Statsbidrag för yrkesvux 2022

Statsbidraget ska gå till att ge fler vuxna en möjlighet att gå en yrkesutbildning inom komvux. Yrkesvux är ett av fem statsbidrag inom regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2022

Regeringen har ändrat 31 a § i förordningen (2016:937), vilket bland annat kommer att påverka vilka uppgifter Skolverket tar in för att handlägga ansökan och redovisning.

Det innebär också att Skolverket inte kommer fatta några beslut utifrån den ansökan för 2022 som var öppen 1 april – 5 maj. I stället kommer vi att öppna en ny ansökan för 2022 och den är öppen 1 oktober–1 november.

Genom att senarelägga ansökan blir det möjligt för er att planera utifrån de nya förutsättningarna. Det blir också möjligt för oss att samla in underlag och fatta beslut utifrån de förordningsändringar som kommer att träda i kraft under sommaren 2021.

Skolverket kommer kommunicera ändringarna till den huvudsökande kommunen via e-tjänsten.

Beslut om ansökan fattades den 8 december 2021. Totalt har vi beviljat 1 835 981 882 kronor kronor i statsbidrag för yrkesvux 2022.

290 kommuner i samverkansgrupper har ansökt om och beviljats statsbidrag.

Ansökan var öppen 1 oktober–1 november 2021.

Ändringsbeslut för ansökan januari 2022

I budgeten för 2022 fick Skolverket ökade medel för regionalt yrkesvux med ett anslag på 5 193 422 000 kronor. Det totala sökta beloppet för regionalt yrkesvux för 2022 var 4 731 043 068 kronor. Utifrån detta ändrar Skolverket samtliga beslut där kommungrupperna har beviljats ett lägre belopp än vad de har ansökt om.

Det totalt beviljade beloppet i yrkesvux är 2 378 615 500 kronor, efter ändringsbeslut fattat den 3 januari 2022 och löpande ansökningar fram till den 1 december 2022. 290 kommungrupper i samverkan har beviljats hela sitt sökta belopp.

Beslutsbilaga yrkesvux 2022 Excel, 47 kB.

Alla kommuner som får bidrag för yrkesvux ska redovisa vad bidraget har använts till. Redovisningen kommer att ske 15 januari–15 februari 2023.

Det är den kommun som skickar in ansökan som ansvarar för att skicka in redovisningen.

Nedan finns räknestöd i form av en redovisningsblankett för yrkesvux . Ni kan använda det som underlag och löpande fylla i uppgifter för att beräkna hur många årsstudieplatser ni har genomfört under året.

Det är mycket viktigt att ni läser instruktionerna för hur ni ska använda redovisningsblanketten.

Räknestöd, redovisningsblankett för statsbidrag för yrkesvux 2022 Excel, 389 kB.

Beslut om redovisning

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten.

Förändringar i förordning (2016:937)

EU-medel delfinansierar statsbidragen 2020-2023

Europeiska unionens råd, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen har enats om att fördela ett tillfälligt återhämtningsstöd på totalt 750 miljarder euro. För att få ta del av medlen ska medlemsstaterna och därmed även Sverige lämna in återhämtningsplaner. Av de 34 miljarder kronor som ingår i Sveriges återhämtningsplan går knappt en miljard kronor till Skolverket avseende åren 2020–2023. EU-medlen utgör en del av anslaget för statsbidrag för regionalt yrkesvux. Det här innebär att EU-medel delfinansierar statsbidraget för regionalt yrkesvux under bidragsåret 2022.

Beviljat statsbidrag för 2022 kommer delvis bestå av EU-medel. Skolverket betalar ut den delen av bidraget separat. Ni kommer alltså att få fler utbetalningar än vad ni är vana vid.

Förordning (2016:937) har ändrats med anledning av att EU-medel delfinansierar statsbidraget. Förordningsändringen trädde i kraft den 10 januari 2022 och gäller inte för besluten om bidragsåret 2022.

Ändringen innebär att ni ska medverka vid en eventuell uppföljning samt synliggöra att statsbidraget delfinansieras av EU-medel. För att läsa de nya förordningsändringarna, se paragraferna 34 a, 34 b, 35 och 36 i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Ni ska medverka vid en eventuell uppföljning

Ändringen i förordning (2016:937) innebär att ni som mottagare av statsbidrag för regionalt yrkesvux behöver medverka vid en eventuell uppföljning och utvärdering som kan initieras av Ekonomistyrningsverket (ESV) och EU.

Ni ska synliggöra att EU-medel delfinansierar statsbidragen

Utöver att delta i en eventuell uppföljning ska ni synliggöra att en del av finansieringen kommer från EU.

Här finns tips om kommunikation av EU-finansiering Länk till annan webbplats.

Här finns en vägledning för hur EU-emblem ska användas Länk till annan webbplats.

Här kan du ladda ner EU-emblemet Länk till annan webbplats.

Förändring av 31 a § - kombinationsutbildningar

Regeringen har ändrat 31 a § i förordningen (2016:937). Ändringen innebär att Skolverket behöver förändra hanteringen av bidragen inom regionalt yrkesvux.

Yrkesvux sfi/sva

Bidraget upphör, och ersätts med ett bidrag för Yrkesvux kombination. I Yrkesvux kombination lämnas bidrag för yrkesutbildning som kombineras med svenska för invandrare (sfi) och/eller svenska som andraspråk (sva). I yrkesutbildningen ska även stödjande insatser ingå. Bidrag för stödjande insatser kommer alltså inte längre lämnas separat.

Statsbidrag lämnas med 110 000 kronor per årsstudieplats för yrkesutbildning som kombineras med sfi/sva och stödjande insatser.

Om ni bedriver yrkesutbildningar som kombineras med sfi/sva men utan stödjande insatser ska ni ansöka om statsbidrag för Yrkesvux, och alltså inte för Yrkesvux kombination.

Det finns ingen reglering kring hur stor del av utbildningen som ska bestå av sfi och/eller sva. Både utbildningar som kombineras med sva på grundläggande nivå och sva på gymnasial nivå omfattas.

Stödjande insatser ska syfta till att ge eleverna större möjligheter att nå målen för utbildningen. Det krävs att ni kombinerar yrkesstudier med språkstudier på sådant sätt att det bidrar till att ge eleverna ökade möjligheter att nå målen för utbildningen. Insatserna kan till exempel handla om att öka flexibiliteten, ge extra stöd eller andra anpassningar och även att utöka den pedagogiska personalen eller liknande.

Det finns inget medfinansieringskrav för kombinationsutbildningar som kombineras med stödjande insatser.

Ändrad hantering av Yrkesvux

Inom Yrkesvux kommer ni inte längre kunna söka bidrag separat för stödjande insatser.

Om ni bedriver yrkesutbildningar som kombineras med sfi/sva, men utan stödjande insatser behöver ni ansöka om dessa platser i Yrkesvux.

Paragraf 16 a och 16 b §§ - om apl ej kan erbjudas

Statsbidrag kan lämnas för utbildningar där arbetsplatsförlagt lärande (apl) inte ingår. Det gäller dock bara i de fall då apl inte genomförts på grund av omständigheter som kommunerna inte kunnat råda över, eller om utbildningen av säkerhets- eller hälsoskäl inte kan förläggas till en arbetsplats.

Det arbetsplatsförlagda lärandet ska i dessa fall bytas ut mot motsvarande skolförlagd utbildning. Innan det sker ska kommunerna samråda med aktuella yrkesråd som är kopplade till regionalt yrkesvux.

Vid skolförlagd apl enligt ovan, ska kommunerna vidta de åtgärder som behövs för att utbildningen så snart som möjligt ska kunna förläggas till en arbetsplats.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän för

 • kommunal vuxenutbildning
 • kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning.

Förordningen förutsätter att kommuner samverkar om planering och genomförande av utbildningen, och därför ska minst tre kommuner stå bakom en ansökan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Syftet med statsbidraget är att öka utbildningsutbudet för vuxna elever inom yrkesutbildning och tillgodose behoven på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna.

Bidraget ska gå till att finansiera yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Kurser som statsbidraget omfattar

Nedan finns två listor över de kurser som omfattas av statsbidrag 2022. Av listorna framgår vilket belopp som betalas ut för varje kurs. Kontakta oss om ni har frågor om kurslistan, till exempel om ni tycker att någon kurs saknas.

Kurslista (excel) Excel, 130 kB.

Kurslista komvux som särskild utbildning (excel) Excel, 67 kB.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av utbildningen. En av kommunerna ansvarar för att skicka in gemensam ansökan och redovisning. De kommuner som samverkar har ett gemensamt ansvar för att följa beslut och villkor för statsbidraget.

Villkor om planering inför utbildningarna

Kommunerna ska:

 • Planera sammansättningen av utbildningen efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns i de samverkande kommunerna.
 • Planera utbudet av utbildningsplatser efter samråd med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen.
 • I ansökan visa på ett behov av utbildningen på arbetsmarknaden hos de samverkande kommunerna.
 • Ha ett eller flera yrkesråd för samråd mellan kommunerna och företrädare för utbildningen och arbetslivet. Ett yrkesråd får vara gemensamt för flera utbildningar. Det får även vara gemensamt med motsvarande funktion inom gymnasieskolan.
 • Prioritera sökande med kort tidigare utbildning och svag ställning på arbetsmarknaden om kommunerna inte kan ta emot alla behöriga sökande till utbildningen.
 •  

Villkor om utbildningarna

Inom ramen för utbildningarna gäller följande:

 • Det ska finnas en möjlighet till validering.
 • Eleverna ska erbjudas studie- och yrkesvägledning. När kommunerna planerar och genomför utbildningen ska de också ta vara på de kunskaper och kompetenser som eleverna redan har.
 • Arbetsplatsförlagt lärande (apl) ska ingå i alla sammanhållna yrkesutbildningar. Omfattningen ska vara minst 15 procent av den sammanhållna yrkesutbildningen eller av den del av utbildningen som inte har validerats för varje elev.

Så kan huvudman och rektor organisera arbetsplatsförlagt lärande, apl

De kommuner som samverkar ska sammantaget genomföra och finansiera tre sjundedelar av det antal årsstudieplatser som de får statsbidrag för. En årsstudieplats motsvarar 800 verksamhetspoäng.

Om statsbidrag beviljas för 70 platser (56 000 poäng) ska kommunerna själva finansiera 30 platser. Totalt ska kommunerna alltså genomföra utbildning motsvarande 100 platser (80 000 poäng).

Även de platser som kommunen själv finansierar ska motsvara utbildning enligt förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Yrkesutbildning inom den lägre bidragsnivån kan utgöra medfinansiering av yrkesutbildning i den högre bidragsnivån. Som medfinansieringen räknas alltså årsstudieplats mot årsstudieplats, oavsett bidragsnivå.

Kravet på medfinansiering gäller inte kombinationsutbildningar, lärlingsutbildning eller sammanhållna yrkesutbildningar till yrkesförare för persontransporter eller godstransporter.

Beräkna medfinansiering (Excel) Länk till annan webbplats. (excel, 18 kB)

Villkor för teoretiska kurser som medfinansiering

Teoretiska kurser på gymnasial nivå kan räknas som medfinansiering, men enbart enligt de begränsningar som framgår av 22 § i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning:

 • kurser inom ämnena matematik, engelska, svenska/svenska som andraspråk och samhällskunskap på gymnasial nivå, och
 • för elever som deltar i utbildning som motsvarar utbildning enligt förordningen, och
 • som utgör maximalt 25% av elevens utbildning.

Elevens utbildning ska alltså omfatta både yrkeskurser och teoretiska kurser för att teoretiska kurser ska kunna räknas som medfinansiering.

Villkor för orienteringskurser som medfinansiering

Även orienteringskurser på gymnasial nivå kan räknas som medfinansiering, men enbart enligt de begränsningar som framgår av 21 § i förordningen.

 • En elev inom yrkesvux får läsa högst 200 verksamhetspoäng i orienteringskurser
 • En elev inom yrkesvux som kombinerar studier i sfi och sva får läsa högst 400 verksamhetspoäng i orienteringskurser. Av dessa får högst 200 poäng avse orienteringskurser som syftar till att ge modersmålsstöd/studiehandledning på modersmål, och högst 200 får avse andra orienteringskurser.

