Statsbidrag för papperslösa barn 2021

Bidraget ska underlätta för kommuner att ge utbildning till barn som vistas i landet utan tillstånd, så kallade papperslösa barn.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2021

Skolverket har beslutat att i statsbidrag för papperslösa barn bidragsåret 2021 inte genomföra någon ordinarie redovisning. Stickprov kan istället komma att bli aktuellt. Syftet är att minska kommunernas administrativa börda under coronapandemin. Beslutet sker med stöd av uppdraget att genomföra lättnader i redovisningskrav med anledning av covid-19, RB 1:3.16 i regleringsbrevet som gäller 2020 och 2021.

Ansökan 1: 15 januari–15 februari 2021

Ansökan 1 är öppen 15 januari–15 februari 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Beslut om ansökan för vårterminen

Vi kommer att besluta om statsbidraget i mars 2021.

Ansökan 1 är öppen 15 januari–15 februari 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Beslut om ansökan för vårterminen

Vi kommer att besluta om statsbidraget i mars 2021.

Ansökan 2: 15 augusti–15 september 2021

Ansökan 2 är öppen 15 augusti–15 september i e-tjänsten för statsbidrag.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Beslut om ansökan 2

Vi kommer att besluta om och betala ut bidraget i oktober-november 2021.

Ansökan 2 är öppen 15 augusti–15 september i e-tjänsten för statsbidrag.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Beslut om ansökan 2

Vi kommer att besluta om och betala ut bidraget i oktober-november 2021.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommuner som inom sitt område har barn som vistas i landet utan tillstånd och har kostnader för barnens utbildning. Den elev som har fått avslag på sin asylansökan men ändå uppehåller sig i landet är att anse som papperslös. Asylsökande som inte har fått ett beslut räknas däremot inte som papperslösa.

Rätten till utbildning gäller i skolformerna

 • förskoleklass
 • grundskola
 • grundsärskola
 • specialskola
 • sameskola
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola

Papperslösa barn har ingen skolplikt och rätten till gymnasieutbildning gäller bara om barnet påbörjat studierna före 18 års ålder.

 • förskoleklass
 • grundskola
 • grundsärskola
 • specialskola
 • sameskola
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola

Papperslösa barn har ingen skolplikt och rätten till gymnasieutbildning gäller bara om barnet påbörjat studierna före 18 års ålder.

Vad ska statsbidraget användas till?

Barn som vistas i landet utan tillstånd har i huvudsak samma rätt till utbildning som andra barn som bor i Sverige. Det här statsbidraget ska användas till att finansiera deras utbildning. Bidraget ska gå till kostnader som huvudmännen har för

 • undervisning
 • lärverktyg
 • elevhälsa
 • administration
 • mervärdesskatt
 • lokalkostnader
 • skolskjuts.

Hur stort är statsbidraget?

Bidragets anslag är 50 miljoner kronor årligen. Skolverket fördelar bidraget proportionellt till de kommuner som har asylsökande barn och som ansöker om bidrag. Vi använder då ett fördelningstal som vi tar fram för varje kommun utifrån statistik från Migrationsverket. Fördelningstalet bestäms utifrån ett medelvärde av antalet asylsökande barn i åldern 6-17 år i kommunen under de tre senaste åren före ansökan.

Senast uppdaterad 04 mars 2021.