Statsbidrag till utbildningsplatser för arbetslösa ungdomar

Huvudmän kan få bidrag för vissa ungdomar som har utbildningskontrakt eller som studerar på kommunal vuxenutbildning. Det gäller arbetslösa ungdomar i åldern 20-24 år som får studiemedel enligt den högre bidragsnivån från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Bidraget kompenserar kommunen för utbildningsplatserna.

Elever studerar matematik

AKTUELLT

30 jan | Det går inte att söka det här statsbidraget 2018. Det beror på att det inte finns några pengar avsatta för det här budgetåret.

9 nov | Ingen rekvisition i november. I och med rekvisition för första halvåret 2017 har samtliga medel betalats ut. Det blir därför ingen ny rekvisition för andra halvåret. Skolverket hade 13 875 000 kronor att betala ut under 2017. 

Vad ska statsbidraget användas till?

Kommuner kan få bidrag för de årsstudieplatser som upptas av vissa arbetslösa ungdomar mellan 20 och 24 år som får det högre studiemedlet från CSN. För att bli behörig till den högre studiestödsnivån gäller att den studerande är inskriven hos arbetsförmedlingen och antingen har ingått ett utbildningskontrakt med kommunen och arbetsförmedlingen eller deltar i något av programmen Jobbgarantin för unga eller Jobb- och utvecklingsgarantin.

Läs mer om det högre bidraget hos CSN

Hur stort är statsbidraget?

Bidraget till 37 000 kronor per årsstudieplats. En årsstudieplats motsvarar 40 veckors heltidsstudier (100 procent). Skolverket använder underlag från CSN för att räkna ut antalet studieplatser per år och kommun. Underlaget innehåller uppgifter om antal studerande, studietakt och antalet veckor i studier. Vi betalar ut bidraget till den kommun där den arbetslösa ungdomen är folkbokförd.

Det totala beloppet som Skolverket har att fördela för 2017 är 13 875 000 kronor. Om rekvisitionerna överskrider detta belopp kommer bidraget för samtliga som rekvirerat att minska proportionerligt.

Läs mer om regelverket för bidraget i regeringsuppdraget: 

Regeringsuppdrag (U2015/03641/GV)

Information till arbetslösa ungdomar

Arbetslösa ungdomar mellan 20 och 24 år, som är inskrivna i jobbgarantin för unga eller i jobb- och utvecklingsgarantin, kan få information från Arbetsförmedlingen (Af) eller CSN.

Bidragsomgången 2017

Lista över beviljade huvudmän och belopp för utbetalning (326 kB)

Kontakt

kostnader.kvx20-24@skolverket.se

Senast granskad: 2017-06-15
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten