Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Statsbidraget ska gå till att ge fler vuxna en möjlighet att gå en lärlingsutbildning. Statsbidrag kan också sökas för lärlingsutbildning i kombination med sfi och sva.

AKTUELLT

26 apr | Omfördelning 1 maj – 1 juni 2018

Omfördelning av statsbidrag för lärlingsvux öppnar den 1 maj 2018. De samverkande kommunerna har möjlighet att lämna tillbaka eller söka fler platser. Sista dag att skicka in blanketterna för omfördelning är 1 juni 2018.

Läs mer under bidragsomgången 2018

Vem kan söka bidraget?

Kommunala huvudmän för:

 • kommunal vuxenutbildning
 • särskild utbildning för vuxna

Minst tre kommuner ska ingå i en ansökan eftersom bidraget kräver att kommuner samverkar om planering och genomförande av utbildningen. 

Vad ska bidraget användas till?

Bidraget ska gå till att finansiera lärlingsutbildning på gymnasial nivå som till stor del genomförs på en arbetsplats. Bidraget kan också användas till att finansiera lärlingsutbildning på gymnasial nivå som studeras i kombination med svenska för invandrare (sfi) och svenska som andraspråk (sva) på grundläggande nivå.

Syftet med statsbidraget är att öka utbildningsutbudet för vuxna elever och tillgodose behoven på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna

Statsbidraget är uppdelat i tre delar och omfattar bidrag för:

 • Att genomföra lärlingsutbildning.
 • Att ge ekonomisk ersättning till arbetsplatsen.
 • Handledarutbildning

Vilka villkor gäller för bidraget?

Minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av utbildningen. En kommun ansvarar för att skicka in en gemensam ansökan och redovisning. Kommunerna har tillsammans ansvar för att alla villkor för statsbidraget uppfylls. 

Villkor om planering inför utbildningarna

Kommunerna ska:

 • Planera sammansättningen av utbildningen efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns företrädda i de samverkande kommunerna.
 • Planera utbudet av utbildningsplatser efter samråd med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen,
 • Visa på ett behov av utbildningen på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna.
 • Ha ett eller flera yrkesråd för samråd mellan företrädare för utbildningen och arbetslivet. Ett yrkesråd får vara gemensamt för flera utbildningar. Det får även vara gemensamt med motsvarande funktion inom gymnasieskolan.
 • Teckna avtal med de arbetsplatser som deltar. Avtalet ska reglera de åtaganden och det ansvar som arbetsplatsen har i respektive kommun.
 • Ska prioritera de med kort tidigare utbildning och svag positionering på arbetsmarknaden  om kommunerna inte kan ta emot alla behöriga sökande till utbildningen.

Villkor om utbildningarna

 • Utbildningarna ska omfatta minst 400 och maximalt 1 600 gymnasiepoäng.
 • Eleverna ska genomföra minst 70 procent av lärlingsutbildningen på en arbetsplats .
 • Inom särskild utbildning för vuxna ska utbildningen omfatta minst 400 och maximalt 1 600 gymnasiesärskolepoäng och till övervägande del genomföras på en arbetsplats.
 • Rektorn ska upprätta ett utbildningskontrakt när lärlingsutbildning påbörjas, vilket ska undertecknas av ansvarig på arbetsplatsen, rektor för kommunal vuxenutbildning och eleven.

Inom ramen för utbildningarna ska det finnas:

 • Möjlighet till validering för de elever som behöver det.
 • Studie- och yrkesvägledning. När kommunerna planerar och genomför utbildningen ska de också ta vara på de kunskaper och kompetenser som eleverna redan har.

Statsbidrag för ersättning till arbetsplatsen

De samverkande kommunerna kan beviljas högst 40 000 kronor per årsstudieplats i ersättning till arbetsplatsen. Det bidraget ska fördelas utifrån hur många elever som tagits emot på arbetsplatser som har arbetsplatsförlagt lärande.

Statsbidrag för utbildning av handledare

De samverkande kommunerna kan beviljas statsbidrag för att utbilda handledare om handledaren har gått en godkänd utbildning enligt Skolverkets föreskrifter om krav för handledarutbildning (2014:49). Det bidraget får vara högst 3 500 kronor för varje utbildad och anlitad handledare. Man kan bara få ett bidrag per elev även om eleven har flera handledare. Godkända apl-handledarutbildningar

Hur stort är bidraget?

Skolverket fördelar bidrag utifrån hur många elever som antagits till utbildningen under den period som beslutet om bidrag avser. Vi beviljar 50 000 kronor per årsstudieplats. En årsstudieplats inom lärlingsvux motsvarar 800 verksamhetspoäng inom kommunal vuxenutbildning, gymnasial nivå eller inom särskild utbildning för vuxna.

Bidragsomgången 2018

Anslaget för lärlingsutbildning inom regional yrkesinriktad vuxenutbildning är 295 000 000 kronor, varav 50 000 000 kronor avser utgifter för lärlingsutbildning för elever inom sfi och svenska som andraspråk på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning.

Bidragsomgången 2018

Ansökan var öppen 1 december - 1 januari 2018

Ansökan gäller för hela 2018.

Den 25 januari fattade Skolverket beslut om ansökan 2018 för lärlingsvux.

 • Totalt har vi beviljat 279 745 490 kronor för statsbidrag om lärlingsvux och lärlingsvux i kombination med sva och sfi.
 • 46 ansökningar har beviljats vilket omfattar sammanlagt 276 samverkande kommuner. Antal årsstudieplatser som beviljats är 3 154 (varav 456 är i kombination med sfi och sva). Kommunerna har även fått bidrag för ersättning för handledare och till arbetsplatser.

Lista över samverkande kommuner som beviljats bidrag för ansökan 2018 (373 kB)

Lärlingsvux och lärlingsvux i kombination med sfi och sva: Beslut om ansökan 2018 (367 kB)

Logga in för att se beslutet
Det är den kommun som skickade in ansökan har fått beslutet i e-tjänsten mina sidor. De övriga kommunerna kan få tillgång till ansökan genom att den ansvariga kommunen bjuder in användare till e-tjänsten med behörigheten Uppgiftssamordnare.

Omfördelning 1 maj – 1 juni 2018

Huvudmän som har beviljats medel för 2018 har möjlighet att lämna tillbaka platser eller ansöka om fler platser. Blanketten ska skickas in via e-post till: statsbidragvux@skolverket.se

Det ska göras av huvudsökande kommun, alltså den kommun som skickade in ansökan om statsbidrag 2018. Blanketten ska inte laddas upp på Skolverkets e-tjänst.

Omfördelningsblankett 2018 (98 kB)

Redovisning 15 januari - 15 februari 2019

Alla kommuner som har fått bidrag ska redovisa vad bidraget har använts till.

De uppgifter som ni ska redovisa är:

 • personnummer
 • kurskod
 • antal genomförda kurspoäng.

Det är den kommun som ansvarade för att skicka in ansökan som ansvar för att skicka redovisningen.

Läs mer om redovisning och uppföljning

 

Kontakt

statsbidragvux@skolverket.se

Senast granskad: 2018-01-03
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten