Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Statsbidraget ska gå till att ge fler vuxna en möjlighet att gå en lärlingsutbildning. Statsbidrag kan också sökas för lärlingsutbildning i kombination med sfi och sva.

AKTUELLT

2 oktober | Ansökan för 2018 kommer öppna 1 december. Skolverket förbereder en ny ansökningsomgång inom regionalt yrkesvux för 2018. Ansökan öppnar den 1 december 2017 och stänger 2 januari 2018. Den här ansökan gäller för hela året 2018.

Mer information om förutsättningarna för ansökan kommer publiceras på den här sidan. 

Vem kan söka bidraget?

Kommunala huvudmän för:

 • kommunal vuxenutbildning
 • särskild utbildning för vuxna

Minst tre kommuner ska ingå i en ansökan eftersom bidraget kräver att kommuner samverkar om planering och genomförande av utbildningen. 

Vad ska bidraget användas till?

Bidraget ska gå till att finansiera lärlingsutbildning på gymnasial nivå som till stor del genomförs på en arbetsplats. Bidraget kan också användas till att finansiera lärlingsutbildning på gymnasial nivå som studeras i kombination med svenska för invandrare (sfi) och svenska som andraspråk (sva) på grundläggande nivå.

Syftet med statsbidraget är att öka utbildningsutbudet för vuxna elever och tillgodose behoven på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna

Statsbidraget är uppdelat i tre delar och omfattar bidrag för:

 • Att genomföra lärlingsutbildning.
 • Att ge ekonomisk ersättning till arbetsplatsen.
 • Att utbilda handledare på arbetsplatsen.

Vilka villkor gäller för bidraget?

Minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av utbildningen. En kommun ansvarar för att skicka in en gemensam ansökan, och även en gemensam redovisning och rekvisition. Kommunerna har tillsammans ansvar för att alla villkor för statsbidraget uppfylls. 

Villkor om planering inför utbildningarna

Kommunerna ska:

 • Planera sammansättningen av utbildningen efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns företrädda i de samverkande kommunerna.
 • Planera utbudet av utbildningsplatser efter samråd med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen,
 • Visa på ett behov av utbildningen på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna.
 • Ha ett eller flera yrkesråd för samråd mellan företrädare för utbildningen och arbetslivet. Ett yrkesråd får vara gemensamt för flera utbildningar. Det får även vara gemensamt med motsvarande funktion inom gymnasieskolan.
 • Teckna avtal med de arbetsplatser som deltar. Avtalet ska reglera de åtaganden och det ansvar som arbetsplatsen har i respektive kommun.
 • Ska prioritera de med kort tidigare utbildning och svag positionering på arbetsmarknaden  om kommunerna inte kan ta emot alla behöriga sökande till utbildningen.

Villkor om utbildningarna

 • Utbildningarna ska omfatta minst 400 och maximalt 1 600 gymnasiepoäng.
 • Eleverna ska genomföra minst 70 procent av lärlingsutbildningen på en arbetsplats .
 • Inom särskild utbildning för vuxna ska utbildningen omfatta minst 400 och maximalt 1 600 gymnasiesärskolepoäng och till övervägande del genomföras på en arbetsplats.
 • Rektorn ska upprätta ett utbildningskontrakt när lärlingsutbildning påbörjas, vilket ska undertecknas av ansvarig på arbetsplatsen, rektor för kommunal vuxenutbildning och eleven.

Inom ramen för utbildningarna ska det finnas:

 • Möjlighet till validering för de elever som behöver det.
 • Studie- och yrkesvägledning. När kommunerna planerar och genomför utbildningen ska de också ta vara på de kunskaper och kompetenser som eleverna redan har.

Villkor om fördelning av årsstudieplatser

Kommunerna kan:

 • Nyttja beviljade medel för utbildningsplatser under både halvår ett och halvår två. 

Hur stort är bidraget?

Skolverket har totalt 243 miljoner kr att fördela för bidragsomgången 2017 varav 50 miljoner kr är avsatta för lärlingsvux i kombination med sfi

Vi fördelar bidrag utifrån hur många elever som antagits till utbildningen under den period som beslutet om bidrag avser. Skolverket beviljar 50 000 kronor per årsstudieplats. En årsstudieplats inom lärlingsvux motsvarar 800 verksamhetspoäng inom kommunal vuxenutbildning, gymnasial nivå eller inom särskild utbildning för vuxna.

Statsbidrag för ersättning till arbetsplatsen

De samverkande kommunerna kan beviljas högst 40 000 kronor per årsstudieplats i ersättning till arbetsplatsen. Det bidraget ska fördelas utifrån hur många elever som tagits emot på arbetsplatser som har arbetsplatsförlagt lärande.

Statsbidrag för utbildning av handledare

De samverkande kommunerna kan beviljas statsbidrag för att utbilda handledare. Det bidraget får vara högst 3 500 kronor för varje utbildad och anlitad handledare. Man kan bara få ett bidrag per elev även om eleven har flera handledare.

Bidragsomgången 2017

Ansökan 1 

Den 15 mars fattade Skolverket beslut om statsbidrag för lärlingsvux och lärlingsvux i kombination med sfi och sva: 

 • Totalt har vi beviljat 115 339 640 kronor för statsbidrag till lärlingsvux och lärlingsvux i kombination med sfi och sva.
 • 46 ansökningar har beviljats vilket omfattar sammanlagt 262 samverkande kommuner. Antal årsstudieplatser som beviljats är 1 470. 224 av dessa är i kombination med sfi och sva. Skolverket har också betalat ut ersättning för 1 205 handledare och 1 556 arbetsplatser.

Lista över samverkande kommuner och bevilade bidrag (392 kB)

Ansökan 2 i maj

Den 6 juli fattade Skolverket beslut om statsbidrag för lärlingsvux och lärlingsvux i kombination med sfi och sva: 

 • Totalt har vi beviljat 116 206 706 kronor för statsbidrag till lärlingsvux och lärlingsvux i kombination med sfi och sva.
 • 39 ansökningar har beviljats vilket omfattar sammanlagt 244 samverkande kommuner. Antal årsstudieplatser som beviljats är 1 345. 225 av dessa är i kombination med sfi och sva. Skolverket har också betalat ut ersättning för 950 handledare och 1 468 arbetsplatser.

Lärlingsvux. Beslut om ansökan 2 (365 kB) Lärlingsvux + sfi/sva. Beslut om ansökan 2 (352 kB) Den kommun som ansvarade för att skicka in ansökan 1 ansvarar också för att skicka in ansökan 2. De övriga kommunerna kan få tillgång till ansökan genom att den ansvarige kommunen bjuder in användare till Mina sidor med behörigheten Uppgiftssamordnare.

Omfördelning i september

I september sker en omfördelning av medel. Kommuner har då möjlighet att inkomma med uppgifter om de vill lämna tillbaka beviljade platser som de inte kommer genomföra under året. Kommuner kan även uppge om de har ett behov att fler platser än de som de sammanlagt beviljats i ansökan 1 och 2. Omfördelningen sker i den mån kommuner lämnar tillbaka eller begär ut fler platser.

Redovisning och rekvisition i november

Kommunerna ska redovisa personnummer på de elever som helt eller delvis finansierats med statsbidrag, samt uppgifter om de kurser som eleverna har läst inom ramen för statsbidragen. Kommunerna behöver inte redovisa personnummer på de elever som läser inom särskild utbildning för vuxna.

Läs mer om redovisning och uppföljning

Rekvisition av bidraget för ansökan 2 sker i kombination med redovisningen. Mer information kommer att finnas här inför att rekvisitionen öppnar.

Kontakt

statsbidragvux@skolverket.se

Senast granskad: 2017-09-18
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten