragsåret 2021. Ni kan använda Skolverkets stödmaterial i länken nedan för att beräkna medfinansieringen.

Medfinansieringen gäller fortsatt bara för yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva. Yrkesutbildning inom den lägre bidragsnivån kan fortsatt utgöra medfinansiering av yrkesutbildning i den högre bidragsnivån. Ni kan alltså medfinansiera årsstudieplats mot årsstudieplats, oavsett bidragsnivå.

Beräkna medfinansiering (excel)Excel (excel, 18 kB)

Ny paragraf om medel för stödjande insatser (31 a §)

Regeringen har introducerat en ny bidragsdel för stödjande insatser inom utbildning som kombineras med sfi och svenska som andraspråk. Statsbidraget lämnas med 35 000 kronor per årsstudieplats och gäller statsbidragen Yrkesvux, Yrkesvux sfi/sva, Lärlingsvux samt Lärlingsvux sfi/sva. Bidraget kan sökas för samtliga årsstudieplatser inom Yrkesvux sfi/sva och Lärlingsvux sfi/sva. Bidraget kan sökas för det antal årsstudieplatser i Yrkesvux och Lärlingsvux som kombineras med svenska som andraspråk på gymnasial nivå.

Bidraget ska användas till insatser som gör att det går att kombinera yrkesstudier med studier inom sfi och svenska som andraspråk. För att vara berättigad det nya statsbidraget krävs att huvudmannen kombinerar yrkesstudier med språkstudier på sådant sätt att det bidrar till att ge eleverna ökade möjligheter att nå målen för utbildningen. Insatserna kan handla om anpassningar, öka flexibiliteten, ge särskilt stöd men även öka pedagogisk personal eller liknande.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän för

 • kommunal vuxenutbildning
 • särskild utbildning för vuxna.

Minst tre kommuner ska ingå i en ansökan eftersom bidraget kräver att kommuner samverkar om planering och genomförande av utbildningen.

Vad ska statsbidraget användas till?

Syftet med statsbidraget är att öka utbildningsutbudet för vuxna elever inom yrkesutbildning och tillgodose behoven på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna.

Bidraget ska gå till att finansiera yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå. Bidraget kan också användas till att finansiera yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå i kombination med svenska för invandrare (sfi) och svenska som andraspråk (sva) på grundläggande nivå.

Kurser som statsbidraget omfattar

Nedan finns två listor över de kurser som omfattas av statsbidrag 2021. Av listorna framgår vilket belopp som betalas ut för varje kurs. Kontakta oss om ni har frågor om kurslistan, till exempel om ni tycker att någon kurs saknas.

Kurslista (excel)Excel (excel, 124 kB)

Kurslista komvux som särskild utbildning (excel)Excel (excel, 71 kB)

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av utbildningen. En kommun ansvarar för att skicka in en gemensam ansökan, och även en gemensam redovisning. Kommunerna har tillsammans ansvar för att alla villkor för statsbidraget uppfylls.

Villkor om planering inför utbildningarna

Villkor om planering inför utbildningarna

Kommunerna ska:

 • Planera sammansättningen av utbildningen efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns i de samverkande kommunerna.
 • Planera utbudet av utbildningsplatser efter samråd med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen.
 • I ansökan visa på ett behov av utbildningen på arbetsmarknaden hos de samverkande kommunerna.
 • Ha ett eller flera yrkesråd för samråd mellan kommunerna och företrädare för utbildningen och arbetslivet. Ett yrkesråd får vara gemensamt för flera utbildningar. Det får även vara gemensamt med motsvarande funktion inom gymnasieskolan.
 • Prioritera sökande med kort tidigare utbildning och svag ställning på arbetsmarknaden om kommunerna inte kan ta emot alla behöriga sökande till utbildningen.

Villkor om planering inför utbildningarna

Kommunerna ska:

 • Planera sammansättningen av utbildningen efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns i de samverkande kommunerna.
 • Planera utbudet av utbildningsplatser efter samråd med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen.
 • I ansökan visa på ett behov av utbildningen på arbetsmarknaden hos de samverkande kommunerna.
 • Ha ett eller flera yrkesråd för samråd mellan kommunerna och företrädare för utbildningen och arbetslivet. Ett yrkesråd får vara gemensamt för flera utbildningar. Det får även vara gemensamt med motsvarande funktion inom gymnasieskolan.
 • Prioritera sökande med kort tidigare utbildning och svag ställning på arbetsmarknaden om kommunerna inte kan ta emot alla behöriga sökande till utbildningen.

Villkor om utbildningarna

Villkor om utbildningarna

Inom ramen för utbildningarna gäller följande:

 • Det ska finnas en möjlighet till validering.
 • Eleverna ska erbjudas studie- och yrkesvägledning. När kommunerna planerar och genomför utbildningen ska de också ta vara på de kunskaper och kompetenser som eleverna redan har.
 • Det ska finnas arbetsplatsförlagt lärande (apl) i alla sammanhållna yrkesutbildningar. Omfattningen ska vara minst 15 procent av den sammanhållna yrkesutbildningen eller av den del av utbildningen som inte har validerats för varje elev.

Så kan huvudman och rektor organisera arbetsplatsförlagt lärande, apl

Villkor om utbildningarna

Inom ramen för utbildningarna gäller följande:

 • Det ska finnas en möjlighet till validering.
 • Eleverna ska erbjudas studie- och yrkesvägledning. När kommunerna planerar och genomför utbildningen ska de också ta vara på de kunskaper och kompetenser som eleverna redan har.
 • Det ska finnas arbetsplatsförlagt lärande (apl) i alla sammanhållna yrkesutbildningar. Omfattningen ska vara minst 15 procent av den sammanhållna yrkesutbildningen eller av den del av utbildningen som inte har validerats för varje elev.

Så kan huvudman och rektor organisera arbetsplatsförlagt lärande, apl

Villkor om medfinansiering

De kommuner som samverkar ska sammantaget genomföra och finansiera tre sjundedelar av det antal årsstudieplatser som de får statsbidrag för. En årsstudieplats motsvarar 800 verksamhetspoäng.

Om statsbidrag beviljas för 70 platser ( 56 000poäng) ska kommunerna själva finansiera 30 platser. Totalt ska kommunerna alltså genomföra utbildning motsvarande 100 platser (80 000 poäng).

Medfinansieringen ska utgöras av utbildning som motsvarar utbildning enligt förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Yrkesutbildning inom den lägre bidragsnivån kan utgöra medfinansiering av yrkesutbildning i den högre bidragsnivån.

Som medfinansieringen räknas alltså årsstudieplats mot årsstudieplats, oavsett bidragsnivå.

Kravet på medfinansiering gäller inte lärlingsutbildning eller sammanhållna yrkesutbildningar till yrkesförare för persontransporter eller godstransporter.

Beräkna medfinansiering (Excel)Excel (excel, 18 kB)

Villkor för teoretiska kurser som medfinansiering

Teoretiska kurser på gymnasial nivå kan räknas som medfinansiering, men enbart enligt de begränsningar som framgår av 22 § i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

 • kurser inom ämnena matematik, engelska, svenska/svenska som andraspråk och samhällskunskap på gymnasial nivå, och
 • för elever som deltar i utbildning som motsvarar utbildning enligt förordningen, och
 • som utgör maximalt 25% av elevens utbildning.

Elevens utbildning ska alltså omfatta både yrkeskurser och teoretiska kurser enligt de villkor som framgår av förordningen för att teoretiska kurser ska kunna räknas som medfinansiering.Villkor för orienteringskurser som medfinansiering

Villkor för orienteringskurser som medfinansiering

Även orienteringskurser på gymnasial nivå kan räknas som medfinansiering, men enbart enligt de begränsningar som framgår av 21 § i förordningen.

 • En elev inom yrkesvux får läsa högst 200 verksamhetspoäng i orienteringskurser
 • En elev inom yrkesvux som kombinerar studier i sfi och sva får läsa högst 400 verksamhetspoäng i orienteringskurser. Av dessa får högst 200 poäng avse orienteringskurser som syftar till att ge modersmålsstöd/studiehandledning på modersmål, och högst 200 får avse andra orienteringskurser.

De kommuner som samverkar ska sammantaget genomföra och finansiera tre sjundedelar av det antal årsstudieplatser som de får statsbidrag för. En årsstudieplats motsvarar 800 verksamhetspoäng.

Om statsbidrag beviljas för 70 platser ( 56 000poäng) ska kommunerna själva finansiera 30 platser. Totalt ska kommunerna alltså genomföra utbildning motsvarande 100 platser (80 000 poäng).

Medfinansieringen ska utgöras av utbildning som motsvarar utbildning enligt förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Yrkesutbildning inom den lägre bidragsnivån kan utgöra medfinansiering av yrkesutbildning i den högre bidragsnivån.

Som medfinansieringen räknas alltså årsstudieplats mot årsstudieplats, oavsett bidragsnivå.

Kravet på medfinansiering gäller inte lärlingsutbildning eller sammanhållna yrkesutbildningar till yrkesförare för persontransporter eller godstransporter.

Beräkna medfinansiering (Excel)Excel (excel, 18 kB)

Villkor för teoretiska kurser som medfinansiering

Teoretiska kurser på gymnasial nivå kan räknas som medfinansiering, men enbart enligt de begränsningar som framgår av 22 § i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

 • kurser inom ämnena matematik, engelska, svenska/svenska som andraspråk och samhällskunskap på gymnasial nivå, och
 • för elever som deltar i utbildning som motsvarar utbildning enligt förordningen, och
 • som utgör maximalt 25% av elevens utbildning.

Elevens utbildning ska alltså omfatta både yrkeskurser och teoretiska kurser enligt de villkor som framgår av förordningen för att teoretiska kurser ska kunna räknas som medfinansiering.Villkor för orienteringskurser som medfinansiering

Villkor för orienteringskurser som medfinansiering

Även orienteringskurser på gymnasial nivå kan räknas som medfinansiering, men enbart enligt de begränsningar som framgår av 21 § i förordningen.

 • En elev inom yrkesvux får läsa högst 200 verksamhetspoäng i orienteringskurser
 • En elev inom yrkesvux som kombinerar studier i sfi och sva får läsa högst 400 verksamhetspoäng i orienteringskurser. Av dessa får högst 200 poäng avse orienteringskurser som syftar till att ge modersmålsstöd/studiehandledning på modersmål, och högst 200 får avse andra orienteringskurser.

Hur stort är statsbidraget?

För bidragsåret 2021 har Skolverket 2 272 000 000 kronor att fördela för bidragen inom regionalt yrkesvux. Anslaget kommer att fördelas proportionerligt utifrån söktrycket för Yrkesvux, Yrkesvux sfi, Lärlingsvux, Lärlingsvux sfi och Yrkesförare.

Ersättningsnivåer

En årsstudieplats motsvarar 800 verksamhetspoäng oavsett utbildning. Beroende på utbildning lämnas bidrag med 30 000 kronor, 35 000 kronor eller 75 000 kronor per årsstudieplats. En årsstudieplats kan fördelas mellan flera elever.

Yrkesutbildningar som ger 35 000 kronor per årsstudieplats

 • barn och fritid
 • handel och administration
 • hotell och turism
 • vård- och omsorgsprogrammet

Yrkesutbildningar som ger 75 000 kronor per årsstudieplats

 • bygg och anläggning
 • el och energi
 • fordon och transport
 • hantverk
 • industriteknik
 • naturbruk
 • restaurang och livsmedel
 • VVS och fastighet
 • yrkesämnen i särskild utbildning för vuxna

Utbildningar som ger 30 000 kronor per årsstudieplats

Orienteringskurser och för kurser i ämnena:

 • svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • samhällskunskap.
Senast uppdaterad 24 mars 2021.

Frågor och svar

Skillnaden ligger i hur många poäng i orienteringskurserna en deltagare kan läsa. I yrkesvux kan en person läsa 200 poäng i orienteringskurser. I yrkesvux i kombination med sfi/sva kan en person läsa 400 poäng i orienteringskurser. Det är ingen skillnad i bidragsnivåer mellan yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi/sva.

I yrkesvux får en elev läsa 200 poäng i orienteringskurser per bidragsår.

I yrkesvux i kombination med sfi och sva får en elev läsa 400 poäng i orienteringskurser per bidragsår. Högst 200 poäng av dessa får bestå av orienteringskurser som syftar till att ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål. Högst 200 poäng av dessa får bestå av övriga orienteringskurser.

Villkoren för orienteringskurser regleras av 21 § i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Kurser i vissa ämnen (svenska, engelska, matematik, samhällskunskap och svenska som andraspråk) får utgöra 25 procent av en elevs utbildning. Om en elev läser 800 poäng totalt får alltså högst 200 poäng utgöras av kurser i vissa ämnen. Detta gäller både för yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva.

Tänk också på att kurser i vissa ämnen ska vara på gymnasial nivå.

Villkoren för kurser i vissa ämnen regleras av 22 § i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Apl räknar ni ut genom att räkna ut 15 % av de poäng som eleven läser. Om en elev läser 800 verksamhetspoäng ska alltså apl utgöra minst 120 poäng av dessa (0,15*800=120).

Tänk också på att heltidsstudier motsvarar 20 verksamhetspoäng i veckan.

Ja. Om eleven kan validera delar av utbildningen ska kvarvarande poäng/kurser, oavsett lång eller relevant yrkeserfarenhet, bestå av minst 15 % arbetsplatsförlagt lärande.

Ja. I ansökan behöver ni dock tänka på att ni ansöker om årsstudieplatser, 800 verksamhetspoäng. Utbildningen för en elev som läser på en lägre studietakt motsvarar därför kanske inte en årsstudieplats. Ha det i åtanke när ni beräknar hur många årsstudieplatser ni vill söka.

Det är upp till er att bestämma hur ni vill fördela bidraget. Ni ska planera och bedriva utbildningen i samverkan och i planeringen av utbildningen ska ni fokusera på arbetsmarknadens behov.

Skolverket betalar ut statsbidraget till den huvudsökande kommunen som ansvarar för att bidraget fördelas på det sätt ni gemensamt har bestämt. Tänk på att det från och med år 2019 sker två utbetalningar. Hälften av bidraget betalas ut i samband med beslutet och den andra halvan betalas ut senare under aktuellt bidragsår. Ni ska sedan lämna en gemensam redovisning av hur bidraget har använts.

Nej, ni får statsbidrag för genomförda poäng oavsett om eleven har fått ett betyg eller vilket betyg eleven fått.

Om en elev ”hoppar av” redovisar ni de poäng som eleven har läst. Ni behöver betala tillbaka för det antal poäng som eleven inte genomfört.

Om det med hänsyn till den sökandes personliga förhållanden finns särskilda skäl kan ni ta emot en elev på vuxenutbildning som är yngre än 20 år och alltså också söka statsbidrag för den eleven. Det är rektorn som beslutar om det finns särskilda skäl.

Ja. Den kommun som ansvarar för att skicka in ansökan kan bjuda in och fördela behörigheten uppgiftssamordnare till personer som tillhör en annan kommun.

Så här går det till:

Den kommun som ansvarar för att skicka in ansökan kan bjuda in användare och fördela behörigheter till personer från sin och andra kommuner. En användare från den kommunen med behörigheten ombud eller representant i e-tjänsten loggar in och klickar på [Administrera användare] och sedan [Lägg till och ta bort behörigheter]. Välj behörigheten uppgiftssamordnare till personal som tillhör en annan kommun. Den behörigheten kan se ansökan och alla handlingar för bidragsärendet i e-tjänsten, men den personen har inte behörighet att skicka in ansökan.

OBS: Fördela inte behörigheten representant till användare från en annan kommun!

Om du fördelar behörigheten representant till en person som tillhör en annan kommun kommer den personen också ha behörighet att skicka in ansökan för alla bidrag för din kommun.

Äldreomsorgslyftet hanteras inte av Skolverket. Det hanteras av Socialstyrelsen. Läs mer om detta https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/satsningen-aldreomsorgslyftet/länk till annan webbplats