Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb

Det här bidraget kan sökas av kommuner, kommunförbund eller kommuner i samverkan för kurser inom kommunal vuxenutbildning som kombineras med traineejobb.

BIld på tre personer i en matvarubutik

AKTUELLT

1 feb | Beslut om ansökan för 2018. Se listan över beviljade bidrag under Bidragsomgången 2018 längre ner på den här sidan. Logga in för att se ditt beslut. 

Tillfälliga störningar

18 mar

Just nu kan vissa fördröjningar förekomma i tjänsten. Vi arbetar på att lösa detta.

15 december | Beslut om redovisning och beviljande om ytterligare platser för bidragsomgången 2017. Se sammanställningen under "Bidragsomgången 2017" längre ner på den här sidan. 

Vem kan söka statsbidraget?

Det här bidraget kan sökas av kommuner, kommunalförbund eller kommuner i samverkan.

Vad ska statsbidraget användas till?

I vårändringsbudgeten för 2015 aviserade regeringen en satsning på traineejobb och utbildningskontrakt som vägar in på arbetsmarknaden för arbetslösa ungdomar över 20 år. Syftet är att minska arbetslösheten och underlätta generationsväxling inom välfärden. Traineejobb ska vara möjliga både inom välfärdssektorn och inom sektorer på hela arbetsmarknaden där det finns bristyrken.

Statsbidraget ska användas till utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som

 • riktar sig till den som är 20 år eller äldre
 • bedrivs som deltidsstudier och kombineras med ett traineejobb
 • syftar till att ge deltagaren kompetens för anställning inom traineejobbets yrkesområde

För att beviljas statsbidrag ska kommunen:

 • erbjuda studie- och yrkesvägledning
 • vid planeringen och genomförandet av utbildningen tillvarata deltagarens tidigare förvärvade kunskaper och kompetens
 • Till ansökan ska ni bifoga ett yttrande från Arbetsförmedlingen. Yttrandet ska beskriva utbildningens relevans utifrån förutsedda behov på den lokala arbetsmarknaden och det funktionella arbetsmarknadsområdet

Bidraget regleras i förordningen (2015:504) om statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb. 

Hur stort är statsbidraget?

Statsbidraget lämnas för ett kalenderår i taget med 47 500 kronor per årsstudieplats. Bidraget betalas ut för antalet genomförda verksamhetspoäng. En årsstudieplats kan fördelas mellan flera elever.

Tillägg eller förändring av utbildningsområde

Skolverket kommer att pröva en begäran om tillägg eller förändring av utbildningsområde inom ramen för utbildning som kompletteras med traineejobb i beviljat och pågående statsbidrag.

Huvudmannen kan skicka in en begäran om tillägg eller förändring av utbildningsområde till Skolverket. I begäran ska även ett yttrande från Arbetsförmedlingen eller ett tillägg till befintligt eller tidigare inskickat yttrande skickas med. Yttrandet eller tillägget ska beskriva utbildningens relevans utifrån förutsedda behov på den lokala arbetsmarknaden och det funktionella arbetsmarknadsområdet.

Tillägg, förändringar av utbildningsområdet eller andra förändrade förutsättningar för statsbidraget som inte har beviljas av Skolverket kan resultera i återbetalningskrav.


Bidragsomgången 2018

Ansökan

Ansökan var öppen 1 december - 2 januari 2017

Ansökan gäller för hela 2018. 

Den 1 februari fattade Skolverket beslut om ansökan 2018 för statsbidrag för utbildning i kombination med traineejobb.
Totalt har vi beviljat 4 393 750 kronor av statsbidragets anslag om 4 400 000 kronor.
 

 • 24 ansökningar har beviljats. Antal årsstudieplatser som beviljats är 92,5. 

Beslut om ansökan 2018 (356 kB)

Tillfälliga störningar

18 mar

Just nu kan vissa fördröjningar förekomma i tjänsten. Vi arbetar på att lösa detta.

Det är den kommun som skickade in ansökan har fått beslutet i e-tjänsten mina sidor. De övriga kommunerna kan få tillgång till ansökan genom att den ansvarige kommunen bjuder in användare till e-tjänsten med behörigheten Uppgiftssamordnare.

Omfördelning

Omfördelning 1 maj - 1 juni 2018

Här får kommunerna möjlighet att lämna tillbaka bidrag för årsstudieplatser eller ansöka om fler för 2018. 

Redovisa bidragsomgången 2018 i januari 2019

I januari 2019 ska alla kommuner som fått beviljat bidrag för 2018 redovisa hur pengarna har använts. Information och blankett för redovisningen publiceras i Skolverkets e-tjänst för statsbidrag.

Logga in e-tjänsten för statsbidrag

Sista dag för redovisning är den 15 februari 2019.

För information om vilka huvudmän som fått beviljat bidrag för 2018 se "Lista över beviljade huvudmän och belopp" under Bidragsomgången 2018 längre ner på den här sidan.

Huvudmän som ansökt om fler platser i omfördelning ska redovisa efter att beslut om omfördelning fattats. Separat information sänds till berörda huvudmän. 

Måste kommunen redovisa? 

Ja. Mottagaren av statsbidraget skyldig att lämna redovisning till Skolverket enligt § 8 i förordning (2015:504).

Vad ska kommunerna redovisa?

 • Hur många av de beviljade årsstudieplatserna som nyttjas under 2018
 • Om kommunen har använt hela det beviljade bidraget under 2018
 • Om kommunen genomfört fler utbildningsplatser än de beviljats för 2018
 • Inom vilka yrkesområden som utbildningar har genomförts
 • Om kommunen har erbjudit studie- och yrkesvägledning
 • Om kommunen tagit del av och är införstådda med kraven i förordningen (2015:504) för aktuellt statsbidrag
 • Om uppgifterna i redovisningen lämnas av behörig person
 • Om uppgifter i redovisningen lämnas är korrekta

Ska kommuner i samverkan redovisa tillsammans?

Ja. För kommuner som har sökt tillsammans med andra är det den kommunen som ansvarade för att skicka in ansökan som också skickar in en gemensam redovisning. De övriga kommunerna kan få tillgång till redovisningen genom att den ansvariga kommunen bjuder in användare till e-tjänsten för statsbidrag med behörigheten Uppgiftssamordnare.

Vad är skäl för återkrav?

En kommun är återbetalningsskyldig om:

 • statsbidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp
 • statsbidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för
 • kommunen inte skickar in redovisningen till Skolverket
 • kommunen inte har följt de villkor som framgår av beslutet om statsbidrag (se kommunens beslutsmeddelande om ansökan för 2018).

  Oförbrukade bidrag får inte överföras till 2019.
  Kommunen får en faktura för återkrav med information om summa för återbetalning, referens och sista förfallodag för återbetalning. För mer information om återbetalning och återkrav se statsbidragets förordning (2015:504 8 § 9 § och 10 §).

Vad ska redovisningen användas till?

Redovisningen är till för att följa upp hur statsbidraget har använts. Skolverket har ett ansvar att följa upp och kontrollera att statsbidrag används till de ändamål som förordningen avser. Därför samlar vi in information från kommunerna. I samband med Skolverkets årsredovisning till regeringen lämnar vi en redovisning av hur kommunerna har använt statsbidraget.


Bidragsomgången 2017

Beslut om redovisning 

Den 15 december fattade Skolverket beslut om redovisning och beviljande om ytterligare platser avseende bidragsåret 2017.

 • 22 redovisningar har godkänts
 • 3 har godkänts och beviljats ytterligare platser
 • 77 har fått beslut om återkrav
 • 1 har fått avslagit utan återkrav

Totalt har vi för bidragsomgången 2017 beviljat 20 144 988 kronor. Kvarstående medel är 38 755 012 kronor.

Beslut om redovisning 2017 (227 kB)

Det är den kommun som ansvarade för att skicka in redovisningen som kommer att få beslutet. Beslutet har fattats utanför e-tjänsten mina sidor och beslutet har skickats via post. E-tjänsten är för närvarande inte uppdaterad med de fattade besluten. Om beslutet innebär en utbetalning betalas detta ut under december 2017. Om beslutet innebär ett återkrav kommer detta att faktureras under januari 2018.

Beslut om ansökan 

Lista över beviljade huvudmän och belopp  (378 kB)

Bidragsomgången 2016

Helårsredovisning för bidragsåret 2016

Den 22 november fattade Skolverket beslut om helårsredovisning för bidragsåret 2016. Beslutet avser godkänd redovisning och återkrav.

Beslut Trainee helårsredovisning 2016 (61 kB)

Beslut omfördelning Trainee 2016 (12 kB)


Kontakt

statsbidrag.trainee@skolverket.se

Senast granskad: 2018-01-03
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten