Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb

Det här bidraget kan sökas av kommuner, kommunförbund eller kommuner i samverkan för kurser inom kommunal vuxenutbildning som kombineras med traineejobb.

BIld på tre personer i en matvarubutik

AKTUELLT

1 nov | Skolverket har fattat beslut om återkrav för de huvudmän som i omfördelningen lämnat åter medel för utbildningsplatser. Beslutsmeddelande och fakturor med återkravs skickas till berörda huvudmän.

Ansökan för 2018 är öppen 1 december–2 januari

Den här ansökan gäller för hela året 2018. I händelse av översökning kan pågående insatser komma att prioriteras. Mer information om detta bidrag kommer att publiceras på denna sida under december.

För att logga in i e-tjänsten och göra ansökan behöver du vara en användare med behörighet till bidraget.

Lägg till och se vilka som har behörighet till bidraget

Du som är ombud, representant och du som redan har behörighet till bidraget kan logga in och klicka på: Administrera användare -> Lägg till och ta bort behörigheter.

Redovisa bidragsomgången 2017 1 nov–1 dec

I november ska alla kommuner som fått beviljat bidrag för 2017 redovisa hur pengarna har använts. Information och blankett för redovisningen publiceras i Skolverkets e-tjänst Mina Sidor.
Sista dag för redovisning är den 1 december.

För information om vilka huvudmän som fått beviljat bidrag för 2017 se "Lista över beviljade huvudmän och belopp" under Bidragsomgången 2017 längre ner på den här sidan.

Huvudmän som ansökt om fler platser i omfördelning ska redovisa efter att beslut om omfördelning fattats. Separat information sänds till berörda huvudmän. 

Frågor och svar om redovisningen

Måste kommunen redovisa? 

Ja. Mottagaren av statsbidraget skyldig att lämna redovisning till Skolverket enligt § 8 i förordning (2015:504).

Vad ska kommunerna redovisa?

 • Hur många av de beviljade årsstudieplatserna som nyttjas under 2017
 • Om kommunen har använt hela det beviljade bidraget under 2017
 • Inom vilka yrkesområden som utbildningar har genomförts
 • Om kommunen har erbjudit studie- och yrkesvägledning
 • Om kommunen tagit del av och är införstådda med kraven i förordningen (2015:504) för aktuellt statsbidrag
 • Om uppgifterna i redovisningen lämnas av behörig person
 • Om uppgifter i redovisningen lämnas är korrekta

Ska kommuner i samverkan redovisa tillsammans?

Ja. För kommuner som har sökt tillsammans med andra är det den kommunen som ansvarade för att skicka in ansökan som också skickar in en gemensam redovisning. De övriga kommunerna kan få tillgång till redovisningen genom att den ansvarige kommunen bjuder in användare till e-tjänsten Mina Sidor med behörigheten Uppgiftssamordnare.

Vad är skäl för återkrav?

En kommun är återbetalningsskyldig om

 • statsbidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp
 • statsbidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för
 • kommunen inte skickar in redovisningen till Skolverket
 • kommunen inte har följt de villkor som framgår av beslutet om statsbidrag (se kommunens beslutsmeddelande om ansökan för 2017).

Oförbrukade bidrag får inte överföras till 2018.
Kommunen får en faktura för återkrav med information om summa för återbetalning, referens och sista förfallodag för återbetalning. För mer information om återbetalning och återkrav se statsbidragets förordning (2015:504 8 § 9 § och 10 §).

Vad ska redovisningen användas till?

Redovisningen är till för att följa upp hur statsbidraget har använts. Skolverket har ett ansvar att följa upp och kontrollera att statsbidrag används till de ändamål som förordningen avser. Därför samlar vi in information från kommunerna. I samband med Skolverkets årsredovisning till regeringen lämnar vi en redovisning av hur kommunerna har använt statsbidraget.


Vem kan söka statsbidraget?

Det här bidraget kan sökas av kommuner, kommunalförbund eller kommuner i samverkan.

Vad ska statsbidraget användas till?

I vårändringsbudgeten för 2015 aviserade regeringen en satsning på traineejobb och utbildningskontrakt som vägar in på arbetsmarknaden för arbetslösa ungdomar över 20 år. Syftet är att minska arbetslösheten och underlätta generationsväxling inom välfärden. Traineejobb ska vara möjliga både inom välfärdssektorn och inom sektorer på hela arbetsmarknaden där det finns bristyrken.

Statsbidraget ska användas till utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som

 • riktar sig till den som är 20 år eller äldre
 • bedrivs som deltidsstudier och kombineras med ett traineejobb
 • syftar till att ge deltagaren kompetens för anställning inom traineejobbets yrkesområde

För att beviljas statsbidrag ska kommunen:

 • erbjuda studie- och yrkesvägledning
 • vid planeringen och genomförandet av utbildningen tillvarata deltagarens tidigare förvärvade kunskaper och kompetens
 • Till ansökan ska ni bifoga ett yttrande från Arbetsförmedlingen. Yttrandet ska beskriva utbildningens relevans utifrån förutsedda behov på den lokala arbetsmarknaden och det funktionella arbetsmarknadsområdet

Bidraget regleras i förordningen (2015:504) om statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb. 

Hur stort är statsbidraget?

Statsbidraget lämnas för ett kalenderår i taget med 47 500 kronor per årsstudieplats. Bidraget betalas ut för antalet genomförda verksamhetspoäng. En årsstudieplats kan fördelas mellan flera elever.

Tillägg eller förändring av utbildningsområde

Skolverket kommer att pröva en begäran om tillägg eller förändring av utbildningsområde inom ramen för utbildning som kompletteras med traineejobb i beviljat och pågående statsbidrag.

Huvudmannen kan skicka in en begäran om tillägg eller förändring av utbildningsområde till Skolverket. I begäran ska även ett yttrande från Arbetsförmedlingen eller ett tillägg till befintligt eller tidigare inskickat yttrande skickas med. Yttrandet eller tillägget ska beskriva utbildningens relevans utifrån förutsedda behov på den lokala arbetsmarknaden och det funktionella arbetsmarknadsområdet.

Tillägg, förändringar av utbildningsområdet eller andra förändrade förutsättningar för statsbidraget som inte har beviljas av Skolverket kan resultera i återbetalningskrav.


Bidragsomgången 2017

Beslut om ansökan 

Lista över beviljade huvudmän och belopp  (378 kB)

Omfördelning av beviljat statsbidrag

Under september kunde de kommuner som fått beviljat bidrag för 2017 möjlighet att ansöka om bidrag för fler årsstudieplatser eller att lämna tillbaka bidrag för outnyttjade årsstudieplatser. Ansökan av omfördelning var frivillig.

Skolverket fattar beslut om återkrav för återbetalning av outnyttjade årsstudieplatser och fattar beslut om fler platser under december. De kommuner som önskat lämna tillbaka platser kommer få en faktura för återkrav.

Omfördelningen möjliggör för fler genomförda utbildningsplatser

Det har inte tillkommit nya pengar för statsbidraget utan Skolverket baserar omfördelningen på om det finns kommuner som väljer att lämna tillbaka bidrag för outnyttjade årsstudieplatser. Varje årsstudieplats motsvarar 47 500 kronor. Om kommuner söker för mer bidrag än Skolverket får tillbaka kommer vi att använda samma fördelningsmodell som vi använde vid ansökan under våren 2017.

De kommuner som sökt och fått beviljat statsbidrag tillsammans med andra kommuner ska även i samma konstellation ansökan om fler eller färre årsstudieplatser.

Omfördelningen var öppen för huvudmän som fått beviljat bidrag 2017

För information om vilka huvudmän som fått beviljat bidrag för 2017 års ansökan se "Lista över beviljade huvudmän och belopp" under Beslut om ansökan ovanför det här stycket.

Bidragsomgången 2016

Helårsredovisning för bidragsåret 2016

Den 22 november fattade Skolverket beslut om helårsredovisning för bidragsåret 2016. Beslutet avser godkänd redovisning och återkrav.

Beslut Trainee helårsredovisning 2016 (61 kB)

Beslut omfördelning Trainee 2016 (12 kB)


Kontakt

statsbidrag.trainee@skolverket.se

Senast granskad: 2017-11-16
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten