Statsbidrag för att utveckla sfi

Syftet med statsbidraget är att höja kvaliteten och öka flexibiliteten och individanpassningen av kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi).

Elever i vuxenutbildningen

AKTUELLT

5 januari: Det går inte att söka bidrag för 2018 till att utveckla sfi. Det beror på att det inte finns några pengar avsatta för det här budgetåret. 

Redovisa mellan 1 december 2017-1 mars 2018

Redovisningen gäller för bidragsomgången 2017. 

Blankett för redovisning (212 kB)

Skicka in ansökan senast den 1 mars till:

sfi.statsbidrag@skolverket.se

Vad ska bidraget användas till?

Anordnare av sfi eller motsvarande utbildning kan ansöka om statsbidrag för att utveckla sin verksamhet. Bidraget ska användas till insatser under 2017 som höjer kvaliteten i utbildningen och gör den mer flexibel och individanpassad.

Vem kan söka?

  • kommuner eller kommunalförbund som anordnar sfi i egen regi
  • enskilda utbildningsanordnare som anordnar sfi på uppdrag av en kommun eller kommunalförbund
  • anstalt inom kriminalvården som anordnar utbildning som motsvarar sfi
  • folkhögskolor med betygsrätt som anordnar utbildning som motsvarar sfi
  • övriga enskilda utbildningsanordnare med betygsrätt som anordnar utbildning som motsvarar sfi

Läs mer om anordnare:


Redovisa bidragsåret 

Skolverket följer upp och utvärderar hur statsbidraget har använts. Mottagare av statsbidraget ska redovisa hur statsbidraget använts på två sätt:

1. Ekonomisk redovisning

I den ekonomiska redovisningen ska samtliga kostnader som beviljats för insatsen redovisas. En revisor ska granska den ekonomiska redovisningen och redogöra för sina iakttagelser i ett intyg som ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som tagits emot överstiger fem prisbasbelopp (224 000 kronor för år 2017) ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska redovisningen. Se information om revisor nedan.

Information om revisor (253 kB)

2. Kvalitetsuppföljning

I kvalitetsuppföljningen ska en beskrivning av utformningen och effekterna av de insatser som finansierats av statsbidraget redovisas. Läs mer om bestämmelserna i förordningen (2012:993) om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare, till höger.


Beslut om bidrag för 2017

Skolverket har fördelat statsbidrag för 2017 omfattande 24 597 384 miljoner kronor till 40 anordnare. 

Lista över beviljade och avslagna ansökningar för statsbidrag 2017 (233 kB)


Bidragsomgången 2016

Skolveket har för bidragsåret 2016 beviljat 35 ansökande bidrag om sammanlagt 20,4 miljoner kronor.

Beslut om redovisning 2016 (140 kB)

Kontakt

sfi.statsbidrag@skolverket.se

Senast granskad: 2018-01-05
Innehållsansvar: Vuxenutbildningsenheten