Hur stort är statsbidraget?

För bidragsåret 2022 har Skolverket 3 656 422 000 kronor att fördela för bidragen inom regionalt yrkesvux. Anslaget kommer att fördelas proportionerligt utifrån söktrycket för Yrkesvux, Yrkesvux kombination, Lärlingsvux, Lärlingsvux kombination och Yrkesförare.

I budgeten för 2022 har Skolverket tilldelats mer medel för regionalt yrkesvux. Det totala anslaget för regionalt yrkesvux är 5 193 422 000 kronor.

EU-medel delfinansierar statsbidraget för regionalt yrkesvux. Europeiska unionens råd, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen har enats om att fördela ett tillfälligt återhämtningsstöd (Recovery and Resilience Facility, RRF) på totalt 750 miljarder euro. För att få ta del av stödet ska medlemsstaterna lämna in återhämtningsplaner. Av de 34 miljarder kronor som utgör Sveriges återhämtningsplan fördelas knappt en miljard kronor till Skolverket för perioden 2020–2023 och utgör en del av anslaget för regionalt yrkesvux. För bidragsår 2022 utgör EU-medlen 435 000 000 kronor av anslaget.

Ersättningsnivåer

En årsstudieplats motsvarar 800 verksamhetspoäng och kan fördelas mellan flera elever. Beroende på utbildning lämnas bidrag med 30 000 kronor, 35 000 kronor eller 75 000 kronor per årsstudieplats.

Yrkesutbildningar som ger 35 000 kronor per årsstudieplats

 • barn och fritid
 • handel och administration
 • hotell och turism
 • vård- och omsorg.

Yrkesutbildningar som ger 75 000 kronor per årsstudieplats

 • bygg och anläggning
 • el och energi
 • fordon och transport
 • hantverk
 • industriteknik
 • naturbruk
 • restaurang och livsmedel
 • VVS och fastighet
 • yrkesämnen i kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning.

Utbildningar som ger 30 000 kronor per årsstudieplats

Orienteringskurser och för kurser i ämnena

 • svenska
 • svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • samhällskunskap.
Senast uppdaterad 18 januari 2023.

Frågor och svar

I yrkesvux kombination lämnas bidrag för yrkesutbildning som kombineras med svenska för invandrare (sfi) och/eller svenska som andraspråk (sva). I yrkesutbildningen ska även stödjande insatser ingå. Det finns inget medfinansieringskrav för kombinationsutbildningar som kombineras med stödjande insatser.

Skillnaden ligger även i hur många poäng i orienteringskurserna en deltagare kan läsa. I yrkesvux kan en person läsa 200 poäng i orienteringskurser. I yrkesvux kombination kan en person läsa 400 poäng i orienteringskurser. Statsbidrag lämnas med 110 000 kronor per årsstudieplats för yrkesutbildning som kombineras med sfi/sva och stödjande insatser.

I yrkesvux får en elev läsa 200 poäng i orienteringskurser per bidragsår.

I yrkesvux kombination får en elev läsa 400 poäng i orienteringskurser per bidragsår. Högst 200 poäng av dessa får bestå av orienteringskurser som syftar till att ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål. Högst 200 poäng av dessa får bestå av övriga orienteringskurser.

Villkoren för orienteringskurser regleras av 21 § i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Kurser i vissa ämnen (svenska, engelska, matematik, samhällskunskap och svenska som andraspråk) får utgöra 25 procent av en elevs utbildning. Om en elev läser 800 poäng totalt får alltså högst 200 poäng utgöras av kurser i vissa ämnen. Detta gäller både för yrkesvux och yrkesvux kombination.

Tänk också på att kurser i vissa ämnen ska vara på gymnasial nivå.

Villkoren för kurser i vissa ämnen regleras av 22 § i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Apl räknar ni ut genom att räkna ut 15 % av de poäng som eleven läser. Om en elev läser 800 verksamhetspoäng ska alltså apl utgöra minst 120 poäng av dessa (0,15*800=120).

Tänk också på att heltidsstudier motsvarar 20 verksamhetspoäng i veckan.

Ja. Om eleven kan validera delar av utbildningen ska kvarvarande poäng/kurser, oavsett lång eller relevant yrkeserfarenhet, bestå av minst 15 % arbetsplatsförlagt lärande.

Statsbidrag utgår som ersättning för utbildningsplatser, men inte för själva valideringen. Om ni validerar något, ska dessa poäng räknas bort och inte redovisas.

15 % apl beräknas på nationella kurser (d.v.s. kurser med en utbildningsplan) som ingår i den sammanhållna yrkesutbildningen (4 § i förordningen). Teoretiska kurser så som sva på gymnasial nivå omfattas då de är nationella kurser. Orienteringskurser ingår inte.

Sfi/sva på grundläggande nivå måste läsas parallellt eller integrerat med yrkeskurserna för att det ska var möjligt att söka statsbidrag för yrkeskurserna i lärlingsvux kombination. Dock utgår inget statsbidrag för kurserna på grundläggande nivå i sig, och de kan därför inte heller räknas med i den apl-förlagda delen.

Ja. I ansökan behöver ni dock tänka på att ni ansöker om årsstudieplatser, 800 verksamhetspoäng. Utbildningen för en elev som läser på en lägre studietakt motsvarar därför kanske inte en årsstudieplats. Ha det i åtanke när ni beräknar hur många årsstudieplatser ni vill söka.

Det är upp till er att bestämma hur ni vill fördela bidraget. Ni ska planera och bedriva utbildningen i samverkan och i planeringen av utbildningen ska ni fokusera på arbetsmarknadens behov.

Skolverket betalar ut statsbidraget till den huvudsökande kommunen som ansvarar för att bidraget fördelas på det sätt ni gemensamt har bestämt. Tänk på att det från och med år 2019 sker två utbetalningar. Hälften av bidraget betalas ut i samband med beslutet och den andra halvan betalas ut senare under aktuellt bidragsår. Ni ska sedan lämna en gemensam redovisning av hur bidraget har använts.

Nej, ni får statsbidrag för genomförda poäng oavsett om eleven har fått ett betyg eller vilket betyg eleven fått.

Om en elev ”hoppar av” redovisar ni de poäng som eleven har läst. Ni behöver betala tillbaka för det antal poäng som eleven inte genomfört.

Om det med hänsyn till den sökandes personliga förhållanden finns särskilda skäl kan ni ta emot en elev på vuxenutbildning som är yngre än 20 år och alltså också söka statsbidrag för den eleven. Det är rektorn som beslutar om det finns särskilda skäl.

Ja. Den kommun som ansvarar för att skicka in ansökan kan bjuda in och fördela behörigheten uppgiftssamordnare till personer som tillhör en annan kommun.

Så här går det till:

Den kommun som ansvarar för att skicka in ansökan kan bjuda in användare och fördela behörigheter till personer från sin och andra kommuner. En användare från den kommunen med behörigheten ombud eller representant i e-tjänsten loggar in och klickar på [Administrera användare] och sedan [Lägg till och ta bort behörigheter]. Välj behörigheten uppgiftssamordnare till personal som tillhör en annan kommun. Den behörigheten kan se ansökan och alla handlingar för bidragsärendet i e-tjänsten, men den personen har inte behörighet att skicka in ansökan.

OBS: Fördela inte behörigheten representant till användare från en annan kommun!

Om du fördelar behörigheten representant till en person som tillhör en annan kommun kommer den personen också ha behörighet att skicka in ansökan för alla bidrag för din kommun.

Det går absolut att ni gör så, så länge ni är överens om vem som redovisar eleven. Generellt är det hemkommunen som söker statsbidrag för sina elever, men det kan finnas IKE (Interkommunal ersättning). I vår kontroll kommer vi att se om en elev är dubbelredovisad och då behöver ni vara överens om hur ni gör så det blir rätt.

Ni ska i redovisningen enbart redovisa de kurspoäng som eleverna har läst under det aktuella bidragsåret.

Statsbidrag lämnas inte för kurser på grundläggande nivå, utan lämnas bara för kurser på gymnasial nivå som är godkända. Statsbidraget ska gå till att finansiera yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå. Ni kan alltså inte söka för eller redovisa kurser på grundläggande nivå.