Statsbidrag för att främja lärlingsutbildning

Detta bidrag kan sökas av kommuner för att underlätta anordnandet av gymnasial lärlingsutbildning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Bidraget ska användas för att starta lärlingsutbildning eller utöka befintlig lärlingsutbildning så att fler elever kan gå.

Lärling och handledare

2016: Ansök senast 16/1, utbetalning i feb, redovis. av 2015 i mars. 2017: Redovis. av 2016 i mars.

Vem kan söka bidraget?

Bidraget kan sökas av kommuner och kommuner i samverkan.

I ansökan om statsbidrag ska ni lämna en beskrivning av den tänkta utvecklingsinsatsen och kostnaderna för denna.

Insatsen ska vara kopplad till att antalet elever inom gymnasial lärlingsutbildning ska öka eller att sådan utbildning kan erbjudas. Insatsen får inte bekostas av andra statsbidrag.


Bedömning av ansökan

Vid bedömning av ansökan tar Skolverket hänsyn till i vilken grad utvecklingsinsatsen:

  • kommer att leda till fler lärlingar eller att lärlingsutbildning kommer till stånd
  • ger en bestående effekt

För detta bidrag finns inte några beloppsgränser. Skolverket bedömer istället rimligheten i insatsen och kostnaden för den för att uppnå målen i ansökan. Vid fördelning av statsbidrag kommer Skolverket också att ta hänsyn till geografisk spridning av insatserna.


Beslut om bidrag för 2016

Skolverket har för 2016 beviljat 24 ansökningar fördelade på 23 huvudmän bidrag om sammanlagt cirka 21 miljoner kronor.

Skolverket har beslutat att inte bevilja statsbidrag till 31 ansökningar, fördelat på 27 huvudmän, då dessa insatser i lägre grad bedöms bidra till att antalet elever i utbildningen ökar eller att utbildningen erbjuds samt uppfyller behovet av geografisk spridning.

Lista på beviljade huvudmän och belopp 2016 (96 kB)

Lista på ej beviljade huvudmän 2016 (85 kB)

Kontakt

statsbidrag.framja-larling@skolverket.se

Senast granskad: 2016-04-05
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten