Bidrag för kompletterande undervisning i svenska

Godkända skolföreningar eller huvudmän för svenska utlandsskolor kan ansöka om statsbidrag för kompletterande undervisning i svenska. Bidraget har ansökningsperiod 15 oktober – 15 november varje år.

30 jan | Beslut om ansökan för 2018. Vi har beviljat bidrag till 138 huvudmän om totalt 12,8 miljoner kronor. Se listan över alla beviljande bidrag längre ner på den här sidan.


Vad är kompletterande undervisning i svenska?

Kompletterande undervisning i svenska erbjuder utbildning i svenska och om Sverige till utlandssvenska barn och ungdomar. Undervisningen följer inte gällande läroplan och kursplaner utan har en egen fastställd kursplan. Eleverna får sin huvudsakliga utbildning vid en inhemsk eller internationell skola. Studierna sker på elevernas fritid och omfattar cirka två timmar i veckan. Den kompletterande undervisningen organiseras av föräldraföreningar och svenska utlandsskolor som godkänns av Skolverket.

Kontaktuppgifter till föreningar och mer information om kompletterande svensk undervisning

Krav för elevbidrag

För att eleven ska utgöra underlag för statsbidrag krävs att minst en av elevens vårdnadshavare, eller om eleven är myndig en av föräldrarna, är svensk medborgare och använder svenska som det dagliga umgängesspråket med eleven. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i svenska språket. Statsbidrag kan lämnas från och med det kalenderår eleven fyller sex år till och med det kalenderår eleven fyller tjugo år. För ansökan gällande år 2017 ska eleven vara född mellan år 1997–2011.

Krav för föreningar

För att en förening ska kunna ansöka om elevbidrag krävs att föreningen har minst 5 elever och att ingen av dessa elever deltar i någon annan av svenska staten understödd undervisning i svenska. Undervisningen skall bedrivas i enlighet med en av Skolverket fastställd kursplan.

Ansökan om att bli godkänd som förening

Nystartade föreningar kan ansöka om att bli behöriga för statsbidrag till Skolverket.

För att statsbidrag ska utgå till kompletterande undervisning i svenska ska en huvudman/förening finnas för verksamheten. Minst fem elever, som har minst en vårdnadshavare som är svensk medborgare ska delta i undervisningen. Vidare ska stadgar upprättas (undertecknade av styrelsen) och lämnas in tillsammans med sammanträdesprotokoll.

I ansökan görs genom att maila till statsbidrag.kompletterandesvenska@skolverket.se där ni talar om var ni vill starta en förening och namnet på föreningen.

Utbetalning av statsbidrag

Statsbidraget kan betalas ut till ett svenskt eller ett utländskt konto. Om Skolverket ska betala ut till ett personkonto ska kontoinnehavaren företräda föreningen för kompletterande svensk undervisning.  Kontoinnehavaren ska till exempel vara kassör eller annan styrelseledamot och det krävs en fullmakt från föreningens styrelse.

För skolföreningar med utländska konton är det viktigt att kontrollera med sin bank vilka uppgifter som krävs för att kunna ta emot en inbetalning från Sverige. Bidragsbeloppet betalas i svenska kronor. Utbetalningen av statsbidraget delas på två och sker under juni och december.

Exempel på fullmakt (573 kB)

Blankett för ändrade konoförhållanden (103 kB)

Beslut 2018

Beslut för statsbidrag för kompletterande svensk undervisning år 2018 (129 kB)

Beslutsbilaga skolor/föreningar som beviljats bidrag (440 kB)

Kontakt 

statsbidrag.kompletterandesvenska@skolverket.se

Senast granskad: 2017-10-12
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten