Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning

Bidraget syftar till är att underlätta för huvudmännen att bedriva utbildningen, stimulera arbetsgivare till att ta emot gymnasiala lärlingselever och stimulera utbildning av handledare på arbetsplatserna.

AKTUELLT

18 dec| Beslut om redovisning för läsåret 2016/2017. Beslut har fattats om redovisning för läsåret 2016/2017. Berörda huvudmän kommer att få ett beslutsmeddelande per post under vecka 51 eller 52. De huvudmän som skall återbetala bidrag kommer att få sina fakturor under januari 2018.

18 dec | Beslut om utbetalning har fattats. Utbetalning sker vecka 51 och är märkt med Gymnasial lärling HT17. Logga in i e-tjänsten för att se ert beslut. En sammanställning över beviljade belopp finns längre ner på den här sidan.

7 nov |  Redovisning för läsåret 2016/2017 har stängt. Nu handlägger vi alla ärenden, när vi har fattat beslut kommer vi publicera det på den här sidan.

Oktober | Stickprov i samband med ansökan höstterminen 2017

Skolverket kommer att genomföra en särskild granskning med stickprov i samband med ansökan för ht 2017. Granskningen avser utbildningskontrakt. När ansökan skickats in kommer vi att slumpvis välja ut elever och skolenheter och begära in utbildningskontrakt.

Sökande kommer att få en begäran om komplettering i e-tjänsten där det framgår vilken eller vilka elevers kontrakt vi vill kontrollera och ni kan då ladda upp aktuella kontraktet direkt i e-tjänsten. Varje begäran om komplettering har ett sista svarsdatum. Det är viktigt att alla sidor av kontraktet och eventuella bilagor finns med i det dokument ni laddar upp.

Under våren 2017 genomförde vi stickprov av beviljade bidrag för hösten 2016. Vi uppmärksammade då brister i innehållet i en del utbildningskontrakt. Kontrakten ska följa de angivelser som finns i 16 kap. 11 a § skollagen (2010:800). De kontrakt som inte följer regleringen i skollagen kan komma att bli grund för ett avslag på ansökan.

Läs mer om de villkor som gäller för bidraget längre ner på den här sidan.


Vem kan söka bidraget?

Bidrag kan sökas av kommunala och fristående huvudmän som bedriver lärlingsutbildning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Vad ska bidraget användas till?

Bidraget består av tre delar:

Bidrag för utvecklingskostnaderhögst 5 000 kronor per elev och termin går till huvudmannens kostnader för att utveckla utbildningen.

Ersättning till arbetsgivarehögst 18 750 kronor per elev och termin går till arbetsgivaren.

Bidrag för utbildade handledare högst 5 000 kronor per elev och termin går till arbetsgivaren.

Om det är många som söker bidraget så minskas alla delar proportionerligt för samtliga sökande. Det är därför bra att informera arbetsgivare om att  bidraget kan bli lägre om det är många som söker.

Vilka villkor gäller för bidraget?

Huvudmannen söker bidrag per elev och termin. Det innebär att huvudmannen är ansvarig för både ansökan och redovisning av beviljat bidrag. Huvudmannen som tar emot statsbidrag från Skolverket och betalar sedan ut det till arbetsgivarna.

I ansökan anger huvudmannen vilka elever som deltar i gymnasial lärlingsutbildning den 15 oktober eller 15 februari beroende på vilket termin som söks. Det ska finnas utbildningskontrakt för eleverna vid det tillfället. Glöm inte att rapportera in lärlingarna med rätt studievägskod till CSN, läs mer om det under frågor och svar längst ner på sidan.

Skolverket kan komma att genomföra en särskild granskning med stickprov av beviljat bidrag för vissa huvudmän. Läs om vad som ska kunna visas upp vid ett stickprov under Granskning med stickprov nedan.

Villkor för utvecklingskostander

Bidrag för utvecklingskostnader kan huvudmannen använda för att utveckla lärlingsutbildningen. Utvecklingskostnaderna ligger utanför huvudmannens ordinarie kostnader för yrkesutbildning. De ska vara tydligt kopplade till den gymnasiala lärlingsutbildningen. Huvudmannen kan även välja att lämna bidraget för utvecklingskostnader till arbetsgivaren.

Om ersättningen helt eller delvis inte används ska motsvarande belopp återbetalas till Skolverket. Detta redogörs för i den årliga redovisningen, därefter skickar Skolverket beslut om återkrav.

Villkor för ersättning till arbetsgivare

Ersättning till arbetsgivare ska gå oavkortat till arbetsgivaren. Arbetsgivaren väljer själv hur bidraget ska användas.

Om ersättningen helt eller delvis inte utbetalas ska motsvarande belopp återbetalas till Skolverket. Detta redogörs för i den årliga redovisningen, därefter skickar Skolverket beslut om återkrav.

Villkor för utbildade handledare

Ersättning för utbildad handledare ska gå oavkortat till arbetsgivaren om handledaren har gått en godkänd utbildning enligt Skolverkets föreskrifter om krav för handledarutbildning (2014:49). Det är upp till arbetsgivaren att välja hur bidraget ska användas. Handledaren ska ha slutfört utbildningen innan huvudmannen skickar in ansökan om statsbidrag.

Om ersättningen helt eller delvis inte utbetalas ska motsvarande belopp återbetalas till Skolverket. Detta redogörs för i den årliga redovisningen, därefter skickar Skolverket beslut om återkrav.

Läs mer om bidrag för utbildade handledare

Villkor om utbildningskontrakt

Statsbidrag lämnas för elever som deltar i gymnasial lärlingsutbildning och där ett utbildningskontrakt har upprättats. Utbildningskontraktet ska följa 16 kap. 11 a § i skollagen (2010:800):

11 a § Ett skriftligt avtal (utbildningskontrakt) ska upprättas för varje elev och arbetsplats och undertecknas av eleven, skolhuvudmannen och den juridiska eller fysiska person som tillhandahåller den arbetsplatsförlagda delen av den gymnasiala lärlingsutbildningen. Skolhuvudmannen ska se till att utbildningskontrakt upprättas.

Om eleven är under 18 år och inte har ingått äktenskap, ska även elevens vårdnadshavare underteckna utbildningskontraktet.

I utbildningskontraktet ska det anges
1. vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen och omfattningen av dessa delar,
2. hur kostnaderna för de skador som eleven kan orsaka under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen ska fördelas mellan skolhuvudmannen och den juridiska eller fysiska person som avses i första stycket,
3. avtalstiden och grunderna för att avtalet ska kunna upphöra innan avtalstiden löpt ut, och
4. vilken lärare på skolenheten och vilken handledare på arbetsplatsen som ska vara kontaktpersoner för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. Lag (2011:877).

Granskning med stickprov

En huvudman som får statsbidrag ska vid en granskning kunna visa upp:

  • Utbildningskontrakt enligt (16 kap. 11 a §) skollagen för de elever som huvudmannen beviljats bidrag för samt att eleverna deltog i en gymnasial lärlingsutbildning när bidrag söktes.
  • Underlag som styrker att huvudmannen haft utvecklingskostnader i enlighet med beviljat bidrag. 
  • Underlag som styrker att huvudmannen har betalat ut ersättningen till arbetsgivare i enlighet med beviljat bidrag.
  • För statsbidrag för utbildade handledare ska underlag kunna uppvisas som styrker att handledaren har genomfört en handledarutbildning som uppfyller Skolverkets krav enligt föreskriften (2014:49).

Med underlag avses dokumentation där kostnader framgår på ett tydligt sätt. Exempel på underlag är fakturor, kvitton, bokföringsordrar, internfakturor, lönespecifikationer, intyg om genomförd handledarutbildning. Även andra dokument där huvudmannens kostnader framgår kan godkännas.

För att kunna styrka vilka betalningar som har gjorts kan fakturor märkas med elevens namn, termin och vilket bidrag utbetalningen gäller. Om handledaren har ett intyg bör det framgå vilket utbildning som genomförts, när den genomförts och vilken handledare som avses. Huvudmän kan behöva betala tillbaka bidrag som de inte har använt i enlighet med villkor i beslut om ansökan.

Hur stort är bidraget?

Skolverket har totalt 568 000 000 kronor att fördela för bidragsåret 2017. Vi beviljar max 28 750 kronor per elev och termin.


Bidragsomgången läsåret 2016/17

Beslut för hösten 2016

Vi har beviljat statsbidrag till 132 huvudmän om totalt 233 miljoner kronor. Detta motsvarar bidrag för 9 398 elever. Beslut hösten 2016 (493 kB)

Beslut för våren 2017

Vi har beviljat statsbidrag till 133 huvudmän för vårterminen 2017. Det totala belopp som vi har beviljat är 243 283 013 kronor.  Beslut våren 2017 (27 kB)

Redovisning läsåret 2016/17

Beslut är fattat om redovisning för läsåret 2016/2017. Beslutsmeddelande kommer att gå ut till berörda huvudmän under vecka 51 eller 52. De huvudmän som ska återbetala beviljat statsbidrag kommer att få sina fakturor under januari 2018.

Beslut och beslutsbilaga redovisning gymnasial lärling läsåret 2016/17 (152 kB)

Bidragsomgången läsåret 2017/18

 Beslut för hösten 2017

Vi har beviljat statsbidrag till 139 huvudmän för höstterminen 2017. Det totala beloppet vi har beviljat är 259 500 204 kronor. Beslut hösten 2017 (360 kB)

Ansökan hösten 2017

Ansökan för höstterminen 2017 är öppen under perioden 1 oktober – 1 november 2017. Ansökan sker via e-tjänsten för statsbidrag.

Beslut av ansökan fattas i december 2017 och utbetalning sker ungefär en vecka efter beslutsdatumet.

Ansökan våren 2018 

Ansökan för höstterminen är öppen under perioden 1 mars - 1 april. Ansökan sker via e-tjänsten för statsbidrag.

Beslut av ansökan fattas i maj 2018 och utbetalning sker ungefär en vecka efter beslutsdatumet.

Redovisning läsåret 2017/18

Redovisning för läsåret 2017/2018 är öppen under perioden 1 oktober – 1 november. Huvudmän som fått statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning höstterminen 2017 och vårterminen 2018 ska redovisa hur de har använt bidraget. 

Redovisningen sker i e-tjänsten Mina sidor för statsbidrag.


Frågor och svar

Vad ska vi tänka på för att rapportera lärlingar på rätt sätt?

Det är viktigt att rapportera lärlingselever rätt både till CSN och Skolverket. Tänk på det här:

  • Registrera elever som deltar i en gymnasial lärlingsutbildning med en studievägskod som slutar på -0L.
  • Rätt studievägskod är en förutsättning för att eleven ska kunna få lärlingsersättning från CSN.
  • Uppdatera studievägskoden för elever som skrivs över till en gymnasial lärlingsutbildning.

Läs om studievägskoder här på Skolverkets webbplats.

Kan vi söka bidrag för elever på introduktionsprogram?

Nej, elever på introduktionsprogram är inte berättigade till bidrag.

Ska arbetsgivaren betala moms?

Nej, arbetsgivaren ska inte betala moms på den ersättning för gymnasial lärlingsutbildning som huvudmannen betalar ut.  Enligt Skatteverket omfattas ersättningen till arbetsgivare av undantaget i 3 kap. 8 § mervärdesskattelagen (ML) då handledning är en del i utbildningen av eleven  och förutsättningarna i 3 kap. 8 § ML är uppfyllda. Däremot ska ersättningen registreras som en inkomst av arbetsgivaren.

Vänd er till Skatteverket om ni har frågor om moms och skatt i samband med statsbidrag. Kontakta Skatteverket

Kan elever få lärlingsersättning via CSN?

Ja, från 2014 gäller att elever inom gymnasieskolan som går en gymnasial lärlingsutbildning kan söka lärlingsersättning hos CSN, för måltider och resor. Skolan måste ha registrerat eleven som lärling med rätt studievägskod.

Måste eleven vara ute på apl vid ansökningstillfället?

Det är möjligt att erhålla statsbidrag för elever som inte befinner sig på en arbetsplats vid ansökningstillfället, dock ska det framgå i utbildningskontraktet att en arbetsplats finns knuten till eleven.

Hur fungerar gymnasial lärlingsanställning?

Från den 1 juli 2014 är det möjligt att teckna ett tidsbegränsat avtal om anställning för elever som deltar i gymnasial lärlingsanställning. Avtalet tecknas mellan eleven och arbetsplatsen.

Lag om gymnasial lärlingsanställning SFS 2014:421

Vart kan vi vända oss för att få hjälp och stöd i utvecklingen av lärlingsutbildningen?

Ni kan höra av er till lärlingscentrum. Lärlingscentrum är till för att få fler lärlingar på gymnasial nivå och att höja kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet. Hit går det bra att vända sig i frågor om utbildningens utformning och hur den kan vidareutvecklas. Lärlingscentrum anordnar även konferenser inom området.

Lärlingscentrum


Kontakt

larling.statsbidrag@skolverket.se

Senast granskad: 2018-01-04
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten