Statsbidrag för utbildning för tidsbegränsat anställda inom hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen

Bidraget avser utbildning för personer som har tidsbegränsade anställningar inom hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen för kurser inom den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Syftet är att ge deltagare kompetens för en tillsvidareanställning inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg.

AKTUELLT

1 feb | Beslut om ansökan för 2018. Se listan över beviljade bidrag under Bidragsomgången 2018 längre ner på den här sidan. Logga in för att se ditt beslut

15 dec | Beslut om redovisning och rekvisition för bidragsomgången 2017. Se sammanställningen under "Bidragsomgången 2017" längre ner på den här sidan. 

Vem kan söka statsbidraget?

Det här bidraget kan sökas av kommuner, kommunalförbund eller kommuner i samverkan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Syftet med det tillägg till förordningen (2015:504) som trädde i kraft den 27:e januari 2017 är att individer med en tidsbegränsad anställning inom hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen ska få tillgång till en tryggare anställningsform samt att tillmötesgå vården och omsorgens behov av utbildad personal. 

Statsbidraget ska användas till utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som

 • riktar sig till den som har en tidsbegränsad anställning inom hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen.
 • syftar till att ge deltagaren kompetens för en tillsvidareanställning inom hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen.

För att beviljas statsbidrag ska kommunen:

 • erbjuda studie- och yrkesvägledning,
 • vid planeringen och genomförandet av utbildningen tillvarata deltagarens tidigare förvärvade kunskaper och kompetens.

Hur stort är statsbidraget?

Statsbidraget lämnas för ett kalenderår i taget med 47 500 kronor per årsstudieplats. Bidraget betalas ut för antalet genomförda verksamhetspoäng. En årsstudieplats kan fördelas mellan flera elever.

Bidragsomgången 2018

Ansökan

Ansökan var öppen 1 december - 2 januari 2018

Ansökan gäller för hela 2018. 

Den 1 februari fattade Skolverket beslut om ansökan 2018 för statsbidrag för utbildning i kombination med tidsbegränsad anställning inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård.
Totalt har vi beviljat 138 415 000 kronor av statsbidragets anslag om 200 000 000 kronor.
 

 • 143 ansökningar har beviljats. Antal årsstudieplatser som beviljats är 2 914. 

Beslut om ansökan 2018 (409 kB)

Det är den kommun som skickade in ansökan som har fått beslutet i e-tjänsten mina sidor. De övriga kommunerna kan få tillgång till ansökan genom att den ansvarige kommunen bjuder in användare till e-tjänsten med behörigheten Uppgiftssamordnare.

Omfördelning

 • Omfördelning 1 maj - 1 juni 2018
  Här får kommunerna möjlighet att lämna tillbaka bidrag för årsstudieplatser eller ansöka om fler för 2018. 

Redovisa bidragsomgången 2018 i januari 2019

I januari 2019 ska alla kommuner som fått beviljat bidrag för 2018 redovisa hur pengarna har använts. Information och blankett för redovisningen publiceras i Skolverkets e-tjänst för statsbidrag.

Logga in e-tjänsten för statsbidrag

Sista dag för redovisning är den 15 februari 2019.

För information om vilka huvudmän som fått beviljat bidrag för 2018 se "Lista över beviljade huvudmän och belopp" under Bidragsomgången 2018 längre ner på den här sidan.

Huvudmän som ansökt om fler platser i omfördelning ska redovisa efter att beslut om omfördelning fattats. Separat information sänds till berörda huvudmän. 

Frågor och svar 

Måste kommunen redovisa? 

Ja. Mottagaren av statsbidraget skyldig att lämna redovisning till Skolverket enligt § 8 i förordning (2015:504).

Vad ska kommunerna redovisa?

 • Hur många av de beviljade årsstudieplatserna som nyttjas under 2018
 • Om kommunen har använt hela det beviljade bidraget under 2018
 • Om kommunen genomfört fler utbildningsplatser än de beviljats för 2018
 • Inom vilka yrkesområden som utbildningar har genomförts
 • Om kommunen har erbjudit studie- och yrkesvägledning
 • Om kommunen tagit del av och är införstådda med kraven i förordningen (2015:504) för aktuellt statsbidrag
 • Om uppgifterna i redovisningen lämnas av behörig person
 • Om uppgifter i redovisningen lämnas är korrekta

Ska kommuner i samverkan redovisa tillsammans?

Ja. För kommuner som har sökt tillsammans med andra är det den kommunen som ansvarade för att skicka in ansökan som också skickar in en gemensam redovisning. De övriga kommunerna kan få tillgång till redovisningen genom att den ansvariga kommunen bjuder in användare till e-tjänsten för statsbidrag med behörigheten Uppgiftssamordnare.

Vad är skäl för återkrav?

En kommun är återbetalningsskyldig om:

 • statsbidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp
 • statsbidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för
 • kommunen inte skickar in redovisningen till Skolverket
 • kommunen inte har följt de villkor som framgår av beslutet om statsbidrag (se kommunens beslutsmeddelande om ansökan för 2018).

  Oförbrukade bidrag får inte överföras till 2019.
  Kommunen får en faktura för återkrav med information om summa för återbetalning, referens och sista förfallodag för återbetalning. För mer information om återbetalning och återkrav se statsbidragets förordning (2015:504 8 § 9 § och 10 §).

Vad ska redovisningen användas till?

Redovisningen är till för att följa upp hur statsbidraget har använts. Skolverket har ett ansvar att följa upp och kontrollera att statsbidrag används till de ändamål som förordningen avser. Därför samlar vi in information från kommunerna. I samband med Skolverkets årsredovisning till regeringen lämnar vi en redovisning av hur kommunerna har använt statsbidraget.


Bidragsomgången 2017

Beslut om redovisning

Den 15 december fattade Skolverket beslut om redovisning och beviljande om ytterligare platser avseende bidragsomgången 2017.

 • 102 redovisningar har godkänts, vissa har beviljats ytterligare platser
 • 52 har fått beslut om återkrav
 • 1 redovisning har fått avslagit utan återkrav

Totalt har vi för bidragsåret 2017 beviljat 49 827 500 kronor.
Beslut om redovsining 2017 (245 kB) Det är den kommun som ansvarade för att skicka in redovisningen som kommer att få beslutet. Beslutet har fattats utanför e-tjänsten mina sidor och beslutet har skickats via post. E-tjänsten är för närvarande inte uppdaterad med de fattade besluten. Om beslutet innebär en utbetalning betalas detta ut under december 2017. Om beslutet innebär ett återkrav kommer detta att faktureras under januari 2018.

Beslut om ansökan 

Lista över beviljade huvudmän och belopp (272 kB)


Kontakt

statsbidrag.trainee@skolverket.se

Senast granskad: 2018-04-16
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten