Statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen

Huvudmän kan ansöka om statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen. Bidraget är till för att dessa lärare ska få en möjlighet att delta i verksamheten på en arbetsplats utanför skolan. Det går även att ansöka om bidrag för andra kompetensutvecklande insatser.

Två lärare i yrkesämnen

Vem kan söka?

Huvudmän för:

 • gymnasieskolan
 • gymnasiesärskolan
 • kommunala vuxenutbildningen
 • särskild utbildning för vuxna

Statsbidrag för kompetensutveckling på en arbetsplats

Kompetensutvecklingen på en arbetsplats ska ske med viss regelbundenhet under minst två veckor. Läraren kan då få aktuell kunskap och hålla sig á jour med den tekniska utvecklingen inom sitt yrkesområde. På så sätt kan kvaliteten i den undervisning, som yrkesläraren ansvarar för, höjas.

Skolverket kan godkänna kostnader för

 • en vikarie
 • resor och boende, om kompetensutvecklingen sker på annan ort
 • material och skyddsutrustning som företaget inte kan stå för själva (dock ersätts inte kostnader för verktyg)
 • övriga kostnader som har en direkt koppling till syftet med bidraget

Huvudmannen står för minst hälften av kostnaden och statsbidraget ersätter resten.


Statsbidrag för andra kompetensutvecklande insatser

Huvudmän kan också söka bidrag för annan kompetensutveckling för lärare i yrkesämnen. Då ska lärarens behov av kompetensutveckling genom deltagande på en arbetsplats utanför skolan redan vara uppfyllt. Kompetensutvecklingen ska vara direkt kopplad till det eller de yrkesämnen som läraren undervisar i. Den ska också bidra till att öka kvaliteten på undervisningen inom ett yrkesämne. Motivera detta i sin ansökan.

Skolverket kan till exempel godkänna kostnader för:

 • certifieringskurser
 • kurser och utbildningar inom arbetsmiljöfrågor
 • övriga insatser som har en direkt koppling till syftet med bidraget

Huvudmannen står för minst hälften av kostnaden och statsbidraget ersätter resten.

Exempel på kostnader som inte kan godkännas är:

 • poänggivande kurser, som till exempel vissa universitetskurser
 • konferens och studiebesök som saknar konkreta lärandeinslag och som inte är direkt kopplade till förbättring av kvalitén i undervisningen

Redovisning

Skolverket kommer att följa upp och utvärdera hur statsbidraget har använts. Mottagaren av bidraget ska därför lämna de uppgifter som begärs in.

Läs om återkrav i paragrafer 8-10 i förordning (2012:144)


Beslut om ansökan 2017

Beslut om ansökan 1 vt17 (106 kB)

Beslut om ansökan 2 ht17 (99 kB)

Kontakt

statsbidrag.yrkeslarare@skolverket.se

Senast granskad: 2017-06-02
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten