Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning

Bidraget syftar till är att underlätta för huvudmännen att bedriva utbildningen, stimulera arbetsgivare till att ta emot gymnasiala lärlingselever och stimulera utbildning av handledare på arbetsplatserna.

AKTUELLT

28 feb | Förordningsändring från 28 mars 2018. Regeringen har beslutat om en förordningsändring för gymnasial lärling. Delar av den nya förordningen kommer att börja gälla redan till ansökan för vårterminen 2018.

Förordningsändringen innebär nya ersättningsnivåer för bidragets olika delar. Bidrag kommer också att kunna sökas för elever med en gymnasial lärlingsanställning.

Från och med ansökan hösten 2018 kommer bidrag att kunna sökas för elever som går en lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram. Det gäller de elever som påbörjar en sådan utbildning efter den 1 juli 2018.

Läs förordning (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och de ändringar som gäller från den 28 mars

Vanliga frågor

Vem kan söka statsbidraget? 

Kommunala och fristående huvudmän som bedriver lärlingsutbildning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Vi tar emot en samlad ansökan per huvudman för de elever och skolor som ingår.

Vad ska bidraget användas till?

Bidragsbeloppen ändras i och med förordningsändringen som träder i kraft den 28 mars 2018.

Bidraget består av fyra delar:

 • Bidrag för utvecklingskostnader – högst 2 500 kronor per elev och termin går till huvudmannens kostnader för att utveckla utbildningen.
 • Bidrag till arbetsgivare – högst 16 250 kronor per elev och termin går till arbetsgivaren.
 • Bidrag för utbildade handledare – högst 5 000 kronor per elev och termin går till arbetsgivaren.
 • Bidrag för gymnasial lärlingsanställning högst 2 500 kronor per elev och termin går till arbetsgivaren. Eleven ska ha en gymnasial lärlingsanställning enligt lagen om gymnasial lärlingsanställning (2014:421).

Om det är många som söker bidraget så minskas alla delar proportionerligt för samtliga sökande. Det är därför bra att informera arbetsgivare om att bidraget kan bli lägre om det är många som söker.

Vilka villkor gäller för bidraget?

Huvudmannen söker bidrag per elev och termin. Det innebär att huvudmannen är ansvarig för både ansökan och redovisning av beviljat bidrag. Huvudmannen tar emot statsbidrag från Skolverket och betalar sedan ut det till arbetsgivarna senast inom tre månader från det datum Skolverket har betalat ut bidraget till huvudmannen. Bidrag som inte har betalats ut kan komma att bli grund för återkrav.

För elever som ingår i vårens ansökan ska utbildningskontraktet vara upprättat senast den 15 februari.
För elever som ingår i höstens ansökan ska utbildningskontraktet vara upprättat senast den 15 oktober. En huvudman som ansöker om bidrag ska kunna styrka att ett enskilt utbildningskontakt var upprättat senast vid det aktuella brytdatumet. Kontrakten behöver inte förnyas vid varje ansökan utan det går bra att använda samma kontrakt om det är giltigt över flera ansökningsperioder.

Glöm inte att rapportera in lärlingarna med rätt studievägskod till CSN, läs mer om det under frågor och svar längst ner på sidan.

Skolverket kan komma att genomföra en särskild granskning med stickprov av beviljat bidrag för vissa huvudmän. Läs om vad som ska kunna visas upp vid ett stickprov under Granskning med stickprov nedan.

Villkor för utvecklingskostander

Bidrag för utvecklingskostnader kan huvudmannen använda för att utveckla lärlingsutbildningen. Utvecklingskostnaderna ligger utanför huvudmannens ordinarie kostnader för yrkesutbildning. De ska vara tydligt kopplade till den gymnasiala lärlingsutbildningen. Huvudmannen kan även välja att lämna bidraget för utvecklingskostnader till arbetsgivaren.

Om ersättningen helt eller delvis inte används ska motsvarande belopp återbetalas till Skolverket. Detta redogörs för i den årliga redovisningen, därefter skickar Skolverket beslut om återkrav.

Villkor för ersättning till arbetsgivare

Hela bidraget till arbetsgivare ska gå till arbetsgivaren. Arbetsgivaren väljer själv hur bidraget ska användas och huvudmannen kan inte sätta upp villkor för hur arbetsgivaren ska använda bidraget.

Om ersättningen helt eller delvis inte utbetalas ska motsvarande belopp återbetalas till Skolverket. Detta redogörs för i den årliga redovisningen, därefter skickar Skolverket beslut om återkrav.

Villkor för utbildade handledare

Hela bidraget för utbildad handledare ska gå till arbetsgivaren om handledaren har gått en godkänd utbildning. Det regleras i Skolverkets föreskrifter om krav för handledarutbildning (SKOLFS 2014:49). Det är upp till arbetsgivaren att välja hur bidraget ska användas.

Handledaren ska ha slutfört utbildningen innan huvudmannen skickar in ansökan om statsbidrag. På Skolverkets begäran ska ni kunna visa upp ett intyg om genomförd utbildning.

Om ersättningen helt eller delvis inte utbetalas ska motsvarande belopp återbetalas till Skolverket. Detta redogörs för i den årliga redovisningen, därefter skickar Skolverket beslut om återkrav. Godkända apl-handledarutbildningar

Villkor för elev med gymnasial lärlingsanställning

Gymnasial lärlingsanställning innebär att eleven ingår avtal om en tidsbegränsad anställning med den arbetsplats där eleven gör sitt arbetsplatsförlagda lärande (apl).

En lärlingsanställning kan inte fortsätta om utbildningskontraktet upphör. Däremot kan eleven fortsätta sin gymnasiala lärlingsutbildning även om anställningen upphör.

Anställningen regleras i lagen (2014:421) om gymnasial lärlingsanställning.

Läs mer om gymnasial lärlingsanställning på denna sida

Villkor om utbildningskontrakt för elever på gymnasial lärlingsutbildning

För att berättiga till statsbidrag behöver en elev delta i utbildningen och ha ett utbildningskontrakt upprättat den 15 februari för vårens ansökan respektive den 15 oktober för höstens ansökan.

Statsbidrag lämnas för elever som deltar i gymnasial lärlingsutbildning och där ett utbildningskontrakt har upprättats.

Kontrakten behöver inte förnyas vid varje ansökan utan det går bra att använda samma kontrakt om det är giltigt över flera ansökningsperioder.

Utbildningskontraktet ska följa 16 kap. 11 a § i skollagen (2010:800):

Ett skriftligt avtal (utbildningskontrakt) ska upprättas för varje elev och arbetsplats och undertecknas av eleven, skolhuvudmannen och den juridiska eller fysiska person som tillhandahåller den arbetsplatsförlagda delen av den gymnasiala lärlingsutbildningen. Skolhuvudmannen ska se till att utbildningskontrakt upprättas.

Om eleven är under 18 år och inte har ingått äktenskap, ska även elevens vårdnadshavare underteckna utbildningskontraktet.

I utbildningskontraktet ska det anges

 1. vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen och omfattningen av dessa delar,
 2. hur kostnaderna för de skador som eleven kan orsaka under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen ska fördelas mellan skolhuvudmannen och den juridiska eller fysiska person som avses i första stycket,
 3. avtalstiden och grunderna för att avtalet ska kunna upphöra innan avtalstiden löpt ut, och
 4. vilken lärare på skolenheten och vilken handledare på arbetsplatsen som ska vara kontaktpersoner för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

Villkor om utbildningskontrakt för elever på lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram

Hösten 2018 kommer ni att kunna ansöka om statsbidrag för elever på lärlingsliknande utbildning på gymnasieskolans introduktionsprogram. Det gäller för de elever som påbörjar sådan utbildning efter den 1 juli 2018.

Utbildningskontraktet för elever på lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram ska följa 3 a § den nya förordningen (2011:947):

Ett utbildningskontrakt är ett skriftligt avtal som har undertecknats av huvudmannen för utbildningen, av eleven och av företrädare för den eller de arbetsplatser dit någon del av utbildningen förläggs (utbildningskontrakt). I utbildningskontraktet ska det ha angetts
1. vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen och omfattningen av dessa, och
2. vilken lärare i utbildningen och vilken handledare på arbetsplatsen som ansvarar för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

Granskning med stickprov

En huvudman som får statsbidrag ska vid en granskning kunna lämna underlag som styrker de uppgifter som lämnades vid ansökan. Det kan till exempel innebära att visa upp:

 • Utbildningskontrakt enligt (16 kap. 11 a §) skollagen för de elever som huvudmannen beviljats bidrag för samt att eleverna deltog i en gymnasial lärlingsutbildning när bidrag söktes.
 • Att utbildningskontrakten var upprättade senaste den 15 februari för ansökan på våren eller den 15 oktober för ansökan på hösten)
 • Underlag som styrker att huvudmannen haft utvecklingskostnader i enlighet med beviljat bidrag.
 • Underlag som styrker att huvudmannen har betalat ut bidraget till arbetsgivare och bidraget för utbildad handledare i enlighet med beviljat bidrag.
 • Underlag som styrker att utbetalning till arbetsgivare har gjorts inom tre månader från det datum då huvudmannen tog emot bidraget från Skolverket.
 • För statsbidrag för utbildade handledare ska underlag kunna uppvisas som styrker att handledaren har genomfört en handledarutbildning som uppfyller Skolverkets krav enligt föreskriften (2014:49).

Med underlag avses dokumentation där kostnader framgår på ett tydligt sätt. Exempel på underlag är fakturor, kvitton, bokföringsordrar, internfakturor, lönespecifikationer, intyg om genomförd handledarutbildning. Även andra dokument där huvudmannens kostnader framgår kan godkännas.

För att kunna styrka vilka betalningar som har gjorts kan fakturor märkas med elevens namn, termin och vilket bidrag utbetalningen gäller. Om handledaren har ett intyg bör det framgå vilken utbildning som genomförts, när den genomförts och vilken handledare som avses. En huvudmankan behöva betala tillbaka bidrag som inte har använt i enlighet med villkor i beslut om ansökan.

Hur stort är bidraget?

Skolverket har totalt 482 000 000 kronor att fördela för bidragsåret 2018.

Om det är många som söker bidraget så minskas alla delar proportionerligt för samtliga sökande. Det är därför bra att informera arbetsgivare om att bidraget kan bli lägre om det är många som söker.


Bidragsomgången läsåret 2017/18

Beslut för hösten 2017

Vi har beviljat statsbidrag till 139 huvudmän för höstterminen 2017. Det totala beloppet vi har beviljat är 259 500 204 kronor. Beslut hösten 2017 (360 kB)

Ansökan hösten 2017

Ansökan för höstterminen 2017 är öppen under perioden 1 oktober – 1 november 2017. Ansökan sker via e-tjänsten för statsbidrag.

Beslut av ansökan fattas i december 2017 och utbetalning sker ungefär en vecka efter beslutsdatumet.

Ansökan våren 2018 

Ansökan för vårterminen är öppen under perioden 1 mars - 3 april. Ansökan sker via e-tjänsten för statsbidrag.

Den 1 februari 2018 träder föreskrifter för bidraget i kraft. I föreskrifterna förtydligas en del av det regelverk som styr statsbidraget.

Den 28 mars 2018 börjar den nya förordningen att gälla. Den innebär ändrade bidragsnivåer och att bidrag kan sökas för elever med en gymnasial lärlingsanställning.

Förordning (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning med ändringar

Skolverkets föreskrifter (2017:95) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning  Beslut av ansökan fattas i maj 2018 och utbetalning sker ungefär en vecka efter beslutsdatumet.

Redovisning läsåret 2017/18

Redovisning för läsåret 2017/2018 är öppen under perioden 1 oktober – 1 november. Huvudmän som fått statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning höstterminen 2017 och vårterminen 2018 ska redovisa hur de har använt bidraget. 

Redovisningen sker i e-tjänsten Mina sidor för statsbidrag.

Bidragsomgången läsåret 2016/17

Beslut för hösten 2016

Vi har beviljat statsbidrag till 132 huvudmän om totalt 233 miljoner kronor. Detta motsvarar bidrag för 9 398 elever. Beslut hösten 2016 (493 kB)

Beslut för våren 2017

Vi har beviljat statsbidrag till 133 huvudmän för vårterminen 2017. Det totala belopp som vi har beviljat är 243 283 013 kronor.  Beslut våren 2017 (27 kB)

Redovisning läsåret 2016/17

Beslut är fattat om redovisning för läsåret 2016/2017. Beslutsmeddelande kommer att gå ut till berörda huvudmän under vecka 51 eller 52. De huvudmän som ska återbetala beviljat statsbidrag kommer att få sina fakturor under januari 2018.

Beslut och beslutsbilaga redovisning gymnasial lärling läsåret 2016/17 (152 kB)


Frågor och svar

Vad innebär förordningsändringen?

Ändringar som påverkar ansökan för våren 2018:

 • Utvecklingskostnaderna minskar från 5 000 kronor per elev och termin till 2 500 kronor per elev och termin.
 • Bidrag till arbetsgivare minskar från 18 750 kronor per elev och termin till 16 250 kronor per elev och termin.
 • Bidrag kan sökas för elever med en gymnasial lärlingsanställning enligt lagen (2014:421).

Ändringar som påverkar ansökan för hösten 2018:

Bidrag kan sökas för elever på lärlingsliknande utbildning på gymnasieskolans introduktionsprogram. Det gäller för de elever som påbörjar sådan utbildning efter den 1 juli 2018. Eleverna ska ha ett utbildningskontrakt vid brytdatumen för hösten och våren, men andra krav finns för innehållet i kontraktet. Läs med under villkor för utbildningskontrakt högre upp på den här sidan.

Vad händer om sista ansökningsdag är en helgdag?

Om sista ansökningsdagarna 1 april eller 1 november infaller på en helgdag gäller söndagsregeln, det vill säga sista dag förlängs till den närmast påföljande vardagen.

Vad ska vi tänka på för att rapportera lärlingar på rätt sätt?

Det är viktigt att rapportera lärlingselever rätt både till CSN och Skolverket. Tänk på det här:

 • Registrera elever som deltar i en gymnasial lärlingsutbildning med en studievägskod som slutar på -0L.
 • Rätt studievägskod är en förutsättning för att eleven ska kunna få lärlingsersättning från CSN.
 • Uppdatera studievägskoden för elever som skrivs över till en gymnasial lärlingsutbildning.

Läs om studievägskoder här på Skolverkets webbplats.

Kan vi söka bidrag för elever på introduktionsprogram?

Ja, från och med hösten 2018 går det bra att söka statsbidrag för elever som deltar i lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram. Eleverna ska ha utbildningskontrakt enligt § 3a förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning.

Kan elever få lärlingsersättning via CSN?

Ja, från 2014 gäller att elever inom gymnasieskolan som går en gymnasial lärlingsutbildning kan söka lärlingsersättning hos CSN, för måltider och resor. Skolan måste ha registrerat eleven som lärling med rätt studievägskod.

Måste eleven vara ute på apl vid ansökningstillfället?

Det är möjligt att erhålla statsbidrag för elever som inte befinner sig på en arbetsplats vid ansökningstillfället, dock ska det framgå i utbildningskontraktet att en arbetsplats finns knuten till eleven.

Vi har fått en begäran om komplettering, vad innebär det?

När en ansökan eller redovisning skickats in och sista datum passerat kommer vi att handlägga alla inskickade handlingar innan vi fattar ett beslut. Om en uppgift saknas, är felaktig eller behöver kontrolleras får ni en begäran om komplettering. Det finns alltid ett sista datum för när en komplettering kan besvaras, vanligtvis 5 arbetsdagar. Det är därför viktigt att hantera begäran innan sista datumet passerat.

Den eller de två som är kontaktpersoner för ärendet som får ett mail när det finns en begäran om komplettering att besvara i e-tjänsten.

Vad händer om en elev avbryter utbildningen?

Elever som deltog i utbildningen och hade ett utbildningskontrakt den 15 februari för vårens ansökan eller 15 oktober för höstens ansökan berättigar till statsbidrag även om utbildningen avbryts senare under terminen. Om ersättningen till arbetsgivare helt eller delvis inte utbetalas ska huvudmannen betala tillbaka motsvarande belopp till Skolverket. Detta ska huvudmannen redovisa i den årliga redovisningen. Därefter kan vi skicka  beslut om återkrav.

När kan vi bli återbetalningsskyldiga?

En huvudman som beviljats bidrag kan bli återbetalningsskyldig om bidraget inte använts i enlighet med beslut om ansökan,

Varje höst ska ni redovisa hur det bidrag ni beviljats för föregående läsår har använts. I redovisningen anger ni hur mycket som har betalats ut till arbetsgivare och vilka utvecklingskostnader ni har haft för lärlingsutbildningen. Det bidrag som inte har betalats ut eller använts ska betalas tillbaka till Skolverket. När vi fattar beslut om en redovisning fattar vi beslut om godkänd redovisning eller om återkrav. De huvudmän som får beslut om återkrav får sedan en faktura på det belopp som ska betalas tillbaka till Skolverket.

Skolverket kan även granska beviljat bidrag genom att göra stickprov. Det är därför viktigt att det finns underlag för hur ni använder det bidrag ni beviljats. Läs mer om Granskning med stickprov längre upp på sidan).

Ska arbetsgivaren betala moms?

Nej, arbetsgivaren ska inte betala moms på den ersättning för gymnasial lärlingsutbildning som huvudmannen betalar ut.  Enligt Skatteverket omfattas ersättningen till arbetsgivare av undantaget i 3 kap. 8 § mervärdesskattelagen (ML) då handledning är en del i utbildningen av eleven  och förutsättningarna i 3 kap. 8 § ML är uppfyllda. Däremot ska ersättningen registreras som en inkomst av arbetsgivaren.

Vänd er till Skatteverket om ni har frågor om moms och skatt i samband med statsbidrag. Kontakta Skatteverket

Kan vi ange villkor för hur arbetsgivaren ska använda bidraget?

Nej, det är arbetsgivaren som bestämmer hur bidraget ska användas.

Kan bidrag sökas om en handledare som ska eller har påbörjat en handledarutbildning?

Nej, handledaren ska ha slutfört handledarutbildningen när statsbidraget söks. Det är därmed inte möjligt att ansöka om ersättning för utbildad handledare för elever vars handledare ska genomföra utbildningen vid ett senare tillfälle. Godkända apl-handledarutbildningar

Jag är arbetsgivare och tar emot en lärlingselev, kan jag söka bidraget?

Nej, det är huvudmannen för den skola som lärlingseleven går på som söker statsbidraget.  Huvudmannen betalar sedan ut bidraget till arbetsgivaren.

Det är upp till arbetsgivaren att bestämma hur bidraget ska användas. Utbetalning av bidraget ska ske inom tre månader efter att Skolverket betalat ut bidraget till huvudmannen.

Jag är handledare åt en lärlingselev, kan jag söka bidraget?

Nej, det är huvudmannen för den skola som lärlingseleven går på som söker statsbidraget. 

Huvudmannen betalar sedan ut bidraget till arbetsgivaren. Det är upp till arbetsgivaren att bestämma hur bidraget ska användas. Utbetalning av bidraget ska ske inom tre månader efter att Skolverket betalat ut bidraget till huvudmannen.

Hur fungerar gymnasial lärlingsanställning?

Från den 1 juli 2014 är det möjligt att teckna ett tidsbegränsat avtal om anställning för elever som deltar i gymnasial lärlingsanställning. Avtalet tecknas mellan eleven och arbetsplatsen.

Lag om gymnasial lärlingsanställning SFS 2014:421

Vart kan vi vända oss för att få hjälp och stöd i utvecklingen av lärlingsutbildningen?

Ni kan höra av er till lärlingscentrum. Lärlingscentrum är till för att få fler lärlingar på gymnasial nivå och att höja kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet. Hit går det bra att vända sig i frågor om utbildningens utformning och hur den kan vidareutvecklas. Lärlingscentrum anordnar även konferenser inom området.

Lärlingscentrum

Behöver utbildningskontakten förnyas varje termin om det är giltigt ett helt läsår?

Nej, ett kontakt behöver inte förnyas om det är giltigt över flera ansökningsperioder.


Kontakt

larling.statsbidrag@skolverket.se

Senast granskad: 2018-03-07
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten