Statsbidrag för att utveckla sfi

Syftet med statsbidraget är att höja kvaliteten och öka flexibiliteten och individanpassningen av kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi).

Elever i vuxenutbildningen

AKTUELLT

Redovisning av bidrag som beviljades för år 2017 öppnar den 1 december 2017. Skicka in er redovisning senast den 1 mars 2018. Mer information om vad redovisningen skall innehålla finns längre ner på sidan under Redovisa bidragsåret.

Ansökan för 2018. Uppdraget att fördela Statsbidraget för att utveckla sfi ges i Skolverkets regleringsbrev, som beslutats i december varje år. På grund av detta vet vi ännu inte om vi även kommer att få i uppdrag att fördela medel för 2018, men när vi vet det kommer vi att gå ut med information om detta på den här sidan.

Framöver kommer ansökningar för statsbidraget att göras via e-tjänsten mina sidor. Läs om vad din organisation behöver göra om det är första gången ni ska söka bidrag i e-tjänsten mina sidor för statsbidrag. 

Sök statsbidrag i e-tjänsten

Vad ska bidraget användas till?

Anordnare av sfi eller motsvarande utbildning kan ansöka om statsbidrag för att utveckla sin verksamhet. Bidraget ska användas till insatser under 2017 som höjer kvaliteten i utbildningen och gör den mer flexibel och individanpassad.

Vem kan söka?

  • kommuner eller kommunalförbund som anordnar sfi i egen regi
  • enskilda utbildningsanordnare som anordnar sfi på uppdrag av en kommun eller kommunalförbund
  • anstalt inom kriminalvården som anordnar utbildning som motsvarar sfi
  • folkhögskolor med betygsrätt som anordnar utbildning som motsvarar sfi
  • övriga enskilda utbildningsanordnare med betygsrätt som anordnar utbildning som motsvarar sfi

Läs mer om anordnare:


Redovisa bidragsåret 

Skolverket följer upp och utvärderar hur statsbidraget har använts. Mottagare av statsbidraget ska redovisa hur statsbidraget använts på två sätt:

1. Ekonomisk redovisning

I den ekonomiska redovisningen ska samtliga kostnader som beviljats för insatsen redovisas. En revisor ska granska den ekonomiska redovisningen och redogöra för sina iakttagelser i ett intyg som ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som tagits emot överstiger fem prisbasbelopp (221 500 kronor för år 2016) ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska redovisningen. Se information om revisor nedan.

Redovsiningen för 2017 ska skickas in i januari 2018. 

Information om revisor (253 kB)

2. Kvalitetsuppföljning

I kvalitetsuppföljningen ska en beskrivning av utformningen och effekterna av de insatser som finansierats av statsbidraget redovisas. Läs mer om bestämmelserna i förordningen (2012:993) om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare, till höger.

Kvalitetsuppföljningen för 2017 ska skickas in i januari 2018. 


Beslut om bidrag för 2017

Skolverket har fördelat statsbidrag för 2017 omfattande 24 597 384 miljoner kronor till 40 anordnare. 

Lista över beviljade och avslagna ansökningar för statsbidrag 2017 (233 kB)


Bidragsomgången 2016

Skolveket har för bidragsåret 2016 beviljat 35 ansökande bidrag om sammanlagt 20,4 miljoner kronor.

Beslut om redovisning 2016 (140 kB)

Kontakt

sfi.statsbidrag@skolverket.se

Senast granskad: 2017-11-01
Innehållsansvar: Vuxenutbildningsenheten