Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning av yrkeslärare

Huvudmän kan ansöka om bidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen. Bidraget ersätter huvudmannen för lärarens minskade arbetstid. Syftet är att ge yrkeslärare en möjlighet att kombinera studier och arbete och få en yrkeslärarexamen.

Yrkeslärare undervisar en elev

Fler ska kunna få yrkeslärarexamen

Kvalificerade yrkeslärare är en förutsättning för en yrkesutbildning av hög kvalitet. Därför vill regeringen att fler lärare i yrkesämnen ska ha möjlighet att få yrkeslärarexamen.

Bidraget omfattar lärare i yrkesämnen i

 • gymnasieskolan
 • gymnasiesärskolan
 • kommunala vuxenutbildningen
 • särskilda utbildningen för vuxna

Bidraget kan betalas ut under högst två år och som längst till och med höstterminen 2019.

Huvudmän ersätts för minskad arbetstid

Huvudmännen ska minska lärarens arbetstid med minst 25 procent för att kunna få bidrag. Bidraget betalas ut under högst två år per lärare. Beloppet motsvarar 25 procent för kostnader av en heltidsanställd lärare. Detta gäller även om lärarens anställning omfattar mindre än heltid. Bidraget kan också ersätta kostnader för lärarens resor under utbildningen. För att ni ska kunna söka bidrag

 • ska läraren vara anställd hos er eller hos någon annan som enligt avtal med huvudmannen utför uppgifter inom någon av de nämnda skolformerna
   
 • ska syftet med den minskade arbetstiden vara att underlätta för läraren att kombinera arbetet med studier så att hen kan avlägga yrkeslärarexamen inom två år
   
 • ska lärarens arbete organiseras på ett sådant sätt att det bedöms vara möjligt att tillgodoräkna arbetet som sådan verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som krävs för yrkeslärarexamen. Detta gäller inte lärare som tidigare har bedrivit undervisning som bedöms kunna tillgodoräknas som VFU

Observera att den slutliga bedömningen av om tillgodoräknande av VFU bara kan göras av ett lärosäte

Läs mer i paragrafer 1-4 i förordning (2013:60).

Vid fördelning av bidraget tar vi hänsyn till

 • huvudmannens behov av lärare med behörighet för den undervisning de bedriver
 • och behovet av geografisk spridning

Redovisning

Skolverket kommer att följa upp och utvärdera hur statsbidraget har använts. Mottagaren av bidraget ska därför lämna de uppgifter som begärs in.

Läs om återkrav i paragrafer 8-10 i förordning (2013:60).


Bidragsomgången 2017

Beslut om ansökan vt17

Lista över beviljade ansökningar och belopp (85 kB)

Bidragsomgången 2016

Beslut om utbetalning 2016

Beslutet avser beslutsomgångarna 27 januari, 14 mars och 6 juli för bidragsåret 2016. 120 huvudmän har blivit beviljade bidrag om totalt 30 miljoner kronor.

Lista över huvudmän som får bidrag 2016 (150 kB)

Extra beslut om utbetalning 2016-2018

Den 18 november 2016 fattade Skolverket ett extra beslut om utbetalning av statsbidraget. 15 huvudmän beviljas bidrag för bidragsåren 2016, 2017 och vårterminen 2018. Totalt omfattar det här extra beslutet 6,2 miljoner kronor.

Extra beslut om bidrag 2016-2018 (198 kB)

Kontakt

fortbildning.yrkeslarare@skolverket.se

Senast granskad: 2017-10-12
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten