Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Kommuner i samverkan om minst tre kommuner kan ansöka om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna. Statsbidraget är del av satsningen regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Syftet är att ge fler vuxna en möjlighet få en utbildning som till stor del genomförs på en arbetsplats.

Ansökan 1: 15 jan – 15 feb
Ansökan 2: 1 maj – 1 juni 
Rekvisition: december

AKTUELLT

20 mars | Tryckfel i beslut om bidrag om sökt belopp: Det som står som sökt belopp i beslutet är det belopp kommunen har sökt för lärlingsvux och inkluderar inte det som ni sökt för lärlingsvux i kombination med SFI. Rätt belopp ska vara summan av det ni sökt inom lärlingsvux och lärlingsvux + SFI. Vi beklagar detta.

20 mars | Beviljat belopp kommer att betalas ut i två separata utbetalningar. En utbetalning med belopp kommunen beviljats för lärlingsvux och en utbetalning med det belopp ni beviljats för lärlingsvux i kombination med SFI.
15 mars | Beslut om ansökan våren 2017
15 mars | Förändringar av villkoren om fördelning av årsstudieplatser

1 jan | Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning träder i kraft.  Det finns statsbidrag för yrkesvux, yrkesvux som kombineras med utbildning i sfi och sva, lärlingsvux, lärlingsvux som kombineras med utbildning i sva och sfi, och yrkesförarutbildning.

Beslut om ansökan för våren 2017

Den 15 mars fattade Skolverket beslut om statsbidrag för regionalt yrkesvux enligt förordningen (2016:937). Det totala beviljade beloppet för de tre statsbidragen inom regionalt yrkesvux är 673,4 miljoner kronor. 

Statsbidrag för lärlingsvux och lärlingsvux i kombination med sfi och sva: 

 • Antal beviljade kommuner i samverkan: 46
 • Antal årsstudieplatser som beviljats är 1 482 (varav 236 är i kombination med SFI) . Dessutom ersättning för 1 205 handledare och 1 556 arbetsplatser.

Totalt har vi beviljat 115 339 640 kr för statsbidrag lärlingsvux och lärlingsvux i kombination med sfi och sva.

Kommunen som skickade in ansökan har fått beslutet i Mina sidor. Vi kommer även att skicka beslutet via e-post till medsökande kommuner.


Statsbidrag kan lämnas för lärlingsutbildning på gymnasial nivå inom

 • kommunal vuxenutbildning
 • särskild utbildning för vuxna

Bidrag för utbildning, arbetsplats och handledare

Statsbidraget är uppdelat i tre delar och omfattar bidrag till

 • genomförande av lärlingsutbildning
 • ersättning till arbetsplatsen
 • utbildning av handledare på arbetsplatsen

Villkor för lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska omfatta minst 400 och maximalt 1 600 gymnasiepoäng. För att statsbidrag ska beviljas måste minst 70 procent av lärlingsutbildningen genomföras på en arbetsplats.

För lärlingsutbildning inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå ska utbildningen omfatta minst 400 och högst 1 600 gymnasiesärskolepoäng i yrkesämnen och till övervägande del genomföras på en arbetsplats.

För att få statsbidrag ska bland annat:

 • minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av utbildningen i syfte att öka utbildningsutbudet för enskilda och tillgodose behoven på hela arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna,
 • sammansättningen av utbildningen ska planeras efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns företrädda i de samverkande kommunerna,
 • utbudet ska planeras efter samråd med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen,
 • de samverkande kommunerna ska visa på ett behov av utbildningen,
 • de samverkande kommunerna ska erbjuda en möjlighet till validering,
 • de samverkande kommunerna ska erbjuda studie- och yrkesvägledning samt vid planeringen och genomförandet av utbildningen ta till vara elevens tidigare förvärvade kunskaper och kompetens,
 • för regionalt yrkesvux ska det finnas ett eller flera yrkesråd för samråd mellan företrädare för utbildningen och arbetslivet,
 • kommunen teckna avtal med aktuella arbetsplatser som reglerar åtaganden och ansvar för arbetsplatsen respektive kommunen,
 • ett utbildningskontrakt upprättas i när lärlingsutbildning påbörjas, vilket ska undertecknas av ansvarig på arbetsplatsen, rektor för kommunal vuxenutbildning och eleven,
 • uppgift om att eleven genomgår lärlingsutbildning för vuxna antecknas i elevens individuella studieplan.

Villkor om fördelning av årsstudieplatser

Det är nu möjligt att omfördela årsstudieplatser om 800 verksamhetspoäng till årsstudieplatser om 1100 verksamhetspoäng och tvärtom. Dessutom går det bra att för dessa medel även genomföra 1300 poängskurser och särvux. Det går bra att omfördela kurser i den omfattning som kommunen önskar. Kravet gäller dock att villkoren i 20 § 4 p. i förordning (2916:937) måste vara uppfyllda. Detta innebär att de samverkande kommunerna tagit fram ett utbud av utbildningar efter samråd med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet. Samrådet ska kunna styrkas med skriftlig dokumentation som kan komma att efterfrågas vid kontroll.

Den tidigare informationen som Skolverket lämnat innan mars 2017 om att sökande kommun inte har möjlighet att omfördela kurser mellan 800 och 1100 verksamhetspoäng gäller alltså inte längre.

Skolverket har även sett över möjligheten att föra över utbildningsplatser från halvår ett till halvår två. Detta har enligt vår tidigare information inte varit möjligt. Nu gäller istället att beviljade medel kan nyttjas för utbildningsplatser under både halvår ett och halvår två.

Så mycket bidrag kan kommunen få

Statsbidrag för lärlingsutbildning inom regionalt yrkesvux fördelas på grundval av det antal elever som antagits till utbildningen under den period som beslutet om bidrag avser.Statsbidrag för lärlingsutbildning och för ersättning till arbetsplatsen är kopplade till omfattningen av elevens utbildning och är 50 000 kr respektive högst 40 000 kr per årsstudieplats. Statsbidraget för ersättning till arbetsplatsen kan dock inte överstiga det belopp kommunen lämnar som ersättning till arbetsplatsen.

Statsbidrag för utbildning av handledare på arbetsplatsen är högst 3 500 kr för varje utbildad och anlitad handledare. Om en elev har flera handledare utgår endast ett bidrag.


Bidragsåret 2016

Helårsredovisning för 2016

Den 22 november 2016 fattade Skolverket beslut om helårsredovisning för bidragsåret 2016. Beslutet avser godkänd redovisning och återkrav.

Beslut Lärlingsvux helårsredovisning 2016 (43 kB)

Omfördelning och ytterligare återkrav

Beslut om omfördelning för bidragsåret 2016 fattades den 20 december 2016. Beslutet avser omfördelning till huvudmän som genomfört fler årsstudieplatser än de beviljats bidrag för i mån om medel. Beslut fattades även om återkrav för den del av bidraget som avser arbetsplatser.

Beslut omfördelning och återkrav Lärlingsvux 2016 (50 kB)


​​​​​​Kontakt

statsbidragvux@skolverket.se

Senast granskad: 2017-03-20
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten