Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning

Bidrag kan sökas av huvudmän som anordnar gymnasial lärlingsutbildning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Det ska användas till kostnader för att utveckla lärlingsutbildningen, ersättning till arbetsgivare som tar emot lärlingar och som ersättning för utbildade handledare.

AKTUELLT

29 maj | Beslut om ansökan vt17. Vi har beviljat statsbidrag till 132 huvudmän för vårterminen 2017. Det totala belopp som vi har beviljat är 242 259 263 kronor. Logga in på Mina sidor för att se ert beslut. Se listan över beviljade huvudmän och belopp längre ner på den här sidan.


Villkor för bidraget

Statsbidrag lämnas för elever som deltar i gymnasial lärlingsutbildning och där ett utbildningskontrakt har upprättats. En huvudman som får statsbidrag ska vid en granskning kunna visa:

  • Utbildningskontrakt enligt (16 kap. 11a §) skollagen för de elever som huvudmannen beviljats bidrag för samt att eleverna deltar i en gymnasial lärlingsutbildning.
  • Underlag som styrker att huvudmannen haft utvecklingskostnader i enlighet med beviljat bidrag. 
  • Underlag som styrker att huvudmannen har betalat ut ersättningen till arbetsgivare i enlighet med beviljat bidrag.

Läs mer i :

Huvudmannens redovisning (119 kB)

Bidraget regleras i förordning (2011:947)

Bidragets storlek

Bidraget består av tre delar:

Ersättning till arbetsgivare - högst 18 750 kronor per elev och termin. Dessa pengar ska gå oavkortat till den arbetsgivare som tar emot lärlingen.

Bidrag för utvecklingskostnader - högst 5000 kronor per elev och termin. Används av huvudmannen för att utveckla lärlingsutbildningen. Kan även lämnas till arbetsgivaren.

Bidrag för utbildade handledare högst 5000 kronor per elev och termin. Ersättning till arbetsgivare för varje elev vars handledare har deltagit i en handledarutbildning som är godkänd av Skolverket.

Läs mer om bidrag för utbildade handledare

Om det är många som söker bidraget så minskas det proportionerligt för samtliga sökande. I kontakt med arbetsgivare är det därför bra att informera om att bidraget kan bli lägre om det är många som söker

Ingen moms för arbetsgivaren

Arbetsgivaren ska inte betala moms på den ersättning för gymnasial lärlingsutbildning som huvudmannen betalar ut.  Enligt Skatteverket omfattas ersättningen till arbetsgivare av undantaget i 3 kap. 8 § mervärdesskattelagen (ML) då handledning är en del i utbildningen av eleven  och förutsättningarna i 3 kap. 8 § ML är uppfyllda. Däremot ska ersättningen registreras som en inkomst av arbetsgivaren.

Vänd er till Skatteverket om ni har frågor om moms och skatt i samband med statsbidrag.

Elever kan få lärlingsersättning via CSN

Från 2014 gäller att elever inom gymnasieskolan som går en gymnasial lärlingsutbildning kan söka lärlingsersättning hos CSN, för måltider och resor.

Rapportera lärlingselever på rätt sätt

Det är viktigt att rapportera lärlingselever rätt både till CSN och Skolverket. Tänk på det här:

  • Registrera elever som deltar i en gymnasial lärlingsutbildning med en studievägskod som slutar på -0L.
  • Rätt studievägskod är en förutsättning för att eleven ska kunna få lärlingsersättning från CSN.
  • Uppdatera studievägskoden för elever som skrivs över till en gymnasial lärlingsutbildning.

Kontrakt för anställning av elev

Från den 1 juli 2014 är det möjligt att teckna ett tidsbegränsat avtal om anställning för elever som deltar i gymnasial lärlingsanställning. Avtalet tecknas mellan eleven och arbetsplatsen. Se lag om gymnasial lärlingsanställning.


Beslut om bidrag

Beslut om ansökan 2017

Vi har beviljat statsbidrag till 132 huvudmän för vårterminen 2017. Det totala belopp som vi har beviljat är 242 259 263 kronor. 

Lista över beviljade huvudmän och belopp vt17 (83 kB)

Beslut för hösten 2016

För hösten 2016 beviljades 132 huvudmän bidrag om totalt 233 miljoner kronor. Detta motsvarar bidrag för 9 398 elever.

Beslut hösten 2016 (493 kB)

Beslut om redovisning 2015/16

Skolverket har beslutat om återkrav för 56 huvudmän. Totalt ska 15 miljoner kronor betalas tillbaka. 

Beslut om redovisningen (226 kB)

Lista med godkända redovisningar och återkrav 2015/16 (91 kB)


Kontakt

larling.statsbidrag@skolverket.se

Senast granskad: 2017-05-31
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten