Statsbidrag för försöksverksamhet med branschskola

Under perioden 2018–2023 kommer en försöksverksamhet med branschskolor att pågå. Huvudmän för yrkesutbildningar kommer att kunna söka statsbidrag för att skicka sina elever till en branschskola inom försöket. Branschskolan ska erbjuda yrkesutbildning på gymnasial nivå inom yrkesområden som är efterfrågade på arbetsmarknaden

AKTUELLT

25 april | Information inför ansökan om statsbidrag. Statsbidraget kommer att gå att söka för första gången till hösten 2018. Mer information om vilka uppgifter som ska lämnas i ansökan och vilka villkor som gäller finns på den här sidan.

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidraget kan sökas av huvudmän inom gymnasieskolan eller vuxenutbildningen som lämnat över undervisning på entreprenad till en branschskola som ingår i försöksverksamheten. Med branschskola avses inte en eventuell filial till de skolor som beviljats deltagande i försöket.

Branschskolor och yrkesområden som ingår i försöksverksamheten

Vad ska statsbidraget användas till?

Huvudmän som har lämnat över undervisningen på entreprenad till en branschskola inom försöket kan ansöka om statsbidrag. Statsbidraget får användas till kostnader kopplade till försöksverksamheten med branschskolor och de elever som går en utbildning hos en branschskola.

Det kan till exempel vara

  • rese- eller inackorderingskostnader
  • kostnader för branschskolan
  • administrativa kostnader hos huvudmannen.

Läs om försöksverksamheten och de tio branschskolor som är med:

Försöksverksamhet med branschskola

Vilka villkor gäller för bidraget?

Sex veckor per läsår

Huvudmän kommer att kunna söka bidrag från höstterminen 2018 för elever som går minst sex veckor per läsår av sin utbildning hos en branschskola inom försöket. Sex veckor motsvaras av minst 30 utbildningsdagar. Ett läsår startar tidigast den 1 augusti och slutar senast den 30 juni påföljande år. Det går alltså inte att få statsbidrag för en elev som får undervisning på branschskolan under juli.

Fem elever per yrkesområde

Bidragsbeloppet uppgår till högst 50 000 kronor per elev och läsår. Det går att få statsbidrag för högst fem elever per yrkesområde. Bidrag kan inte lämnas för fler än fem elever per yrkesområde oavsett vilket läsår som eleverna går. Det är alltså inte möjligt att söka bidrag för fem elever inom yrkesområde x som går i årskurs 2 och fem andra elever inom samma yrkesområde som går i årskurs 3. Det går att få bidrag för en och samma elev under högst två läsår.

Branschskolor och yrkesområden som ingår i försöksverksamheten

Avtal om att överlämna utbildning på entreprenad

Utbildningen ha överlämnats på entreprenad till en branschskola för att en huvudman ska kunna ansöka om statsbidrag. En huvudman som inte har ett avtal på plats när det är dags att ansöka om bidrag ska skicka in ett yttrande där det framgår att ett avtal avses att upprättas mellan huvudmannen och branschskolan. Om avtal upprättas med flera olika branschskolor behöver huvudmannen bifoga flera yttranden. Det ska framgå att alla elever som bidrag söks för avses omfattas av avtalet. Representanter från både huvudmannen och branschskolan ska skriva under yttrandet.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordningen (2017:623) om försöksverksamhet med branschskolor och statsbidrag till vissa huvudmän

Hur stort är statsbidraget?

Det totala bidragsbeloppet för 2018 är 10 miljoner kronor. Bidraget kan uppgå till högst 50 000 kronor per elev och läsår.

Bidragsomgången 2018

Ansökan: 1 september-1 oktober 2018

Statsbidraget söks och redovisas av huvudmannen.

Ansökan öppnar i oktober 2018 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten

Så kan du förbereda dig

Samla in uppgifter som du kommer behöva lämna vid ansökan:

  • Antal elever som bidrag söks för. Om bidrag söks för fler än fem elever måste yrkesområde anges.
  • I ansökan intygar du att ett avtal har upprättats som täcker det elevantal ni söker bidrag för. I de fall ett avtal ännu inte är färdigt får du bifoga ett yttrande om avtal om att överlämna utbildning på entreprenad. Här ska framgå att ett avtal avses att upprättas mellan huvudmannen och branschskolan. Om avtal upprättas med flera olika branschskolor behöver huvudmannen bifoga flera yttranden. Det ska framgå att alla elever som bidrag söks för avses omfattas av avtalet. Representanter från både huvudmannen och branschskolan ska skriva under yttrandet.
  • Vilka kostnader ni planerar att använda bidraget till.

Redovisning: hösten 2019

Redovisning av beviljat bidrag görs efter läsårets slut.

Så kan du förbereda dig

Samla in uppgifter som du kommer behöva lämna vid redovisningen:

  • Vilka elever som deltagit i utbildning på branschskola, vilken branschskola de gått på och inom vilket yrkesområde. Ni kommer också att få ange antal veckor som varje elev har gått på branschskola under läsåret.
  • Vilka kostnader som bidraget har använts till.

Frågor och svar

Varför ska ett yttrande lämnas vid ansökan?

Utbildning ha överlämnats på entreprenad till en branschskola för att en huvudman ska kunna ansöka om statsbidrag. Huvudmän som inte har ett upprättat avtal när ansökan öppnar behöver därför skicka in ett yttrande om avtal. I yttrandet intygar huvudman och branschskola att det finns en avsikt att upprätta avtal om att överlämna utbildning på entreprenad.

Kan bidrag sökas för fler än fem elever inom ett yrkesområde om de går i olika årskurser?

Nej, statsbidrag kan sökas för högst fem elever inom ett yrkesområde per ansökan. Det spelar ingen roll om eleverna inte går i samma årskurs.

När kan vi behöva betala tillbaka bidrag?

Om inte hela bidraget kommit till användning, eller om det använts på fel sätt, kan ni bli skyldig att betala tillbaka pengar efter att vi har fattat beslut om redovisningen.

Det kan till exempel bli aktuellt med återkrav om ni har använt statsbidraget till fler än fem elever inom samma yrkesområde eller om ni har fått statsbidrag för elever som har gått färre än sex veckor på branschskola under ett läsår.

Vad är en branschskola?

Inom ramen för det här statsbidraget är en branschskola en av de tio branschskolorna som har blivit utvalda att ingå i en försöksverksamhet som pågår under 2018–2023. Med branschskola avses inteen eventuell filial till de skolor som beviljats deltagande i försöket. Branschskolor och yrkesområden som ingår i försöksverksamheten  

Kan våra elever gå hos en branschskola inom försöket utan att vi ansöker om statsbidrag för dem?

Ja, det är möjligt att överlämna undervisning på entreprenad hos en branschskola i försöket utan att söka statsbidrag. Det finns även begränsningar inom statsbidraget, till exempel kan ni få bidrag för högt fem elever inom ett och samma yrkesområde.

Kontakt

branschskola@skolverket.se

Senast granskad: 2018-04-27
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten