Statsbidrag för att främja lärlingsutbildning

Detta bidrag kan sökas av kommuner för att underlätta anordnandet av gymnasial lärlingsutbildning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Bidraget ska användas för att starta lärlingsutbildning eller utöka befintlig lärlingsutbildning så att fler elever kan gå.

Lärling och handledare

AKTUELLT

4 apr | Redovisning för bidragsomgången 2017 har stängt. Vi går nu igenom alla redovisningar och fattar beslut under maj månad.

5 jan | Det går inte att söka bidrag för 2018 till att främja lärlingsutbildning. Det beror på att det inte finns några pengar avsatta för det här budgetåret. 

Vem kan söka bidraget?

Bidraget kan sökas av kommuner och kommuner i samverkan.

I ansökan om statsbidrag ska ni lämna en beskrivning av den tänkta utvecklingsinsatsen och kostnaderna för denna.

Insatsen ska vara kopplad till att antalet elever inom gymnasial lärlingsutbildning ska öka eller att sådan utbildning kan erbjudas. Insatsen får inte bekostas av andra statsbidrag.


Bedömning av ansökan

Vid bedömning av ansökan tar Skolverket hänsyn till i vilken grad utvecklingsinsatsen:

  • kommer att leda till fler lärlingar eller att lärlingsutbildning kommer till stånd
  • ger en bestående effekt

För detta bidrag finns inte några beloppsgränser. Skolverket bedömer istället rimligheten i insatsen och kostnaden för den för att uppnå målen i ansökan. Vid fördelning av statsbidrag kommer Skolverket också att ta hänsyn till geografisk spridning av insatserna.


Bidragsomgången 2017

Skolverket har för 2017 beviljat 9 ansökningar om sammanlagt 8,7 miljoner kronor.

Lista över beviljade och ej beviljade bidrag 2017 (325 kB)

Bidragsomgången 2016

Beslut om redovisning 2016 (475 kB)

Tilläggsbeslut om redovisning 2016 (55 kB)


Kontakt

statsbidrag.framja-larling@skolverket.se

Senast granskad: 2018-01-05
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten